DERECE PROGRAMLARI

: İslam Hukuku Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İslam Hukuku Anabilim Dalı, İslam Hukuku Usulü ve Tarihi, İslam Hukuku, Mukayeseli İslam Hukuku bilim dallarından oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

İslam Hukuku Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Öğrencilerin İslam hukuku ve metodolojisine dair temel metinleri anlayıp yorumlayabilmelerini ve İslam hukuku alanında elde edilen bilgileri modern hukuk kavramları ile mukayeseli olarak değerlendirebilmeleri hedeflenir.

Temel Program Kazanımları

1   Klasik kaynakları okuyup anlama düzeyi; Gerektiğinde yardım alarak okuyup anlayabilecek düzeyde olmalıdır.
2   Yazma eserlere ve belgelere ulaşma ve inceleme düzeyi; Yazma eserlere nasıl ulaşılacağını bilmeli ve asgari seviyede inceleme bilgisine sahip olmalıdır.
3   Terminolojiyi bilme ve kullanma düzeyi; Alanın temel terim ve kavramlarını tanımalıdır.
4   Literatürü bilme düzeyi; Alanın klasik kaynaklarını tanımalı, çalışma konusuyla ilgili modern literatürden haberdar olmalıdır.
5   Ahkâm ayet ve hadislerini bilme düzeyi; Yeterli düzeyde bilgi sahibi olmalıdır.
6   Klasik usul ve furu eserlerini tamamıyla okuma düzeyi; Muhtasar seviyesinde en az birer eseri bütünüyle okumuş olmalıdır.
7   Furu bilgi düzeyi; Fıkhın furû'una dair genel bir bilgiye sahip olmalıdır.
8   Fıkıh usulü bilgi düzeyi; Fıkıh usulüne dair genel bir bilgiye sahip olmalıdır.
9   Fıkıh mezhepleri arasında mukayese yapma konusundaki yeterlilik düzeyi; Fıkıh mezhepleri arasında mukayese yapabilecek kaynak ve yöntem bilgisine sahip olmalıdır
10   İslam hukukuyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaları tanıma düzeyi; Tez konusuyla ilgili çalışmaları bilmeli ve kullanmalıdır.
11   İlgili diğer alanlara dair bilgi düzeyi; Temel İslam Bilimlerinin ana kavram ve terimlerini bilmeli, diğer alanlara ait olanlara da aşina olmalıdır.
12   Diğer hukuk sistemlerine dair bilgi sahibi olma düzeyi; Hukukun temel ilkeleri ve kavramları hakkında bilgi sahibi olmalı ve hükümler düzeyinde mukayese yapabilmeli.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlgili Yüksek Lisans Derecesi, mezunun mesleğini icra etmesini sağlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İslam Hukuku Tezli Yüksek Lisans programında on üç ders seçimlik, sekiz ders de ön şartlıdır. İki dönemde gerçekleştirilen derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, son dönemlerinde seminer hazırlamakla yükümlüdürler. Seminer koşulunu da başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans tezini hazırlar ve savunur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 Tİİ 5123 İSLAM HUKUKU LİTERATÜRÜ VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 3 0 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 Tİİ 5125 İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 Tİİ 5127 İSLAM HUKUKU I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 Tİİ 5129 HUKUKA GİRİŞ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 Tİİ 5131 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 Tİİ 5157 AHKAM AYETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 Tİİ 5137 KLASİK FIKIH METİNLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 Tİİ 5143 İLERİ ARAPÇA DİLBİLGİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 Tİİ 5145 MUKAYESELİ İSLAM MİRAS HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 Tİİ 5133 ÇAĞDAŞ FIKIH PROBLEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 Tİİ 5100 UZMANLIK ALAN DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 Tİİ 5096 SEMİNER DERSİ ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 Tİİ 5102 İSLAM HUKUKU LİTERATÜRÜ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 3 0 0 8
B 4 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 Tİİ 5098 UZMANLIK ALAN DERSİ ZORUNLU 2 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 Tİİ 5104 İSLAM HUKUKU II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 Tİİ 5108 KLASİK FIKIH METİNLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 Tİİ 5110 HUKUKA GİRİŞ II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 Tİİ 5112 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 Tİİ 5148 AHKAM HADİSLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 Tİİ 5122 İLERİ ARAPÇA DİLBİLGİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 Tİİ 5126 İSLAM HUKUKU METODOLOJİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 Tİİ 5146 OSMANLI HUKUK SİSTEMİNDE ŞERİYE SİCİLLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 Tİİ 5114 ÇAĞDAŞ FIKIH PROBLEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 Tİİ 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 Tİİ 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (55 AKTS), uzmanlık alanı dersi (3 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Osman Karadeniz
Tel: 0(232) 2852932 - 226
E-posta: osman.karadeniz@deu.edu.tr