DERECE PROGRAMLARI

: Moda Giyim Tasarımı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tekstil Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 1977-1978 öğretim yılında kurulmuştur. Dokuma, Baskı, Giyim Tasarımı derslerini içeren bir eğitim programına sahip olan bölümde eğitim sanat tarihi, sanat felsefesi, renk bilgisi gibi sanat ve tasarıma ait kuramsal ve uygulama derslerle desteklenmiştir. 1990 yılında Moda Aksesuar Programının kurulmasıyla program sayısı dörde çıkmıştır. Bölümün adı 2008-2009 Öğretim yılında Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü olarak değişmiştir. 2009-2010 öğretim yılından itibaren Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı ve Moda Aksesuar Tasarımı olmak üzere üç Ana Sanat Dalında eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Tekstil ve Moda Tasarımı, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı 2009-2010 Eğitim yılı güz döneminden itibaren Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü içerisinde anasanat dalı olarak yer almaktadır. Evrensel düşünce ve değerlere sahip, yaratıcı, yenilikçi ve üretken ulusal ve uluslar arası düzeyde moda endüstrisine yönelik Giysi Tasarımcıları yetiştirmeyi öngörmektedir. Bu amaçla dört yıllık eğitimimiz süresinde temel sanat ve tasarım dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Giyim tasarım ve üretimiyle ilgili temel dersler, bölüm ve fakülte seçmeli dersleriyle desteklenmektedir. Bölümde yabancı dilde verilen 4 AKTS ye sahip 2 zorunlu dersin programın derslerine oranı %1,66 dır.
Hazır Giyim den Haute Couture e değin teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği ve uygulatıldığı anasanat dalında; teknolojik gelişime uygun donanımlarla eğitim sürdürülmektedir. Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı, hazır giyim ve houte couture yönelik bayan, erkek ve çocuk ürün gruplarının (İç giyim, dış giyim, üst giyim, spor giyim, ev giysileri, abiye) el işçiliği ve seri üretim teknikleriyle birlikte; tasarım, form, fonksiyon, teknoloji, malzeme ve estetik açılımları konusunda eğitim vermektedir.
Anasanat dalı Tekstil ve moda dünyasında vizyon sahibi bireyler Tekstil ve Giyim Endüstrisinin profesyonel moda tasarımcısı ihtiyaçlarını karşılamak üzere geleceğe umutla bakan, günü ve yenilikleri yakalayabilen tasarımcılar yetiştirmeği, tekstilin ve Giyim Tasarımının toplumda gerçek değerini bulmasına ve geliştirilmesine öncü olmayı hedeflemektedir.
Bölümde, eğitimin sürdürüldüğü 11 Adet derslik, 4 Adet Atölye (Dokuma, Baskı, Takı ve Giyim Atölyesi), 1 Adet Kimya Laboratuarı, 2 Adet Bilgisayar Laboratuarı, 3 Adet Depo bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Genel tasarım ilkeleri ve de Tekstil ve Moda Tasarımı na yönelik tasarım ilkeleri bilgisine sahip olmak
2   Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün, Moda Giyim Tasarımı alanlarında tasarımdan üretime geçiş
3   Tekstil ve Moda Tasarımı nın ilgili alanlarına yönelik malzeme bilgisine ve üretim konusunda yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olmak
4   Tasarım sürecinin alt yapısını oluşturacak sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olmak
5   Sanat ve Tasarıma ilişkin yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak
6   Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları tasarlama ve üretme sürecinde etkin olarak kullanabilmek
7   Yaratıcı, özgün, estetik değerler taşıyan, yenilikçi, işlevsel ürünler yaratma ve sunabilme becerisine sahip olmak
8   Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün, Moda Giyim Tasarımı alanlarında edinmiş olduğu teorik bilgileri kullanarak, tasarımlarını ürün haline getirebilmek
9   Tasarım ve üretim aşamasında problem çözebilmek, eleştirel bir bakış açısına sahip olmak ve çözüm üretebilmek
10   Alanı ile ilgili uygulamalar için modern üretim tekniklerini ve donanımlarını kullanabilmek
11   Alanı ile ilgili farklı ürün gruplarına yönelik tasarım yapabilmek
12   Alanında ve disiplinler arası alanda bireysel sorumluluk alabilmek, karar verebilmek, bireyleri ve takımları yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olabilmek ve tek başına/ takım içinde verimli olarak çalışabilmek
13   Bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı sunum biçimlerine (makale,tez, bildiri vb.) aktarabilmek ve sunabilmek
14   Ürün analizi yapabilmek, ürün geliştirebilmek ve ARGE çalışmalarında yer alabilmek
15   Girişimcilik bilgisine sahip olmak; risk alabilmek
16   Yazılı ve sözlü İletişim kurabilmek, kendini ifade edebilmek, zamanını planlayabilmek ve etkin yönetebilmek
17   Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-sanat-tasarım- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmek
18   En az bir yabancı dili etkin olarak kullanabilmek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek
19   Toplumsal ve bilimsel etik değerlere sahip olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı mezun öğrencileri; giysi tasarımcısı, deri giysi tasarımcısı, trendsetter, moda fotoğrafçısı, moda yazarı, müşteri temsilcisi, kalıp ve model uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TEA 1111 DOĞAL LİFLER ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 2
G 4 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
G 5 TEM 1201 TEMEL DESEN I ZORUNLU 2 2 4
G 6 TTB 1011 TEKSTİL TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TEA 1112 KİMYASAL LİFLER ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 2
B 4 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
B 5 TEM 1202 TEMEL DESEN II ZORUNLU 2 2 4
B 6 TGA 1206 KUMAŞ VE MALZEME BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III ZORUNLU 2 2
G 2 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TGA 2207 TEMEL GİYİM BİLGİSİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 TGA 2211 TEMEL KALIP BİLGİSİ I ZORUNLU 2 2 0 6
G 5 TGA 2215 GİYİM TASARIMINDA TEKNİK ÇİZİM I ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 TGA 2219 MODA İLLÜSTRASYON I ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 TGA 2225 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI I ZORUNLU 2 2 0 4
G 8 TTB 2009 GİYİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV ZORUNLU 2 2
B 2 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II ZORUNLU 2 2
B 3 TGA 2208 TEMEL GİYİM BİLGİSİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 TGA 2212 TEMEL KALIP BİLGİSİ II ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 TGA 2216 GİYİM TASARIMINDA TEKNİK ÇİZİM II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 TGA 2220 MODA İLLÜSTRASYON II ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 TGA 2226 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI II ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TGA 3233 MODA GİYİM TASARIMI I ZORUNLU 4 4 0 8
G 3 TGA 3240 DRAPAJ ZORUNLU 2 2 0 6
G 4 TGA 3243 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA VE SERİLENDİRME ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HKS 3003 TEKSTİL ÜRÜNLERİ RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 HKS 3005 MAKİNA HALISI TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 TAS 3311 MODA GRAFİK VE SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 TAS 3321 DERİ VE SARACİYE MALZEME BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 TAS 3333 MODA AKSESUAR TASARIMINDA TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 7 TES 3121 TEKSTİL EL BOYAMACILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 8 TES 3131 TEKSTİLDE RENK OLGUSU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 TES 3139 DOKUSUZ YÜZEYLER SEÇMELİ 2 2 0 4
G 10 TES 3143 ÖRME TEKNOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 TOS 3005 GÖRSEL SANATLARDA MAKYAJ I SEÇMELİ 1 1 0 2
G 12 TTS 3017 ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANATI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 13 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
G 14 TTS 3310 TEKSTİL VE MODA TASARIMINDA 3B MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME SEÇMELİ 1 2 0 3
G 15 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TGA 3234 MODA GİYİM TASARIMI II ZORUNLU 4 4 0 8
B 3 TGA 3237 HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 TGS 3260 GİYSİ KALIPÇILIĞI VE MODEL UYGULAMA ZORUNLU 2 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HKS 3004 TEKSTİL ÜRÜNLERİ RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 HKS 3006 MAKİNE HALISI TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 MSİ 3000 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 TAS 3322 DERİ VE SARACİYE MALZEME BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 TEA 1120 DOKUMA KUMAŞ YAPILARI I SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TEA 2136 TEKSTİL TERBİYESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 TES 3144 ÖRME TEKNOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 9 TES 3162 TEKSTİLDE ERGONOMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 10 TGS 3230 MODA VE İMAJ SEÇMELİ 2 2 0 4
B 11 TOS 3006 GÖRSEL SANATLARDA MAKYAJ II SEÇMELİ 1 1 0 2
B 12 TTS 3022 MODA MARKA YÖNETİMİ VE TREND ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 13 TTS 3320 3B DOKU VE DESEN GİYDİRME SEÇMELİ 1 1 0 2
B 14 TTS 3340 TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TGA 4261 MODA GİYİM TASARIMI III ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 TGA 4265 KOLLEKSİYON HAZIRLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME I ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 TTB 4101 STAJ STAJ 0 0 0 6
G 4 TTB 4320 SEMİNER ZORUNLU 1 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TES 4115 SANATSAL TEKSTİLLER SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 TES 4125 TÜRK TEKSTİL DESEN ÜSLUPLARI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 TGS 4251 DERİ GİYSİ KALIPÇILIĞI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 TGS 4255 DERİ GİYSİ TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 TGS 4310 3D MODA GİYİM TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
G 6 TTS 4011 20. YY MODA TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 TTS 4035 PORTFOLYO SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 TTS 4350 TASARIM YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TGA 4262 MODA GİYİM TASARIMI IV ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 TGA 4266 KOLLEKSİYON HAZIRLAMA VE ÜRÜN GELİŞTİRME II ZORUNLU 2 2 0 5
B 3 TTB 4300 DİPLOMA ÇALIŞMASI BİTİRME PROJESİ 2 0 0 8
B 4 TTB 4310 PROJE ÇALIŞMASI BİTİRME PROJESİ 2 2 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TES 4170 ÖRME TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 2 TGS 4252 DERİ GİYSİ KALIPÇILIĞI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 TGS 4256 DERİ GİYSİ TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 TTS 4012 20 YY. MODA TASARIMI VE ÜRÜN İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
H 2 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
H 3 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
H 4 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
H 5 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 HKK 1006 TEKSTİL EL SANATLARI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 HYK 1003 SANAT ANATOMİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 HYK 1004 SANAT ANATOMİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 HYS 1001 RENK BİÇİM KURGU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 HYS 1002 RENK BİÇİM KURGU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 MBA 1002 OSMANLI DÖNEMİNDE MÜZİK YAŞAMI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 16 MZK 1007 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: BAŞLANGIÇTAN 1960'LARA SEÇMELİ 3 0 0 3
H 17 MZK 1008 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: 1960'LARDAN GÜNÜMÜZE SEÇMELİ 3 0 0 3
H 18 RSS 1001 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 RSS 1002 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
H 23 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
H 24 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 25 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 26 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
H 29 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
H 32 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
H 33 TEZ 1003 ESKİ TÜRKÇE I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 TEZ 1004 ESKİ TÜRKÇE II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 2121 FİLM KURAMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 FBS 2122 FİLM KURAMLARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 4 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FTZ 2011 MEDYA ESTETİĞİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 FTZ 2012 MEDYA ESTETİĞİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 16 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 GRF 2010 MODERN GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 GTS 2001 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 GTS 2002 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 HYK 2003 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 HYK 2004 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 HYS 2001 AĞAÇ-TAŞ HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 26 HYS 2002 METAL HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 MBA 2005 CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 28 RSS 2001 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 RSS 2002 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 30 RSS 2003 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 RSS 2004 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 34 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 35 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 36 RSS 2010 FOTOĞRAF VE RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 STS 2019 TÜRK KOSTÜM TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 STS 2020 TÜRK KOSTÜM TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 STS 2101 TEMEL IŞIK TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 40 STS 2102 AYDINLATMA VE KOMPOZİSYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 41 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 42 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 43 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 44 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
H 45 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 46 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
H 47 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 48 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 49 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 50 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 1 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 4 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
H 6 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
H 8 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 FSS 3501 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 FSS 3502 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
H 13 FTS 3003 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ I SEÇMELİ 2 2 0 6
H 14 FTS 3004 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ II SEÇMELİ 2 2 0 6
H 15 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 GÇS 3101 ÇİNİ DESENLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 GÇS 3102 ÇİNİ TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 26 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 GRF 3005 ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 GRF 3006 TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 GRF 3007 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 GRF 3008 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 GRS 3025 DENEYSEL TASARIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 32 GRS 3026 DENEYSEL TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 34 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 35 HYK 3003 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 36 HYK 3004 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 37 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
H 38 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 39 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 40 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 41 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 42 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 43 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 44 SRS 3015 CAM SANATI TARİHİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 45 STS 3019 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 1 3 0 4
H 46 STS 3020 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 1 3 0 4
H 47 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 48 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 49 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 50 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 51 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 52 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
H 53 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
H 54 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 55 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
H 56 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 57 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
H 58 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 59 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
H 60 TOS 3000 TEMEL OYUNCULUK SEÇMELİ 2 2 0 6
H 1 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 FTZ 4007 FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FTZ 4008 FOTOĞRAF YORUMU VE ELEŞTİRİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
H 15 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
H 16 MZS 4003 CAZ MÜZİĞİNDE AKIMLAR VE TÜRLER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 17 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 20 RSS 4004 SERGİ SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 21 TEZ 4007 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 TEZ 4008 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anasanat Dalı Başkanı:
Yrd. Doç Nevbahar GÖKSEL
Tel: (232) 412 9143
E-posta: nevbahar.goksel@deu.edu.tr