DERECE PROGRAMLARI

: Seramik ve Cam Tasarımı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Seramik Bölümü 1987-88 Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Seramik Bölümü eğitim ve öğretim programı, bu dalda Öğretim yapan üniversitelerin lisans programları ve ülkemizdeki ortaöğretim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Dört yıl süreli bu programın birinci yılında Temel Sanat Eğitimi ve Seramik Tasarımı gibi uygulamalı dersler dışında, kuramsal ağırlıklı, sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci yılda ilk yıldan başlatılan atölye ve teknoloji dersleri yoğunlaştırılarak ve Alçı Şekillendirme gibi diğer uygulama dersleri eklenerek, uygulamaya ağırlık kazandırılmaktadır. Belirli bir sanat formasyonuyla seramik mesleki formasyonu için hem kuramsal hem uygulamalı disiplinlerle sürdürülen eğitim ve öğretim, üçüncü yıldan itibaren,
a) Serbest Seramik Tasarımı,
b) Endüstriyel Seramik Tasarımı, gibi mesleki uzmanlık dallarına yönelmekte, eğitim ve öğretim bir bitirme projesiyle sona ermektedir.

Kazanılan Derece

Seramik ve Cam Tasarımı,Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümler i uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5- Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7- Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
8- Öğrencinin 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayabilmesi için 240 AKTS kredisini almak zorundadır. 240 AKTS nin en az 60 AKTS si seçimlik derslerden oluşmalıdır. bu derece, ders programındaki tüm dersleri, 60 gün stajı, mezuniyet projesini başarı ile tamamlamış ve 100 üzerinden en az 50 başarı notu almış öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bir Seramik ve Cam tasarımı mezunu için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgiye ulaşmada izleyeceği yöntemi bilen, araştırma ve geliştirme bilincine sahip, alanı ile ilgili sanatsal, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, edindiği bilgi ve becerileri toplumsal ve sektörel gereksinimlere göre uyarlayabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle etkin ve iletişime açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir.
Seramik ve Cam Tasarımı eğitiminin sanatsal ve endüstriyel nosyonlarına sahip, plastik sanatların temel ilkelerine hakim, alanın gerektirdiği problemleri tanımlama, analiz, formüle etme ve çözebilme becerilerine sahip, toplumun ve sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek bireyler kazandırmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Seramik ve Cam Tasarımı konusunda temel bilgiye sahip olabilme.
2   Seramik ve Cam malzemeyi tanıma ve kullanma bilgi ve donanımına sahip olabilme.
3   Tasarımdan üretime geçişte yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olabilme.
4   Seramik ve Cam Teknolojisinde kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
5   Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme.
6   Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı konusunda gerekli bilgiye sahip olabilme.
7   Seramik ve Cam malzemeyi şekillendirme ve doğru kullanabilme becerisine sahip olabilme.
8   Seramik ve Cam tasarımının gerektirdiği teknik donanımları doğru kullanabilme ve uygulayabilme.
9   Tasarım ve uygulama sürecinde zamanı doğru kullanabilme ve karşılaşılan problemleri çözebilme becerisine sahip olabilme.
10   Bilgisayar Destekli Seramik Tasarımı konusunda gerekli olan programları kullanabilme.
11   Özgün ve yaratıcı tasarım yapabilme formasyonuna ve alt yapısına sahip olabilme.
12   Üstlendiği bir projeyi yönetebilme becerisine sahip olabilme.
13   Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları konusunda yetkinliğe dönüştürebilme.
14   Yapılan işe hakim olabilme, mesleki disiplin, sorumluluk ve etik bilincine sahip olabilme.
15   Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme.
16   Sosyal ilişkileri güçlü, kendisini görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin bir şekilde ifade edebilen, kendine güvenir bir kişiliğe sahip olabilme.
17   Alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmeleri yakından izleyebilme, gelişmelere uyum gösterebilme ve katkıda bulunabilme.
18   Tek başına, bağımsız olarak ve/veya ekip çalışması içinde uyumlu ve üretken olarak çalışabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu Lisans derecesi öğrencinin alanında mesleğini yapması için yeterlidir. Seramik ve Cam Tasarımı Programı mezunu Seramik ve Cam sektöründe sanat ve endüstri alanında üretim ve tasarım pozisyonunda çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SRM 1001 SERAMİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 SRM 1015 SERAMİK KİMYASI I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 2
G 4 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
G 5 TEM 1201 TEMEL DESEN I ZORUNLU 2 2 4
G 6 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SRM 1002 SERAMİK ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 SRM 1004 MESLEKİ TEKNİK ÇİZİM ZORUNLU 1 1 0 2
B 3 SRM 1016 SERAMİK KİMYASI II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 2
B 5 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
B 6 TEM 1202 TEMEL DESEN II ZORUNLU 2 2 4
B 7 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -3
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SRM 2001 SERAMİK TASARIM I ZORUNLU 2 4 0 6
G 2 SRM 2003 ALÇI ŞEKİLLENDİRME VE KALIP YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 4 0 6
G 3 SRM 2005 YÜZEYSEL TASARIM I ZORUNLU 0 2 0 2
G 4 SRM 2007 SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI I ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 SRM 2009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERAMİK TASARIM I ZORUNLU 1 1 0 2
G 6 SRM 2011 SIR HAZIRLAMA VE SIRLAMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TEM 2017 MİTOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III ZORUNLU 2 2
G 10 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SRM 2002 SERAMİK TASARIM II ZORUNLU 2 4 0 6
B 2 SRM 2004 ALÇI ŞEKİLLENDİRME VE KALIP YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 4 0 6
B 3 SRM 2006 YÜZEYSEL TASARIM II ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 SRM 2008 SERAMİK TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI II ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 SRM 2010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERAMİK TASARIM II ZORUNLU 1 1 0 2
B 6 SRM 2012 PİŞİRİM TEKNİKLERİ VE SERAMİK FIRINLARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV ZORUNLU 2 2
B 9 TEM 2024 İKONOLOJİ ZORUNLU 2 2
B 10 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II ZORUNLU 2 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 SRM 3005 YÜZEYSEL TASARIM III ZORUNLU 0 2 0 2
G 3 SRM 3007 SIR TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 SRM 3009 SERAMİK SANATI TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 SRM 3013 DEKOR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SRS 3015 CAM SANATI TARİHİ SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 SRS 3017 SANAT, TASARIM VE KÜLLTÜR İLİŞKİSİ SEÇMELİ 1 0 0 2
G 3 SRU 3001 SERBEST SERAMİK TASARIMI I SEÇMELİ 4 4 0 8
G 4 SRU 3003 ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI I SEÇMELİ 4 4 0 8
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 SRM 3006 YÜZEYSEL TASARIM IV ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 SRM 3008 SIR TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 SRM 3010 SERAMİK SANATI TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 SRM 3014 DEKOR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI II ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II ZORUNLU 2 2
B 7 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II ZORUNLU 2 2
B 8 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI ZORUNLU 2 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SRS 3012 CAM TEKNİKLERİNE GİRİŞ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 SRS 3016 PİŞİRİM VE SERAMİK FIRINLARININ GELİŞİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 SRU 3002 SERBEST SERAMİK TASARIMI II SEÇMELİ 4 4 0 8
B 4 SRU 3004 ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI II SEÇMELİ 4 4 0 8
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SRM 4007 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATI I ZORUNLU 1 0 0 2
G 2 SRM 4009 SUNUM VE PORTFOLYO HAZIRLAMA ZORUNLU 0 1 0 1
G 3 SRM 4013 DEKOR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI III ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 SRM 4101 STAJ STAJ 0 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SRS 4015 KENT SERAMİĞİ I SEÇMELİ 1 2 0 3
G 2 SRS 4017 RESTORASYON UYGULAMALARI VE SERAMİK RESTORASYONU I SEÇMELİ 1 2 0 3
G 3 SRS 4019 TEKNİK DEKOR UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 SRS 4021 CAM TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 5 SRS 4023 ARTİSTİK SIR TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 SRU 4003 SERBEST SERAMİKTASARIMI III SEÇMELİ 4 4 0 8
G 7 SRU 4005 ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI III SEÇMELİ 4 4 0 8
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SRM 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI BİTİRME PROJESİ 2 0 0 7
B 2 SRM 4008 ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATI II ZORUNLU 1 0 0 2
B 3 SRM 4014 DEKOR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI IV ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SRS 4016 KENT SERAMİĞİ II SEÇMELİ 1 2 0 3
B 2 SRS 4018 RESTORASYON UYGULAMALARI VE SERAMİK RESTORASYONU II SEÇMELİ 1 2 0 3
B 3 SRS 4020 TEKNİK DEKOR UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 SRS 4022 CAM TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 SRS 4024 BÜNYE TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
B 6 SRU 4004 SERBEST SERAMİK TASARIMI IV SEÇMELİ 4 4 0 8
B 7 SRU 4006 ENDÜSTRİYEL SERAMİK TASARIMI IV SEÇMELİ 4 4 0 8
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
H 2 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
H 3 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
H 4 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
H 5 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 RSS 1001 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 RSS 1002 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 SRS 1001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU SERAMİK TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 SRS 1002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU SERAMİK TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 SRS 1003 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU SERAMİK TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 SRS 1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU SERAMİK TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
H 16 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
H 17 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 18 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 19 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
H 22 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
H 25 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
H 26 TEZ 1003 ESKİ TÜRKÇE I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 TEZ 1004 ESKİ TÜRKÇE II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 TTB 1011 TEKSTİL TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 2121 FİLM KURAMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 FBS 2122 FİLM KURAMLARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 4 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FTZ 2011 MEDYA ESTETİĞİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 FTZ 2012 MEDYA ESTETİĞİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 GRF 2010 MODERN GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 RSS 2001 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 RSS 2002 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 STS 2101 TEMEL IŞIK TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 STS 2102 AYDINLATMA VE KOMPOZİSYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 26 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
H 29 TTB 2009 GİYİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 4 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
H 6 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
H 8 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 FSS 3501 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 FSS 3502 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
H 13 FTS 3003 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ I SEÇMELİ 2 2 0 6
H 14 FTS 3004 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ II SEÇMELİ 2 2 0 6
H 15 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 GÇS 3101 ÇİNİ DESENLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 GÇS 3102 ÇİNİ TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 26 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 GRF 3005 ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 GRF 3006 TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 GRF 3007 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 GRF 3008 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 GRS 3026 DENEYSEL TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 34 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 35 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 36 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 37 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 38 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 39 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
H 40 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 41 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 42 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 43 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 44 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 45 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 46 STS 3019 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 1 3 0 4
H 47 STS 3020 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 1 3 0 4
H 48 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 49 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 50 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 51 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 52 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 53 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 54 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
H 55 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 56 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
H 57 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 58 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 59 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 60 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 61 TES 3131 TEKSTİLDE RENK OLGUSU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 62 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 63 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 64 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 FTZ 4007 FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FTZ 4008 FOTOĞRAF YORUMU VE ELEŞTİRİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
H 15 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 18 RSS 4004 SERGİ SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 19 TEZ 4007 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 TEZ 4008 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Sevim ÇİZER
Tel: (232) 412 9180
E-Posta: sevim.cizer@deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Narlıdere / İzmir