DERECE PROGRAMLARI

: Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 2008 yılında İşletme Fakültesi bünyesinde kurularak aynı yıl öğretime başlamıştır. Eğitim dili İngilizce olan bölümümüzde öğrenciler aynı zamanda ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağına da sahiptir. Bu çerçevede, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, öğrencilerine uluslararası işletmelerdeki kariyerlerinde yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olan uluslararası arenada, uluslararası çevresel faktörlerin etkisini göz önünde bulundurarak çözüm önerileri üretebilmek ve stratejiler geliştirebilmek amacıyla, yönetim ve organizasyon, ekonomi, finans, pazarlama, muhasebe, hukuk, dış ticaret ve uluslararası iş yönetimi gibi disiplinlerarası alanlarda kuramsal ve uygulamaya yönelik lisans ve lisansüstü öğretim olanakları sunmaktadır.

Kazanılan Derece

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ulusal öğrenci seçme sınavı ile yerleştirme yapılmış olması, DEU Yabancı Diller Y.O. İngilizce Yeterlilik Testi (en az 70) ya da TOEFL (internet tabanlı, en az 79) ya da eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili genel çerçeve DEU Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11-12-13-14 madderinde tanımlanmaktadır. DEU İşletme Fakültesinin uygulamalarına ilişkin diğer ayrıntılar, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında açıklanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf).

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir. Bu konudaki tüm ayrıntıların yer aldığı yasal düzenlemeler:
Dokuz Eylul University Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (madde 33,34,35)
DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (madde 33,34,35). (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf)

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü, dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olan uluslararası arenada, uluslararası çevresel faktörlerin etkisini göz önünde bulundurarak çözüm önerileri üretebilmek ve stratejiler geliştirebilmek amacıyla, yönetim ve organizasyon, ekonomi, finans, pazarlama, muhasebe, hukuk, dış ticaret ve uluslararası iş yönetimi gibi disiplinlerarası alanlarda kuramsal ve uygulamaya yönelik lisans ve lisansüstü öğretim olanakları sunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Uluslararası işletmecilik ve ticaretin temelini oluşturan disiplinlerden (iktisat, hukuk, sosyoloji, işletme) yararlanabilmek ve bu disiplinlerin temel bilgilerine sahip olmak.
2   Uluslararası işletmecilik ve ticarete ilişkin konularda görüş, tavsiye ve çözüm önerilerini, nicel ve nitel verilerle İngilizce ve Türkçe, sözlü ve yazılı olarak destekleyerek ilgili paydaşlarla paylaşabilmek.
3   En az CEFR (Common European Framework of Reference) B2 akıcılık düzeyinde (Orta Düzey) İngilizce konuşabilmek ve yazabilmek.
4   Bilgisayar becerilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
5   Gerek takım üyesi, gerek birey olarak çokboyutlu sorunlara çözüm getirmek üzere sorumluluk alabilmek.
6   Edinilen bilgi, beceri ve yeterlilikleri mesleki ve sosyal alanda kullanabilmek.
7   Uluslararası işletmecilik ve ticarete ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, yayılması ve uygulanması süreçlerinde etik ve sosyal değerlere uygun davranabilmek.
8   Uluslararası işletmecilik ve ticaret alanındaki verileri, kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek.
9   Uluslararası rekabetin gereklerini ve farklı ülkelerin kendine özgü işletme uygulamalarını kavrayabilmek.
10   Uluslararası işletmecilik, iktisat ve ticaretin temellerinin yanı sıra seçilecek bir alanda uzmanlaşmaya yönelik olarak özellikle ithalat-ihracat uygulamaları, uluslararası ekonomik kuruluşlar ve uluslararası para ve sermaye piyasalarının işleyişi konularında yeterli ve güncel bilgiye sahip olabilmek.
11   Uluslararası (tüketici ve sanayi malları) pazarlarının gerekliliklerinin tamamen farkında olarak finans, yönetim, üretim ve pazarlama konularında, özellikle de uluslararası iş çevrelerini etkileyen kriz dönemlerinde strateji geliştirebilmek ve çabuk karar verebilmek.
12   Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir yönetici ve girişimcide bulunması gereken liderlik ve yönetim yetkinliklerine sahip olabilmek.
13   Teknoloji, yaratıcılık ve yenilikçiliğe odaklanarak çokboyutlu ve analitik düşünebilmek.
14   İngilizce dışında ikinci bir yabancı dilde en az CEFR B1 (Common European Framework of Reference) düzeyinde anlama, konuşma ve yazma becerilerine sahip olabilmek.
15   Kararlı ve özdisiplinli bir biçimde müzakere tekniklerinden etkin olarak yararlanabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü mezunları uluslararası alanda faaliyet gösteren her türlü firmada, dış ticaret, bankacılık ve finansla ilgili kamu kuruluşlarında, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İşletme Lisans programında, uluslararası standartları sağlayabilmek için, dört farklı ders kategorisi tanımlanmaktadır. Zorunlu Fakülte Dersleri (%20): İşletme Lisans Diploma programının temel derslerini destekleyici dersler ile beceri geliştirmeyi amaçlayan derslerdir. Zorunlu Bölüm Dersleri (%49): İşletme Lisans Diploma programının temel dersleridir. Bölüm İçi Seçimlik Dersler (%23): Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ilgili alanın alt dallarında yoğunlaşma sağlamayı amaçlayan derslerdir. Serbest Seçimlik Dersler (%8): Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve kariyer olanaklarını çeşitlendirmeyi, bakış açılarını ve entelektüel bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan derslerdir. Üniversitenin yabancı dilde eğitim veren diğer birimleri ile İşletme Fakültesinin diğer bölümleri tarafından sunulan zorunlu ve seçimlik dersler, İngilizce dışındaki yabancı dil dersleri ile Sanatsal, Kültürel ve Sportif içerikli dersler serbest seçimlik ders olarak seçilebilir. Bölüm programında yer alan zorunlu ve seçimlik ders içerikleri ile örtüşen, benzeşen dersler ile kredisiz dersler serbest seçimlik ders olarak seçilemez.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECO 1001 EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 FBA 1101 ENTEGRE DİL BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 FBA 1201 MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 FBA 1305 SOSYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 FBA 1307 CİNSİYET EŞİTLİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 6 FBA 1801 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 MNO 1001 İŞLETME YÖNETİMİNİN PRENSİPLERİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBA 1501 YABANCI DİL I (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 FBA 1503 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 3 FBA 1505 YABANCI DİL I (İSPANYOLCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 4 FBA 1507 YABANCI DİL I (ÇİNCE) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 5 FBA 1509 YABANCI DİL I (RUSÇA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECO 1002 EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 FBA 1102 İLERİ YAZIŞMA BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 FBA 1202 İSTATİSTİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 4 FBA 1203 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 FBA 1302 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 MNO 1002 ÖRGÜT VE YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBA 1502 YABANCI DİL II (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 2 FBA 1504 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 3 FBA 1506 YABANCI DİL II (İSPANYOLCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 4 FBA 1508 YABANCI DİL II (ÇİNCE) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 5 FBA 1510 YABANCI DİL II (RUSÇA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACC 2001 FİNANSAL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ECO 2905 EKONOMİK ÇEVRE ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 ECO 4114 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURUMLAR ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 FBA 1401 İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 IBS 2001 ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBA 2501 YABANCI DİL III (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 FBA 2503 YABANCI DİL III (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 3 FBA 2505 YABANCI DİL III (İSPANYOLCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 4 FBA 2507 YABANCI DİL III (ÇİNCE) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 5 FBA 2509 YABANCI DİL III (RUSÇA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ECO 2901 ULUSLARARASI İKTİSADIN TEMEL İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 FBA 2201 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 FIN 2002 İŞLETME FİNANSMANI ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 IBS 2014 KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK COĞRAFYA ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 IBS 2016 KÜRESEL PAZAR ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBA 2502 YABANCI DİL IV (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 2 FBA 2504 YABANCI DİL IV (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 3 FBA 2506 YABANCI DİL IV (İSPANYOLCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 4 FBA 2508 YABANCI DİL IV (ÇİNCE) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 5 FBA 2510 YABANCI DİL IV (RUSÇA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACC 3001 MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 IBS 3001 DIŞ TİCARET FİNANSMANI ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 IBS 3003 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBA 3501 YABANCI DİL V (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 FBA 3503 YABANCI DİL V (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 3 FBA 3505 YABANCI DİL V (İSPANYOLCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 4 FBA 3507 YABANCI DİL V (ÇİNCE) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 5 FBA 3509 YABANCI DİL V (RUSÇA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECO 4001 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 IBS 3012 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 IBS 3014 İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBA 3502 YABANCI DİL VI (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 2 FBA 3504 YABANCI DİL VI (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 3 FBA 3506 YABANCI DİL VI (İSPANYOLCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 4 FBA 3508 YABANCI DİL VI (ÇİNCE) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 5 FBA 3510 YABANCI DİL VI (RUSÇA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBA 1304 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ZORUNLU 0 2 0 2
G 2 IBS 4001 ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 23
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IBS 4012 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE PROJE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ACC 2002 ORTA DÜZEY MUHASEBE SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 ECO 2001 MİKRO EKONOMİ I SEÇMELİ 3 0 0 6
H 1 ACC 4111 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 2 ACC 4233 DENETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 3 ACC 4244 RİSK ODAKLI İÇ DENETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 4 ECO 4212 İŞLETME İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 5 ECO 4412 BÜTÜNLEŞME VE AB EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 6 FBA 3001 İŞ HAYATINDA KADINLAR SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 7 FBA 3003 SOSYAL BİLİMLERDE ÇEVİRİ SERBEST SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 FBA 3005 TOPLUMSAL CİNSİYET VE TOPLUM SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 9 FIN 3001 FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 10 FIN 4235 FİNANSAL TÜREVLER SEÇMELİ 3 0 0 5
H 11 FIN 4240 RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 12 IBS 3123 ULUSLARARASI ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 13 IBS 3151 KÜLTÜRLERARASI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 14 IBS 3186 ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 15 IBS 3192 ULUSLARARASI HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 16 IBS 3194 DÜNYA HALKLARI VE KÜLTÜRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 17 IBS 3221 ULUSLARARASI TİCARİ BLOKLAR VE ANLAŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 18 IBS 3272 YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 19 IBS 3282 TÜRKİYE-AB TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 20 IBS 3331 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 21 IBS 3421 KÜRESEL E-İŞ VE TİCARET SEÇMELİ 3 0 0 5
H 22 IBS 3492 YABANCI YATIRIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 23 IBS 3493 SORUMLU YATIRIMCILIK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 24 IBS 3495 DENİZ TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 25 IBS 4151 MÜZAKERE STRATEJİLERİ VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 26 IBS 4153 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 27 IBS 4155 KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 28 IBS 4157 ULUSLARARASI PAZARLAMA İLETİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 29 IBS 4158 SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
H 30 IBS 4159 MİKROFİNANS VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 31 IBS 4192 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE KARAR VERME SEÇMELİ 3 0 0 5
H 32 IBS 4194 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK SEMİNERLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 33 IBS 4196 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 34 IBS 4231 DÜNYA TİCARET SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 35 IBS 4233 GÜMRÜK VE DÖVİZ İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 36 IBS 4251 TÜRKİYE'NİN TİCARET ORTAKLARININ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 37 IBS 4292 DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 38 IBS 4321 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 39 IBS 4343 BANKA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 40 IBS 4351 FİNANSAL VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 41 IBS 4362 ÇOKULUSLU İŞLETME FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 42 IBS 4394 FİNANSAL ÖNGÖRÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
H 43 IBS 4472 BÖLGESEL ANALİZLER: ASYA VE UZAK DOĞU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 44 IBS 4476 BÖLGESEL ANALİZLER: AMERİKA KITASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 45 IBS 4478 BÖLGESEL ANALİZLER: ORTA DOĞU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 46 IBS 4480 BÖLGESEL ANALİZLER: AFRİKA SEÇMELİ 3 0 0 5
H 47 IBS 4484 BÖLGESEL ANALİZLER:AVRUPA SEÇMELİ 3 0 0 5
H 48 IBS 4486 DIŞ TİCARETTE SATIŞ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 49 IBS 4741 ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
H 50 LAW 3001 İŞLETME HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 51 LAW 4222 REKABET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 52 LAW 4242 ULUSLARARASI İŞLETME HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 53 MNO 4224 KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 54 MNO 4233 TÜRKİYE VE İŞLETME ÇEVRESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 55 MNO 4237 İŞ AHLAKI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 56 MNO 4242 YENİLİKÇİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 57 MRK 4120 İŞLETMELER ARASI PAZARLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 58 MRK 4220 ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 59 MRK 4233 DİJİTAL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
H 60 PRD 4111 ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 61 QMT 3001 İŞ ÖNGÖRÜMLEME SEÇMELİ 4 0 0 6
H 62 QMT 4235 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 1 FBA 4501 YABANCI DİL VII (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
H 2 FBA 4502 YABANCI DİL VIII (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
H 3 FBA 4503 YABANCI DİL VII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
H 4 FBA 4504 YABANCI DİL VIII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
H 5 FBA 4505 YABANCI DİL VII (İSPANYOLCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
H 6 FBA 4506 YABANCI DİL VIII (İSPANYOLCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
H 7 FBA 4507 YABANCI DİL VII (ÇİNCE) SEÇMELİ 4 0 0 4
H 8 FBA 4508 YABANCI DİL VIII (ÇİNCE) SEÇMELİ 4 0 0 4
H 9 FBA 4509 YABANCI DİL VII (RUSÇA) SEÇMELİ 4 0 0 4
H 10 FBA 4510 YABANCI DİL VIII (RUSÇA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. ( http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf). Alınan her ders için öğrenciler, öğretim üyesi tarafından verilen, harf sisteminden bir not ile değerlendirilmektedir. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir. Not sisteminde farklı durumlar için tanımlanmış notlar da bulunmaktadır. Eksik (I) notu, başarılı olmasına karşın derse ilişkin gerekli ödevini tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bir ders için Eksik notu alan bir öğrencinin, notların Öğrenci İşleri Birimine teslimini takiben 30 gün içerisinde, eksikleri tamamlaması gerekir. Aksi durumda (I) nout otomatik olarak FFe dönüşür. Başarılı (S) notu, kredili olmayan bir derste başarılı olan öğrencilere verilir. Başarısız (U) notu, kredili olmayan bir deste başarılı olamayan öğrencilere verilir. Muaf (E) notu, başka bir programdan transfer olan öğrencinin önceki programdan aldığı derslerinin, Fakülte Dekanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile denkliğinin verilmesi durumunda kullanılır ve öğrenci denkli verilen dersten muaf tutulur. Devamsız (NA) notu, derslere tanınan toleranslar çerçevesinde katılmamış öğrencilere verilir ve bu durumda dersin notu kümülatif ortalamaya FF olarak dahil edilir.
Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00 / 4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Canan MADRAN
E-mail: canan.madran@deu.edu.tr
Tel: +90- 232 301 82 81.