DERECE PROGRAMLARI

: Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olan Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1986 1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır ve üç anasanat dalında eğitim vermektedir.
Bölüm, Anasanat dallarında verdiği kuramsal ve uygulamalı eğitimle; kendi alanlarında geçmişte var olan kaynakları gün ışığına çıkaracak, onarımlarını gerçekleştirecek, günlük yaşama geçirilmelerinde ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin görevler alacak bilinçli sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bölüm, kuruluşundan itibaren Geleneksel Türk El Sanatları tanıma, tanıtma, koruma ve yaşatma yoluyla gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir çok sempozyum, sergi, uygulama ve proje gerçekleştirmektedir.
Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı 1986 1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitimin amacı, geleneksel tekstiller alanında geçmişten günümüze aktarılan kaynakların aydınlatılması ve belgelenmesi, var olan birikimin korunması, onarımı ve günlük yaşama geçirilebilmesi konularında gerekli bilgilerle donatılan ve tasarım açısından yeni öneriler sunabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu nedenle, anasanat dalımızda eğitim alan öğrenciler, uygulamalı eğitimin yanında, kuramsal bilgilerle de donatılmaktadır. Öğrencilerimiz, ülkemizin birçok yöresinde işlevini koruyan ve ülke ekonomisine katkısı küçümsenemeyecek boyutlarda olan geleneksel tekstiller alanında ileriye dönük ürün verecek, bilinçli bir tasarımcı kuşağının oluşmasında katkıda bulunacaklardır.

Kazanılan Derece

Geleneksel Türk Sanatları, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümler i uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5- Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7- Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
8- Öğrencinin 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayabilmesi için 240 AKTS kredisini almak zorundadır. 240 AKTS nin en az 60 AKTS si seçimlik derslerden oluşmalıdır. bu derece, ders programındaki tüm dersleri, 60 gün stajı, mezuniyet projesini başarı ile tamamlamış ve 100 üzerinden en az 50 başarı notu almış öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

MİSYON
Evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş, yaratıcı bireyler ve tasarımcılar yetiştirmek, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik bilincin oluşması için ortam hazırlamak
VİZYON
Toplumun sanatsal ve kültürel düzeyinin gelişmesine katkıda bulunan, kültürel ve sanatsal değerlerin korunmasına verdiği eğitimle öncülük eden bir eğitim kurumu olmak.
ÖĞRENCİYE SUNULAN OLANAKLAR
Teorik ve uygulamalı olarak işlenen derslerde edinilen bilgilerin, çağı yakalama, teknolojiyi tasarımlarında kullanabilme ve ticari ortamda pratiğe dönüştürülebilmesi amacıyla öğrencilere staj imkanı sunulmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Halı kilim ve kumaş alanlarında tasarım ilkeleri bilgisine sahip olmak
2   Alanla ilgili teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmek
3   Tasarım için gerekli teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak
4   Tasarımdan üretime geçişte yeterli teknik bilgi donanımına sahip olabilmek
5   Sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olmak
6   Alanla ilgili malzeme bilgisine sahip olabilmek
7   Alanla ilgili farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olmak
8   Özgün tasarımlar yapabilmek
9   Mesleki becerilerini kullanmak ve geliştirmek
10   Ürün analizi yapabilmek ve ürün geliştirebilmek
11   Bilgi teknolojilerini tasarım ve üretim aşamalarında kullanabilmek
12   Tasarımları ve ürünleri etkin şekilde sunabilmek
13   Farklı disiplinlerde uygulanan teknikleri kendi alanında kullanma becerisine sahip olmak
14   Alanıyla ilgili tasarım ve üretim sürecinde problemleri çözebilmek
15   Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları konusunda yetkinliğe dönüştürebilmek
16   Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmasına katılmak ve farklı alan bilgilerini mesleğinde kullanabilmek
17   Mesleki sorumluluk ve etik bilince sahip olabilmek
18   Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Tekstil firmalarının tasarım departmanları, Halk Eğitim Merkezleri ve Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak görev yapabilme.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HKK 1003 MESLEKİ ŞEKİLLENDİRME I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 HKK 1005 DİJİTAL BELGELEME TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 TEA 1111 DOĞAL LİFLER ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 2
G 5 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
G 6 TEM 1201 TEMEL DESEN I ZORUNLU 2 2 4
G 7 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HKK 1004 MESLEKİ ŞEKİLLENDİRME II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 HKK 1006 TEKSTİL EL SANATLARI ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 TEA 1112 KİMYASAL LİFLER ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 2
B 5 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
B 6 TEM 1202 TEMEL DESEN II ZORUNLU 2 2 4
B 7 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 GTB 2001 BİLGİSAYARDA DESEN TASARIMI I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 HKK 2001 KİLİM TASARIMI I ZORUNLU 6 4 0 10
G 4 HKK 2003 KİRKİTLİ DOKUMALAR VE UYGULAMASI ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 HKK 2005 TEKSTİL ÜRÜNLERİ KONSERVASYONU I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 HKK 2009 KUMAŞ YAPI BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 HKS 2001 DOĞAL BOYARMADDELER SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 HKS 2005 GELENEKSEL KUMAŞ BASKI TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 GTB 2000 TÜRK DESENLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 GTB 2002 BİLGİSAYARDA DESEN TASARIMI II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 HKK 2002 KİLİM TASARIMI II ZORUNLU 6 4 0 10
B 5 HKK 2004 TEKSTİL ÜRÜNLERİ KONSERVASYONU II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 HKK 2006 İPLİK VE KUMAŞ ANALİZİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 HKS 2002 DOĞAL BOYARMAD. İLE İPLİK BOYAMA SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 HKS 2006 GELENEKSEL KUMAŞ BASKI TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HKK 3003 GELENEKSEL KUMAŞ BASKI TASARIMI I ZORUNLU 4 4 0 8
G 2 HKK 3007 MEKİKLİ DOKUMA TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 HKK 4001 HALI TASARIMI I ZORUNLU 6 4 0 10
G 4 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GTS 3105 TÜRK DESENLERİ-KOMPOZİSYON SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 GTS 4029 DEKORATİF RESİM I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 HKS 3003 TEKSTİL ÜRÜNLERİ RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 HKS 3005 MAKİNA HALISI TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HKK 3004 GELENEKSEL KUMAŞ BASKI TASARIMI II ZORUNLU 4 4 0 8
B 2 HKK 3102 STAJ STAJ 0 0 0 3
B 3 HKK 4002 HALI TASARIMI II ZORUNLU 6 4 0 10
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GTS 3006 ÇİNİ MOZAİK TEKNİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 GTS 4030 DEKORATİF RESİM II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 HKS 3002 RESİMLİ DUVAR DOKUMALARI SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 HKS 3004 TEKSTİL ÜRÜNLERİ RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 HKS 3006 MAKİNE HALISI TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HKK 3001 KUMAŞ TASARIMI I ZORUNLU 4 4 0 8
G 2 HKK 4101 STAJ STAJ 0 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HKS 4051 UZMANLIK PROJESİ I (HALI) SEÇMELİ 2 2 0 17
G 2 HKS 4053 UZMANLIK PROJESİ I (KİLİM-DÜZ DOK.) SEÇMELİ 2 2 0 17
G 3 HKS 4055 UZMANLIK PROJESİ I (KUMAŞ DOK.) SEÇMELİ 2 2 0 17
G 4 HKS 4057 UZMANLIK PROJESİ I (KUMAŞ BASKI) SEÇMELİ 2 2 0 17
G 5 HKS 4059 UZMANLIK PROJESİ I (TEKS. KONS. REST.) SEÇMELİ 2 2 0 17
G 6 HKS 4061 YÖRESEL DOKUMA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA SEÇMELİ 2 2 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HKK 3002 KUMAŞ TASARIMI II ZORUNLU 4 4 0 8
B 2 HKK 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI BİTİRME PROJESİ 2 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HKS 4052 UZMANLIK PROJESİ II (HALI) SEÇMELİ 2 2 0 15
B 2 HKS 4054 UZMANLIK PROJESİ II (KİLİM-DÜZ DOK.) SEÇMELİ 2 2 0 15
B 3 HKS 4056 UZMANLIK PROJESİ II (KUMAŞ DOK.) SEÇMELİ 2 2 0 15
B 4 HKS 4058 UZMANLIK PROJESİ II (KUMAŞ BASKI) SEÇMELİ 2 2 0 15
B 5 HKS 4060 UZMANLIK PROJESİ II (TEKS. KONS. REST.) SEÇMELİ 2 2 0 15
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
H 2 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
H 3 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
H 4 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
H 5 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 RSS 1001 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 RSS 1002 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
H 12 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
H 13 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 14 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 15 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
H 16 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
H 18 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
H 19 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
H 20 TEZ 1003 ESKİ TÜRKÇE I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 TEZ 1004 ESKİ TÜRKÇE II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 TTB 1011 TEKSTİL TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 2121 FİLM KURAMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 FBS 2122 FİLM KURAMLARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 4 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 GTS 2001 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 GTS 2002 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 RSS 2001 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 RSS 2002 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 STS 2101 TEMEL IŞIK TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 26 STS 2102 AYDINLATMA VE KOMPOZİSYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 TEA 2124 KUMAŞ BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III SEÇMELİ 2 2
H 37 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV SEÇMELİ 2 2
H 38 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
H 39 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 40 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
H 41 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 42 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 43 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 44 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 45 TTB 2009 GİYİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 4 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
H 6 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
H 8 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 FSS 3501 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 FSS 3502 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
H 13 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 GÇS 3101 ÇİNİ DESENLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 GÇS 3102 ÇİNİ TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
H 16 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 26 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
H 30 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
H 31 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
H 32 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 34 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 35 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 36 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 37 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 38 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 39 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 40 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 41 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 42 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 43 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
H 44 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
H 45 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 46 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
H 47 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 48 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
H 49 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 50 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
H 51 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 52 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 53 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 6 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 TEZ 4007 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 TEZ 4008 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Nuray AYHAN YILMAZ
Telefon: (232) 4129271
E-posta: nuray.yilmaz@deu.edu.tr