DERECE PROGRAMLARI

: Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sinema, TV ve Fotoğraf Bölümü 9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olarak 1975 yılında İzmir de, Prof. Dr. Alim Şerif Onaran tarafından kuruldu. Okulun ilk mezunları Yeni Türk Sineması geleneğini şekillendirenler arasında yer alırken 1980 lerden sonra Bölüm Türk Sinemasının önemli isimleri arasında yer alacak olan kişileri yetiştirdi. Bu kişiler arasında Semih Kaplanoğlu (Bal isimli filmiyle 2010 yılında Berlin Uluslararası Film Festivalinde Altın Ayı ödülüne layık görülmüştür), Ömer Uğur, Ünit Ünal, Oğuzhan Tercan, Kudret Sabancı, Raşit Çelikezer, Yüksel Aksu gibi film yönetmenleri ve Sadullah Celen, Taner Akvardar ve Türkan Derya gibi Televizyon dizisi yönetmenleri sayılabilir. 2009 yılında Film Tasarım Bölümü olarak adını değiştiren Bölüm 2010 yılında Theodoros Angelopoulos a, kendi katılımıyla, Onursal Doktora ünvanı verilmiştir. Ekim 2011 tarihinde, Antalya Altın Portakal Film Festivalinde mezunlarımız en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo da dahil olmak üzere toplam 5 ödül kazanmıştır.

Kazanılan Derece

Film Tasarımı,Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Canlandırma Film Tasarımı ve Yönetimi Anasanat Dalı özelde film endüstrisi, genelde ise medya sektörü için hem kuramsal hem uygulama bilgisine sahip, sanat ve sinema kültürü konularında donanımlı canlandırma sanatçıları ve canlandırma film yapımı konusunda uzman canlandırma ekipleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Anasanat dalının bir diğer amacı ise mevcut teknolojik imkanlardan yararlanan yaratıcı tasarım çözümleri üreten ve yeni teknolojik gelişimlere kolaylıkla adapte olabilen canlandırmacıların gerekli eğitimi almalarını sağlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Film (kurmaca/belgesel) projelerini nasıl planlayacaklarını, üreteceklerini, yazacaklarını ve nasıl yöneteceklerini bilme; profesyonel seviyede üretim becerilerine sahip olma ve video/televizyon, film ve ses teknolojilerini seçebilme ve kullanabilme.
2   Eğitim süresi boyunca yaratıcı film veya video üretimlerini tamamlayarak hikaye, kompozisyon, aydınlatma ve ses gibi estetik kavramlarla geliştirilmiş orijinal ve bireysel üretim çalışmalarında yer alabilme yeteneğini gösterebilme.
3   Önce yazılı sonra da görsel ve işitsel bir öykü oluşturma becerisi kazanabilme.
4   Görsel ve yazılı materyaller üzerinde bağımsız araştırmalar yürütebilme. Bir araştırma sorusu, problemi veya konusu için ne çeşit bir bilgi gerektiğine karar verebilme ve derin bilgi üretmek için bu bilgileri elde edebilme, değerlendirerek etkili bir şekilde kullanabilme. Çalışmalarını uygun yazılı bir formatta bir araştırma makalesi gibi sunabilme.
5   Sinema sanatının estetiği, tarihi ile ilgili gerekli bilgi birikimine sahip, özellikle sanat, felsefe ve tarih konularında kendini geliştirmiş biri olabilme.
6   Ulusal/uluslararası standartlara uygun düşecek bilgi beceri ve yetkinlik kazandırılmış, gerek Dünya Sineması gerekse Türkiye Sineması üzerine kapsamlı bir donanımı edinmiş olabilme.
7   Bir filmin/medya üretiminin (kendisinin ve arkadaşlarının) yaratıcı çalışmalarını estetik, tarihsel ve kültürel bağlam içinde kendi bilgilerine ekleyerek eleştirel analizini yapabilme ve bunu kendi çalışmalarında (canlandırma filmi tasarımı ve yönetimi alanlarında) hayata geçirebilme.
8   Sinema ve televizyon sektöründeki üretim-dağıtım zinciri hakkında belirli bir bilgiye sahip olabilme.
9   Teknik olarak donanımlı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, mesleki kavramlara hâkim, güncel sinemaya katkıda bulunabilecek tekniklerini kullanma becerisine sahip, ana sanat dalına ait üst düzeyde mesleki bilgiye hâkim olabilme ve Piyasada kullanılan teknik ekipmanı tanıma, kullanma ve yenilikleri takip edebilme, sektörün gerektirdiği işbölümü ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olabilme.
10   Kolektif bir sanat olan sinema sanatı içinde çalışırken başarılı olabilmek için çalışma disiplini olan, takım çalışması ruhuna sahip, insan ilişkilerinde uyumlu olabilme, bir topluluğu yönetme becerisi, empati kurma yeteneği, gerilime neden olabilecek olayları yatıştırma becerisi, objektif olma yetkinliğine sahip olabilme.
11   Diğer sanat alanlarının (tiyatro, müzik, resim, vb.) teknik kodlarını değerlendirebilecek düzeyde bilgiye ve sanatlar-arası etkileşim ve iletişim becerilerine sahip olabilme
12   Hangi alanda ilerlemek istediğini ve işin sınırlanırını bilebilme, bir çalışma düzen ve disiplinine sahip, kararlı ve sorumluluk sahibi olabilme ve rekabet ortamında farklılığıyla varlık gösterebilme.
13   Film üretimleri ile bilgi ve eğlence oluştururken ırk, din, cinsiyet ile politik ve sosyal grupların konumları, süreçleri ve tavırlarına karşı duyarlı olabilme ve öğrenim düzeyi ve sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür formasyonuna sahip olabilme.
14   Bir yabancı dile alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde hakim olma.
15   Hiçbir dogmaya boyun eğmeyen, her şeyi sorgulayabilecek özgür bir düşünce yapısına sahip olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan lisans düzeyinde mezun olan öğrenci sinema ve televizyon alanlarında (reklam, tv dizileri, tv şovları, vs. de dahil olmak üzere) ve ayrıca akademik alanda mesleğini icra edebilecektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTB 1101 FİLM YAPIM YÖNETİMİNE GİRİŞ I ZORUNLU 1 2 0 4
G 2 FTB 1103 FİLM TASARIMINA GİRİŞ I ZORUNLU 1 2 0 4
G 3 FTB 1105 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 FTC 1201 CANLANDIRMA SİNEMASINA GİRİŞ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
G 6 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBS 1110 MEDYA ETİĞİ VE GÖRSEL KÜLTÜR SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 FTB 1107 TÜRKİYE SİNEMA TARİHİ I SEÇMELİ 4 0 0 4
G 3 FTB 1109 FOTOĞRAF VE KAMERA TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTB 1102 FİLM YAPIM YÖNETİMİNE GİRİŞ II ZORUNLU 1 2 0 4
B 2 FTB 1104 FİLM TASARIMINA GİRİŞ II ZORUNLU 1 2 0 4
B 3 FTB 1106 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 FTC 1202 CANLANDIRMA SİNEMASINA GİRİŞ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
B 6 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTB 1108 TÜRKİYE SİNEMA TARİHİ II SEÇMELİ 4 0 0 4
B 2 FTB 1110 FOTOĞRAF VE KAMERA UYGULAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FTB 2103 DÜNYA SİNEMA TARİHİ I ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 FTB 2105 İLETİŞİM TOPLUMBİLİM I ZORUNLU 4 0 0 4
G 4 FTC 2201 CANLANDIRMA TEKNİKLERİ VE SİNEMA TARİHİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 FTC 2203 SAYISAL ORTAMA GİRİŞ I ZORUNLU 1 2 0 3
G 6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBS 2121 FİLM KURAMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 FBS 2123 KLASİK ANLATI SİNEMASI VE KÜLTÜREL ETKİLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 FBS 2125 YAZIM DENEMELERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 FTB 2107 TÜRKİYE SİNEMA TARİHİ III SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 FYS 2421 FİLMDE ÜSLUP VE SAHNELEME I SEÇMELİ 2 2 0 6
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FTB 2104 DÜNYA SİNEMA TARİHİ II ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 FTB 2106 İLETİŞİM TOPLUMBİLİM II ZORUNLU 4 0 0 4
B 4 FTC 2202 CANLANDIRMA TEKNİKLERİ VE SİNEMA TARİHİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 FTC 2204 SAYISAL ORTAMA GİRİŞ II ZORUNLU 1 2 0 3
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBS 2122 FİLM KURAMLARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 FBS 2124 KLASİK ANLATI SİNEMASI VE KÜLTÜREL ETKİLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 FBS 2126 YAZIM DENEMELERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 FTB 2108 TÜRKİYE SİNEMA TARİHİ IV SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 FYS 2422 FİLMDE ÜSLUP VE SAHNELEME II SEÇMELİ 2 2 0 6
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTB 3103 ÇAĞDAŞ SİNEMATARİHİ I ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 FTB 3107 SİMULASYON KURAMI VE SİNEMA I ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 FTB 3110 SİNEMA ESTETİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 FTC 3201 GELENEKSEL CANLANDIRMA TEKNİKLERİ I ZORUNLU 1 2 0 4
G 5 FTC 3203 CANLANDIRMA DESEN I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 FTC 3205 2D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI I ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 FTC 3217 3D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI I ZORUNLU 3 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBS 3121 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 FBS 3123 DENEYSEL FİLM SEÇMELİ 1 1 0 2
G 3 FBS 3310 HOLLYWOOD TARİHİ VE ANAAKIM SİNEMA TÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 FBS 3330 SİNEMADA TEMSİL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 FSS 3317 SİNEMADA TÜRLER VE UYGULAMA I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 8 FYS 3433 SİNEMADA YAPIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 9 FYS 3435 FİLM PROJELENDİRME VE ÖN YAPIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTB 3104 ÇAĞDAŞ SİNEMA TARİHİ II ZORUNLU 4 0 0 4
B 2 FTB 3108 SİMÜLASYON KURAMI VE SİNEMA II ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 FTB 4111 SİNEMA ESTETİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 FTC 3202 GELENEKSEL CANLANDIRMA TEKNİKLERİ II ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 FTC 3204 CANLANDIRMA DESEN II ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 FTC 3206 2D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI II ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 FTC 3218 3D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI II ZORUNLU 3 1 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBS 3122 YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 FBS 3124 VİDEO ART SEÇMELİ 1 1 0 2
B 3 FSS 3318 SİNEMADA TÜRLER VE UYGULAMA II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 FYS 3434 SİNEMADA YAPIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 5 FYS 3436 FİLM PROJELENDİRME VE ÖN YAPIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FTB 4101 STAJ VE PRATİK ÇALIŞMA STAJ 0 6 0 6
G 2 FTB 4107 SİMULASYON KURAMI VE SİNEMA III ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 FTC 4205 2D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI III ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 FTC 4217 3D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI III ZORUNLU 3 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBS 4101 ÇAĞDAŞ SİNEMA YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 FBS 4410 TÜRKİYE SİNEMASI VE ÜSLUP SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 FCS 4203 CANLANDIRMA DESEN III SEÇMELİ 1 2 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FTB 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI BİTİRME PROJESİ 0 2 0 6
B 2 FTB 4108 SİMULASYON KURAMI VE SİNEMA IV ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 FTC 4206 2D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI IV ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 FTC 4218 3D BİLGİSAYAR CANLANDIRMASI IV ZORUNLU 3 1 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBS 4102 ÇAĞDAŞ SİNEMA YORUMU II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 FCS 4204 CANLANDIRMA DESEN IV SEÇMELİ 3 0 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
H 2 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
H 3 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
H 4 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
H 5 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 HKK 1006 TEKSTİL EL SANATLARI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 HYK 1003 SANAT ANATOMİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 HYK 1004 SANAT ANATOMİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 HYS 1001 RENK BİÇİM KURGU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 HYS 1002 RENK BİÇİM KURGU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 MBA 1002 OSMANLI DÖNEMİNDE MÜZİK YAŞAMI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 14 MZK 1007 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: BAŞLANGIÇTAN 1960'LARA SEÇMELİ 3 0 0 3
H 15 MZK 1008 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: 1960'LARDAN GÜNÜMÜZE SEÇMELİ 3 0 0 3
H 16 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
H 19 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
H 20 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 2
H 21 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 2
H 22 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 23 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 24 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
H 27 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
H 31 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
H 32 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
H 33 TEZ 1003 ESKİ TÜRKÇE I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 TEZ 1004 ESKİ TÜRKÇE II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 TTB 1011 TEKSTİL TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FTZ 2011 MEDYA ESTETİĞİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FTZ 2012 MEDYA ESTETİĞİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 14 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 GRF 2010 MODERN GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 GTS 2001 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 GTS 2002 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 HYK 2003 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 HYK 2004 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 MBA 2005 CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
H 24 RSS 2003 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 RSS 2004 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 30 RSS 2010 FOTOĞRAF VE RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 STS 2101 TEMEL IŞIK TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 32 STS 2102 AYDINLATMA VE KOMPOZİSYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III SEÇMELİ 2 2
H 38 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV SEÇMELİ 2 2
H 39 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
H 40 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 41 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
H 42 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 43 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 44 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 45 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 46 TTB 2009 GİYİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 2 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
H 4 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
H 6 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 FSS 3501 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 FSS 3502 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
H 11 FTS 3003 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ I SEÇMELİ 2 2 0 6
H 12 FTS 3004 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ II SEÇMELİ 2 2 0 6
H 13 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 GÇS 3101 ÇİNİ DESENLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 15 GÇS 3102 ÇİNİ TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
H 16 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 22 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 GRF 3005 ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 GRF 3006 TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 GRF 3007 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 GRF 3008 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 GRS 3025 DENEYSEL TASARIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 30 GRS 3026 DENEYSEL TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 31 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 32 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 34 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 35 HYK 3003 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 36 HYK 3004 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 37 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
H 38 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 39 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 40 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 41 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 42 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
H 43 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
H 44 SRS 3015 CAM SANATI TARİHİ SEÇMELİ 1 0 0 2
H 45 STS 3019 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 1 3 0 4
H 46 STS 3020 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 1 3 0 4
H 47 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 48 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 49 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 50 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 51 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 52 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
H 53 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
H 54 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 55 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
H 56 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 57 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
H 58 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 59 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
H 60 TES 3131 TEKSTİLDE RENK OLGUSU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 61 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 62 TOS 3000 TEMEL OYUNCULUK SEÇMELİ 2 2 0 6
H 63 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 64 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 FTZ 4007 FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FTZ 4008 FOTOĞRAF YORUMU VE ELEŞTİRİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 13 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
H 15 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
H 16 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 19 RSS 4004 SERGİ SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
H 20 TEZ 4007 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 TEZ 4008 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anasanat Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Faik KARTELLİ
E-mail: faik.kartelli@gmail.com
Tel: 532 277 96 15