DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümünün 1975de kurulmasından sonraki ilk yılda bölümde tonmaysterlik öğrenimi için başvuruda bulunulmuş, dönemin elverişsiz koşulları nedeniyle bu adım 16 yıl sonra, 22.04.1991 tarihli Fakülte Kurulu Kararı ile atılmıştır. YÖK tarafından onaylanan kararla Elektroakustik Ses Tekniği adıyla bölümde opsiyon olarak başlayan müzik teknolojisi eğitimi, 1996 yılında Müzik Teknolojisi Programı, 2008 yılında Müzik Teknolojisi Anabilimdalı yapılanmasıyla günümüze kadar gelmiştir. Müzik Teknolojisi Anabilimdalı kendine özel yetenek sınavı sonrası 4 yıllık eğitim veren, içeriğinde müzik sanat ve kuramını bulundurmakla birlikte gerçek hedefi yalnızca müzik teknolojisi olan ve dersleri ağırlıklı uygulamaya dayalı bir programa sahiptir.

Kazanılan Derece

Müzik Bilimleri, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Müzik Teknolojisi programı, Güzel Sanatlar Fakültesi ne bağlı Müzik Bilimleri Bölümü nde uygulanmaktadır. Müziğin müzik teknolojisini ilgilendiren konularında terminoloji ve kavramları tanımlayabilen, müzik teknolojisinin uygulama ve teori arasındaki ilişkiyi ve farklılıklarını açıklayabilen, bilgisayar ve ses kayıt teknolojisinin kuramsal ve uygulamalı boyutlarını sorgulayabilen ve müzik teknolojisini kapsayan tüm alanlarda çözüm üretebilen bireyler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Fizik ve matematik gibi temel bilimlerin, elektrik ve elektronik gibi mühendislik alanların ve müziğin müzik teknolojisini ilgilendiren konularında terminoloji ve kavramları tanımlayabilme.
2   Müzik teknolojisinin temel çalışma alanları olan ses kayıt stüdyoları, seslendirme sistemleri, yayıncılık sektörü, görsel sanatlar, müzik altyapı düzenleme, akustik ve ses tasarımı alanları arasındaki kuramsal ve uygulamalı farklılıkları açıklayabilme.
3   Profesyonel ses kayıt stüdyolarına yönelik sinyal akışı ve yönlendirme, yazılım ve donanım kullanımı, edit-mix-mastering işlemlerini ana hatlarıyla uygulayabilme.
4   Mesleki bilgi birikimini arttırmak, araştırma sürecini hızlandırmak ve uygulamaları daha aktif ve bilinçli hale getirmek amacıyla müzik teknolojisine ait mesleki terminolojiyi; müzik teknolojisini doğrudan ilgilendiren disiplinlerin müzik teknolojisine olan yaklaşım ve etkileşimleri hakkında ilişki kurabilmek amacıyla ilgili disiplinlerin müzik teknolojisiyle paylaştığı ortak terminolojiyi kavrayabilme.
5   Bilgisayar ve ses kayıt teknolojisinin kuramsal olarak genelde tarihsel gelişim süreci, temel çalışma prensipleri ve terminolojini; uygulamalı olarak özelde donanım ve yazılımlar başta olmak üzere aktif kullanım özelliklerini tanımlayabilme.
6   Eğitimi sonunda bölümün sunduğu çalışma alanlarında uygulama becerisine sahip olabilme.
7   Ulusaşırı (Batı sanat müziği, Anaakım popüler müzikler vb.) ve ulusal (tonal ve modal/makamsal özellikli) müzik pratiklerinin kültürel, biçemsel ve teknik özelliklerini ana hatlarıyla belirtebilme.
8   Bir ses sistemini ve sistem bileşenlerini analiz edebilme, kullanabilme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tüm sistemi güncelleyebilme ve bu doğrultuda güncel teknolojinin gerektirdiği modern tasarım yöntemlerini yorumlayabilme.
9   Teknik sorunları hızlı bir şekilde çözümleyebilecek teorik bilgi ve uygulama becerisine; müzik teknolojisine ait uygulamalarda gerekli olan donanım ve yazılımları seçme ve kullanma becerisine sahip olabilme.
10   Araştırma süreci sonunda elde edilen sonuçları yazılı (araştırma raporu, bildiri, tez, makale vb.) ve sözlü (seminer, sempozyum, kongre vb.) olarak sunabilme.
11   Tonal (piyano, gitar, vb.) ya da modal/makamsal özellikli (bağlama, ud, klasik kemençe vb.) en az 1 çalgıyı seslendirme yapabilecek düzeyde çalabilme.
12   Müziği işitsel çeviri yazım ve analiz yapabilecek düzeyde algılayabilme ve çözümleyebilme.
13   Stüdyo ve/veya laboratuvarda alet ve donanım-yazılım kullanarak veri toplayarak, ses sistemi veya akustik proje tasarlayabilme. Sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme.
14   Müzik kayıtlarında performans hatalarını anında fark edebilme ve müdahale becerisini sağlayabilme.
15   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği temel ilkesiyle bilişim teknolojilerini yakından takip ederek bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli yenileyebilme.
16   Farklı müzik türlerinde yeni bir sound oluşturabilecek teknoloji ve duyma becerisine sahip olabilme.
17   Müzik teknolojisini kapsayan çok disiplinli çalışma alanlarında takım elemanı olarak bağımsız çalışabilme, teknik bir problem üzerinde kendini motive ederek çözüme yönelik sorumluluk alabilme.
18   Müzik teknolojisinde uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilinciyle kalite ve standart açısından toplumun beklentilerine değer verecek iletişim ve sosyal yetkinliğe sahip olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programda eğitim gören öğrenciler, Müzik Teknolojisi alanında uzmanlaşırlar. Mezuniyet sonrasında ise, Stüdyo veya sahne tonmaysterliği, yayıncılık ve film sektöründe ses operatörlüğü, ses prodüksiyon hizmetleri, görsel sanatlarda ses operatörlüğü, müzik altyapı düzenleme, müzisyenlik gibi müzikle ilişkili birçok alanda çalışma şansına sahip olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 MTA 1051 SES ELEKTRONİĞİ ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 MZK 1001 PİYANO I ZORUNLU 1 1 0 5
G 4 MZK 1003 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA I ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 MZK 1005 TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 MZK 1007 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: BAŞLANGIÇTAN 1960'LARA ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 MZK 1009 SES FİZİĞİ: SES OLUŞUMU ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MTA 1052 STÜDYO ELEKTRONİĞİ ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 MZK 1002 PİYANO II ZORUNLU 1 1 0 5
B 4 MZK 1004 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA II ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 MZK 1006 TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 MZK 1008 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: 1960'LARDAN GÜNÜMÜZE ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 MZK 1010 SES FİZİĞİ: İŞİTME VE TEMEL KAVRAMLAR ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 11 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTA 2051 MİKROFONLAMA TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 MTA 2053 AKUSTİK I ZORUNLU 4 0 0 5
G 3 MTA 2055 SİNYAL AKIŞI VE YÖNLENDİRME I ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 MTA 2057 STÜDYO YAZILIMLARI I ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 MZK 2001 PİYANO III ZORUNLU 1 1 0 5
G 6 MZK 2003 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA III ZORUNLU 2 2 0 5
G 7 MZK 2005 ÇOKSESLİ YAZI BİLGİSİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTA 2052 MIDI VE SENKRONİZASYON ZORUNLU 4 0 0 4
B 2 MTA 2054 AKUSTİK II ZORUNLU 4 0 0 5
B 3 MTA 2056 SİNYAL AKIŞI VE YÖNLENDİRME II ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 MTA 2058 STÜDYO YAZILIMLARI II ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 MZK 2002 PİYANO IV ZORUNLU 1 1 0 5
B 6 MZK 2004 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA IV ZORUNLU 2 2 0 5
B 7 MZK 2006 ÇOKSESLİ YAZI BİLGİSİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTA 3151 STÜDYO DONANIMLARI I ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 MTA 3153 STÜDYO I ZORUNLU 3 2 0 6
G 3 MZK 3003 TÜRK POPÜLER MÜZİK TARİHİ :BAŞLANGIÇTAN 1950'LERE ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTS 3001 KONSER SESLENDİRME SİSTEMLERİ SEÇMELİ 4 0 0 5
G 2 MTS 3003 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ I SEÇMELİ 2 1 0 5
G 3 MZS 3001 ÇALGI BİLGİSİ: ORKESTRA VE POPÜLER MÜZİK ÇALGILARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 MZS 3003 TONAL MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 2 1 0 3
G 5 MZS 3005 MAKAMSAL-MODAL MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 2 1 0 3
G 6 MZS 3007 POPÜLER MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 2 1 0 3
G 7 MZS 3009 SES KAYIT TEKNOLOJİLERİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 8 MZS 3011 ÇALGI I SEÇMELİ 1 1 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTA 3152 STÜDYO DONANIMLARI II ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 MTA 3154 STÜDYO II ZORUNLU 3 2 0 6
B 3 MZK 3004 TÜRK POPÜLER MÜZİK TARİHİ:1950'LERDEN GÜNÜMÜZE ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTS 3002 SESLENDİRME SİSTEMLERİ VE AKUSTİK PROJELENDİRME SEÇMELİ 4 0 0 5
B 2 MTS 3004 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ II SEÇMELİ 2 1 0 5
B 3 MZS 3002 ÇALGI BİLGİSİ: TÜRK MÜZİĞİ ÇALGILARI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 MZS 3004 TONAL MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 2 1 0 3
B 5 MZS 3006 MAKAMSAL-MODAL MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 2 1 0 3
B 6 MZS 3008 POPÜLER MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 2 1 0 3
B 7 MZS 3012 ÇALGI II SEÇMELİ 1 1 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTA 4057 MİX-MASTERİNG İŞLEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 MTA 4101 STAJ ZORUNLU 0 0 0 3
G 3 MTA 4153 STÜDYO UYGULAMASI I ZORUNLU 0 8 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MTS 4011 YAYINCILIK SEKTÖRÜNDE SES TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 MTS 4013 SES TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 MTS 4015 AUDİO POST PRODÜKSİYON I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 MZS 4001 DÜNYA MÜZİKLERİ: ASYA VE AVRUPA KÜLTÜRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 MZS 4003 CAZ MÜZİĞİNDE AKIMLAR VE TÜRLER SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 MZS 4005 POPÜLER MÜZİK TASARIMI I SEÇMELİ 0 3 0 3
G 7 MZS 4011 ÇALGI III SEÇMELİ 1 1 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTA 4058 MİX-MASTERİNG İŞLEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 MTA 4154 STÜDYO UYGULAMASI II ZORUNLU 0 8 0 8
B 3 MTA 4200 DİPLOMA ÇALIŞMASI BİTİRME PROJESİ 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MTS 4012 SURROUND KODLAMA SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 MTS 4014 ELEŞTİREL DİNLEME VE UYGULAMA SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 MTS 4016 AUDİO POST PRODÜKSİYON II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 4 MZS 4002 DÜNYA MÜZİKLERİ: AFR., PSF., G.A.KÜLT. SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 MZS 4004 BİRLİKTE SESLENDİRME SEÇMELİ 0 3 0 3
B 6 MZS 4006 POPÜLER MÜZİK TASARIMI II SEÇMELİ 0 3 0 3
B 7 MZS 4012 ÇALGI IV SEÇMELİ 1 1 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
H 2 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
H 3 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
H 4 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
H 5 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
H 9 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
H 10 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 2
H 11 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 2
H 12 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 13 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
H 14 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
H 15 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
H 17 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
H 18 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
H 1 FBS 2121 FİLM KURAMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 FBS 2122 FİLM KURAMLARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 4 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 STS 2101 TEMEL IŞIK TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 STS 2102 AYDINLATMA VE KOMPOZİSYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III SEÇMELİ 2 2
H 17 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV SEÇMELİ 2 2
H 18 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
H 19 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
H 1 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
H 4 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
H 6 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
H 8 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 FSS 3501 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 FSS 3502 BELGESEL FİLM METİN YAZIM VE UYGULAMA II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 12 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
H 14 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 GÇS 3101 ÇİNİ DESENLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 16 GÇS 3102 ÇİNİ TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
H 17 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 18 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 19 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 20 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 21 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 23 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
H 24 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 25 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
H 26 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 27 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 28 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 29 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 30 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 31 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 32 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 33 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 34 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
H 35 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 36 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 37 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 40 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 41 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 42 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 43 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 44 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 45 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 46 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
H 47 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
H 48 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 49 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
H 50 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 51 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
H 52 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 53 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
H 54 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 55 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 56 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 57 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 58 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 59 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
H 60 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 3 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 4 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
H 5 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
H 6 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
H 9 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
H 10 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
H 11 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Müzik Bilimleri programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmek için 100 üzerinden 50 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
Öğrencilerin aynı zamanda belirlenen dönem ve saatlerdeki bölüm stajlarını tamamlamaları zorunludur.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Cihan IŞIKHAN
Telefon: (232) 412 92 01
E-posta: cihan.isikhan@deu.edu.tr