DERECE PROGRAMLARI

: Opera

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ülkemizin koşullarına göre konservatuvar, Yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi seçerek, müzik ve sahne sanatları alanlarında onlara evrensel bir sanat eğitimi veren, sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştiren yüksek dereceli meslek okulu olarak tanımlanmaktadır.
Konservatuvar, 1954 yılı başında İzmir Müzik Okulu ismi altında açıldı.
Müzik Okulunda Eğitim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik Piyano, Keman ve Ses Eğitimi kurslarından oluşuyordu. Solfej ve Uyum Bilgisi (Armoni) dersleri de okutulmaktaydı.
1958 yılında Müzik Okuluna Konservatuvar statüsü verilmesi kararlaştırıldı. 1958-59 ders yılı başında yapılan sınavla okula beş öğrenci alındı ve 26 Aralık 1958de düzenlenen küçük bir törenle İzmir Devlet Konservatuvarı resmen açıldı.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün 08.10.2010 tarih ve 18447 sayılı yazısına istinaden Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi açılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, elli yılı aşkın bir süredir yüzlerce sanatçı yetiştirmiştir. Bu sanatçılar Dünyanın çeşitli sanat merkezlerinde, orkestra ve operalarında konservatuvar ve müzik yüksekokullarında görev yapmakta, ülkemizi üstün başarı ile temsil etmektedirler. Ülkemize daha fazla sayıda nitelikli sanatçı kazandırmak, konservatuvarın önde gelen amacıdır.

Kazanılan Derece

Opera, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Konservatuvar Lise mezunu olmak ve Konservatuvar Opera sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.
Lise mezunu olmak, üniversite sınavında yeterli puan almak ve Konservatuvar Kontrbas sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta. Öğrenci 5 yıllık eğitimi sonunda 300 AKTS kredisine sahip olmalıdır.
Öğrencinin hiçbir dersten kalmamış olması gerekmektedir.
Sahne Sanatları Bölümü Opera Lisans Programına kayıtlı öğrenciler seçimlik derslerini bölüm içi seçimlik derslerden almalıdır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21037

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Opera Anasanat Dalı öğrencileri, uluslararası nitelikte bir opera sanatçısı olmanın gerektirdiği temel ses ve oyunculuk teknikleri, farklı dil, dönem ve bestecilere ait repertuvar çalışmaları, eskrim, makyaj, tarihi ve çağdaş danslar gibi uygulamalı derslerin yanı sıra, solfej, opera tarihi,armoni, form bilgisi gibi teorik derslerle de müziğe yönelik alt yapılarını güçlendirmektedirler. Verilen eğitim, profesyonel sanatçılarla gerçekleştirilen workshop ve masterclass çalışmalarıyla da desteklenmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2   Opera alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
3   Opera şarkıcılığına ilişkin temel yöntem ve teknikleri bilir, kullanır, uygular.
4   Şan tekniği ile söylemek üzere yazılmış sanat eserlerini seslendirebilir.
5   Müziği anlamaya, çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
6   Kendi çalışmaları üzerine çözümleyici ve eleştirel düşünür.
7   Müzik sanatı bünyesindeki alt disiplinlerin etkileşimini bilir ve değerlendirir.
8   Yaşam boyu öğrenme ve araştırmaya açıktır.
9   Tek başına, bağımsız olarak ve grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışabilir.
10   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
11   Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olabilir ve bunları karar vermede etkin olabilir.
12   Müzik alanına ilişkin konuları Uzman ya da Uzman olmayan kişilere görsel yazılı ve sözlü yöntemler kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
13   Duyusal algıyı somutlaştırabilir.
14   Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
15   Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisi gösterir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu diploma ile Opera programı mezunları ulusal ve uluslararası operalarda solist sanatçı ve korist olmanın yanı sıra, özel ya da kamusal Koro Toplulukları, Senfonik orkestralar, Oda Müziği, Oda Orkestrası gibi müzik topluluklarında solist ya da koro sanatçısı olarak görev yapabilir, akademik alanda ilerleyerek öğretim elemanı olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sahne Sanatları Bölümü Opera programı mezunları ilgili alanda lisansüstü programlarına başvurabilmektedir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Diploma programı Öğretim Planı 26 zorunlu, 36 seçmeli, 22 konservatuvar ortak, 8 ortak zorunlu ve 58 alan seçmeli olmak üzere 150 dersten oluşmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler seçimlik ve alan seçimlik derslerini bölüm içi seçimlik derslerden almalıdır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli ve alan seçmeli derslere oranı 144 / 156 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Hazırlık 1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 0015 YARDIMCI PİYANO H1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 KNS 0019 ŞAN TEMEL MÜZİK BİLGİSİ H1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 KNS 0021 ŞAN SOLFEJ H1 ZORUNLU 8 0 0 8
G 4 SOP 0001 ŞAN H1 ZORUNLU 1 1 0 6
G 5 SOP 0011 ŞAN KORREPETİSYON H1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 6 SOP 0013 İTALYANCA H1 ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 SOP 0019 ESKRİM H1 ZORUNLU 1 1 0 2
G 8 SOP 0029 İTALYANCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU H1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 9 SOP 0031 HAREKET H1 ZORUNLU 1 1 0 2
G 10 SOP 0033 DOĞAÇLAMA VE MİMİK H1 ZORUNLU 1 1 0 2
G 11 SOP 0035 KONUŞMA SANATI VE TEKNİĞİ H1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 12 SOP 0037 VOKOLOJİ H1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
Hazırlık 2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 0016 YARDIMCI PİYANO H2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 KNS 0020 ŞAN TEMEL MÜZİK BİLGİSİ H2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 KNS 0022 ŞAN SOLFEJ H2 ZORUNLU 8 0 0 8
B 4 SOP 0002 ŞAN H2 ZORUNLU 1 1 0 6
B 5 SOP 0012 ŞAN KORREPETİSYON H2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 6 SOP 0014 İTALYANCA H2 ZORUNLU 4 0 0 4
B 7 SOP 0020 ESKRİM H2 ZORUNLU 1 1 0 2
B 8 SOP 0030 İTALYANCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU H2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 9 SOP 0032 HAREKET H2 ZORUNLU 1 1 0 2
B 10 SOP 0034 DOĞAÇLAMA VE MİMİK H2 ZORUNLU 1 1 0 2
B 11 SOP 0036 KONUŞMA SANATI VE TEKNİĞİ H2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 12 SOP 0038 VOKOLOJİ H2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KNS 1035 ŞAN SOLFEJ 1 ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 KOD 1001 MİTOLOJİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 4 SOP 1003 ROL 1 ZORUNLU 1 1 0 2
G 5 SOP 1013 İTALYANCA 1 ZORUNLU 4 0 0 4
G 6 SOP 1025 ŞAN OPERA TARİHİ VE REPERTUVARI 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 SOP 1035 ŞAN 1 ZORUNLU 1 1 0 4
G 8 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 1015 YARDIMCI PİYANO 1 SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 SOP 1019 ESKRİM 1 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
G 3 SOP 1027 MEDİTATİF DANS : VÜCUT FARKINDALIK TERAPİSİ 1 SEÇMELİ 0 2 0 2
G 4 SOP 1037 ŞAN KORREPETİSYON 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
G 5 SOP 1039 ALMAN LİED REPERTUVARI 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 SOP 1041 ALMANCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KNS 1036 ŞAN SOLFEJ 2 ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 KOD 1002 MİTOLOJİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 4 SOP 1004 ROL 2 ZORUNLU 1 1 0 2
B 5 SOP 1014 İTALYANCA 2 ZORUNLU 4 0 0 4
B 6 SOP 1026 ŞAN OPERA TARİHİ VE REPERTUVARI 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 SOP 1036 ŞAN 2 ZORUNLU 1 1 0 4
B 8 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 1016 YARDIMCI PİYANO 2 SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 SOP 1020 ESKRİM 2 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
B 3 SOP 1028 MEDİTATİF DANS: VÜCUT FARKINDALIK TERAPİSİ 2 SEÇMELİ 0 2 0 2
B 4 SOP 1038 ŞAN KORREPETİSYON 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
B 5 SOP 1040 ALMAN LİED REPERTUVARI 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
B 6 SOP 1042 ALMANCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 2021 ŞAN SOLFEJ 3 ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 SOP 2001 ŞAN 3 ZORUNLU 1 1 0 5
G 3 SOP 2013 İTALYANCA 3 ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 SOP 2023 ŞAN OPERA TARİHİ VE REPERTUVARI 3 ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 KNS 2013 KORO 1 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 3 KNS 2015 YARDIMCI PİYANO 3 SEÇMELİ 1 0 0 1
G 4 KOD 2003 ESTETİK 1 SEÇMELİ 1 0 0 1
G 5 SOP 2017 BİRLİKTE ÇALIŞMA 1 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
G 6 SOP 2019 TARİHİ VE ÇAĞDAŞ DANSLAR 1 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
G 7 SOP 2025 BAROK VE KLASİK DÖNEMDE RECİTATİF YORUMU 1 ALAN SEÇMELİ 0 1 0 2
G 8 SOP 2027 MEDİTATİF DANS: VÜCUT FARKINDALIK TERAPİSİ 3 SEÇMELİ 0 2 0 2
G 9 SOP 2037 ŞAN KORREPETİSYON 3 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 3
G 10 SOP 2043 SAHNE 1 ALAN SEÇMELİ 2 2 0 4
G 11 YDİ 2001 YABANCI DİL III (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 2022 ŞAN SOLFEJ 4 ZORUNLU 4 0 0 4
B 2 SOP 2002 ŞAN 4 ZORUNLU 1 1 0 5
B 3 SOP 2014 İTALYANCA 4 ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 SOP 2024 ŞAN OPERA TARİHİ VE REPERTUVARI 4 ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 KNS 2014 KORO 2 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 3 KNS 2016 YARDIMCI PİYANO 4 SEÇMELİ 1 0 0 1
B 4 KOD 2004 ESTETİK 2 SEÇMELİ 1 0 0 1
B 5 SOP 2018 BİRLİKTE ÇALIŞMA 2 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
B 6 SOP 2020 TARİHİ VE ÇAĞDAŞ DANSLAR 2 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
B 7 SOP 2028 MEDİTATİF DANS: VÜCUT FARKINDALIK TERAPİSİ 4 SEÇMELİ 0 2 0 2
B 8 SOP 2038 ŞAN KORREPETİSYON 4 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 3
B 9 SOP 2044 SAHNE 2 ALAN SEÇMELİ 2 2 0 4
B 10 YDİ 2002 YABANCI DİL IV (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 2109 ŞAN ARMONİ 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 SOP 3035 ŞAN 5 ZORUNLU 1 1 0 8
G 3 SOP 4009 ŞAN MAKYAJ 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 3013 KORO 3 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 2 KNS 3015 YARDIMCI PİYANO 5 SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 KNS 3111 ŞAN FORM BİLGİSİ 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 SOP 3013 İTALYANCA 5 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 SOP 3017 BİRLİKTE ÇALIŞMA 3 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
G 6 SOP 3023 FRANSIZCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
G 7 SOP 3029 MODERNİZMDEN GÜNÜMÜZE OPERA TARİHİ VE REPERTUVARI 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 SOP 3031 MEDİTATİF DANS : VÜCUT FARKINDALIK TERAPİSİ 5 SEÇMELİ 0 2 0 2
G 9 SOP 3033 IŞIKLAMA TASARIMI VE SAHNE EFEKTLERİ 1 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
G 10 SOP 3037 ŞAN KORREPETİSYON 5 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 SOP 3043 SAHNE 3 ALAN SEÇMELİ 2 2 0 4
G 12 SOP 3045 FRANSIZ LİED REPERTUVARI 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
G 13 YDİ 3001 YABANCI DİL V (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 2110 ŞAN ARMONİ 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 SOP 3036 ŞAN 6 ZORUNLU 1 1 0 8
B 3 SOP 4010 ŞAN MAKYAJ 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 3014 KORO 4 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 2 KNS 3016 YARDIMCI PİYANO 6 SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 KNS 3112 ŞAN FORM BİLGİSİ 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 SOP 3014 İTALYANCA 6 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 SOP 3018 BİRLİKTE ÇALIŞMA 4 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
B 6 SOP 3024 FRANSIZCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
B 7 SOP 3030 MODERNİZMDEN GÜNÜMÜZE OPERA TARİHİ VE REPERTUVARI 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 SOP 3032 MEDİTATİF DANS : VÜCUT FARKINDALIK TERAPİSİ 6 SEÇMELİ 0 2 0 2
B 9 SOP 3034 IŞIKLAMA TASARIMI VE SAHNE EFEKTLERİ 2 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
B 10 SOP 3038 ŞAN KORREPETİSYON 6 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 3
B 11 SOP 3040 KLASİK DÖNEM VE BEL CANTO'DA İTALYANCA RECİTATİF YORUMU 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
B 12 SOP 3044 SAHNE 4 ALAN SEÇMELİ 2 2 0 4
B 13 SOP 3046 FRANSIZ LİED REPERTUVARI 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
B 14 YDİ 3002 YABANCI DİL VI (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
Hazırlık 1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 4 MDİ 0029 TALYANCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU EŞLİK H1 ZORUNLU 1 0
G 5 SAH 2043 SAHNE EŞLİK 1 ZORUNLU 2 2
G 6 SAH 3043 SAHNE EŞLİK 3 ZORUNLU 2 2
G 7 SAH 4043 SAHNE EŞLİK 5 ZORUNLU 2 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
Hazırlık 1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 13 BDR 2025 BAROK VE KLASİK DÖNEMDE RECİTATİF YORUMU EŞLİK 1 ALAN SEÇMELİ 0 1
G 14 MDA 1041 ALMANCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU EŞLİK 1 ALAN SEÇMELİ 1 0
G 15 MDF 3023 FRANSIZCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU EŞLİK 1 ALAN SEÇMELİ 1 0
G 16 MTR 4029 MÜZİKAL TİYATRO REPERTUVARI VE YORUMU EŞLİK 1 ALAN SEÇMELİ 1 0
 
Hazırlık 2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 4 MDF 3024 FRANSIZCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU EŞLİK 2 ZORUNLU 1 1
B 5 MDİ 0030 İTALYANCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU EŞLİK H2 ZORUNLU 1 0
B 6 SAH 2044 SAHNE EŞLİK 2 ZORUNLU 2 2
B 7 SAH 3044 SAHNE EŞLİK 4 ZORUNLU 2 2
B 8 SAH 4044 SAHNE EŞLİK 6 ZORUNLU 2 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
Hazırlık 2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 13 MDA 1042 ALMANCA METİNLİ MÜZİK DİKSİYONU EŞLİK 2 ALAN SEÇMELİ 1 0
B 14 MTR 4030 MÜZİKAL TİYATRO REPERTUVARI VE YORUMU EŞLİK 2 ALAN SEÇMELİ 1 0
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanı/ları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21038

Mezuniyet Koşulları

Lisans diploması, programda belirtilen tüm dersleri başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az(GNO) 50/100 olan, 300 AKTS kredisini toplamış ve hiçbir dersten kalmamış olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı:Doç.Zibelhan DAĞDELEN
E-posta: zibelhan@gmail.com
Tel: 0 232 412 9570
Erasmus koordinatörü: Öğr. Gör.Mustafa SUYOLCU
E-Posta: msuyolcu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 94 09