DERECE PROGRAMLARI

: Bale Dansçılığı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ülkemizin koşullarına göre konservatuvar, Yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi seçerek, müzik ve sahne sanatları alanlarında onlara evrensel bir sanat eğitimi veren, sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştiren yüksek dereceli meslek okulu olarak tanımlanmaktadır.
Konservatuvar, 1954 yılı başında İzmir Müzik Okulu ismi altında açıldı.
Müzik Okulunda Eğitim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik Piyano, Keman ve Ses Eğitimi kurslarından oluşuyordu. Solfej ve Uyum Bilgisi (Armoni) dersleri de okutulmaktaydı.
1958 yılında Müzik Okuluna Konservatuvar statüsü verilmesi kararlaştırıldı. 1958-59 ders yılı başında yapılan sınavla okula beş öğrenci alındı ve 26 Aralık 1958de düzenlenen küçük bir törenle İzmir Devlet Konservatuvarı resmen açıldı.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün 08.10.2010 tarih ve 18447 sayılı yazısına istinaden Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi açılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, elli yılı aşkın bir süredir yüzlerce sanatçı yetiştirmiştir. Bu sanatçılar Dünyanın çeşitli sanat merkezlerinde, orkestra ve operalarında konservatuvar ve müzik yüksekokullarında görev yapmakta, ülkemizi üstün başarı ile temsil etmektedirler. Ülkemize daha fazla sayıda nitelikli sanatçı kazandırmak, konservatuvarın önde gelen amacıdır.

Kazanılan Derece

Bale Dansçılığı, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Konservatuvar lise mezunu olmak ve Bale Dansçılığı sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.
Lise mezunu olmak, üniversite sınavında yeterli puan almak ve Konservatuvar Bale Dansçılığı sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta. Öğrenci 4 yıllık eğitimi sonunda 240 AKTS kredisine sahip olmalıdır.
Öğrencinin hiçbir dersten kalmamış olması gerekmektedir.
Sahne Sanatları Bölümü Bale Dansçılığı Lisans Programına kayıtlı öğrenciler seçimlik derslerini bölüm içi seçimlik derslerden almalıdır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21037

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Klasik Bale Egzersizleri ile öğrencilerin teknik ve artistik kapasitelerinin en üst seviyeye çıkmasını sağlayarak profesyonel kariyere hazır hale getirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2   Bale dönemlerini tanıyabilecek, tanımlayabilecek bilgiye sahiptir.
3   Alanına ilişkin temel yöntem ve teknikleri bilir, kullanır, uygular.
4   Baleyi anlamaya, çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5   Bağımsız veya topluluk içinde yaratıcı bir şekilde çalışır.
6   Alanı ile ilgili çalışmalarını toplumla paylaşır.
7   Kendi çalışmaları üzerine çözümleyici ve eleştirel düşünür.
8   Mesleğini icra etmede kendisini üstün kılacak kimi özelliklere sahiptir.
9   Ulusal ve uluslararası festival ve konserlere katılacak yeterliliktedir.
10   Corps de balet veya solist olarak dans etmenin gerektirdiği kısa sürede eserleri çıkarabilme, yapabilme becerisine sahiptir.
11   . Bale sanatı bünyesindeki alt disiplinlerin etkileşimini bilir ve değerlendirir.
12   Yaşam boyu öğrenme ve araştırmaya açıktır.
13   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlar ile iletişim kurar.
14   Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olabilme ve bunları karar vermede etkin kullanabilme.
15   Bale alanına ilişkin konuları Uzman ya da Uzman olmayan kişilere görsel yazılı ve sözlü yöntemler kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu diploma ile Bale Dansçılığı programı mezunları özel veya kamu sektöründeki Bale kurumlarında istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sahne Sanatları Bölümü Bale Dansçılığı programı mezunları ilgili alanda lisansüstü programlarına başvurabilmektedir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Diploma programı Öğretim Planı 12 zorunlu, 12 seçmeli, 10 konservatuvar ortak, 8 ortak zorunlu ve 48 alan seçmeli olmak üzere 94 dersten oluşmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler seçimlik ve alan seçimlik derslerini bölüm içi seçimlik derslerden almalıdır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli ve alan seçmeli derslere oranı 140 / 100 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KOD 1001 MİTOLOJİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 SBA 1003 PAS DE DEUX 1 ZORUNLU 1 1 0 2
G 4 SBA 1021 KLASİK BALE 1 ZORUNLU 6 4 0 11
G 5 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 1045 PILATES 1 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 2 SBA 1007 ÇAĞDAŞ DANS 1 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
G 3 SBA 1009 DANS KOMPOZİSYONU 1 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
G 4 SBA 1011 REPERTUAR 1 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
G 5 SBA 1015 BALE MİMİĞİ 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 SBA 1017 KAREKTER 1 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
G 7 SBA 1023 ANATOMİ 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 SBA 1025 SAHNE BİRLİKTE UYGULAMA 1 ALAN SEÇMELİ 1 2 0 3
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KOD 1002 MİTOLOJİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 SBA 1004 PAS DE DEUX 2 ZORUNLU 1 1 0 2
B 4 SBA 1022 KLASİK BALE 2 ZORUNLU 6 4 0 11
B 5 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 1046 PILATES 2 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 2 SBA 1008 ÇAĞDAŞ DANS 2 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
B 3 SBA 1010 DANS KOMPOZİSYONU 2 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
B 4 SBA 1012 REPERTUAR 2 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
B 5 SBA 1016 BALE MİMİĞİ 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
B 6 SBA 1018 KAREKTER 2 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
B 7 SBA 1024 ANATOMİ 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 SBA 1026 SAHNE BİRLİKTE UYGULAMA 2 ALAN SEÇMELİ 1 2 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KOD 2003 ESTETİK 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 SBA 2003 PAS DE DEUX 3 ZORUNLU 1 1 0 2
G 3 SBA 2011 REPERTUAR 3 ZORUNLU 1 1 0 2
G 4 SBA 2027 KLASİK BALE 3 ZORUNLU 6 4 0 10
G 5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 KNS 2045 PILATES 3 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 3 SBA 2005 BALE TARİHİ 1 SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 SBA 2007 ÇAĞDAŞ DANS 3 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
G 5 SBA 2009 DANS KOMPOZİSYONU 3 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
G 6 SBA 2015 BALE MİMİĞİ 3 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
G 7 SBA 2017 KAREKTER 3 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
G 8 SBA 2021 MAKYAJ 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
G 9 SBA 2025 SAHNE BİRLİKTE UYGULAMA 3 ALAN SEÇMELİ 1 2 0 3
G 10 YDA 2003 YABANCI DİL III (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 YDF 2005 YABANCI DİL III (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 12 YDİ 2001 YABANCI DİL III (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KOD 2004 ESTETİK 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 SBA 2004 PAS DE DEUX 4 ZORUNLU 1 1 0 2
B 3 SBA 2012 REPERTUAR 4 ZORUNLU 1 1 0 2
B 4 SBA 2028 KLASİK BALE 4 ZORUNLU 6 4 0 10
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 KNS 2046 PILATES 4 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 3 SBA 2006 BALE TARİHİ 2 SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 SBA 2008 ÇAĞDAŞ DANS 4 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
B 5 SBA 2010 DANS KOMPOZİSYONU 4 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
B 6 SBA 2016 BALE MİMİĞİ 4 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
B 7 SBA 2018 KAREKTER 4 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
B 8 SBA 2022 MAKYAJ 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
B 9 SBA 2026 SAHNE BİRLİKTE UYGULAMA 4 ALAN SEÇMELİ 1 2 0 3
B 10 YDA 2004 YABANCI DİL IV (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 11 YDF 2006 YABANCI DİL IV (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 12 YDİ 2002 YABANCI DİL IV (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBA 3003 PAS DE DEUX 5 ZORUNLU 1 1 0 2
G 2 SBA 3025 KLASİK BALE 5 ZORUNLU 6 4 0 14
G 3 SBA 3031 REPERTUAR 5 ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 3045 PILATES 5 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 2 SBA 3005 BALE TARİHİ 3 SEÇMELİ 1 0 0 2
G 3 SBA 3007 ÇAĞDAŞ DANS 5 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
G 4 SBA 3009 DANS KOMPOZİSYONU 5 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
G 5 SBA 3019 BALE ANALİZİ 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 SBA 3021 MAKYAJ 3 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
G 7 SBA 3023 BALE NOTASYONU 5 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
G 8 SBA 3027 SAHNE BİRLİKTE UYGULAMA 5 ALAN SEÇMELİ 1 2 0 3
G 9 YDA 3003 YABANCI DİL V (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 YDF 3005 YABANCI DİL V (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 YDİ 3001 YABANCI DİL V (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBA 3004 PAS DE DEUX 6 ZORUNLU 1 1 0 2
B 2 SBA 3026 KLASİK BALE 6 ZORUNLU 6 4 0 14
B 3 SBA 3032 REPERTUAR 6 ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 3046 PILATES 6 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 2 SBA 3008 ÇAĞDAŞ DANS 6 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
B 3 SBA 3010 DANS KOMPOZİSYONU 6 ALAN SEÇMELİ 0 2 0 2
B 4 SBA 3020 BALE ANALİZİ 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
B 5 SBA 3022 MAKYAJ 4 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
B 6 SBA 3024 BALE NOTASYONU 6 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 1
B 7 SBA 3028 SAHNE BİRLİKTE UYGULAMA 6 ALAN SEÇMELİ 1 2 0 3
B 8 YDA 3004 YABANCI DİL VI (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 9 YDF 3006 YABANCI DİL VI (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 10 YDİ 3002 YABANCI DİL VI (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 11 BALE TARİHİ 4 SEÇMELİ 1 1 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 5 SBE 1001 KLASİK BALE EŞLİK 1 ZORUNLU 6 4
G 6 SBE 2001 KLASİK BALE EŞLİK 3 ZORUNLU 6 4
G 7 SBE 3001 KLASİK BALE EŞLİK 5 ZORUNLU 6 4
G 8 SBE 4001 KLASİK BALE EŞLİK 7 ZORUNLU 6 4
G 9 SBK 1017 KARAKTER EŞLİK 1 ZORUNLU 1 1
G 10 SBK 2017 KARAKTER EŞLİK 3 ZORUNLU 1 1
G 11 SBP 1003 PAS DE DEUX EŞLİK 1 ZORUNLU 1 1
G 12 SBP 2003 PAS DE DEUX EŞLİK 3 ZORUNLU 1 1
G 13 SBP 3003 PAS DE DEUX EŞLİK 5 ZORUNLU 1 1
G 14 SBP 4003 PAS DE DEUX EŞLİK 7 ZORUNLU 1 1
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 5 SBE 1002 KLASİK BALE EŞLİK 2 ZORUNLU 6 4
B 6 SBE 2002 KLASİK BAŞE EŞLİK 4 ZORUNLU 6 4
B 7 SBE 3002 KLASİK BALE EŞLİK 5 ZORUNLU 6 4
B 8 SBE 4002 KLASİK BALE EŞLİK 8 ZORUNLU 6 4
B 9 SBK 1018 KARAKTER EŞLİK 2 ZORUNLU 1 1
B 10 SBK 2018 KARAKTER EŞLİK 4 ZORUNLU 1 1
B 11 SBP 1004 PAS DE DEUX EŞLİK 2 ZORUNLU 1 1
B 12 SBP 2004 PAS DE DEUX EŞLİK 4 ZORUNLU 1 1
B 13 SBP 3004 PAS DE DEUX EŞLİK 6 ZORUNLU 1 1
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanı/ları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21038

Mezuniyet Koşulları

Lisans diploması, programda belirtilen tüm dersleri başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az(GNO) 50/100 olan, 240 AKTS kredisini toplamış ve hiçbir dersten kalmamış olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Doç. Zibelhan Dağdelen
E-posta: zibelhan.dagdelen@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 94 01
Erasmus koordinatörü: Öğr. Gör.Mustafa SUYOLCU
E-Posta: msuyolcu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 94 09