DERECE PROGRAMLARI

: Trompet

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ülkemizin koşullarına göre konservatuvar, Yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi seçerek, müzik ve sahne sanatları alanlarında onlara evrensel bir sanat eğitimi veren, sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştiren yüksek dereceli meslek okulu olarak tanımlanmaktadır.
Konservatuvar, 1954 yılı başında İzmir Müzik Okulu ismi altında açıldı.
Müzik Okulunda Eğitim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik Piyano, Keman ve Ses Eğitimi kurslarından oluşuyordu. Solfej ve Uyum Bilgisi (Armoni) dersleri de okutulmaktaydı.
1958 yılında Müzik Okuluna Konservatuvar statüsü verilmesi kararlaştırıldı. 1958-59 ders yılı başında yapılan sınavla okula beş öğrenci alındı ve 26 Aralık 1958de düzenlenen küçük bir törenle İzmir Devlet Konservatuvarı resmen açıldı.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün 08.10.2010 tarih ve 18447 sayılı yazısına istinaden Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi açılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, elli yılı aşkın bir süredir yüzlerce sanatçı yetiştirmiştir. Bu sanatçılar Dünyanın çeşitli sanat merkezlerinde, orkestra ve operalarında konservatuvar ve müzik yüksekokullarında görev yapmakta, ülkemizi üstün başarı ile temsil etmektedirler. Ülkemize daha fazla sayıda nitelikli sanatçı kazandırmak, konservatuvarın önde gelen amacıdır.

Kazanılan Derece

Üfleme ve Vurma Çalgılar(Trompet), Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Konservatuvar lise mezunu olmak ve Trompet sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.
Lise mezunu olmak, üniversite sınavında yeterli puan almak ve Konservatuvar Trompet sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta. Öğrenci 4 yıllık eğitimi sonunda 240 AKTS kredisine sahip olmalıdır.
Öğrencinin hiçbir dersten kalmamış olması gerekmektedir.
Müzik Bölümü Trompet Lisans Programına kayıtlı öğrenciler seçimlik derslerini bölüm içi seçimlik derslerden almalıdır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21037

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Öğrencinin çalgı üzerindeki kontrolünü, teknik ve müzikal olarak ulusal ve uluslararası orkestra, oda müziği gruplarında çalabilecek, solo dinletiler yapabilecek düzeye getirmek. Müzik alt disiplinlerinden de yararlanarak kendi çalışmaları ile başkalarının çalışmalarına eleştirel bakış açısı kazandırarak, kendini geliştirme ve yaşam boyu öğrenme kavramlarını içselleştirmesini sağlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2   Müzik Tarihi dönemlerini tanıyabilecek, tanımlayabilecek bilgiye sahiptir.
3   Trompet'e lişkin temel yöntem ve teknikleri bilir, kullanır, uygular.
4   Müziği anlamaya, çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5   Bağımsız veya topluluk içinde yaratıcı bir şekilde çalışır.
6   Alanı ile ilgili çalışmalarını toplumla paylaşır.
7   Kendi çalışmaları üzerine çözümleyici ve eleştirel düşünür.
8   Mesleğini icra etmede kendisini üstün kılacak kimi özelliklere sahiptir.
9   Ulusal ve uluslararası festival ve konserlere katılacak yeterliliktedir.
10   Orkestra, Oda Müziği, Oda Orkestrası gruplarında çalmanın gerektirdiği kısa sürede eserleri çıkarabilme, seslendirebilme becerisine sahiptir.
11   Müzik sanatı bünyesindeki alt disiplinlerin etkileşimini bilir ve değerlendirir.
12   Yaşam boyu öğrenme ve araştırmaya açıktır.
13   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlar ile iletişim kurar.
14   Müzik alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olabilme ve bunları karar vermede etkin kullanabilme.
15   Müzik alanına ilişkin konuları Uzman ya da Uzman olmayan kişilere görsel yazılı ve sözlü yöntemler kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece ile Trompet programı mezunları özel veya kamu sektöründeki Senfonik orkestralar, oda müziği grupları ve oda orkestralarında, özel müzik okullarında, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde bulunan alan derslerinde eğitmen olarak istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Müzik Bölümü Trompet programı mezunları ilgili alanda lisansüstü programlarına başvurabilmektedir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Diploma programı Öğretim Planı 8 zorunlu, 58 seçmeli, 16 konservatuvar ortak ve 8 ortak zorunlu olmak üzere 90 dersten oluşmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler seçimlik ve alan seçimlik derslerini bölüm içi seçimlik derslerden almalıdır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli ve alan seçmeli derslere oranı 102 / 138 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KNS 1201 MÜZİK TARİHİ 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 KOD 1001 MİTOLOJİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 4 MZÜ 1011 TROMPET 1 ZORUNLU 1 1 0 8
G 5 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 1005 ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR ORKESTRASI 1 SEÇMELİ 4 3 0 6
G 2 KNS 1007 ODA MÜZİĞİ 1 SEÇMELİ 1 1 0 3
G 3 KNS 1009 ARMONİ 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 KNS 1011 ORKESTRA 1 SEÇMELİ 3 3 0 6
G 5 KNS 1015 YARDIMCI PİYANO 1 SEÇMELİ 1 0 0 2
G 6 KNS 1017 KORREPETİSYON 1 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 7 KNS 1045 PILATES 1 SEÇMELİ 1 1 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KNS 1202 MÜZİK TARİHİ 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 KOD 1002 MİTOLOJİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 4 MZÜ 1012 TROMPET 2 ZORUNLU 1 1 0 8
B 5 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 1006 ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR ORKESTRASI 2 SEÇMELİ 4 3 0 6
B 2 KNS 1008 ODA MÜZİĞİ 2 SEÇMELİ 1 1 0 3
B 3 KNS 1010 ARMONİ 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 KNS 1012 ORKESTRA 2 SEÇMELİ 3 3 0 6
B 5 KNS 1016 YARDIMCI PİYANO 2 SEÇMELİ 1 0 0 2
B 6 KNS 1018 KORREPETİSYON 2 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 7 KNS 1046 PILATES 2 SEÇMELİ 1 1 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KOD 2003 ESTETİK 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 MZÜ 2011 TROMPET 3 ZORUNLU 1 1 0 6
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 KNS 2005 ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR ORKESTRASI 3 SEÇMELİ 4 3 0 6
G 3 KNS 2011 FORM BİLGİSİ 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 KNS 2013 KORO 1 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 5 KNS 2015 YARDIMCI PİYANO 3 SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 KNS 2017 KORREPETİSYON 3 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 7 KNS 2019 ODA MÜZİĞİ 3 SEÇMELİ 1 1 0 5
G 8 KNS 2045 PILATES 3 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 9 KNS 2111 ORKESTRA 3 SEÇMELİ 3 3 0 6
G 10 YDA 2003 YABANCI DİL III (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 YDF 2005 YABANCI DİL III (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 12 YDİ 2001 YABANCI DİL III (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KOD 2004 ESTETİK 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 MZÜ 2012 TROMPET 4 ZORUNLU 1 1 0 6
B 3 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 KNS 2006 ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR ORKESTRASI 4 SEÇMELİ 4 3 0 6
B 3 KNS 2012 FORM BİLGİSİ 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 KNS 2014 KORO 2 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 5 KNS 2016 YARDIMCI PİYANO 4 SEÇMELİ 1 0 0 1
B 6 KNS 2018 KORREPETİSYON 4 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 7 KNS 2020 ODA MÜZİĞİ 4 SEÇMELİ 1 1 0 5
B 8 KNS 2046 PILATES 4 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 9 KNS 2112 ORKESTRA 4 SEÇMELİ 3 3 0 6
B 10 YDA 2004 YABANCI DİL IV (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 11 YDF 2006 YABANCI DİL IV (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 12 YDİ 2002 YABANCI DİL IV (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KOD 3005 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 KOD 3007 UYGARLIK TARİHİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 MZÜ 3011 TROMPET 5 ZORUNLU 1 1 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 3005 ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR ORKESTRASI 5 SEÇMELİ 4 3 0 6
G 2 KNS 3011 FORM BİLGİSİ 3 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 KNS 3013 KORO 3 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 4 KNS 3017 KORREPETİSYON 5 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 5 KNS 3019 ODA MÜZİĞİ 5 SEÇMELİ 1 1 0 5
G 6 KNS 3031 ORKESTRA 5 SEÇMELİ 3 3 0 6
G 7 KNS 3045 PILATES 5 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 8 KNS 3049 AKUSTİK KOMPOZİSYON 1 SEÇMELİ 3 0 0 3
G 9 KNS 3051 ELEKTRONIK KOMPOZİSYON 1 SEÇMELİ 2 0 1 3
G 10 KNS 3053 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYARLI MÜZİK TARİHİ VE REPERTUVARI 1 SEÇMELİ 3 0 0 3
G 11 YDA 3003 YABANCI DİL V (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 12 YDF 3005 YABANCI DİL V (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 13 YDİ 3001 YABANCI DİL V (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KOD 3006 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 KOD 3008 UYGARLIK TARİHİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 MZÜ 3012 TROMPET 6 ZORUNLU 1 1 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 3006 ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR ORKESTRASI 6 SEÇMELİ 4 3 0 6
B 2 KNS 3012 FORM BİLGİSİ4 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 KNS 3014 KORO 4 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 4 KNS 3018 KORREPETİSYON 6 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 5 KNS 3020 ODA MÜZİĞİ 6 SEÇMELİ 1 1 0 5
B 6 KNS 3032 ORKESTRA 6 SEÇMELİ 3 3 0 6
B 7 KNS 3046 PILATES 6 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 8 KNS 3050 AKUSTİK KOMPOZİSYON 2 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 9 KNS 3052 ELEKTRONIK KOMPOZISYON 2 SEÇMELİ 2 0 1 3
B 10 KNS 3054 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYARLI MÜZİK TARİH VE REPERTUVARI 2 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 11 YDA 3004 YABANCI DİL VI (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 12 YDF 3006 YABANCI DİL VI (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 13 YDİ 3002 YABANCI DİL VI (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KOD 4005 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 KOD 4007 UYGARLIK TARİHİ 3 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 MZÜ 4031 TROMPET 7 ZORUNLU 2 1 0 13
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 4005 ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR ORKESTRASI 7 SEÇMELİ 4 3 0 6
G 2 KNS 4007 ODA MÜZİĞİ 7 SEÇMELİ 1 1 0 3
G 3 KNS 4011 FORM BİLGİSİ 5 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 KNS 4017 KORREPETİSYON 7 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 5 KNS 4031 ORKESTRA 7 SEÇMELİ 3 3 0 6
G 6 KNS 4045 PILATES 7 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 7 TBT 4001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 8 YDA 4003 YABANCI DİL VII (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 YDF 4005 YABANCI DİL VII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 YDİ 4001 YABANCI DİL VII (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KOD 4006 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 4 ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 KOD 4008 UYGARLIK TARİHİ 4 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 MZÜ 4032 TROMPET 8 ZORUNLU 2 1 0 13
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 4006 ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR ORKESTRASI 8 SEÇMELİ 4 3 0 6
B 2 KNS 4008 ODA MÜZİĞİ 8 SEÇMELİ 1 1 0 3
B 3 KNS 4012 FORM BİLGİSİ 6 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 KNS 4018 KORREPETİSYON 8 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 5 KNS 4032 ORKESTRA 8 SEÇMELİ 3 3 0 6
B 6 KNS 4046 PILATES 8 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 7 TBT 4002 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 8 YDA 4004 YABANCI DİL VIII (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 9 YDF 4006 YABANCI DİL VIII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 10 YDİ 4002 YABANCI DİL VIII (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanı/ları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21038

Mezuniyet Koşulları

Lisans diploması, programda belirtilen tüm dersleri başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az(GNO) 50/100 olan, 240 AKTS kredisini toplamış ve hiçbir dersten kalmamış olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. A. Kerim GÜRERK
e-posta: kerim.gurerk@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 94 01
Erasmus Koordinatörü: Öğr. Gör. Mustafa SUYOLCU
E-Posta: msuyolcu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 94 09