DERECE PROGRAMLARI

: Kompozisyon

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ülkemizin koşullarına göre konservatuvar, Yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi seçerek, müzik ve sahne sanatları alanlarında onlara evrensel bir sanat eğitimi veren, sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştiren yüksek dereceli meslek okulu olarak tanımlanmaktadır.
Konservatuvar, 1954 yılı başında İzmir Müzik Okulu ismi altında açıldı.
Müzik Okulunda Eğitim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik Piyano, Keman ve Ses Eğitimi kurslarından oluşuyordu. Solfej ve Uyum Bilgisi (Armoni) dersleri de okutulmaktaydı.
1958 yılında Müzik Okuluna Konservatuvar statüsü verilmesi kararlaştırıldı. 1958-59 ders yılı başında yapılan sınavla okula beş öğrenci alındı ve 26 Aralık 1958de düzenlenen küçük bir törenle İzmir Devlet Konservatuvarı resmen açıldı.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün 08.10.2010 tarih ve 18447 sayılı yazısına istinaden Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi açılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, elli yılı aşkın bir süredir yüzlerce sanatçı yetiştirmiştir. Bu sanatçılar Dünyanın çeşitli sanat merkezlerinde, orkestra ve operalarında konservatuvar ve müzik yüksekokullarında görev yapmakta, ülkemizi üstün başarı ile temsil etmektedirler. Ülkemize daha fazla sayıda nitelikli sanatçı kazandırmak, konservatuvarın önde gelen amacıdır.

Kazanılan Derece

Kompozisyon, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Konservatuvar lise mezunu olmak ve Kompozisyon sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.
Lise mezunu olmak, üniversite sınavında yeterli puan almak ve Konservatuvar Kompozisyon sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta. Öğrenci 5 yıllık eğitimi sonunda 300 AKTS kredisine sahip olmalıdır.
Öğrencinin hiçbir dersten kalmamış olması gerekmektedir.
Müzik Bölümü Kompozisyon Lisans Programına kayıtlı öğrenciler seçimlik derslerini bölüm içi seçimlik derslerden almalıdır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21037

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Öğrencinin solo çalgı/ses, oda müziği ve orkestra için çeşitli stiller kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde özgün müzik yapıtları yaratmasını sağlamak. Müzik alt disiplinlerinden de yararlanarak kendi çalışmaları ile başkalarının çalışmalarına eleştirel bakış açısı kazandırarak, kendini geliştirme ve yaşam boyu öğrenme kavramlarını içselleştirmesini sağlamaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2   Müzik Tarihi dönemlerini tanıyabilecek, tanımlayabilecek bilgiye sahiptir.
3   Bestelemeye ilişkin temel yöntem ve teknikleri bilir, kullanır, uygular.
4   Müziği anlamaya, çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
5   Solo çalgı, oda müziği grupları ve orkestra için özgün müzik eserleri yaratır.
6   Alanı ile ilgili çalışmalarını toplumla paylaşır.
7   Kendi çalışmaları üzerine çözümleyici ve eleştirel düşünür.
8   Mesleğini icra etmede kendisini üstün kılacak kimi özelliklere sahiptir.
9   Yarattığı müzik eserleri ile ulusal ve uluslararası festival ve konserlere katılacak yeterliliktedir.
10   Çeşitli stillerde eser besteleme becerisine sahiptir.
11   Müzik sanatı bünyesindeki alt disiplinlerin etkileşimini bilir ve değerlendirir.
12   Yaşam boyu öğrenme ve araştırmaya açıktır.
13   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlar ile iletişim kurar.
14   Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olabilme ve bunları karar vermede etkin kullanabilme
15   Müzik alanına ilişkin konuları Uzman ya da Uzman olmayan kişilere görsel yazılı ve sözlü yöntemler kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu diploma ile Kompozisyon programı mezunları özel veya kamu sektöründeki, müzik bölümü bulunan okullarında, özel ya da Devlet Konservatuvarları ilköğretim, lise ve lisans devrelerinde solfej, müzik teorisi, armoni, form bilgisi gibi alan ve yardımcı alan derslerinde eğitmen olarak istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Müzik Bölümü Kompozisyon programı mezunları ilgili alanda lisansüstü programlarına başvurabilmektedir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Diploma programı Öğretim Planı 46 zorunlu, 20 seçmeli, 8 ortak zorunlu ve 38 alan seçmeli olmak üzere 112 dersten oluşmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler seçimlik ve alan seçimlik derslerini bölüm içi seçimlik derslerden almalıdır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli ve alan seçmeli derslere oranı 210 / 90 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Hazırlık 1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 0221 KOMPOZİSYON SOLFEJ H1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 MZK 0001 KOMPOZİSYON H1 ZORUNLU 2 0 0 8
G 3 MZK 0003 KOMPOZİSYON ARMONİ H1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 MZK 0005 KONTRPUAN H1 ZORUNLU 1 1 0 3
G 5 MZK 0015 KOMPOZİSYON PİYANO H1 ZORUNLU 0 1 0 2
G 6 MZK 0017 PARTİTÜR OKUMA VE ÇALMA H1 ZORUNLU 1 0 0 3
G 7 MZK 0023 MÜZİKAL ANALİZ H1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 MZK 0039 KOMPOZİSYON İTALYANCA H1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDA 0011 YABANCI DİL H1 (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 YDF 0011 YABANCI DİL H1 (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 11 YDİ 0011 YABANCI DİL H1 (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
Hazırlık 2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 0222 KOMPOZİSYON SOLFEJ H2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 MZK 0002 KOMPOZİSYON H2 ZORUNLU 2 0 0 8
B 3 MZK 0004 KOMPOZİSYON ARMONİ H2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 MZK 0006 KONTRPUAN H2 ZORUNLU 1 1 0 3
B 5 MZK 0016 KOMPOZİSYON PİYANO H2 ZORUNLU 0 1 0 2
B 6 MZK 0018 PARTİTÜR OKUMA VE ÇALMA H2 ZORUNLU 1 0 0 3
B 7 MZK 0024 MÜZİKAL ANALİZ H2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 MZK 0040 KOMPOZİSYON İTALYANCA H2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDA 0012 YABANCI DİL H2 (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 10 YDF 0012 YABANCI DİL H2 (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 11 YDİ 0012 YABANCI DİL H2 (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KNS 1001 KOMPOZİSYON MÜZİK TARİHİ 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 KOD 1001 MİTOLOJİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 4 MZK 1001 KOMPOZİSYON 1 ZORUNLU 2 0 0 5
G 5 MZK 1003 KOMPOZİSYON ARMONİ 1 ZORUNLU 2 0 0 5
G 6 MZK 1005 KONTRPUAN 1 ZORUNLU 1 1 0 4
G 7 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 1221 KOMPOZİSYON SOLFEJ 1 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 2 MZK 1015 KOMPOZİSYON PİYANO 1 ALAN SEÇMELİ 0 1 0 1
G 3 MZK 1017 PARTİTÜR OKUMA VE ÇALMA 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 MZK 1019 ENSTRÜMANTASYON 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
G 5 MZK 1023 MÜZİKAL ANALİZ 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KNS 1002 KOMPOZİSYON MÜZİK TARİHİ 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 KOD 1002 MİTOLOJİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 4 MZK 1002 KOMPOZİSYON 2 ZORUNLU 2 0 0 5
B 5 MZK 1004 KOMPOZİSYON ARMONİ 2 ZORUNLU 2 0 0 5
B 6 MZK 1006 KONTRPUAN 2 ZORUNLU 1 1 0 4
B 7 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 1222 KOMPOZİSYON SOLFEJ 2 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 2 MZK 1016 KOMPOZİSYON PİYANO 2 ALAN SEÇMELİ 0 1 0 1
B 3 MZK 1018 PARTİTÜR OKUMA VE ÇALMA 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 MZK 1020 ENSTRÜMANTASYON 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
B 5 MZK 1024 MÜZİKAL ANALİZ 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 2001 KOMPOZİSYON MÜZİK TARİHİ 3 ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KOD 2003 ESTETİK 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 MZK 2001 KOMPOZİSYON 3 ZORUNLU 1 1 0 5
G 4 MZK 2003 KOMPOZİSYON ARMONİ 3 ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 MZK 2007 FÜG 1 ZORUNLU 1 1 0 3
G 6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 MZK 2015 KOMPOZİSYON PİYANO 3 ALAN SEÇMELİ 0 1 0 1
G 3 MZK 2017 PARTİTÜR OKUMA VE ÇALMA 3 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 MZK 2019 ENSTRÜMANTASYON 3 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
G 5 MZK 2023 MÜZİKAL ANALİZ 3 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
G 6 MZK 2025 UYGULAMALI YAYLI ÇALGI 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
G 7 MZK 2027 GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ 1 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 MZK 2029 BİLGİSAYARLI MÜZİK 1 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
G 9 YDA 2003 YABANCI DİL III (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 YDF 2005 YABANCI DİL III (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 YDİ 2001 YABANCI DİL III (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 2002 KOMPOZİSYON MÜZİK TARİHİ 4 ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KOD 2004 ESTETİK 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 MZK 2002 KOMPOZİSYON 4 ZORUNLU 1 1 0 5
B 4 MZK 2004 KOMPOZİSYON ARMONİ 4 ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 MZK 2008 FÜG 2 ZORUNLU 1 1 0 3
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 MZK 2016 KOMPOZİSYON PİYANO 4 ALAN SEÇMELİ 0 1 0 1
B 3 MZK 2018 PARTİTÜR OKUMA VE ÇALMA 4 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 MZK 2020 ENSTRÜMANTASYON 4 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
B 5 MZK 2024 MÜZİKAL ANALİZ 4 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
B 6 MZK 2026 UYGULAMALI YAYLI ÇALGI 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
B 7 MZK 2028 GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ 2 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 MZK 2030 BİLGİSAYARLI MÜZİK 2 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 2
B 9 YDA 2004 YABANCI DİL IV (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 10 YDF 2006 YABANCI DİL IV (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 11 YDİ 2002 YABANCI DİL IV (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 3001 KOMPOZİSYON MÜZİK TARİHİ 5 ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KOD 3005 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 KOD 3007 UYGARLIK TARİHİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 4 MZK 3001 KOMPOZİSYON 5 ZORUNLU 1 1 0 5
G 5 MZK 3009 ORKESTRASYON 1 ZORUNLU 1 0 0 4
G 6 MZK 3011 YENİ MÜZİK TEKNİKLERİ 1 ZORUNLU 1 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 3053 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYARLI MÜZİK TARİHİ VE REPERTUVARI 1 SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 MZK 3015 KOMPOZİSYON PİYANO 5 ALAN SEÇMELİ 0 1 0 1
G 3 MZK 3017 PARTİTÜR OKUMA VE ÇALMA 5 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 MZK 3031 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ 1 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 MZK 3033 ELEKTRONİK MÜZİK 1 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 4
G 6 MZK 3035 CAZ ARMONİSİ 1 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 4
G 7 MZK 3049 ELEKTRONİK DANS MÜZİĞİ KOMPOZİSYONU 1 SEÇMELİ 2 0 1 3
G 8 MZK 3051 ELEKTROAKUSTİK MEDYA KOMPOZİSYON 1 SEÇMELİ 3 0 0 3
G 9 YDA 3003 YABANCI DİL V (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 YDF 3005 YABANCI DİL V (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 YDİ 3001 YABANCI DİL V (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 3002 KOMPOZİSYON MÜZİK TARİHİ 6 ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KOD 3006 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 KOD 3008 UYGARLIK TARİHİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 4 MZK 3002 KOMPOZİSYON 6 ZORUNLU 1 1 0 5
B 5 MZK 3010 ORKESTRASYON 2 ZORUNLU 1 0 0 4
B 6 MZK 3012 YENİ MÜZİK TEKNİKLERİ 2 ZORUNLU 1 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 3054 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYARLI MÜZİK TARİH VE REPERTUVARI 2 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 MZK 3016 KOMPOZİSYON PİYANO 6 ALAN SEÇMELİ 0 1 0 1
B 3 MZK 3018 PARTİTÜR OKUMA VE ÇALMA 6 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 MZK 3032 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ 2 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 MZK 3034 ELEKTRONİK MÜZİK 2 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 4
B 6 MZK 3036 CAZ ARMONİSİ 2 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 4
B 7 MZK 3050 ELEKTRONİK DANS MÜZİĞİ KOMPOZİSYONU 2 SEÇMELİ 2 0 1 3
B 8 MZK 3052 ELEKTROAKUSTİK MEDYA KOMPOZİSYON 2 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 9 YDA 3004 YABANCI DİL VI (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 10 YDF 3006 YABANCI DİL VI (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 11 YDİ 3002 YABANCI DİL VI (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KOD 4005 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 KOD 4007 UYGARLIK TARİHİ 3 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 MZK 4009 ORKESTRASYON 3 ZORUNLU 1 1 0 5
G 4 MZK 4013 ORKESTRA ŞEFLİĞİ 1 ZORUNLU 1 1 0 4
G 5 MZK 4041 KOMPOZİSYON 7 ZORUNLU 1 1 0 9
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MZK 4015 KOMPOZİSYON PİYANO 7 ALAN SEÇMELİ 0 1 0 1
G 2 MZK 4033 ELEKTRONİK MÜZİK 3 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 4
G 3 MZK 4037 UYGULAMALI ÜFLEMELİ ÇALGI 1 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 3
G 4 MZK 4039 CAZ ARMONİSİ 3 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 MZK 4053 ELEKTROAKUSTİK MEDYA KOMPOZİSYON 3 SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 TBT 4001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 7 YDA 4003 YABANCI DİL VII (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 YDF 4005 YABANCI DİL VII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 YDİ 4001 YABANCI DİL VII (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KOD 4006 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 4 ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 KOD 4008 UYGARLIK TARİHİ 4 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 MZK 4010 ORKESTRASYON 4 ZORUNLU 1 1 0 5
B 4 MZK 4014 ORKESTRA ŞEFLİĞİ 2 ZORUNLU 1 1 0 4
B 5 MZK 4042 KOMPOZİSYON 8 ZORUNLU 1 1 0 9
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MZK 4016 KOMPOZİSYON PİYANO 8 ALAN SEÇMELİ 0 1 0 1
B 2 MZK 4034 ELEKTRONİK MÜZİK 4 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 4
B 3 MZK 4038 UYGULAMALI ÜFLEMELİ ÇALGI 2 ALAN SEÇMELİ 1 0 0 3
B 4 MZK 4040 CAZ ARMONİSİ 4 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 MZK 4054 ELEKTROAKUSTİK MEDYA KOMPOZİSYON 4 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 TBT 4002 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 7 YDA 4004 YABANCI DİL VIII (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 YDF 4006 YABANCI DİL VIII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 9 YDİ 4002 YABANCI DİL VIII (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanı/ları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21038

Mezuniyet Koşulları

Lisans diploması, programda belirtilen tüm dersleri başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az(GNO) 50/100 olan, 300 AKTS kredisini toplamış ve hiçbir dersten kalmamış olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. A. Kerim GÜRERK
E-posta: kerim.gurerk@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 94 01
Erasmus koordinatörü: Öğr. Gör.Mustafa SUYOLCU
E-Posta: msuyolcu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 94 09