DERECE PROGRAMLARI

: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans Tezsiz (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, adı geçen üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla 1983te kuruldu. Enstitü kurulduğunda binası Alsancakta, İkinci Kordonda bugünkü üniversite rektörlük binasının bulunduğu yerdeydi. Rektörlük binasına eklenmiş olan tek katlı bina enstitü binası olarak belirlenmişti. Enstitü ilk olarak üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin yürütülmesini üstlendi. Kuruluşundan bir yıl sonra yüksek lisans ve doktora eğitimine de başladı. Anabilim dalımızda bir profesör, beş yardımcı doçent, üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Enstitü de görev yapan idari personel sayısı da 8dir.

Kazanılan Derece

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Tezsiz Yüksek Lisans Programı Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mülakat, Lisans Diploması, Transcript

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplamda 30 ulusal krediden az olmamak üzere toplam 90 AKTS kredilik 10 dersten ve kredisiz dönem proje çalışmasının tamamlanmasından oluşmaktadır.
Tezsiz Yüksek Lisans programı derslerini tamamlama süresi iki yarıyıldır. Proje çalışmasını üçüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlamak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu Tezsiz Yüksek Lisans programının temel amaçları Atatürk tarafından bir uygarlık projesi olarak planlanan ve Türk modernleşme sürecinde önemli bir değişimi simgeleyen Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini kazandırmak; Osmanlı İmparatorluğundan Modern Türkiye Cumhuriyetine geçiş sürecinde ve Cumhuriyet sonrasında toplumsal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanan değişimleri anlama ve açıklama yeteneğinin öğretilmesi; 1.Dünya Savaşı ve 2.Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında Türkiyenin Dış Politikasını ve Uluslararası İlişkilerini genel Dünya Tarihi açısından değerlendirme yeteneğini kazandırmak; Batı ve Türk Modernleşmesini karşılaştırmalı olarak analiz yeteneği yardımcı olmak ve Atatürk Devrimini Doğu ve Batı uygarlıkları açısından değerlendirme yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır.
Öğrenciler, Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamakla akademik disiplini kazanmış olurlar.
Öğrenciler ders dışı faaliyetlerde kullanmak üzere ihtisas kütüphanesi, Cumhuriyet arşivi ve tez arşivinden yararlanabilir. Programda yabancı dilde verilen ders yoktur.

Temel Program Kazanımları

1   Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün felsefesini anlayan ve bunu içselleştirebilen kişiler yetiştirebilme
2   Eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazandırarak bu beceriyi kendi araştırma alanlarına taşıyabilme
3   Mesleki ve akademik becerilere sahip, kendini geliştiren, özgür düşünceli, çağdaş ve bilimsel bir duruş sergileyebilme
4   Farklı disiplinlerden yararlanarak bilimsel araştırma bilgi ve deneyimine sahip, mesleki formasyon kazanmış kişiler yetiştirebilme
5   Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyete siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda yaşanan değişimleri anlayabilme
6   Sosyal bilimler formasyonuna sahip olarak; toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmelere yorum getirebilme
7   Tarih Felsefesi ve Yöntembilim dersleri aracılığıyla nesnel, evrensel, analitik ve diyalektik düşünme biçimi öğrebilme
8   Türk Devrimi ni genel devrim kuramları açısından teorik olarak yorumlabilme
9   Atatürk Devrimi ni Doğu-Batı uygarlıkları ve modernleşme kuramı açısından değerlendirebilme
10   Türkiye nin Dış Politikası ve Uluslararası İlişkilerini genel Dünya Tarihi açısından değerlendirebilme
11   Batı ve Türk Modernleşmesini karşılaştırmalı olarak yorumlayabilme
12   Demokratik katılıma açık, yurttaşlık bilincine ve sorumluluğuna sahip kişiler yetiştirebilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Tezsiz Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademisyen pozisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Tarih Kurumu, diğer kamu kuruluşlarının ilgili bölümlerinde ve özel sektörün tarih, eğitim ve arşivcilik alanlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu veya özel sektörde mesleklerini icra edebilirler. Bu derece sahipleri doktora programına girmeye hak kazanırlar.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Derslerin %85i zorunlu, %15i seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 7001 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ATA 7027 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ATA 7021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 7015 TÜRK DEVRİMİ'NİN TARİHSEL KÖKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 ATA 7017 OSMANLICA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 ATA 7025 TÜRK DIŞ POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 ATA 7023 TÜRKİYE'DE GÜNDELİK YAŞAM (20.Y.Y.) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 ATA 7019 TÜRK EĞİTİM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 7004 20. YÜZYIL SİYASİ AKIMLAR VE ATATÜRKÇÜLÜK ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 ATA 7024 CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ YAŞAM ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 ATA 7008 ULUSLARARASI İLİŞKİLER ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 7014 CUMHURİYET DÖNEMİ TARİHÇİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 ATA 7016 OSMANLICA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 ATA 7022 CUMHURİYET DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 ATA 7020 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ (20.Y.Y.) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 ATA 7018 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 7099 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık iki sömestre ve toplamda üç olarak verilen eğitim programımızda, her sömestrde bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, öğrencilere çeşitli ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerlendirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır. Değerlendirmede vizenin %40ı, finalin %60ı 100 üzerinden en az 75 puan olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplamda 42 ulusal krediden az olmamak üzere toplam 90 AKTS kredilik 14 dersten ve kredisiz dönem proje çalışmasının tamamlanmasından oluşmaktadır. Ayrıca 3.dönemde yapılması gereken proje çalışmasında başarılı olunmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Enstitü Müdürü: Prof.Dr. Bülent Çukurova,
(Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü /Buca- İzmir.) Tel:0 232 3017920/21 bulent.cukurova@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ELMACI
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü /Buca- İzmir Tel:0 232 301 79 41 emin.elmaci@deu.edu.tr