DERECE PROGRAMLARI

: Tarih

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1998 yılında kurulan bölümümüz 2005-2006 öğretim yılında lisans öğretimine başlamıştır. Bölümümüz lisans eğitimi, dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları da devam etmekte olup; Doktora Programında Karşılaştırmalı Tarih Metodu kullanılmaktadır. Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları da yapılmaktadır.
Programımızda eğitim dili Türkçedir. Her dönem başında öğrencilere dönemin konularını içeren bir okuma listesi verilir. Bu okuma listesi, öğrencilerimizin ana metin içinden gerekli ve farklı tarih konularını karşılaştırmalı olarak görmelerini sağlar. Bu yöntemle öğrencilerimizin eleştirel ve analitik düşünce yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu yeteneklerini geliştiren öğrenciler tarihsel sürecin yapılandırılmasında bu edindikleri yetenekleri kullanabilmektedirler. Bu yöntemle bölümümüz; tarih metodolojisine ve Sosyal Bilimlere katkı yapmayı amaçlamıştır.

Kazanılan Derece

Tarih, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme. Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.
(1) Edebiyat Fakültesine yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Edebiyat Fakültesine dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, öğrenci bölümün öğretim planında bulunan derslerden bazılarını daha önce öğrenim gördüğü kurumlarda başarıyla tamamlamışsa, oluşturulan intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, bu derslerin tümünden ya da bazılarından muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu çerçevede Tarih Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tarih lisans programının amacı: araştırmacı, meraklı, eleştirel, yüksek bilimsel donanımı olan, tarihçilik ahlakına sahip, güncel gelişmeleri takip eden, yorumlayabilen ve analiz edebilen, tarihe çok yönlü olarak bakabilme bilgi ve becerisine sahip, objektif ve çağdaş bilim insanları ve tarihçiler yetiştirmektir.Tarih lisans programının dili Türkçedir. Tarih Bölümü ile Fakültemizin Arkeoloji Bölümü arasında Çift Anadal ve Yandal Programların yürütülmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda Üniversitemizin Çift Anadal ve Yandal Yönetmenliklerinde belirlenen özel koşulları sağlayan Tarih Bölümü öğrencileri Arkeoloji Bölümünde Çift Anadal veya Yandal yapabilirler. Özel koşullar için Üniversitemizin Çift Anadal ve Yandal Yönetmeliklerinde belirlenen kriterlere bakılabilir:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5820
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5821

Temel Program Kazanımları

1   Tarih biliminin temel kavramlarını anlamak, diğer bilim dalları ile ilişkilerini kavramak ve ilgili bilimdalına yönelik çalışmalarını çeşitlendirebilmek
2   Tarih öncesi devirler ve Antik Çağ uygarlıkları hakkında bilgi sahibi olmak.
3   Eski Türk Tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.
4   Doğu da ve Batı da Ortaçağ toplumlarının siyasal, sosyal ve ekonomik geçmişleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5   Selçuk tarihi ve Anadolu beylikleri dönemi hakkında bilgi sahibi olmak. Osmanlı Devletinin Kuruluş ve yapılanma süreci hakkında bilgi sahibi olmak.
6   Yeni Çağda Osmanlı Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Tarihini öğrenmek. Yeni Çağda Avrupa da Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Tarihini öğrenmek
7   Tarih Bilim Felsefesi ve Metodolojisini öğrenmek, Dünya Tarihçiliğindeki son gelişmeleri yakından takip edebilmek.
8   Yerel Tarih Araştırmaları ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
9   Yakınçağ da Osmanlı Devleti nin sosyo-ekonomik dönüşümü, modernleşme süreci ve siyasi tarihi hakkında bilgi sahibi olmak. Yakınçağda Avrupa nın sosyo-ekonomik ve siyasi dönüşümü hakkında bilgi sahibi olmak.
10   Son yüzyıllarda Dünya da ve Türkiye de demokrasi ve modernleşme süreçlerini, dönüm noktalarını değerlendirebilecek bilgi birikimine sahip olmak.
11   Yakın dönem Türkiye ve Dünya Tarihinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları üzerine yeterli bilgi sahibi olabilmek ve analiz yapabilmek.
12   Dönemin kaynaklarını inceleyebilecek düzeyde kaynak dillerini kullanabilme becerisine sahip olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini özel ve resmi işletmelerde icra etmesini sağlar.Pedagojik formasyon eğitimi alanlar, KPSSden yeterli puanı almaları durumunda MEB tarafından tarih öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca tercih etmeleri halinde farklı kamu hizmeti veren alanlarda da çalışma imkanına sahiptirler. Mezunlarımız özel, eğitimi destekleyici kurumlarda tarih eğitmenliği yapabildikleri gibi, yerel yönetim, personel yönetimi, gazetecilik, uluslararası organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi, arşivler, müzeler, kütüphaneler de istihdam olanağına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Tarih bilgisine sahip olup olmadıklarını ölçmek amacıyla yapılan bilim sınavından başarılı olmaları koşuluyla; üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Tarih Anabilim Dalının lisansüstü programlarına başvurabilirler. Ayrıca dört yıllık lisans mezuniyeti ön koşulu taşıyan diğer lisansüstü programlarına başvuru şarlarını yerine getirmek koşuluyla başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tarih bölümü öğretim planında öğrencilere toplam 240 AKTSye karşılık gelen dersler önerilmektedir. Öğrencilerin, 45 zorunlu, 14 seçmeli ve 2 Alandışı seçmeli ders almaları gerekmektedir.Bitirme Tezi Seçmeli bir ders olup yıllıktır. 2. ve 3. sınıf öğrencileri her yarıyılda 2 (iki) bölüm içi seçmeli ders almak zorundadır. 3. sınıf öğrencileri her yarıyılda 1 (bir) bölüm dışı seçmeli ders almak zorundadır. * En az 3 AKTS değerinde bölüm dışı ders seçilmelidir. 4. sınıf öğrencileri her iki yarıyılda 3 (üç) bölüm içi seçmeli ders almak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TAR 1001 OSMANLI PALEOGRAFYASI I ZORUNLU 4 0 0 6
G 3 TAR 1015 ESKİÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TAR 1017 İSLAM TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 TAR 1019 ESKİ TÜRK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 TAR 1021 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 7
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TAR 1002 OSMANLI PALEOGRAFYASI II ZORUNLU 4 0 0 6
B 3 TAR 1024 BÜYÜK SELÇUKLULAR ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TAR 1026 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TAR 1028 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 TAR 1032 ESKİÇAĞ'DA ÖN ASYA ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 TAR 1034 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 2001 OSMANLICA TARİH METİNLERİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TAR 2027 OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ VE YAPILANMA SÜRECİ (1300-1453) ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TAR 2035 ESKİ ANADOLU TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TAR 2037 İSLAM KÜLTÜR VE UYGARLIĞI ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TAR 2039 TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 TAR 2041 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 2013 ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TAR 2017 TARİH VE ROMAN SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TAR 2021 TARİH VE MİLLİYETÇİLİK SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 TAR 2023 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TAR 2033 KARADENİZ'İN KUZEYİNDEKİ TÜRK HALKLARI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TAR 2047 AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 TAR 2051 ESKİÇAĞ'DA TARİKATLAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 TAR 2055 ÇAĞDAŞ TARİHÇİLİĞİN EVRİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 2002 OSMANLICA TARİH METİNLERİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 TAR 2004 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 TAR 2034 YENİÇAĞ OSMANLI SİYASAL TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TAR 2036 ROMA TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TAR 2038 HELLEN TARİHİ VE UYGARLIĞI ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 TAR 2054 TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 2014 DİNLER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TAR 2018 TARİH VE ANILAR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 TAR 2020 ROMA UYGARLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 TAR 2024 DENİZCİLİK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TAR 2040 TARİH VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TAR 2044 DEMOKRASİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TAR 2046 ORTAÇAĞ TİCARET TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TAR 2048 KADIN TARİHİ ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 TAR 2052 DÜNYA YAZI SİSTEMLERİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 3003 YENİÇAĞ AVRUPA SİYASAL TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 TAR 3029 YAKINÇAĞ OSMANLI SİYASAL TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TAR 3047 YENİÇAĞ OSMANLI SOSYO-EKONOMİK YAPISI ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 TAR 3059 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 TAR 3063 YEREL TARİH ÇALIŞMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 3011 TARİHTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TAR 3025 OSMANLI AYDINI VE KİMLİK ARAYIŞI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TAR 3035 OSMANLICA TARİH BELGELERİ I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 TAR 3039 BİLİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TAR 3049 ANADOLU'DA TÜRKLER SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TAR 3051 OSMANLI ŞEHİRCİLİK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 TAR 3053 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 TAR 3055 ORYANTALİZM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 TAR 3061 SAMİ HALKLARI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 TAR 3065 SELÇUKLU KÜLTÜR VE UYGARLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 3004 YAKINÇAĞ AVRUPA SİYASAL TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 TAR 3064 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 TAR 3068 YAKINÇAĞ OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TAR 3078 BİZANS TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TAR 3082 OSMANLI MODERNLEŞME TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 3022 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TAR 3026 YAKINÇAĞ DİPLOMASİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 TAR 3038 OSMANLICA TARİH BELGELERİ II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 TAR 3040 TÜRK MODERNLEŞMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TAR 3046 TÜRK HUKUK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TAR 3054 RUSYA TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TAR 3056 YENİÇAĞ AVRUPA SOSYO-EKONOMİK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TAR 3058 TARİH VE SOYKIRIM SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 TAR 3060 TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 TAR 3074 ESKİ İRAN TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 TAR 3080 İMPARATORLUKTAN GÜNÜMÜZE İÇ İSYANLAR VE ISLAHAT HAREKETLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 4005 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 TAR 4009 YAKINÇAĞ AVRUPA SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TAR 4031 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 TAR 4053 OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 4017 ANADOLU BEYLİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TAR 4027 MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN, ANILAR VE ÖRGÜTLER SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 TAR 4033 OSMANLI DİPLOMATİKASI I SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 TAR 4035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TAR 4039 OSMANLI'DA GÜNDELİK YAŞAM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TAR 4043 ORTADOĞU TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 TAR 4047 TÜRKİYE'DE ASKERİ DARBELER SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 TAR 4051 BİTİRME TEZİ I. SEÇMELİ 0 4 0 3
G 9 TAR 4055 ESKİÇAĞ'DA AKDENİZ TİCARETİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 TAR 4057 TARİH YAZICILIĞININ SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 4004 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 TAR 4008 TÜRKİYE'NİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 TAR 4028 TOPLUMSAL TARİH ÇALIŞMALARI ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 TAR 4042 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 4016 İZMİR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TAR 4018 TÜRK BASIN TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 TAR 4022 TARİH BOYUNCA SEYYAHLAR VE SEYAHATNAMELER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 TAR 4032 OSMANLI DİPLOMATİKASI II SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TAR 4034 CUMHURİYET TARİHİ YAZICILIĞININ SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 TAR 4036 İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TAR 4040 BALKAN TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TAR 4044 ESKİ BATI EDEBİYATI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 TAR 4046 BİTİRME TEZİ II. SEÇMELİ 0 4 0 3
B 10 TAR 4050 BİZANS KÜLTÜR VE UYGARLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 63 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 64 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Uygulama Esaslarına ilişkin bilgi için:
http://edebiyat.deu.edu.tr/index.php option=com_content&view=article&id=183&Itemid=244&lang=tr

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri ve 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrenciler Lisans Derecesi almaya hak kazanır.Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa DAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İZMİR 35160
tel: +90 232 301 85 22
e-mail: mustafa.das@deu.edu.tr.

AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr Bilgin ÇELİK
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İZMİR 35160
tel: +90 232 301 87 47
e-mail: bilgin.celik@deu.edu.tr

Bölüm internet sayfası: http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=537