DERECE PROGRAMLARI

: Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek üzere Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak 1997-1998 öğretim yılında kurulmuştur. Bölümümüz Yüksek Lisans programına 1999 yılında, Lisans programına 2005 yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi 2010 yılında Fen ve Edebiyat Fakülteleri olarak ayrıldığından bu yana bölümümüz Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer almaktadır.
Lisans programının amacı bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, ekonomi, maliye, yazın, sosyal ve fen bilimleri, teknik konular, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve benzeri birçok konuda ve çağın gerekleri doğrultusunda gelişmekte olan yeni alanlarda İngilizce ve Almanca dillerinde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek, mesleğin gerektirdiği yetilerle donanmış nitelikli yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir. Yoğun bir eğitim programının uygulandığı lisans programında öğrencilerin mezuniyette iki dili (İngilizce/Almanca) yetkin bir şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır. Dört yıllık lisans programı boyunca, öğrenciler özellikle iş dünyasının ve Avrupa Birliğinin beklentilerini karşılayacak biçimde, İngilizce ve Almanca yazılı ve sözlü çeviri alanlarına hazırlanmaktadırlar.

Kazanılan Derece

Mütercim-Tercümanlık(Türkçe-Almanca-İngilizce), Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma, DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınav sonucu (en düşük 80) veya TOEFL IBT (minimum 79) veya eşdeğerine denk bir not almış olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.
(1) Edebiyat Fakültesine yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Edebiyat Fakültesine dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, öğrenci bölümün öğretim planında bulunan derslerden bazılarını daha önce öğrenim gördüğü kurumlarda başarıyla tamamlamışsa, oluşturulan intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, bu derslerin tümünden ya da bazılarından muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler. Felsefe Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.
Bu çerçevede müfredatta bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamış ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı Not Ortalaması ve 240 AKTSye sahip öğrenciler Mütercim Tercümanlık Bölümü lisans programından bu dereceyi almaya hak kazanırlar.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Mütercim-Tercümanlık lisans programının eğitim amacı: yabancı dil becerilerine sahip, kültürlerarası farkların ve getirdiği zenginliğin bilincinde olan, kültürlerarası iletişimde bilgili, deneyimli, bağımsız ve tek başına olduğu gibi bir ekiple de beraber çalışabilen, etik değerleri özümsemiş, sosyal sorumluluk taşıyabilen, kuramsal bilgiyi içselleştirerek uygulamaya dönüştürebilen, ulusal ve uluslararası her tür koşulda var olan potansiyelini gerçekleştirebilen, serbest piyasada rekabet edebilen Mütercim-Tercüman adaylarını modern eğitim teknikleriyle yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   İngilizce, Almanca ve Türkçenin dilbilgisel, sözcüksel, tümcesel, metinsel ve anlamsal yapılarını anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu dillerde metin üretebilmek
2   İngilizce, Almanca ve Türkçede ileri düzeyde konuşma becerisi kazanmak
3   Düşünce sistemleri ve dünya kültürü hakkında bilgi birikimine ve genel kültüre sahip olmak
4   Edebi, eleştirel, tarihsel ve dilbilimsel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları metin çözümlemede ve metin üretiminde kullanabilmek
5   Mütercim Tercümanlık alanında kavramsal ve kuramsal bilgiye hâkim olmak
6   Çeviri yaptığı dil ve kültür sistemlerinin yazılı ve sözlü ürünlerini yorumlayabilmek, karşılaştırabilmek ve kültürlerarası elçilik rolünü benimsemek
7   Çeviri sürecinde kararlar alabilmek, eleştiri yapabilmek ve yaratıcılık göstermek
8   Çeviri sorunlarının çözümlerine ilişkin strateji ve yöntemleri bilmek ve uygulamak, gerektiğinde üretebilmek
9   Çeviri sürecinde araştırma becerisi edinmek ve bilgi kaynaklarını etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek
10   Eleştirel düşünmek, yapıcı eleştiri ve özeleştiri alışkanlığı kazanmak, devamlı öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak
11   Farklı uzmanlık alanlarından yapılan yazılı ve sözlü çeviri çalışmalarıyla kaynak ve erek dillerde orta düzeyde terim bilgisi ve teknik bilgi kazanmak
12   Üçüncü bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
13   Ekip içerisinde ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak,
14   Proje çalışması yapabilmek ve temel düzeyde mesleksel tecrübe kazanmak,
15   Edinilen bilgi ve becerileri mesleksel ve etik sorumluluk bilinciyle kullanabilmek ve insiyatif alarak bağımsız davranmak becerisini geliştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini özel ve resmi işletmelerde icra etmesini sağlar. İngilizce-Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Mezunlarımız bakanlıklarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, çeviri bürolarında, yerli ve yabancı haber ajanslarında, çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferans ve kongrelerde sözlü veya yazılı çevirmen olarak görev alabilirler. Mezunlarımızın istihdam olanakları arasında Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı gibi bakanlıklarda mütercim olarak, İsveç Konsolosluğunda vize biriminde, Milli Eğitim Bakanlığında ve özel okullarda yabancı dil öğretmeni ve üniversitelerde okutman olarak, yayınevlerinde editör veya yazılı çevirmen, çeviri şirketlerine bağlı olarak veya serbest sözlü çevirmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışmak, özel çeviri büroları açmak ve serbest çevirmen olarak çalışma imkânları bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği ile uyum sürecinde ilgili kurum ve projelerde Proje Koordinatörü veya Asistanı olarak çalışan mezunlarımız bulunmaktadırlar. Mezunlar, tıp, mimarlık, ekonomi, arkeoloji, otomotiv, hukuk gibi kendine has terminolojisi olan alanlarda serbest yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca turizm sektöründe çalışabilirler. Formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce ya da Almanca dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu dersleri toplam ders kredisinin oranı %50unu ve alınan asgari seçmeli ders oranı ise %50dir. Programdaki derslerin hepsi dönemlik derslerdir; önkoşullu dersler bulunmamaktadır. Program kuram ağırlıklı olup eğitim dili %50 İngilizce, %50 Almancadır. Öğrenciler 1., 2., 3., 4.,yarıyıllarda 2 (iki), 5, 6, ve 7. yarıyıllarda 3 (üç) bölüm içi, 8. yarıyılda 4 (dört) bölüm içi seçmeli ders alacaklardır. Öğrenciler 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. yarıyıllarda en az 4 (dört) AKTS değerinde en az 1 (bir) Fakülte Havuz Seçmeli ders almak zorundadırlar. .4. sınıfta yazılı çeviri sınıfında veya sözlü çeviri sınıfında öğrenim görecek öğrenciler 6. yarıyılın sonunda bölüm tarafından yapılacak sözlü sınavla belirlenir. Buna göre 7. yarıyılda yazılı çeviri sınıfındaki öğrenciler MUT kodlu zorunlu dersleri, sözlü çeviri sınıfındaki öğrenciler TER kodlu zorunlu dersleri alacaklardır. Bu yarıyılda her iki sınıf da MUT ve TER kodlu bölüm içi seçmeli derslerden seçebilirler. Yazılı ve Sözlü çeviri sınıfı öğrencileri 8. yarıyılda ?MUT 4052 Çeviri Projesi? dersini zorunlu olarak alacaklardır. 8. Yarıyılda seçmeli derslerden ?TER 4032 İng.-Türk. İleri Eşzamanlı Çeviri? ile ?TER 4034 Alm.-Türk. Eşzamanlı Çeviri? dersleri önkoşullu olduğundan Yazılı çeviri sınıfında bulunan öğrenciler seçemeyecektir. Bu yarıyılda önerilen diğer seçimlik dersler her iki gruptaki öğrenciler alabileceklerdir. Yaz Stajı kredisiz olup yazılı ve sözlü çeviri sınıfındaki öğrenciler için yapılması zorunludur. Öğrenci altıncı yarıyılın sonunda yaz döneminde staj yapıp yedinci yarıyılın başında raporunu teslim edecektir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 MUT 1035 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 1 0 5
G 3 MUT 1037 ALMANCA SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 1 0 6
G 4 MUT 1039 ALMANCA YAZI BECERİSİ I ZORUNLU 2 0 0 5
G 5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MUT 1041 İNGİLİZCE YAZI BECERİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 MUT 1043 İNGİLİZCE ELEŞTİREL OKUMA SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 MUT 1045 ALMANCA DİLBİLGİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 MUT 1047 ALMANCA OKUMA BECERİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MUT 1032 İNGİLİZCE-TÜRKÇE YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 1 0 5
B 3 MUT 1044 GÜNCEL KONULAR (İNG.) ZORUNLU 2 1 0 6
B 4 MUT 1046 ALMANCA YAZI BECERİSİ II ZORUNLU 2 0 0 5
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 MUT 1048 İNGİLİZCE SÖZCÜK BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 MUT 1050 ALMANCA SÖZCÜK BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 MUT 1052 İNGİLİZCE DİNLEME BECERİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 MUT 1054 ALMANCA DİNLEME BECERİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MUT 2051 İNG.-TÜRK. YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 MUT 2053 ALMANCA-TÜRKÇE YAZILI ÇEVİRİYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 MUT 2055 GÜNCEL KONULAR (ALM.) ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MUT 2047 İNG.-TÜRK. BASIN METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
G 2 MUT 2057 KARŞILAŞTIRMALI DİL, EDEBİYAT, KÜLTÜR (İNG) SEÇMELİ 2 1 0 4
G 3 MUT 2059 ÇEVİRMENLER İÇİN DİLBİLİM (ALM) SEÇMELİ 2 1 0 4
G 4 MUT 2061 ÜLKE BİLGİSİ (ALM) SEÇMELİ 2 1 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MUT 2036 İNG.-TÜRK. TEKNİK ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 MUT 2038 İNGİLİZCE BİLİMSEL YAZMA BECERİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 MUT 2040 ALM. YAZILI METİNDEN SÖZLÜ ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MUT 2016 ALM.-TÜRK. TİCARET METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
B 2 MUT 2018 İNG.-TÜRK. GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİ SEÇMELİ 2 1 0 4
B 3 MUT 2034 ALM.-TÜRK. BASIN METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
B 4 MUT 2042 İNG.-TÜRK. NOT ALMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 1 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MUT 3051 İNG.-TÜRK. ARDIL ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 MUT 3053 ALM.-TÜRK. ARDIL ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MUT 3055 DIŞ POLİTİKA VE DİPLOMASİ (İNG.) SEÇMELİ 2 1 0 5
G 2 MUT 3057 TÜRK.-İNG. EDEBİYAT ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 5
G 3 MUT 3059 İNG.-TÜRK. TIP METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 5
G 4 MUT 3061 ALM.-TÜRK. TEKNİK ÇEVİRİ SEÇMELİ 2 1 0 5
G 5 MUT 3063 ALM.-TÜRK. AB METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 5
G 6 MUT 3065 FRANSIZCA I SEÇMELİ 2 1 0 5
G 7 MUT 3067 RUSÇA I SEÇMELİ 2 1 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MUT 3048 ÇEVİRİ KURAMLARI (İNG.) ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 MUT 3050 TERİM ÇALIŞMALARI (ALM.) ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MUT 3052 İNG.-TÜRK. EKONOMİ METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 2 MUT 3054 İNG.-TÜRK. İLERİ ARDIL ÇEVİRİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 3 MUT 3056 ALM.-TÜRK. İLERİ ARDIL ÇEVİRİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 4 MUT 3058 ALM.-TÜRK. EDEBİYAT ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 5 MUT 3060 ALM.-TÜRK. HUKUK METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 6 MUT 3062 FRANSIZCA II SEÇMELİ 2 1 0 5
B 7 MUT 3064 RUSÇA II SEÇMELİ 2 1 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MUT 4027 STAJ**** STAJ 0 0 0 3
G 2 MUT 4059 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ (İNG.) ZORUNLU 2 1 0 5
G 3 MUT 4061 TÜRK.-ALM. ÇEVİRİ UYGULAMALARI ZORUNLU 2 1 0 6
G 4 TER 4035 İNG.-TÜRK. EŞZAMANLI ÇEVİRİ ZORUNLU 2 1 0 6
G 5 TER 4037 ALM.-TÜRK. EŞZAMANLI ÇEVİRİ ZORUNLU 2 1 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MUT 4063 ÇEVİRİDE GÜNCEL KONULAR (İNG) SEÇMELİ 2 1 0 4
G 2 MUT 4065 ALM.-TÜRK. POPÜLER METİN ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
G 3 MUT 4067 ALM.-TÜRK. ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
G 4 MUT 4069 FRANSIZCA III SEÇMELİ 2 1 0 4
G 5 MUT 4071 RUSÇA III SEÇMELİ 2 1 0 4
G 6 TER 4039 İNG.-TÜRK. DİYALOG ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
G 7 TER 4041 SÖZLÜ ÇEVİRİYE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR (İNG.) SEÇMELİ 2 1 0 4
G 8 TER 4043 TÜRKÇE-ALMANCA ARDIL ÇEVİRİ SEÇMELİ 2 1 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MUT 4052 ÇEVİRİ PROJESİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MUT 4054 İNG.-TÜRK. ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 2 MUT 4056 İNG.-TÜRK. HUKUK METİNLERİ ÇEVİRİSİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 3 MUT 4058 ALM-TÜRK GÖRSEL-İŞİTSEL ÇEVİRİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 4 MUT 4060 TÜRK.-ALM. ÇÖZÜMLEMELİ ÇEVİRİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 1 0 5
B 5 MUT 4062 FRANSIZCA IV SEÇMELİ 2 1 0 5
B 6 MUT 4064 RUSÇA IV SEÇMELİ 2 1 0 5
B 7 TER 4028 İNG.-TÜRK. TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 8 TER 4030 ALM.-TÜRK. TOPLUM ÇEVİRMENLİĞİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 9 TER 4032 İNG.-TÜRK. İLERİ EŞZAMANLI ÇEVİRİ SEÇMELİ 2 1 0 5
B 10 TER 4034 ALM.-TÜRK. İLERİ EŞZAMANLI ÇEVİRİ SEÇMELİ 2 1 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Uygulama Esaslarına ilişkin bilgi için:
http://edebiyat.deu.edu.tr/index.php option=com_content&view=article&id=183&Itemid=244&lang=tr

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri ve 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrenciler Lisans Derecesi almaya hak kazanır.Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı:
Prof.Dr. N. Sibel GÜZEL
Email: sibel.guzel@deu.edu.tr
Tel: +90 232 301 8515

AKTS Koordinatörü:
Öğr. Gör. Alev Tison
Email: alev.balci@deu.edu.tr
Tel: +90 232 301 8612