DERECE PROGRAMLARI

: Fizik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen (Fen-Edebiyat) Fakültesi bünyesinde 1997 yılında kurulan Fizik Bölümünde 1998 1999 öğretim yılında lisansüstü öğretim programı yürürlüğe girmiştir ve yüksek lisans mezunları vermeye başlamıştır. 2003-2004 öğretim yılı itibarıyla doktora programının da açılmasıyla bölümümüzün lisansüstü eğitimine sunduğu hizmet katkısı artırılmıştır.
Genel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atomik ve Moleküler Fizik, Nükleer Fizik ve Katıhal Fiziği bölümün temel dallarıdır. Bölümde şu an, 3 Profesör, 6 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 12 Asistan çalışmaktadır. Fizik programında verilen dersler özellikle fiziğin temellerini ve tüm bu temel alanları göz önüne alan gelişmiş seviye fiziğini vurgular. Bölümün araştırma laboratuarları, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu ve TÜBİTAK desteği ile sağlanmış olan, bilimsel araştırma için gerekli olan araştırma ekipmanları ile donatılmıştır.

Kazanılan Derece

Fizik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Derecesi diploması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alandaen az 55 puan, Enstitü giriş sınavından en az 65 puan, UDS/ KPDS sınavlarından en az 60 puan veya TOEFL vs gibi sınavlardan eşdeğer puan veya DEÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Seviye Sınavından en az 65 puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizik Bölümü, Fizikte Yüksek Lisans ve Fizik Doktorası derecelerini almaya yönelik programlar sunmaktadır. Bölümümüz lisansüstü programının temel amacı teorik ve uygulamalı fiziğin temel alanlarında öğrenciye güçlü bir bilgi birikimi sağlamak ve onları endüstri veya akademik kurumlardaki kariyerlerine hazırlamaktır.
Fizik programımızın amacı, tüm öğrencilerin özgür ve eleştirisel düşünen bilim insanı olarak yetiştirmektir. Bununla birlikte, bu alandaki çalışmaları öğrencilerin sadece bilim sektöründe değil aynı zamanda birçok iş alanında yararlı olacak yetenekler kazandırır. Öğrenciler problem çözümlemede yüksek becerilere sahip olacak ve yaratıcı düşünerek sorunların üstesinden gelme yeteneği kazanacaklardır. Fizik derecesi ileri matematik temeli oluşturacaktır. Tasarlanan deneyler süresince kazanılan pratik beceriler iş veren tarafından takdir edilecektir. Programda 13 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yüksek lisans çalışmaları için hizmet gören farklı araştırma laboratuvarlar ve olanaklar bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarları süperiletkenlik, kristalografi ve nükleer fiziği laboratuvarlarından oluşmaktadır. Bu laboratuvarlarda yüksek lisans ve doktora öğrencileri araştırma ve eğitim etkinliklerinde bulunduğu gibi, lisans öğrencilerinin proje yapmaları da mümkündür. Öğrencilerin, süperiletken teknolojileri, X-ışınları spektroskopisi, çevresel radyoaktivite, radyoekoloji, gama spektroskopisi, Radon ölçümü gibi konularda bilgi ve beceri edinmeleri böylece sağlanmaktadır. Bu laboratuvarlara ek olarak, bölümde parallel hesaplama yapabilen yüksek-başarımlı süper bilgisayar sistemi mevcuttur. Bunlar dışında, bölümde tepegöz, projeksiyon ve bilgisayar sistemleriyle donatılmış yaklaşık 15 kişilik modern bir seminer odası mevcut olup, öğrencilere bilgisayar simulasyonlu gösterimler dahil, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin sunumlarına açıktır.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Fiziğin temel kavramların ve matematiksel ifadeleri açıklayabilme becerisi
2   Fizik ve matematik bilgisini nitel ve nicel olarak yeni fiziksel problemlere uygulayabilme becerisi
3   Fiziksel problemleri tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi
4   Uygulamada gerekli olan teknik, yetenek ve modern araçları kullanabilme becerisi
5   Deney tasarlama, kurma ve gerçekleştirme becerisi ile deney sonuçlarını analiz etme değerlendirme becerisi
6   Bireysel sorumluluk alma ve takım olarak çalışabilme becerisi
7   Yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde iletişim kurma becerisi
8   Çağımızın ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlayabilme ve fiziksel çözümlerin global ve sosyal etkilerini değerlendirebilme becerisi
9   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
10   Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini kamu ya da özel sektörde icra etmesine olanak tanır. Fiziğe dayalı çok sayıda kariyer mevcuttur - medikal fizikçi, araştırmacı bilim adamı, bilimsel laboratuvar teknisyeni, radyasondan korunma danışmanı, ikinci öğretim uzmanı. Fizik mezunları akademik enstitüler ve hükümetin araştırma kuruluşlarının yanı sıra mühendislik, petrol ile gaz ve telekomunikasyon gibi endüstrilerde çalışabilmektedir. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında istihdam olanağı bulacağı düşüncesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü lisansüstü eğitim programının yeni kabul edilen şekli ile daha yararlı olacağı öngörülmektedir.

Yüksek lisans mezunu bir fizikçi, medikal fizikçilik, araştırmacılık, bilimsel laboratuar teknisyenliği, radyasyondan korunma danışmanlığı gibi geniş endüstriyel alanlarda çalışabilir. Aynı zamanda, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin bilimsel araştırma gruplarına da katılabilirler. Ayrıca da, pedagojik formasyon sertifikasına sahip olan mezunlar, özel okullarda ya da devlet okullarında fizik öğretmenliği yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın zorunlu derslerine ek olarak, öğrenciler danışmanlarının onayı ile kendi tez konularına uygun seçmeli derslere kayıtlanırlar. Gerekli durumlarda, danışmanının onayı ile başka programlardan (DEU veya diğer üniversiteler) da derslere kayıtlanabilirler. - Öğrencinin danışmanının onayı ile MAT 5001 Applied Mathematics (3 0 0) ve MAT 5002 Numerical and Approximate Methods (3 0 0) derslerini veya PHY 5051 Matematiksel Fizik-I (3 0 0) ve PHY 5052 Matematiksel Fizik-II derslerini zorunlu matematik dersi olarak alması gerekir. Öğrencinin zorunlu olarak alması gereken bu dersler danışmanınca ders kayıtlarında mutlaka Enstitüye bildirilir.-Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için PHY 5051, PHY 5052, PHY 5053, PHY 5054, PHY 5081, PHY 5091, PHY 5094, PHY 5118, PHY 5119 ve PHY 5120 derslerinden 12 kredilik dersi alması zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PHY 5127 KUANTUM TEORİSİ - I ZORUNLU 3 0 0 8
G 2 FBE 5555 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 PHY 5133 KLASİK MEKANİK ZORUNLU 3 0 0 8
G 4 PHY 5098 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PHY 5011 SUPERİLETKENLİK - I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 2 MAT 5101 UYGULAMALI MATEMATİK SEÇMELİ 3 0 0 9
G 3 PHY 5033 MOLEKÜLER FİZİK SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 PHY 5059 YARI İLETKENLER-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 5 PHY 5063 SIVI KRİSTALLER-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 PHY 5067 FİZİKTE STOKASTİK SÜREÇLER-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 PHY 5071 SAYISAL FİZİK - I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 PHY 5073 NÜKLEER FİZİK-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 9 PHY 5075 DENGE DIŞI İSTATİSTİK MEKANİK -I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 PHY 5077 KARMAŞIK SİSTEMLER - I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 PHY 5085 YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ - I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 12 PHY 5087 ÇOK PARÇACIKLI SİSTEMLERİN KUANTUM TEORİSİ-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 13 PHY 5055 KATILARIN KUANTUM TEORİSİ-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 14 PHY 5117 DÜŞÜK BOYUTLU YARİLETKEN YAPILARIN FİZİĞİ-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 15 PHY 5101 FAZ GEÇİŞLERİ VE KRİTİK OLAYLAR - I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 16 PHY 5105 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE VERİ ANALİZİ-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 17 PHY 5107 KARANLIK MADDE ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 18 PHY 5109 MANYETİK REZONANS-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 19 PHY 5111 GRUP TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 20 PHY 5113 KUANTUM OPTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 21 PHY 5115 KRİSTAL MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 22 PHY 5121 PARÇACIK FİZİĞİ-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 23 PHY 5125 MATEMATİKSEL FİZİK-II SEÇMELİ 3 0 0 7
G 24 PHY 5139 KUANTUM ALAN TEORİSİ - I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 25 PHY 5135 DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK VE KAOS -I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 26 PHY 5131 KLASİK ELEKTRODİNAMİK - II SEÇMELİ 3 0 0 7
G 27 PHY 5129 KUANTUM İSTATİSTİK MEKANİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 28 PHY 5141 TEMEL PARÇACIK FİZİĞİNE GİRİŞ-I SEÇMELİ 3 0 0 7
G 29 PHY 5025 KRİSTALOGRAFİ - I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PHY 5132 KLASİK ELEKTRODİNAMİK - I ZORUNLU 3 0 0 8
B 2 PHY 5096 YÜKSEK LİSANS SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PHY 5126 MATEMATİKSEL FİZİK-I SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 MAT 5102 NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 9
B 3 PHY 5140 NÜKLEER FİZİK-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 PHY 5182 PARÇACIK FİZİĞİ-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 5 PHY 5146 SÜPERİLETKENLİK-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 PHY 5148 KRİSTALOGRAFİ - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 7 PHY 5162 İLERİ MOLEKÜLER FİZİK SEÇMELİ 3 0 0 8
B 8 PHY 5128 KUANTUM TEORİSİ - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 9 PHY 5164 YARI İLETKENLER-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 PHY 5184 SIVI KRİSTALLER-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 PHY 5136 DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK VE KAOS - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 PHY 5150 FİZİKTE STOKASTİK SÜREÇLER-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 13 PHY 5152 SAYISAL FİZİK - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 PHY 5186 DENGE DIŞI İSTATİSTİK MEKANİK -II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 PHY 5188 KARMAŞIK SİSTEMLER - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 PHY 5154 YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 PHY 5166 ÇOK PARÇACIKLI SİSTEMLERİN KUANTUM TEORİSİ-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 PHY 5168 FAZ GEÇİŞLERİ VE KRİTİK OLAYLAR - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 PHY 5170 KATILARIN KUANTUM TEORİSİ-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 PHY 5172 DÜŞÜK BOYUTLU YARIİLETKEN YAPILARIN FİZİĞİ-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 PHY 5174 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE VERİ ANALİZİ-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 PHY 5176 MANYETİK REZONANS-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 PHY 5178 PERİYODİK OLMAYAN KRİSTALLER SEÇMELİ 3 0 0 8
B 24 PHY 5180 MOLEKÜLER MODELLEME SEÇMELİ 3 0 0 8
B 25 PHY 5144 KUANTUM ALAN TEORİSİ - II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 26 PHY 5142 GÖRELİ KUANTUM TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 27 PHY 5134 ANALİTİK MEKANİK SEÇMELİ 3 0 0 8
B 28 PHY 5156 TEMEL PARÇACIK FİZİĞİNE GİRİŞ-II SEÇMELİ 3 0 0 8
B 29 PHY 5130 İSTATİSTİK MEKANİK SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 PHY 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PHY 5099 YÜKSEK LİSANS TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli ikinci devre (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), seminer (3 AKTS), M. Sc. Research (3 AKTS) ve M. Sc. Thesis (60 AKTS), toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağrlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr.Kemal KOCABAŞ (Bölüm Başkanı)
E-Posta : kemal.kocabas@deu.edu.tr
Telefon : +90 (232) 301 85 11
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi
Fizik Bölümü Tınaztepe Kampüsü
35390 Buca / İzmir