DERECE PROGRAMLARI

: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, adı geçen üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunla 1983te kuruldu. Enstitü kurulduğunda binası Alsancakta, İkinci Kordonda bugünkü üniversite rektörlük binasının bulunduğu yerdeydi. Rektörlük binasına eklenmiş olan tek katlı bina enstitü binası olarak belirlenmişti. Enstitü ilk olarak üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin yürütülmesini üstlendi. Kuruluşundan bir yıl sonra yüksek lisans ve doktora eğitimine de başladı. Anabilim dalımızda bir profesör, beş yardımcı doçent, üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Enstitüde görev yapan idari personel sayısı da 8dir.

Kazanılan Derece

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Tezli Yüksek Lisans Programı Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına, başvurmak için ilgili alanda lisans mezunu olmak gerekir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALESden ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya bu sınava eşdeğer diğer sınavlardan (GRE, GMAT) 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar Enstitünün yaptığı yabancı dil sınavına alınırlar. Bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS ve KPDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu, ALES puanının %50si, lisans kademesi not ortalamasının %25i ve mülakat notunun %25inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 65, bilimsel başarı düzey notunun da en az 70 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Tezli Yüksek Lisans programı derslerini tamamlama süresi iki yarıyıldır. Tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu yüksek lisans programının temel amaçları Atatürk tarafından bir uygarlık projesi olarak planlanan ve Türk modernleşme sürecinde önemli bir değişimi simgeleyen Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini kazandırmak; Osmanlı İmparatorluğundan Modern Türkiye Cumhuriyetine geçiş sürecinde ve Cumhuriyet sonrasında toplumsal, siyasal, hukuksal, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanan değişimleri anlama ve açıklama yeteneğinin öğretilmesi; 1.Dünya Savaşı ve 2.Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında Türkiyenin Dış Politikasını ve Uluslararası İlişkilerini genel Dünya Tarihi açısından değerlendirme yeteneğini kazandırmak; Batı ve Türk Modernleşmesini karşılaştırmalı olarak analiz yeteneği yardımcı olmak ve Atatürk Devrimini Doğu ve Batı uygarlıkları açısından değerlendirme yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır.
Öğrenciler, yüksek lisans tezini yapmakla akademik disiplini kazanmış olurlar.
Öğrenciler ders dışı faaliyetlerde kullanmak üzere ihtisas kütüphanesi ve Cumhuriyet arşivi ve tez arşivinden yararlanabilir. Programda yabancı dilde verilen ders yoktur.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleki ve akademik becerilere sahip, kendini geliştiren, özgür düşünceli, çağdaş ve bilimsel bir duruş sergileyebilme
2   Cumhuriyetin kurucusu olan Atatürk'ün felsefesini anlayan ve bunu içselleştirebilen kişiler yetiştirebilme
3   Eleştirel ve analitik düşünme becerisi kazandırarak bu beceriyi kendi araştırma alanlarına geçirebilme
4   Farklı disiplinlerden yararlanarak bilimsel araştırma bilgi ve deneyimine sahip, mesleki formasyon kazanmış kişiler yetiştirebilme
5   Düşüncelerini etkin biçimde aktarabilen ve akademik etik kuralları dikkate alarak düşüncelerini yazıyla ifade edebilen kişiler olarak yetiştirebilme
6   Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyete siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda yaşanan değişimleri anlayabilme
7   Türkiye'nin Cumhuriyeti'nin iç ve dış siyaseti ile dünyadaki gelişmeler hakkında tarihsel bilgi verebilme
8   Batı modernleşmesi ile Türk modernleşmesini kıyaslayabilme
9   Sosyal bilimler formasyonuna sahip olarak; toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmelere yorum getirebilme
10   Sosyal bilimler temel mantığına sahip olarak; siyasal ve toplumsal gidişatla ilgili ön görülerde bulunabilme
11   Siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilme
12   Demokratik katılıma açık, yurttaşlık bilincine ve sorumluluğuna sahip kişiler yetiştirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademisyen pozisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Tarih Kurumu, diğer kamu kuruluşlarının ilgili bölümlerinde ve özel sektörün tarih, eğitim ve arşivcilik alanlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, kamu veya özel sektörde mesleklerini icra edebilirler. Bu derece sahipleri doktora programına girmeye hak kazanırlar.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, 6 zorunlu ve 8 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda, 4 tanesi Güz yarıyılında, 4 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 8 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra, uzmanlık alanı,seminer ve tez çalışması dersinden oluşmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı %40ı zorunlu, %60ı seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 5019 KURTULUŞ SAVAŞI TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ATA 5045 OSMANLI PALEOGRAFYASI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ATA 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 5027 TÜRKİYE'DE ANAYASA HAREKETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 ATA 5029 TÜRK EĞİTİM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 ATA 5043 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL VE EKONOMİK DEĞİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 ATA 5035 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TARİHÇİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 ATA 5041 TÜRK DIŞ POLİTİKASI I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 ATA 5031 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 ATA 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 ATA 5044 CUMHURİYET TARİHÇİLİĞİNİN TEMEL KAYNAKLARI ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 ATA 5042 CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ YAŞAM ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 ATA 5038 OSMANLI PALEOGRAFYASI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 5046 TÜRK DIŞ POLİTİKASI II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 ATA 5040 TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NIN MALİ KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 ATA 5054 DÜNYA TARİHÇİLİĞİNDE ÇAĞDAŞ AKIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 ATA 5050 CUMHURİYET DÖNEMİ ÇAĞDAŞ SANAT ANLAYIŞI VE GELİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 ATA 5052 TÜRKİYE'DE GÜNDELİK YAŞAM (20.Y.Y.) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 ATA 5048 TÜRK EDEBİYATINDA KURTULUŞ SAVAŞI VE DEVRİMLER SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yıllık iki sömestre olarak verilen eğitim programımızda, her sömestrde bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, öğrencilere çeşitli ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerlendirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır. Değerlendirmede vizenin %40ı, finalin %60ı en az 75 puan olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programı 42 ulusal krediden az olmamak üzere ve toplamda 120 AKTS kredilik en az 14 ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Öğrencinin ilgili derslerden başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Öğrenci mezun olabilmek için, üç asil üyenin belirlendiği jüri önünde tamamladığı tezini savunmak ve başarılı olmak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Bülent Çukurova
(Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü /Buca- İzmir.) Tel:0 232 3017920/21 bulent.cukuorva@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ELMACI
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarih Enstitüsü /Buca- İzmir Tel:0 232 301 79 41 emin.elmaci@deu.edu.tr