DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İng. İşletme Tezli Yüksek Lisans programı 2002 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Program, çalışma hayatına akademik personel olarak devam etmek isteyenler ile özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır. Program örgün öğretim vermektedir ve eğitim dili % 100 İngilizcedir.

Kazanılan Derece

İngilizce İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylülde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Rekabetin çok yoğun olduğu ve giderek arttığı dünyamızda işletmelerin doğru, verimli ve etkili yönetimi son derece önemlidir. Programda, işletme tabanlı öğrencilerin yanı sıra diğer disiplinlerden gelen öğrencilere, işletmecilik alanında ileri düzey bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Program genel işletmecilik alanının yanı sıra, pazarlama, yönetim, muhasebe, finans, üretim ve bilişim gibi işletme fonksiyonları üzerinde de uzmanlaşmak için fırsatlar sunmaktadır.Böylece, programı tamamlayan öğrencilerin hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki kurumsallaşmış firmalarda orta ve üst düzey yönetici konumunda görev alabilecek düzeye gelmeleri beklenmektedir. Ayrıca, kendi işini kurmak ya da ilerletmek isteyenlere yönelik girişimcilik eğitimi sunulmaktadır.
İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programının (MBA) amacı, işletme ve çevresine ilişkin ulusal-uluslararası gelişmeleri yorumlayarak, işletme performansına etkilerini değerlendirebilen; bu gelişmeleri dikkate alarak strateji geliştirebilen ve değişimi güncel yönetim tekniklerini kullanarak yönetebilen; işletmenin fonksiyonları ve birbirleri ile etkileşiminin farkında olarak takım çalışmasında etkin rol alabilen ve stratejik karar alma sürecine katkıda bulunabilen; temel işletme alanlarında derinlemesine bilgi ile donatılmış; nitel-nicel araştırma ve karar verme tekniklerini ve bilgi teknolojilerini kullanarak sentez yapabilen; raporlama ve sunum becerisi gelişmiş; bütüncül bakış açısına ve mesleki etik değerlere sahip profesyoneller ve girişimciler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   İşletme temel fonksiyonlarına ilişkin sahip olduğu temel bilgileri seçtiği alanda uzmanlık düzeyinde geliştirerek ve derinleştirerek karar vermede kullanabilme.
2   İşletme ve çevresine ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri, bunların işletme ve çevresi üzerindeki etkilerini takip edebilme, yorumlayabilme, tartışabilme, bilimsel yöntemlere dayalı çözümler üretebilme.
3   Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilme; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilme.
4   İşletmenin temel fonksiyonlarını ve bunların birbirleri ile ilişkilerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirerek strateji oluşturabilme ve stratejinin uygulanmasında sorumluluk alabilme.
5   Yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve yabancı dilde etkin iletişim kurarak (B2); özgün fikirlerini savunabilme.
6   İşletme problemlerine çözüm üretirken araştırmacı, dikkatli, düzenli, sonuç odaklı ve objektif olma.
7   Takım çalışması yapabilme ve yaptırabilme.
8   Mesleki etik değerlere sahip olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Programdan mezun olan öğrenciler, hem özel hem de kamusal sektörde yer alan işletme, kurum ve kuruluşlarda orta ve üst düzeylerde yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda birinci yarıyıl verilen derslerin hepsi zorunludur. İkinci yarıyılda ise dört ders zorunlu, iki ders ise seçimliktir. Zorunlu dersler işletmenin tüm fonksiyonlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Seçimlik dersler ise öğrencinin belli bir işletme fonksiyonu üzerinde uzmanlaşabileceği tarzda oluşturulmuştur. İkinci yarıyılda verilen İşletme Politikaları ve Stratejik Yönetim dersi işletmenin tüm fonksiyonlarını ele alarak ve yorumlayarak yönetimin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 MBA 5007 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MBA 5011 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MBA 5017 İŞLETME EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 MBA 5045 FİNANSAL MUHASEBE VE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 MBA 5047 İŞLETME FİNANSMANI ZORUNLU 3 0 0 5
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBA 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 MBA 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MBA 5080 İŞLETME STRATEJİSİ VE SİMÜLASYON ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 MBA 5050 ÜRETİM YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 MBA 5078 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 MBA 5030 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBA 5024 TÜKETİCİ DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 MBA 5088 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 MBA 5040 İŞLETMELER İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 MBA 5052 TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 MBA 5058 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 MBA 5062 LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 MBA 5064 KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 MBA 5066 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 MBA 5070 STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 MBA 5072 FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 11 MBA 5074 MENKUL KIYMET ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 12 MBA 5076 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 13 MBA 5082 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 4
B 14 MBA 5084 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 4
B 15 MBA 5086 AİLE İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 16 MBA 5038 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MBA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MBA 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (56 AKTS), uzmanlık alanı dersi (2 AKTS), Seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS'den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Sabri ERDEM, isletme.bolumbsk@deu.edu.tr, TEL: +90-232-3018111