DERECE PROGRAMLARI

: Hemşirelik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu adıyla 1994-1995 öğretim yılında 50 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Aynı yıl yüksek lisans eğitimine başlayarak ilk yüksek lisans mezunlarını 1997, ilk lisans mezunlarını 1998 yılında vermiştir. 01/08/2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Hemşirelik Yüksekokulu kapatılarak, Rektörlüğe bağlı Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Bir yıl İngilizce hazırlık programı ve dört yıl hemşirelik eğitimini kapsayan Fakültemiz 1999-2000 öğretim yılında Probleme Dayalı Öğrenme Modelini müfredatında ilk uygulayarak ülkemizde hemşirelik eğitiminin tarihine geçmiştir. Toplumun sağlığını geliştirmek, iyileştirmek için sağlık ve bakım hizmetlerini evrensel standartlarda, yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı, sorgulayıcı ve insancıl anlayışla sunan hemşireler yetiştirmeyi amaçlayan Fakültemiz 2017-2018 öğretim yılında 1564 lisans, 341 lisans üstü öğrencisine ve 1536 mezun sayısına ulaşmıştır. Halen dokuz anabilim dalı ile lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Hemşirelik,Lisans, Hemşire Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenilen belgelerle kesin kayıt yaptırılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Hemşirelik meslek derslerinde başarı notu; yarıyıl içi başarı notunun % 60ının, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notunun % 40ına eklenmesi ve elde edilen sayının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir. Başarı notu, 60in altında olan öğrenciler o dersten başarısız sayılır ve dersi tümü ile tekrarlar. Öğrenimini sürdüren öğrencilerin hemşirelik meslek derslerinin yarıyıl için başarı notu; ara sınavlardan alınan notların toplamının ikiye bölünmesinden oluşur. Uygulamalı hemşirelik meslek derslerinin yarıyıl içi başarı notu; arasınav not ortolamasının %50'si, uygulama notunun %50'si alınarak hesaplanır.
Diğer derslerde başarı notu, öğrencinin o dersin yarıyıl içi notunun % 40nın yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında aldığı notun % 60ına eklenmesi ve elde edilen sayısının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirlenir. Bu derslerin başarı notu en az 50dir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bireyin özbakımını geliştirmek,birey/aile/toplumu güçlendirmek ve yeterli olmasını sağlamak,profesyonel uygulamalarda eleştirel düşünme sürecini kullanmak,teori ve pratiği sentez edebilme,bireysel gelişim göstermek,hemşireliğe bilgi,davranış, tutum ve değerler ile katkıda bulunmak kurum profilini oluşturmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerinin karşılanmasında hemşirelik rol ve işlevlerini yerine getirebilecek bilgiye sahip olmak.
2   Çağdaş birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak.
3   Hemşireliğin temel psikomotor becerilerine sahip olmak.
4   Temel iletişim becerilerine sahip olmak.
5   Edindiği kuramsal bilgileri bütüncül yaklaşımla hemşirelik uygulamalarına aktarabilmek.
6   Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılayabilmek.
7   Bakımın yürütülmesinde sağlık bilişim sistemlerini kullanabilmek.
8   Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetebilmek.
9   Hemşirelik uygulamalarında bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
10   Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanarak bakımı yönetebilmek.
11   Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanabilmek.
12   Hemşirelik ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini Türkçeyi doğru kullanarak yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
13   Sağlık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayabilmek.
14   Toplumsal duyarlılık bilinci içinde .sektörler arası işbirliği yaparak proje ve etkinlikler yürütebilmek.
15   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilmek (European Language Portfolio Global Scale, Level B1).

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun olan öğrenciler, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, iş yeri hemşiresi , okul sağlığı hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire olarak çalışır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Hemşirelik Fakültesi eğitim programında dersler dönemliktir. Dört yıllık eğitim süresince 10 zorunlu, 8 ortak zorunlu, 6 ortak seçmeli ve 32 seçimlik ders olmak üzere 55 ders bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin 3. ve 4. yarıyıl ve 7. yarıyılda 2 AKTS lik bir seçimlik ders almaları zorunlu olup, İngilizce hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler İngilizce seçimlik dersleri alamazlar. Bir seçimlik dersin açılabilmesi için (İngilizce seçimlik dersler hariç) o derse devam eden öğrenci sayısı en az 10 olmalıdır. Teo: Teorik Uyg:Uygulama Lab:Laboratuvar B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 HEF 1023 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 HEF 1025 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 HEF 1029 FİZYOLOJİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 HEF 1031 MİKROBİYOLOJİ I ZORUNLU 1 0 0 2
G 6 HEF 1033 BİYOKİMYA I ZORUNLU 1 0 0 2
G 7 HEF 1039 ANATOMİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 8 TBT 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 0 2 3
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 YDİ 1007 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSH 1001 HALK OYUNLARI I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 4 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 HEF 1024 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 HEF 1026 SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 HEF 1030 FİZYOLOJİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 HEF 1032 MİKROBİYOLOJİ II ZORUNLU 1 0 0 2
B 6 HEF 1034 BİYOKİMYA II ZORUNLU 1 0 0 2
B 7 HEF 1036 HEMŞİRELİKTE ETİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 HEF 1038 TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 9 HEF 1040 ANATOMİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 10 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 11 YDİ 1006 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSH 1002 HALK OYUNLARI II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 4 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEF 2061 HEMŞİRELİKTE FARMAKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 HEF 2063 EPİDEMİYOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 HEF 2065 FİZYOPATOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 HEF 2067 HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 HEF 2069 HEMŞİRELİK ESASLARI ZORUNLU 5 6 6 15
G 6 HEF 2071 BESLENME ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEF 2036 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU 5 6 0 13
B 2 HEF 2038 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU 5 6 0 13
B 3 HEF 2058 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM-ÖĞRETİM ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEF 3053 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 0 2 4
G 2 HEF 3055 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU 5 6 0 13
G 3 HEF 3057 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU 5 6 0 13
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEF 3054 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 0 2 4
B 2 HEF 3056 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU 5 6 0 13
B 3 HEF 3058 RUH SAĞLĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU 5 6 0 13
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEF 4069 HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ I ZORUNLU 4 20 0 28
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEF 4071 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 HEF 4073 YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 HEF 4075 KRONİK HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 HEF 4077 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 HEF 4079 MESLEKİ İNGİLİZCE III SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 HEF 4081 KANSER HASTALARINDA KANITA DAYALI SEMPTOM YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 HEF 4083 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 HEF 4085 EVDE BAKIM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 HEF 4087 OKUL HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 HEF 4089 HEMŞİRELİKTE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEF 4056 HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ II ZORUNLU 4 20 0 22
B 2 HEF 4058 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM ZORUNLU 2 2 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 HEF 2060 CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 HEF 2062 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 HEF 2064 HEMŞİRELİKTE PROFESYONELLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 HEF 2066 HEMŞİRELİKTE KALİTE VE HASTA GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 HEF 2068 MESLEKİ İNGİLİZCE II SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 HEF 2070 ACİL HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 HEF 2072 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 HEF 2073 SAĞLIK EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 HEF 2074 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 HEF 2075 ELEŞTİREL DÜŞÜNME SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 HEF 2076 ADLİ HEMŞİRELİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 HEF 2077 MESLEKİ İNGİLİZCE I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 HEF 2078 ÇOCUK KÜLTÜRÜ VE ÇOCUĞUN DEĞERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 HEF 2079 STRESLE BAŞETME SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 HEF 2080 ATILGANLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 HEF 2081 TOPLUMSAL DUYARLILIK ÇALIŞMASI I SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 HEF 2083 HEMŞİRELİK BAKIMINDA LİDERLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 HEF 2085 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683 ve Hemşirelik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının http://hemsirelikfakultesi.deu.edu.tr/images/dosya-yukle/1_ogretim_ve_sinav_uygulama_esaslari.pdf ilgili maddeleri uygulanır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir.Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında tam not 100 üzerinden en az 50 almış olması , Müfredat Programında yer alan hemşirelik dersleri için ise bu not en az 60tir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dekan : Prof.Dr.Şeyda SEREN İNTEPELER e-posta seyda.seren @deu.edu.tr
Dekan Yardımcısı:
Doç.Dr.Hatice MERT e-posta hatice.mert@deu.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK e-posta ozlem.bilik@deu.edu.tr
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İnciraltı İzmir/Türkiye
Tel: +90 232 412 47 50-51 fax: +90 232 278 46 06