DERECE PROGRAMLARI

: Mimarlık

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmirde mimarlık eğitimi ilk kez 1963 yılında Bucada kurulan Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulunda verilmeye başlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 3 Temmuz 1992de kurulmuştur. Ancak Fakültenin ilk kuruluşu ve Alsancaktaki binada faaliyete başlaması 1971 yılına dek uzanmaktadır. Bölüm, süreç içinde farklı fakülte şemsiyeleri altında konumlanmıştır. Fakültenin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminde önemli kilometre taşları; Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (1971), Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (1975), Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi (1982), Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (1992) olarak belirtilebilir. Alsancaktaki fakülte binasındaki 33 yıllık eğitimden sonra, 2004-2005 öğretim yılında, mimarlık eğitimi fakülte binasının Bucaya, Tınaztepe Kampüsüne taşınmasıyla yeniden yapılandırılmıştır.
(http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=9914)
Mimarlık bölümünün misyonu eğitim vermek, araştırma yapmak ve topluma katkı sağlamaktır. Eğitime yönelik misyonumuz; evrensel düşünce ve değerlere sahip, etik değerlere bağlı, eleştirel düşünebilen, alanında, ülke ve dünya kültürüne çok yönlü katkıda bulunabilen, sosyal, kültürel ve fiziksel çevreye duyarlı, toplumsal, ekonomik ve mekansal problemleri doğru okuyarak, gereksinimleri karşılamaya yönelik yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilen, disiplinler arası iletişim ve etkileşime açık, güncel, teknolojik gelişmeleri izleyen ve olanaklarını kullanabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş mimarlar yetiştirmektir.
Ege Bölgesinin mimarlık eğitimi veren en köklü kurumu olarak bölümümüzün vizyonu; eğitim ve araştırmanın eşdeğerliğini sürdürmek, lisans ve lisansüstü eğitimde ders çeşitliliği yaratarak, disiplinler arası eğitim modelini geliştirmek, eğitim kalitesini yükseltmek için gelişen teknolojiyi yakından izlemek ve uygulamak, yurtiçi ve yurtdışındaki saygın eğitim kurumlarıyla ortak projeler yürüterek, kurumlar arası öğrenci ve akademik personel değişimini desteklemek, bilimsel araştırmalar için yeni ortam ve olanaklar sağlamak, paydaşlarımız olan kamu kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde en saygın eğitim ve araştırma kurumlarından biri olmaktır.
Bölümümüzün lisans eğitim programı, örgün eğitim programı olup, dili Türkçedir. Lisansüstü eğitim dili İngilizcedir (% 30).

Kazanılan Derece

Mimarlık, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme .
Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu Kararlarına ve Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=105 internet adresinde duyurulmaktadır.
(http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b6.html).

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 12. Maddesine göre uygulama yapılır (www.deu.edu.tr/Uploaded/ Files/Birimler/11392/yonet.pdf) .
Yatay ve dikey geçiş genel kurallarına ilişkin bilgilere aşağıda belirtilen e-posta adresinden ulaşılabilir.
http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 108 iş günü (18 hafta) süreli stajını ve mimari projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.
Öğrenciler lisans eğitimlerinde 13 adet seçimlik ders almakla yükümlüdürler. Bu derslerin en az ikisinin bina bilgisi (A Grubu), en az ikisinin yapı bilgisi (B Grubu), en az ikisinin ise restorasyon (C Grubu) paketinden seçilmesi zorunludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Mimarlık programının amacı; mimarlığın her alanında kullanabileceği temel bilgi ve becerilerle donatılmış, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş mimarlar yetiştirmektir.
Bologna sürecine yönelik çalışmalar kapsamında lisans eğitim program revizyonu yapılmış; programımız güncel mimari gelişmeler ve gereksinimler doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca, seçmeli ders oranı da % 25 olarak düzenlenmiştir.
Bölümümüzde, Erasmus ve Farabi bağlantıları ile öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği olmaktadır.
Meslek odaları ve Belediyeler ile proje dersleri ve çeşitli mesleki etkinlikler bağlamında işbirliği içinde bulunulmaktadır.
Bölümümüzde, sekiz stüdyo, dört derslik, üç yüksek lisans dersliği, bir bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu (Dekanlığa ait olup da gerektiğinde kullanılabilecek) bulunmaktadır.
Eğitim ve araştırma faaliyetleri, 2013 yılında dört profesör, 10 doçent, 17 yardımcı doçent, 17 araştırma görevlisi ve iki uzmandan oluşan akademik kadro ile yürütülmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İnsan haklarına saygılı, mesleki etik ve sorumluluk sahibi olma.
2   Mimarlık alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik yaklaşımla değerlendirerek, çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahip olma.
3   Mimari proje çalışmalarında ilgili disiplinlerle ekip çalışması yapabilme ve projenin yürütülmesinde liderlik özelliklerine sahip olma.
4   Bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile Uluslararası düzeyde yarışabilecek donanıma sahip olma.
5   Yaşam boyu öğrenme, güncel gelişmeleri (mimari yaklaşım, malzeme, yapım sistemi, teknoloji) izleme ve çağdaş olanakları kullanabilme becerisine sahip olma.
6   Biçim, işlev, strüktür ilişkilerini tema ve çevresel veriler bağlamında bir bütün olarak ele alabilerek mekansal ve biçimsel tasarımlara dönüştürebilme.
7   Her ölçekte ve her alanda (doğal, kentsel, kamusal), nitelikli yaşam ortamları ve mekanlarının (fiziksel çevre ve mimari ürünün) oluşturabilmesi için yeterli bilgi ve beceriye sahip olma.
8   Günümüz mimarlığına etki eden toplumsal, ekonomik, politik, kültürel, hukuki etkenleri değerlendirebilme.
9   Mimari tasarım etkinlik ve araştırmalarında söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü sağlama becerisine sahip olma.
10   Evrensel ve yerel mimarlığı, tarihi mirası şekillendiren ve sürdüren etkileri anlayarak değerlendirme.
11   Tarihi çevreyi tanıma, koruma, belgeleme, irdeleme, değerlendirme becerisine sahip olma.
12   Mimari uygulamaya yönelik olarak, proje yönetimi, maliyet, risk azaltma, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama.
13   Bina yapım sistemlerinin entegrasyonunu yapabilme ve taşıyıcı sistemlerini öğrenme ve kurgulayabilme becerisini kazanma.
14   Mimari projenin tasarım ve uygulamasına yönelik mimari yaklaşım, taşıyıcı sistem kuram/ilişkisi, yapı fiziği, malzeme, detaya ilişkin bilgileri öğrenerek değerlendirme.
15   Mimarlık / Yapı Bilgisi tasarım alanında, uygulama projesi hazırlayabilecek asgari düzeyde bilgi seviyesine sahip olma.
16   Mimari tasarım kültürü, sanat ve mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi bilgisine sahip olma.
17   Mimarlığa ilişkin çözüm ve fikirleri görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mimarlık Bölümü mezunları, hem özel, hem de kamu sektöründe geniş bir yelpazede iş bulabilmektedirler. Mezunlarımız özel sektörde mimari bürolarda, inşaat firmalarında, şantiyede, danışmanlık ve denetim şirketlerinde veya yabancı kuruluşlarda istihdam edilirken, kamu sektöründe Belediyeler, İl Özel idaresi, Vakıflar Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı gibi çeşitli kurumlarda çalışabilmektedir.
Mezunlarımızın bir kısmı akademik kariyerine devam etmekte, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamaktadır. Kamunun farklı kesimlerinde görev alanlar vardır. Ayrıca, serbest mimar olarak, büroda proje mimarı, şantiyede şantiye mimarı olarak çalışan danışmanlık hizmeti veren, sunuma yönelik çalışanlar (3D üç boyutlu sunum, maket v.b.) bulunmaktadır.
Mimarlığın geniş bir çalışma alanı olması ve kurumumuzun mezunlarının tercih edilmesi dolayısı ile, mezunlarımız genelde istihdam konusunda sorun yaşamamaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.
Mimarlık Bölümü mezunları ilgili alanda lisansüstü programlara başvurabilmektedir. Bu bağlamda, Üniversitemiz, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Bina Bilgisi, Yapı Bilgisi, Restorasyon yüksek lisans ve doktora programları vardır. Ayrıca bazı mezunlarımız, lisansüstü eğitimde farklı eğitim kurumlarını tanımak ve kadrolarından yararlanmak üzere, İstanbulda özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankarada Ortadoğu Teknik Üniversitesinin ilgili programlarına başvurmakta, kabul edilmekte veya yurtdışındaki eğitim kurumlarında lisansüstü eğitim olanaklarını sağlamaktadırlar.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Mimarlık Bölümü öğretim planı, 43 adet zorunlu ve 13 adet seçmeli ders olmak üzere toplam 56 adet dersten oluşmaktadır. Derslerin %25i seçmeli, %75i zorunludur. Bölüm seçmeli ders havuzunda, güz ve bahar yarıyıllarında 35er adet olmak üzere toplam 70 adet ders bulunmaktadır. Seçmeli derslerin dönemlere göre dağılımı, 3. yarıyılda iki, 5. yarıyılda iki, 6. yarıyılda bir, 7. yarıyılda dört, 8. yarıyılda dört şeklindedir. Öğretim planında yer alan 13 adet seçmeli dersin en az ikisinin bina bilgisi (A Grubu), en az ikisinin yapı bilgisi (B Grubu), en az ikisinin ise restorasyon (C Grubu) paketinden seçilmesi zorunludur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MİM 1011 MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 2 MİM 1501 TEMEL TASARIM ZORUNLU 4 4 0 10
G 3 MİM 1503 GRAFİK İLETİŞİM I ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 MİM 1511 MİMARLIĞA GİRİŞ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 6 YDİ 1007 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MİM 1001 ŞANTİYE STAJI STAJ 0 0 0 2
B 2 MİM 1502 MİMARİ TASARIMA GİRİŞ ZORUNLU 4 4 0 9
B 3 MİM 1504 GRAFİK İLETİŞİM II ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 MİM 1512 MİMARLIĞA GİRİŞ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 MİM 1514 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 MİM 1602 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 7 MİM 1612 YAPI MALZEMESİ I ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 YDİ 1006 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MİM 2501 MİMARİ TASARIM I ZORUNLU 4 4 0 9
G 2 MİM 2601 YAPIM BİLGİSİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 MİM 2611 STATİK ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 MİM 2613 YAPI MALZEMESİ II ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 MİM 2811 MİMARLIK TARİHİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MİM 2521 MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MİM 2523 SANAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MİM 2525 MAKET YAPIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 MİM 2527 MİMARİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 MİM 2529 MİMARİ TASARIMDA İNSAN GEREKSİNİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 MİM 2531 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMİ OLARAK ESKİZ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 MİM 2533 SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 MİM 2535 DİJİTAL ORTAMDA GRAFİK SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 MİM 2621 BİNA TEKNİK DONANIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 MİM 2623 AKILLI BİNALARDA ENERJİ, YAPIM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MİM 2002 ÖLÇME BİLGİSİ STAJI STAJ 0 0 0 1
B 2 MİM 2004 RÖLEVE STAJI STAJ 0 0 0 1
B 3 MİM 2502 MİMARİ TASARIM II ZORUNLU 4 4 0 9
B 4 MİM 2602 YAPIM BİLGİSİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 MİM 2612 MUKAVEMET ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 MİM 2614 ÖLÇME BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 MİM 2812 ANTİK ÇAĞDAN SANAYİ DEVRİMİNE MİMARLIK TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 MİM 2902 MİMARİ MEKANIN TEMEL BİLEŞENLERİ ZORUNLU 1 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MİM 3501 MİMARİ TASARIM III ZORUNLU 4 4 0 9
G 2 MİM 3601 İNCE YAPI ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 MİM 3611 YAPI STATİĞİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 MİM 3613 ÇAĞDAŞ STRÜKTÜR SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 5 MİM 3811 MODERN MİMARLIK TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MİM 3021 MESLEKİ YABANCI DİL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MİM 3521 MODERNLEŞME VE SANAYİ MEKANLARININ GELİŞİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MİM 3525 TÜRK EVİNİN MEKANSAL YAPISI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 MİM 3529 İZMİR KENTİNİN MODERNLEŞME SÜRECİ VE MODERN MİMARLIĞIN ÜRETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 MİM 3535 MODERNİTENİN KURAMSAL ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 MİM 3621 KONUT TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 MİM 3623 TAŞIYICI SİSTEM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN KUBBELER SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 MİM 3631 YAPI ÜRETİMİ VE ORGANİZASYONU SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 MİM 3633 FİZİKSEL ÇEVREDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 MİM 3635 MEGA STRÜKTÜRLERİN YAPIM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 11 MİM 3721 TARİHİ DOKUDA YENİ YAPI TASARIMINDA YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 12 MİM 3725 TARİHSEL MEKAN OKUMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 13 MİM 3727 GELENEKSEL ANADOLU KONUT KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 14 MİM 3729 EGE'DE ANTİK ÇAĞ MİMARLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 15 MİM 3731 HALK MİMARİSİ VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS SEÇMELİ 2 0 0 3
G 16 MİM 3733 ARKEOLOJİK MİRAS VE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MİM 3002 BÜRO STAJI STAJ 0 0 0 2
B 2 MİM 3502 MİMARİ TASARIM IV ZORUNLU 4 4 0 9
B 3 MİM 3602 YAPI UYGULAMA PROJESİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 MİM 3612 BETONARME I ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 MİM 3702 TARİHİ YAPILAR KORUMA PROJESİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 MİM 3812 TÜRK MİMARLIK TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MİM 3022 İŞ HAYATI İÇİN İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MİM 3522 MİMARİDE TASARIM YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MİM 3524 MİMARLIKTA SAYDAMLIK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MİM 3528 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİMARLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 MİM 3530 MİMARİ PSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 MİM 3532 MODERN ÇAĞDA GÖRSEL ÜRETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 MİM 3534 ÇAĞDAŞ MİMARLIK SÖYLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 MİM 3536 MİMARİ ÇİZİM TARİHİ VE KURAMI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 MİM 3538 EKOLOJİK MİMARLIK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 MİM 3540 MİMARLIK VE ÜTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 MİM 3626 ÇELİK MALZEME İLE BİNA-YAPI TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 12 MİM 3628 TAKVİYELİ YIĞMA YAPILAR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 13 MİM 3632 MİMARİDE YÖNLENDİRME VE GÜNEŞ KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 14 MİM 3634 DEPREME KARŞI YAPILARIN MİMARİ TASARIM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 15 MİM 3638 BİLEŞEN DÜĞÜM NOKTASI VE ÇÖZÜM İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 16 MİM 3722 UYGARLIK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 17 MİM 3724 TARİHİ ÇEVRE VE RESTORASYON KAVRAMI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 18 MİM 3726 KÜLTÜRLERARASILIK VE AKDENİZ EVLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 19 MİM 3728 ANADOLU UYGARLIK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 20 MİM 3732 RÖNESANS MİMARİSİ VE ETKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 21 MİM 3734 DÜNYA MİRAS ALANLARI VE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 MİM 4001 ŞEHİRCİLİK ZORUNLU 1 1 0 2
G 4 MİM 4503 MİMARİ TASARIM V ZORUNLU 4 4 0 10
G 5 MİM 4511 MİMARLIK KURAMI VE ELEŞTİRİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MİM 4521 MİMARİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MİM 4529 ÇOK KATLI VE YÜKSEK YAPI TASARIM PROBLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MİM 4621 BİNA VE TASARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 MİM 4623 MİMARLIKTA STRÜKTÜR-MALZEME-TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 MİM 4625 GÜNEŞ ENERJİSİ VE MİMARİDE KULLANIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 MİM 4631 BETONARME II SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 MİM 4633 TAŞINMAZ MAL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 MİM 4635 MİMARLIKTA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 MİM 4637 ÇELİK MALZEME İLE KONUT YAPIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 MİM 4639 BETONARME DÖŞEMELERİN TASARIM İLKELERİ VE MİMARİDE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 11 MİM 4721 ESKİ YAPILAR, YENİ İŞLEVLER SEÇMELİ 2 0 0 3
G 12 MİM 4723 KORUMA İLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 13 MİM 4725 İZMİR TARİHSEL ÇEVRE DOKUSU ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MİM 4504 MİMARİ TASARIM VI ZORUNLU 4 4 0 11
B 4 MİM 4512 MESLEKİ UYGULAMA ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MİM 4522 TÜKETİM VE MİMARLIK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MİM 4524 GECİKMİŞ MODERNLİKLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MİM 4526 SİNEMA VE MİMARLIK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MİM 4528 İZMİR'DE MİMARİ GELİŞMELER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 MİM 4530 MİMARLIK VE MODA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 MİM 4534 TOPLU KONUTTA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 MİM 4536 BİLİM VE MİMARLIK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 MİM 4538 MİMARİ SORGULAMA ARACI OLARAK KARİKATÜR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 MİM 4624 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM VE TAKDİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 MİM 4628 TİYATRO YAPILARININ MİMARİ VE AKUSTİK TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 MİM 4632 YAPIM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 12 MİM 4634 ENDÜSTRİLEŞMİŞ YAPIM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 13 MİM 4636 MİMARLIKTA PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 14 MİM 4638 ÇAĞDAŞ ÇELİK STRÜKTÜR SİSTEMLERİ VE BİLEŞENLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 15 MİM 4640 AHŞAP MALZEMELİ YAPI VE YAPIM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 16 MİM 4642 SIFIR KARBON YERLEŞİMLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 17 MİM 4722 KONAKLAMA YAPILARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 18 MİM 4724 BÖLGESEL-GELENEKSEL MİMARLIK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 19 MİM 4728 YENİLEME KURAMINDA GÜNCEL SÖYLEMLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 20 MİM 4730 KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları konusunda, DEÜ Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (12 Ağustos 2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazete) ve Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (www.deu.edu.tr/Uploaded/ Files/Birimler/11392/yonet.pdf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD, mezuniyet notu ise CCdir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 108 iş günü (18 hafta) süreli stajını ve mimari projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Eti Akyüz Levi
E-posta: eti.levi@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 8359