DERECE PROGRAMLARI

: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1997 yılında Makina Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon-İmalat Ana Bilim Dalı Malzeme grubu öğretim üyeleri tarafından bölgemizdeki ilk Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak kurulmuştur. Kuruluş yılından bu yana, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), TÜBİTAK ve Üniversitenin Bilimsel Araştırma (BAP) projelerinin finansal desteği ile 15 laboratuvar oluşturulmuştur. Bölüme ilk öğrenci grubu 1999-2000 öğretim döneminde 30 kişi olarak kabul edilmiştir. Halen örgün öğretime 73 kişilik kontenjan ile devam edilmektedir. Bölümde %30 İngilizce destekli örgün eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmektedir. Lisansüstü programının eğitim dili Türkçe'dir.

Kazanılan Derece

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 70 iş günü (14 hafta) süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği konusunda tasarım, üretim, karakterizasyon ve mühendislik uygulaması yapabilen, Mühendislik problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, ürün ve süreç tasarlayabilen, seçebilen ve Ar-Ge çalışmalarında yer alabilen, Malzeme yaşam döngüsünün her aşamasını sürdürülebilirlik bakımından enerji, maliyet, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularını yenilikçi yaklaşımlarla uygulayabilen, Amacı doğrultusunda bilgiye ulaşabilen, bilgilerini doğru olarak kullanabilen ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, Takım çalışmasına yatkın, etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, Evrensel, toplumsal ve mesleki etik değerler ile çevre koruma bilincine sahip Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimize Malzeme, Malzeme Karakterizasyonu, Metalurji Termodinamiği, Fiziksel Metalurji, Kimyasal Metalurji, Döküm Teknolojisi gibi meslek derslerinin yanı sıra temel bilim dersleri ve Dekanlık ders havuzunda bulunan sosyal/teknik seçmeli dersler de verilmektedir. Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler Makina, Maden, Tekstil, Bilgisayar ve Jeofizik Mühendisliği bölümleri ile Çift Anadal Programını tamamlayabilirler. Bölümümüzdeki Yandal Programına Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri başvurabilir. Bölümümüz öğrencileri ise Jeofizik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği Bölümlerinde yandal programına kayıt olabilir. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci dalda sertifika verilmektedir. Bölüm eğitim programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MUDEK) Derneğince akreditedir. 2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Bu çalışmalarda MÜDEK kapsamında belirlenen Bölüm program eğitim amacı ve program kazanımları, dış ve iç paydaş görüşleri ve Avrupa Eğitim alanına paralel olarak güncellenmektedir. Üniversitemiz 2012 yılında Diploma Eki Etiketini, 2013 yılında ise AKTS Etiketini almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz, 2005-2006 öğretim yılı ve sonrasında öğrenimine başlayan öğrencilerimizi kapsamak üzere mezun olan tüm öğrencilerimize, Diplomalarıyla birlikte ücretsiz olarak Diploma Eki vermektedir. Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri arttırmayı hedefleyen Bölümün 2014 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında 4 ikili anlaşması bulunmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2017 yılı itibari ile 6 profesör, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadro ile sürmektedir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, gelişmiş laboratuvarları ve araştırma olanakları ile kamu, sanayi ve özel sektör kuruluşlarına hizmet vermektedir. Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için 15 laboratuvar (Mekanik, Metalografi, Karakterizasyon, Seramik, Plastik Şekillendirme, Numune Hazırlama, Kimya, Korozyon, Döküm, Isıl İşlem, X-Işınları, Elektronik Malzemeler, Triboloji, Simülasyon ve İleri Malzemeler) faaliyet göstermektedir. Bu laboratuvarlar, hem öğrenci hem de araştırma laboratuvarları olarak kullanılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik bilgilerini, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında kullanabilme yeteneği kazanmış olmak
2   Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili sorunları tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözüm üretme, bu amaçla uygun yöntemleri seçme ve uygulama becerisi kazanmış olmak
3   Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili bir sistemi, süreci, cihazı veya bir ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşulları dikkate alarak, tanımlanmış bir amaca yönelik olarak tasarlama, üretim için gerekli olan işlemleri tanımlama ve güncel tasarım yöntemlerini kullanma becerisi kazanmış olmak
4   Metalurji ve Malzeme mühendisliği alanında gerekli modern yöntem ve araçları tanıma, standartlara göre seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanmış olmak
5   Metalurji ve Malzeme mühendisliği alanında bir amaca yönelik olarak, deney tasarlama, sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmış olmak
6   Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması becerisi yanı sıra bireysel çalışma becerisi kazanmış olmak
7   Türkçe ve en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme becerisi kazanmış olmak
8   Çağın gereksinimlerini göz önüne alarak bilgiye ulaşabilme ve amacına uygun olarak kullanabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, sürekli öğrenme ve kendini sürekli yenileme yeteneği kazanmış olmak
9   Evrensel, toplumsal ve mesleki etik değerlere sahip olarak sorumluluk alabilme bilinci kazanmış olmak
10   Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanmış olmak
11   Mühendislik ve üretim faaliyetlerinin sağlık ve güvenlik, çevre, ekonomi ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerini, çağın sorunlarını ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarını anlama becerisi kazanmış olmak
12   Malzemelerin üretilmesi, işlenmesi, korunması ve geri kazanımı ile ilgili proses ve teknolojileri bilme ve bunları uygulama becerisi kazanmış olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunları otomotiv, savunma, petrokimya, havacılık, enerji ve beyaz eşya sektörlerinde, entegre metal üretim tesislerinde, haddehanelerde, dökümhanelerde, ısıl işlem, toz metalurjisi, dövme endüstrisi tesislerinde, seramik, polimer ve kompozit malzeme üretim ve şekillendirme tesislerinde üretim, kalite kontrol ve Ar-Ge mühendisi pozisyonlarında veya yönetici olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli araştırma merkezlerinde araştırmacı veya akademisyen olarak görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim planı %30 İngilizce destekli olup, 144 saat teorik ders ve 32 saat laboratuvar ve uygulama olmak üzere toplam 160 kredi saat ders içermektedir. Öğretim planında 16 adet ders İngilizce olarak verilmektedir. Bölüm Öğretim Planı 48 zorunlu ve 8 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda toplam 46 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde 49 teknik olmayan sosyal seçmeli ders ve 35 teknik seçmeli ders açılmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 208 / 32 AKTS dir. Bu seçmeli derslerden 8 AKTS'lik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BIT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 1 0 3
G 3 FİZ 1101 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 4 MAK 1011 TEKNİK RESİM ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 MAK 1021 ATÖLYE EĞİTİMİ(4 HAFTA) ZORUNLU 3 3 0 2
G 6 MAT 1009 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 MME 1107 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 MME 1111 MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 CME 1202 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 4 HUK 4057 İŞ HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 KİM 1015 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 5
B 6 MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 7 MME 1218 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 4 0 0 4
B 8 STA 1302 İSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KİM 2013 FİZİKOKİMYA ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 MAK 2325 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 3 MAT 2011 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 4 MME 2001 MALZEME I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 MME 2003 METALURJİ TERMODİNAMİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 MMM 2500 STAJ I STAJ 0 0 0 3
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MSİ 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MME 2004 ÇÖZELTİLER TERMODİNAMİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MME 2408 MALZEME KAREKTERİZASYONU ZORUNLU 3 2 0 6
B 3 MMM 2402 MALZEME II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 MMM 2414 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 MMM 2416 TAŞINIM OLAYLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 MME 3515 FAZ DİYAGRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MMM 3003 MALZEME LABORATUVARI ZORUNLU 1 4 0 6
G 4 MMM 3013 KİMYASAL METALURJİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 MMM 3502 STAJ II STAJ 0 0 0 4
G 6 MMM 3505 FİZİKSEL METALURJİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MME 3006 KÜTLE VE ENERJİ BİLANÇOSU ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MMM 3002 PLASTİK ŞEKİLLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 MMM 3008 DÖKÜM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 MMM 3012 ISIL İŞLEMLER ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 MMM 3014 SERAMİK MALZEMELER ZORUNLU 2 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 ETE 3035 MULTİDİSİPLİNER ALANLARDA ELEMENT VE İZOTOP ÖLÇÜM TEKNİKLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 MMM 4025 DEMİR ÇELİK ÜRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 MMM 4028 DEMİR DIŞI METAL ÜRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 MTS 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 MTS 3035 MULTİDİSİPLİNER ALANLARDA ELEMENT VE İZOTOP ÖLÇÜM TEKNİKLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 END 3604 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 MME 4713 POLİMERLER ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MMM 4709 BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK ZORUNLU 0 2 0 6
G 4 MMM 4711 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ ZORUNLU 2 2 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MME 4023 HASARSIZ KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 MME 4043 ERGİTME VE KATILAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 MME 4045 METALİK MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 MME 4047 NANOMALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 MME 4049 KOROZYON SEÇMELİ 2 2 0 4
G 6 MME 4051 HASAR BİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 MMM 4019 ÇELİK TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 MMM 4021 KAYNAK METALURJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 MMM 4023 HASARSIZ KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 4
G 10 MMM 4029 METALURJİK ÖN İŞLEMLER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 11 MMM 4031 HİDROMETALURJİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 12 MMM 4033 METALURJİ TEKNOLOJİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 4
G 13 MMM 4035 METALURJİ TEKNOLOJİSİ III SEÇMELİ 3 0 0 4
G 14 MMM 4037 AMORF MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 15 MMM 4039 YAPI SERAMİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 16 MMM 4041 CAM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 17 MMM 4043 ERGİTME VE KATILAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 18 MMM 4045 METALİK MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 19 MMM 4047 NANOMALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 20 MMM 4051 HASAR BİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 END 4822 KALİTE KONTROL ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MMM 4898 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 12
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAK 4102 MAKİNA ELEMANLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 MME 4018 YÜZEY İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 MME 4020 KOMPOZİT MALZEME TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 MME 4024 TRİBOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 MME 4036 ELEKTRONİK MALZEMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 MME 4040 ELEKTRONİK VE MAGNETİK SERAMİKLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 MME 4044 POLİMER UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 MME 4050 MALZEME VE ÇEVRE SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 MMM 4018 YÜZEY İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 MMM 4020 KOMPOZİT MALZEME TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 11 MMM 4022 TOZ METALURJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 12 MMM 4024 TRİBOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 13 MMM 4026 FIRINLAR VE REFRAKTERLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 14 MMM 4030 ELEKTROMETALURJİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 15 MMM 4032 KRİSTALLOGRAFİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 16 MMM 4034 METALURJİ TEKNOLOJİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 17 MMM 4036 ELEKTRONİK MALZEMELERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
B 18 MMM 4038 MALZEMELERİN YÜKSEK SICAKLIKTA DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 19 MMM 4040 ELEKTRONİK VE MAGNETİK SERAMİKLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 20 MMM 4042 SERAMİK SÜPER İLETKENLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 21 MMM 4044 POLİMER UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 22 MMM 4046 BİYOSERAMİKLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 23 MMM 4048 DÖKÜM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
B 24 MMM 4050 MALZEME VE ÇEVRE SEÇMELİ 3 0 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 ESE 2014 MÜHENDİSLİKTE ETKİLİ İLETİŞİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 ESE 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 4 ESE 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 5 ESE 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 ESE 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 ESE 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 ESE 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 ESE 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MSİ 2001 SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MSİ 2005 KİŞİSEL GELİŞİM VE ETKİLİ YAŞAMAK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MSİ 2006 BRİÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MSİ 2010 İŞ GÜVENLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 MSİ 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 MSİ 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSİ 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSİ 2022 MİMAR SİNAN SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSİ 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSİ 2027 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSİ 2029 İLETİŞİM BECERİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSİ 2032 SOSYAL PSİKOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 MSİ 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 40 MSİ 2061 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 41 MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 42 MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 43 MSİ 2064 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 44 MSİ 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 45 MSİ 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3018 MODERN MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 MTS 3001 BİYOTEKNOLOJİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MTS 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MTS 3009 ÇEVRENİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DİSİPLİNLERARASI PROJ. GELİŞ. TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MTS 3010 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MTS 3012 TEKNİK TEKSTİLLER II TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MTS 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MTS 3015 YOL TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MTS 3016 ULAŞIM SİSTEMLERİ ANALİZİNE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 MTS 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MTS 3020 ENERJİ VE ÇEVRE TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 MTS 3022 TÜNEL AÇMA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 MTS 3024 JEOLOJİK PROBLEMLER VE JEOFİZİK ÇÖZÜMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 MTS 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 MTS 3028 MÜHENDİSLİKTE HARİTA BİLGİSİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 MTS 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 MTS 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 31 MTS 3033 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://eng.deu.edu.tr/index.php/tr/oeretim-ve-snav-uygulama-esaslarhhhhhfgf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise CC'dir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 14 hafta (70 iş günü) süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Ümit CÖCEN
Dokuz Eylül Universitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, Buca, 35390, Izmir TÜRKİYE
Telefon : + 90-232-301 7458
Faks: +90-232-301 7452
E-posta: umit.cocen@deu.edu.tr

Bölüm Lisans Bologna Koordinatörü:
Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK
Dokuz Eylül Universitesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, Buca, 35390, Izmir TÜRKİYE
Telefon : + 90-232-301 7487
Faks: +90-232-301 7452
E-posta: isil.kayatekin@deu.edu.tr