DERECE PROGRAMLARI

: Makina Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü (DEÜ - MMB), 1968 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesinin bir bölümü olarak eğitime başlamıştır. Bölüm, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinin oluşturulmasıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1992 tarihinde Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümlerinin bu Fakülteden ayrılmasından sonra da Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.
Bölümün öğretime başladığı 1968 yılından, 1992 yılına kadar örgün öğretim programı uygulanmıştır. 1992 yıllından itibaren ikinci öğretim programı da yürütülmeye başlanmıştır.
Halen %30 İngilizce Destekli Türkçe Program şeklinde tanımlanan türde örgün ve ikinci eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalında beş programda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.

Kazanılan Derece

Makina Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının makina mühendisi olabilmeleri için Mühendislik Tamamlama programı uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 10 hafta süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir. Bunun yanında öğrencilerin mezun olabilmek için hem ısıl tasarım hem mekanik tasarım seçmeli ders gruplarından en az birer ders alması gerekmektedir. Ayrıca %30 İngilizce şartını sağlamak için Bölüm seçmeli derslerinden İngilizce açılan en az bir ders alınması zorunludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı; mesleki uygulamalarda ve örgütlerde etkin olarak yer alan, sürekli öğrenimle kendisini geliştiren, güçlü iletişim kurabilen, takım çalışması yapabilen, çok disiplinli ortamlarda görev alabilen, kazandıkları araştırma-geliştirme kültürünü, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirerek, çalışma yaşamlarındaki mühendislik problemlerine etkin çözümler üreten, mühendislik yaşamı boyunca yapacağı çalışmalarda, etik ve sosyal ilkeleri göz önünde bulunduran, çevre sorunlarına duyarlı, ekonomik ve sürdürülebilir gerçekçi çözümler arayan ve sahip oldukları bilimsel altyapı sayesinde yeni teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında tercih edilen mühendisler yetiştirmektir.
Bu amaçla, programda temel matematik ve fen bilimleri, teknik çizim, mühendislik mekaniği, bilgisayar destekli modelleme, termodinamik, enerji sistemleri, imalat ve konstrüksiyon, makine teorisi ve dinamiği ve otomotiv alanında dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Bölüm eğitim programı, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MUDEK) derneğince akreditedir.
Bölümümüz profesyonel eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra uygulamalı ve teorik araştırmalarda da aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler Metalurji ve Malzeme, Tekstil, Endüstri ve Maden Mühendisliği Programında Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP) ve/veya Yandal Programını tamamlayabilirler (detaylı bilgi için Bölüm web sayfası ziyaret edilebilir). ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci dalda sertifika verilmektedir. Bölüm 2004 yılından buyana MÜDEK tarafından akredite durumdadır; ayrıca 2011 den bu yana EUR-ACE etiketine sahiptir. 2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir.
Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri arttırmayı hedefleyen Bölümün 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmalar bulunmaktadır. Ayrıca Mevlana değişim programı da uygulanmaktadır. Türkiye'deki üniversitelerle Farabi değişim programı uygulanmakatadır.
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2017 yılı itibari ile 15 profesör, 7 doçent, 8 yardımcı doçent, 15 araştırma görevlisi, 5 teknisyen oluşan geniş bir akademik kadro ile sürmektedir. Makina Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, gelişmiş laboratuarlarda araştırma olanakları ile kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2   Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3   İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde MEKANİK bir sistemi, parçayı yada süreci tasarlama becerisi
4   İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde ISIL bir sistemi, parçayı yada süreci tasarlama becerisi
5   Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
6   Makina Mühendisliği MEKANİK problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
7   Makina Mühendisliği ISIL problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
8   Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
9   Etkin iletişim kurma becerisi
10   Makina Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetkinliği
11   Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
12   Çağın sorunları hakkında bilgi
13   Makina Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
14   Bilgiye ulaşabilme becerisi
15   İnisiyatif kullanabilme becerisi

Mezunların İstihdam Profilleri

Bölüm Mezunları otomotiv sanayi (Ford, Tofaş, Karsan BMC, CMS, Mahle, Delphi gibi), havacılık ve savunma sanayi (TAI, Roketsan, Aselsan gibi), beyaz eşya ve iklimlendirme sektöründe (Bosch ,Indesit, Vestel gibi) Ar-Ge bölümlerinde ürün ve/veya süreç tasarımı ve geliştirilmesi gibi makina mühendisliği temel görevlerini, mühendis, şef ve müdür gibi pozisyonlarda yerine getirme olanaklarına sahip olabilmektedir. Ayrıca bölüm mezunları, makine imalat sektörü, otomasyon sistemleri mühendisliği, tesisat mühendisliği gibi alanlarda mühendislik sistemlerinin tasarımı ve uygulanmasını gerektiren işlerde çalışma olanağı bulmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı 48 zorunlu ve 12 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda 30 i Güz yarıyılında 31 i Bahar yarıyılında açılan toplam 61 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde çok sayıda teknik olmayan sosyal seçmeli ders ve teknik seçmeli ders açılmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 215 / 25 AKTS dir. Bu seçmeli derslerden 9 AKTSlik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FİZ 1101 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 3 KİM 1015 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 5
G 4 MAK 1015 TEKNİK RESİM I ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 MAK 1021 ATÖLYE EĞİTİMİ(4 HAFTA) ZORUNLU 3 3 0 2
G 6 MAK 1101 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 1 0 0 1
G 7 MAT 1009 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 8 MEE 1003 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 TBT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 10 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 4 MAK 1016 TEKNİK RESİM II ZORUNLU 4 0 0 4
B 5 MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 6 MEE 1004 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 MEE 1018 STATİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EEE 2015 ELEKTRİK ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 MAK 2015 MUKAVEMET I ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 MAT 2011 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 4 MEE 2021 DİNAMİK ZORUNLU 4 0 0 6
G 5 MMM 2027 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ ZORUNLU 4 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MSİ 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEE 2018 ELEKTRONİK ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MAK 2022 MUKAVEMET II ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 MEE 2024 TERMODİNAMİK I ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 MEE 2026 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ZORUNLU 4 0 0 6
B 5 MEE 2028 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAK 3019 İMAL USULLERİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 MAK 3027 MAKİNA TASARIMI I ZORUNLU 4 0 0 5
G 3 MAK 3033 ISI TRANSFERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MEE 3017 SİSTEM MODEL VE ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 MEE 3025 MEKANİZMALAR ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 MEE 3031 TERMODİNAMİK II ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAK 3008 MAKİNA TASARIMI II ZORUNLU 4 0 0 6
B 2 MAK 3012 ISITMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 MAK 3028 İMAL USULLERİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 MAK 3030 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE UYGULAMALI İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 MEE 3018 MAKİNA DİNAMİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 MEE 3026 KONTROL SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 MTS 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 MAK 4097 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE ÖLÇÜM VE ANALİZ LAB. ZORUNLU 0 2 0 2
G 3 MAK 4099 ARAŞTIRMA PROJESİ ZORUNLU 0 4 0 4
G 4 MAK 4700 TEMEL STAJ STAJ 0 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAK 4031 TAKIM TEZGAHLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 MAK 4039 YAKITLAR YANMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 MAK 4041 MEKANİK TİTREŞİMLER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 MAK 4047 TERMİK TÜRBO MAKİNALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 MAK 4048 HİDROLİK MAKİNALAR SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 MAK 4049 ÖLÇME VE SİNYAL ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 MAK 4051 KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 MAK 4055 ENERJİ YÖNETİMİ ESASLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 MAK 4061 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM SEÇMELİ 3 0 0 4
G 10 MAK 4065 ASANSÖR TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 11 MAK 4073 SONLU FARKLARA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 12 MAK 4075 ELEKTRİKSEL OTOMASYON TEKNİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 13 MAK 4077 KESTİRİMCİ BAKIM ESASLARI VE TEK. SEÇMELİ 3 0 0 4
G 14 MAK 4079 İLERİ MAKİNA KONSTRÜKSİYONU SEÇMELİ 3 0 0 4
G 15 MAK 4081 TRANSPORT TEKNİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 16 MAK 4083 KAYNAK TEKNİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 17 MAK 4085 SONLU ELEMANLARA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 18 MAK 4086 MOTORLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
G 19 MAK 4087 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 20 MAK 4089 MOT.TAŞIT.TEMEL ESASLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 21 MAK 4091 TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 22 MAK 4092 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL TASARIM SEÇMELİ 3 0 0 4
G 23 MAK 4093 ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 24 MAK 4095 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II SEÇMELİ 3 0 0 4
G 25 MAK 4103 UYGULAMALI İLERİ MUKAVEMET SEÇMELİ 3 0 0 4
G 26 MEE 4041 MEKANİK TİTREŞİMLER SEÇMELİ 3 0 0 4
G 27 MEE 4049 ÖLÇME VE SİNYAL ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 28 MEE 4051 KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 29 MEE 4087 KOMPOZİT MALZEME MEKANİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 30 MEE 4093 ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MAK 4004 MESLEĞE GEÇİŞ ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MAK 4098 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 7
B 4 MAK 4800 MESLEK STAJI STAJ 0 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAK 4025 OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 MAK 4026 SES VE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 MAK 4028 OTOMASYON VE ROBOTİK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 MAK 4032 TAHRİBATSIZ MUAYENE SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 MAK 4033 İKLİMLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 MAK 4038 BUHAR KAZANLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 MAK 4042 SOĞUTMA MAKİNALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 MAK 4044 GÜNEŞ ENERJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 MAK 4045 İNŞAAT MAKİNALARI VE TRAKTÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 MAK 4052 DİŞLİ ÇARKLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
B 11 MAK 4056 JEOTERMAL ISITMA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 12 MAK 4064 SAYISAL KONTROLLÜ TEZGAHLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
B 13 MAK 4066 KOL MEKANİZMALARININ SENTEZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 14 MAK 4070 DENEYSEL MEKANİK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 15 MAK 4072 PLASTİK TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 16 MAK 4074 MEKATRONİK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 17 MAK 4076 PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 18 MAK 4078 KALDIRMA MAKİNALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 19 MAK 4080 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARLA BİLG. DES. MÜH. SEÇMELİ 3 0 0 4
B 20 MAK 4082 KOMPOZİT ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 21 MAK 4084 MOT.TAŞITLARIN YAPI ELEMANLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 22 MAK 4088 ISI TRANSFERİ II SEÇMELİ 3 0 0 4
B 23 MAK 4090 KOMPOZİT YAPILARIN TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 24 MAK 4101 MAKİNA ELEMANLARINDA AŞINMA VE YAĞLAMA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 25 MAK 4104 YOL DIŞI ARAÇLARIN BAKIMI VE İŞLETİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 26 MAK 4106 METALLERİN PLASTİK ŞEKİLLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 27 MEE 4042 SOĞUTMA MAKİNALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 28 MEE 4076 PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 29 MEE 4082 KOMPOZİT ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 30 MEE 4090 KOMPOZİT YAPILARIN TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 31 MEE 4096 ISIL SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 ESE 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 4 MSİ 2001 SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 MSİ 2005 KİŞİSEL GELİŞİM VE ETKİLİ YAŞAMAK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 MSİ 2006 BRİÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 MSİ 2010 İŞ GÜVENLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MSİ 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MSİ 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MSİ 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MSİ 2022 MİMAR SİNAN SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MSİ 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 MSİ 2027 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 MSİ 2029 İLETİŞİM BECERİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSİ 2032 SOSYAL PSİKOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSİ 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSİ 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSİ 2061 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 MSİ 2064 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 MSİ 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 MSİ 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3018 MODERN MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 MTS 3001 BİYOTEKNOLOJİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MTS 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MTS 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MTS 3008 MALZEME VE ÜRETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MTS 3009 ÇEVRENİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DİSİPLİNLERARASI PROJ. GELİŞ. TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MTS 3010 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MTS 3011 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN KARAKTERİZASYONU TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 MTS 3012 TEKNİK TEKSTİLLER II TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MTS 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MTS 3015 YOL TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MTS 3016 ULAŞIM SİSTEMLERİ ANALİZİNE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 MTS 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 MTS 3020 ENERJİ VE ÇEVRE TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 MTS 3022 TÜNEL AÇMA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 MTS 3024 JEOLOJİK PROBLEMLER VE JEOFİZİK ÇÖZÜMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 MTS 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 31 MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 32 MTS 3028 MÜHENDİSLİKTE HARİTA BİLGİSİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 33 MTS 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 34 MTS 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 35 MTS 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 36 MTS 3033 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://eng.deu.edu.tr/index.php/tr/oeretim-ve-snav-uygulama-esaslarhhhhhfgf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise CC dir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm derslerini (10 haftalık staj dahil) başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Ramazan KARAKUZU
Bölüm Başkanı
D.E.Ü. Müh. Fak.
Makine Mühendsiliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü Buca /İzmir
Tel:+90-232-3019200
ramazan.karakuzu@deu.edu.tr