DERECE PROGRAMLARI

: Maden Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel yönden en bilinçli şekilde değerlendirilmesi ve işletilmesi için yöntemler geliştirmek ve mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulan Maden Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 1972 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde bir disiplin olarak açılmıştır. Aynı yılın Ekim ayında eğitime başlanmasına rağmen, bölüm tam anlamıyla kuruluşunu ancak 1975 yılında tamamlayabilmiştir. 1978 yılında Makina Fakültesine bağlanan Maden Mühendisliği Bölümü, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinin kurulması ile aynı üniversitenin Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesine geçmiştir. Günümüzde yapısal olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı bulunan Maden Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine örgün ve 1992 yılından itibaren de ikinci öğretim seviyelerinde maden mühendisliği eğitimi sunmaktadır.
İlk zamanlarda çok kısıtlı akademik kadro ve laboratuvar olanaklarıyla eğitimine başlayan bölüm, zaman içinde kendini geliştirmiş ve günümüze gelindiğinde; Maden İşletme, Cevher Hazırlama ve Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi anabilim dallarında hizmet veren 41 öğretim elemanından oluşan akademik kadrosu ve kurulmuş olan Cevher Mikroskobisi, X-Işını, Cevher Hazırlama, Maden Araştırma, Kimya, Kaya Mekaniği, Flotasyon, Seramik Teknolojisi ile Üretim Metalurjisi laboratuvarlarıyla Türkiyedeki eşdeğerlerinin önüne geçmiştir.
İlk mezunlarını 1977 yılında vermiş olan bölüm, bugüne değin 1400'ün üzerinde öğrenciyi mezun etmiştir. Günümüzde halen örgün ve ikinci öğretimde yaklaşık 470 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunlara ek olarak, bölüm kurulduğundan beri 100 üzerinde Yüksek Mühendis ve 40'ın üzerinde Doktor Mühendis yetiştirmiştir.

Kazanılan Derece

Maden Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 12 (oniki) hafta süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Maden Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek, doğal kaynakları verimli bir şekilde işleyebilecek bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış; konusunda uzman, araştıran, sorgulayan, etik değerleri özümsemiş, çevre ve insan sağlığını ön planda tutan, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış çağdaş mühendisler yetiştirmek bölümün temel amacıdır.
Bölümde eğitim dili Türkçedir. İlk iki yıla ait tüm dersler zorunludur. Birinci yıl daha çok matematik, fizik, kimya, bilgisayar, teknik resim ve bazı temel mühendislik dersleri verilmekte, bunu izleyen yıllarda da Mesleki temel teknik dersler verilmektedir. Son 2 yılda öğrenciler zorunlu derslerin yanı sıra 3 adet teknik ve 2 adet sosyal seçmeli ders almak zorundadır. Öğrenciler, eğitim süreleri boyunca toplam 12 hafta staj yapmak zorundadırlar. 4. sınıfta öğrenciler cevher hazırlama ve cevher zenginleştirme tasarım dersleri görmekte ayrıca bitirme projesinde madenciliğin değişik alanlarında araştırma yaparak bilgi ve araştırma deneyimlerini geliştirdiklerini gösterir bir mezuniyet tezi hazırlamak zorundadırlar.
Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler, Mühendislik fakültesi bünyesindeki diğer Bölümlerin Programında Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP) ve/veya Yandal Programını tamamlayabilirler. Bölüm, 2006 yılından buyana MÜDEK tarafından akredite durumdadır; ayrıca 2009 yılından bu yana EUR-ACE etiketine sahiptir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Bu çalışmalarda MÜDEK kapsamında belirlenen Maden Mühendisliği Bölümünün program amacı ve program çıktıları, dış ve iç paydaş görüşleri ve Avrupa Eğitim alanına paralel olarak güncellenmiştir. Mezun olacak öğrencilere, 2012 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite, Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Bölümün 2004 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında 4 üniversite ile ikili anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca 2010 yılı itibarıyla FARABİ programı başlamıştır.
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2017 yılı itibari ile 12 profesör, 15 doçent, 2 yardımcı doçent, 12 araştırma görevlisi, 1 teknisyen, 2 kimyagerden oluşan geniş bir akademik kadro ile sürmektedir.
Bölüm, Cevher Mikroskobisi, X-Işını, Kimya, Numune Hazırlama, Kırma, Öğütme, Cevher Eleme ve Sınıflandırma, Kimyasal ve Çevresel Madencilik, Kömür Teknolojisi, Aglomerasyon, Kurutma ve Isıl İşlemler, Manyetik Zenginleştirme, Gravimetrik Zenginleştirme, Flotasyon, Yüzey Kimyası, Endüstriyel Hammaddeler, Pilot Aygıtlar, Maden İşletme, Kaya ve Zemin Mekaniği, Doğal Taş, Havalandırma ve Maden Makinaları Laboratuvarları ile araştırmacılara ve endüstriye hizmet vermeye devam etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisine sahiptir
2   Deney tasarlama, gerçekleştirme, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmıştır.
3   İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisine sahiptir.
4   Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahiptir.
5   Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmıştır.
6   Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
7   Mesleği ile ilgili alanlarda görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme ve etkin iletişim kurma becerisi kazanmıştır.
8   Yaşam boyu öğrenme bilincini ve bunu gerçekleştirebilme becerisini kazanmıştır.
9   Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri,yazılımları ve modern araçları kullanma becerisini kazanmıştır.
10   Ülkemiz doğal kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman, araştıran ve sorgulayan mühendis olarak yetişmiştir.
11   Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen, analiz edip çözüm geliştirebilen mühendislerdir.
12   Mesleği ile ilgili plan, proje, harita, akım şeması çizme ve yorumlama becerisine sahiptir.
13   Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma sahiptir.
14   Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş mühendislerdir.
15   Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olan mühendis olarak yetişmiştir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece mezunlarına hem yer altı, hem de açık işletme madencilik işlemlerini tasarlama, planlama, inşa etme yetkisi verir, madencilik ve cevher hazırlama projelerinin hazırlanması ve imzalanması yetkilerini tanır, maden işletmelerinde teknik nezaretcilik yapabilirler, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması için gerekli yetenekler kazandırılır.
Mezunlarımız gerek kamu gerekse özel şirketlerde iş olanağı bulmaktadırlar. Başlıca kamu kuruluşları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su ve Orman Bakanlığı, bu bakanlıklara bağlı genel müdürlükler (MTA, TKİ, TTK, DSİ gibi), bakanlıkların il müdürlükleri, Belediyeler sayılabilir. Ayrıca doğrudan madencilik faaliyeti olmamasına rağmen yol, tünel ve baraj inşaatları da mezunlarımıza ek iş olanakları sağlamaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı 57 zorunlu ve 5 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda 8 i güz yarıyılında 12si bahar yarıyılında açılan toplam 20 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde 60 teknik olmayan sosyal seçmeli ders ve 24 teknik seçmeli ders açılmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 223 / 17 AKTS dir. Öğrenciler, bu seçmeli derslerden 7 AKTSlik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FİZ 1101 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 2 JEO 1013 GENEL JEOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 KİM 1015 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 5
G 4 MAT 1009 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 MDN 1000 STAJ I STAJ 0 0 0 4
G 6 MDN 1003 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 MDN 1005 MADEN MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TBT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 3
B 2 FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 3 İNŞ 1011 TEKNİK RESİM ZORUNLU 3 1 0 5
B 4 JEO 1024 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ ZORUNLU 2 1 0 3
B 5 KİM 1040 FİZİKOKİMYA ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 7 MDN 1004 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 MDN 1500 STAJ II STAJ 0 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ELK 2081 ELEKTROTEKNİK VE ELEKTRİK MAKİNALARI ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 İNŞ 1012 STATİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 İNŞ 2033 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 JEO 2501 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 6 MAT 2011 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 MDN 2000 STAJ III STAJ 0 0 0 4
G 8 MDN 2215 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MSİ 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İNŞ 2013 MUKAVEMET ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 JEO 2044 MADEN YATAKLARI ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 MDN 2012 CEVHER HAZIRLAMA I ZORUNLU 3 2 0 6
B 5 MDN 2014 MADEN TOPOĞRAFYASI ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 MDN 2016 MADENCİLİKTE TEMEL MÜHENDİSLİK PRATİĞİ (PBL) ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MDN 3009 CEVHER HAZIRLAMA PDÖ ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 MDN 3013 MADEN ARAMA VE SONDAJ TEKNİĞİ ZORUNLU 2 1 0 5
G 3 MDN 3015 CEVHER HAZIRLAMA II ZORUNLU 3 2 0 6
G 4 MDN 3019 MADEN EKONOMİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 MDN 3211 YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MDN 3301 AÇIK OCAK PLANLAMASI VE MAKİNA EKİPMAN SEÇİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MDN 3303 BOR TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MDN 3305 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 MDN 3307 KAYA KÜTLE ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 MDN 3309 MADEN OCAKLARININ REKÜLTİVASYONU SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 MDN 3311 MADENCİLİKTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 MDN 3313 YERALTI MADENLERİNDE TEHLİKE KAYNAKLARI VE RİSK DEĞERLENDİRMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 MDN 3315 YOĞUNLUK FARKINA DAYALI ZENGİNLEŞTİRMENİN PRENSİPLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 9 MDN 3317 BOYUT KÜÇÜLTME MODELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 10 MDN 3319 TANE TEKNOLOJİSİ VE KARAKTERİZASYONU SEÇMELİ 2 0 0 3
G 11 MDN 3321 MADENCİLİKTE SATIŞ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 12 MDN 3323 MERMER İŞLETME TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 13 MDN 3325 SIĞ YERALTI YAPILARI VE TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 14 MDN 3327 TÜNEL PLANLAMA VE PROJELENDİRME SEÇMELİ 2 0 0 3
G 15 MDN 3329 PATLATMA TASARIMI VE VERİMLİLİK ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 16 MDN 3331 MADENCİLİK OPERASYONLARININ TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 17 MDN 3333 ÇİMENTO HAMMADDELERİ VE ÇİMENTO TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 18 MDN 3335 HİDROMETALURJİDE ÇÖZELTİ KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 19 MDN 3337 KATI-SIVI AYIRIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 20 MDN 3339 YERALTI MEDENCİLİĞİNDE DOLGU YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 21 MIN 3315 YOĞUNLUK FARKINA DAYALI ZENGİNLEŞTİRMENİN PRENSİPLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 22 MIN 3323 MERMER İŞLETME TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MDN 3006 KAYA VE ZEMİN MEKANİĞİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 MDN 3008 MADEN İŞLETME PDÖ ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 MDN 3010 CEVHER HAZIRLAMA III ZORUNLU 3 2 0 6
B 4 MDN 3012 AÇIK İŞLETME MADENCİLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 MDN 3021 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 6 MDN 3204 MADENLERDE HAVALANDIRMA ZORUNLU 3 1 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 MDN 3302 CEVHER ZENGİNLEŞTİRMEDE UYGULAMALI YÖNTEM SEÇİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MDN 3304 AGREGA ÜRETİM TESİSLERİ MODELLEME VE SİMÜLASYONU SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MDN 3306 DOĞAL TAŞ MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ARTIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 MDN 3308 DOĞAL TAŞLARDA KALİTE VE KONTROL TESTLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 MDN 3310 MADEN İŞLETME FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 MDN 3312 MADENCİLİK YATIRIMLARININ EKONOMİK ANALİZİ VE FİNANSMANI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 MDN 3314 MADENCİLİKTE KAZI TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 MDN 3316 MADENCİLİKTE MATEMATİKSEL VE SAYISAL YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 MDN 3318 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 MDN 3320 AÇIK MADEN OCAKLARINDA ŞEV STABİLİTESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 12 MDN 3322 CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEDE ISIL İŞLEMLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 13 MDN 3328 CEVHER ZENGİNLEŞTİRMEDE KARAKTERİZASYON SEÇMELİ 2 0 0 3
B 14 MDN 3330 MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE SÜREKSİZLİKLERİN ETKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 15 MDN 3332 YERALTI MADENCİLİĞİNDE DELME PATLATMA TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 16 MTS 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 MDN 4005 KÖMÜR HAZIRLAMA VE TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 MDN 4012 MÜHENDİSLİK ETİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 MDN 4017 MADEN İŞLETME TASARIMI ZORUNLU 2 4 0 13
G 5 MDN 4711 MADEN MEKANİZASYONU VE NAKLİYAT ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MDN 4008 MADEN HUKUKU VE ÇEVRE ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 MDN 4010 CEVHER HAZIRLAMA TASARIMI ZORUNLU 2 4 0 13
B 4 MDN 4206 YERALTI YAPILARI VE TAHKİMAT TASARIMI ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 MDN 4894 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 MSİ 2001 SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 MSİ 2005 KİŞİSEL GELİŞİM VE ETKİLİ YAŞAMAK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 MSİ 2006 BRİÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 MSİ 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 MSİ 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MSİ 2022 MİMAR SİNAN SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MSİ 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MSİ 2027 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MSİ 2029 İLETİŞİM BECERİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 MSİ 2032 SOSYAL PSİKOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSİ 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSİ 2061 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSİ 2064 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSİ 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSİ 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 MTS 3001 BİYOTEKNOLOJİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MTS 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MTS 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MTS 3008 MALZEME VE ÜRETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MTS 3009 ÇEVRENİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DİSİPLİNLERARASI PROJ. GELİŞ. TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MTS 3011 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN KARAKTERİZASYONU TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MTS 3012 TEKNİK TEKSTİLLER II TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MTS 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MTS 3015 YOL TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 MTS 3016 ULAŞIM SİSTEMLERİ ANALİZİNE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MTS 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MTS 3020 ENERJİ VE ÇEVRE TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 MTS 3022 TÜNEL AÇMA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 MTS 3024 JEOLOJİK PROBLEMLER VE JEOFİZİK ÇÖZÜMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 MTS 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 MTS 3028 MÜHENDİSLİKTE HARİTA BİLGİSİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 MTS 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 31 MTS 3030 SULAK ALANLAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 32 MTS 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 33 MTS 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 34 MTS 3033 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise CCdir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 12 (oniki) hafta süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Vedat ARSLAN
E-mail: vedat.arslan@deu.edu.tr
Tel: 232 301 75 01

Bologna Kordinatörü:
Prof. Dr. Mehmet TANRIVERDİ
E-mail: m.mehmet@deu.edu.tr
Tel: 232 301 75 26