DERECE PROGRAMLARI

: Jeoloji Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İzmirde jeoloji öğretimi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1955 yılında başlamıştır. Daha sonra 1961 yılında kurulan Fen Fakültesinde devam edilen jeoloji eğitimi 1969 yılından sonra tek dallı Jeoloji Lisans eğitimi haline gelmiştir. Jeoloji kürsüsü, 1975 yılında E.Ü. Mühendislik Fakültesinde Yerbilimleri Bölümü olarak Jeoloji Mühendisi ve Jeofizik Mühendisi öğretim ve eğitim programlarına geçmiştir. Bu iki bölüm 1982 yılında İzmirde kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı Jeoloji Mühendisliği Bölümü içinde toplanmıştır. İlk yıllarda Jeoloji Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği programları Jeoloji Mühendisliği bölümü içinde birlikte sürdürülmüştür. Daha sonra 1991 yılında Jeofizik Mühendisliği bağımsız bir bölüm olarak Jeoloji Mühendisliği Bölümünden ayrılmıştır. DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü kurulduğu 1982 yılından 2005 yılına kadar EÜ Bornova yerleşkesinde eğitim ve öğretime devam etmiş, 2005 yılında Buca Tınaztepede bulunan yeni yerleşkeye taşınmıştır. Programın dili Türkçe olup 2011-2012 öğretim döneminde ikinci eğitime başlanılmıştır.

Kazanılan Derece

Jeoloji Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Lisans derecesi, öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 30 gün süreli meslek ve 10 gün süreli Jeolojik Harita Alma Kamp Stajları ile bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Üniversitemizin bulunduğu İzmir ili ile Ege Bölgesi, jeolojik açıdan oldukça önemli potansiyele sahiptir. Örneğin, jeotermal, yeraltı suyu, heyelan ve zemin sorunları, depremsellik, maden yatakları, endüstriyel hammadde yatakları, mermer ve jeoloji yapıya göre kentsel yerleşim alanlarının saptanması gibi doğrudan jeolojik verilerle bağlantılı konularda yoğunluk gözlenmektedir. Bu nedenle, Jeoloji Mühendisliği programı öncelikle İzmir ve çevresi ile Ege Bölgesinin kalkınmasına yönelik öğrenci yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program aynı zamanda sürekli olarak kendini geliştirebilecek, kendi işini kurabilecek ve dolayısıyla istihdam yaratabilecek mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda program, hem temel mühendislik bilimleri hem de Jeoloji Mühendisliği Bölümüne özgü: Mineraloji, Harita Çizim, Stratigrafi, Yapısal Jeoloji, Saha Jeolojisi, Jeokimya, Hidrojeoloji, Maden Yatakları, Kaya ve Zemin Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi gibi dersleri içermektedir. Bölümde Öğrenciler Erasmus ve Farabi değişim programları ve ikili ilişkilerden faydalanabilmektedirler. Ayrıca bölümümüz 2004 Yılından bu yana Mühendislik Eğitim programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite durumdadır. Lisans eğitimini başarı ile yürüten öğrencilerimizin Jeofizik, Maden, İnşaat ve Çevre Mühendisliği programlarında Çift Anadal Lisans (ÇAP) ve /veya Yandal Programlarını tanımlayabilmeleri için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
Bölüm Olanakları: Jeoloji Mühendisliği Bölümünde standart eğitim laboratuarlarının yanısıra; radyometrik yaş tayinlerinde kullanılabilecek kalitede mineral ayıklanabilen modern bir kırma ve öğütme laboratuarı, zemin-kaya mekaniği laboratuarı, doğal taş laboratuarı, jeokimya laboratuarı ile parlatılmış ince kesitlerin, sıvı ve gaz kapanımlarında her türlü soğutma ve ısıtma deneylerinin yapılabildiği, modern bir mikroskobi laboratuarı bulunmaktadır. 2013 yılı itibari ile Bölüm akademik kadrosunda 15 profesör, 3 doçent, 10 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi, 13 araştırma görevlisi ve 1 uzman bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Orta öğretim düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında aldığı kuramsal bilgilerini ileri düzeyde uygulamalı olarak kullanabilme (bilgi)
2   Temel bilimler ve genel mühendislik alanındaki bilgileri kullanarak Jeoloji bilimi ve Jeoloji Mühendisliği problemlerini tanımlar, problemlerin çözümüne yönelik olarak, çağdaş araştırma yöntemlerini kullanarak dört boyutlu modellemeler ve tasarımlar yapar. (Alana özgü yetkinlik)
3   Modern mühendislik araçlarını ve yöntemlerini kullanarak karmaşık jeolojik sistemleri veya süreçleri gözlem ve deney yaparak tasarlar, sonuçlarını modeller ve alternatif çözümler üretir. (beceri)
4   Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımlarını ileri düzeyde kullanabilme (Yetenek ve Sosyal Yetkinlik)
5   İngilizce dilini en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanabilme (İletişim ve Sosyal yetkinlik)
6   Uzmanlık alanı ile bilgileri disiplinlerarası çalışmalarda ilişkilendirebilir, sentezleyebilir ve yorumlayabilme (Alana Özgü Yetkinlik)
7   Doğal afetleri tanımlayabilir ve toplumu doğal afetlerin etkilerinden korumaya yönelik projeler geliştirerek çözümler üretebilme (Alana özgü yetkinlik)
8   Uzmanlık alanı ile ilgili problemlerin çözümünde farklı ölçek ve amaçlarda harita yapabilme (Alana özgü yetkinlik)
9   Uzmanlık alanı ilgili konularda bağımsız çalışmalar yapabilir ve sorumluluk alabilme (Öğrenme yetkinliği)
10   Uzmanlık alanı ilgili bilgi ve becerilerini sözlü ve yazılı sunum tekniklerini kullanarak aktarabilme (İletişim ve sosyal yetkinlik)
11   Doğal Kaynakların aranması ve ekonomik olarak değerlendirilmesi konusundaki bilgileri yorumlayabilme (Alana özgü yetkinlik)
12   Yerbilimleriyle ilgili standart, yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygulayabilme (Alana özgü yetkinlik)
13   Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında akademik, teknik ve mesleki etik kurallarını bilir ve uygulayabilme (Alana özgü yetkinlik)
14   Jeolojik, Çevre ve kültürel değerlerin korunmasına duyarlı olabilme (Sosyal Yetkinlik)
15   Yaşam boyu öğrenmenin gerekli olduğu bilincine sahiptir ve güncel bilgileri takip edebilme (Öğrenme yetkinliği)

Mezunların İstihdam Profilleri

Ege Bölgesinin jeolojik potansiyeli çeşitli sanayi kuruluşları tarafından değerlendirilmekte ve bu kuruluşlar Jeoloji Mühendisleri için istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Yukarıda vurgulanan jeolojik potansiyel, sanayi kuruluşları dışında, mezunlarımızın kurdukları kendi şirketleri tarafından da değerlendirilmektedir. Jeoloji Mühendisleri Maden Tetkik Arama (MTA), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO), Devlet Su İşleri (DSİ), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), İl Özel İdareleri, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eti Maden gibi kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, şef ve müdür kadrolarında yer almakla beraber Üniversitelerin değişik bölümlerinde de akademik personel olarak istihdam edilmektedirler. Mezunlarımız özel sektörde ise maden, petrol, mermer, zemin etüdü, su ve jeotermal sondajları, çimento-seramik fabrikaları ile değişik mühendislik şirketlerinde saha mühendisi, ar-ge mühendisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktadırlar. Öğrencilerimizin, iletişim kurabilen ve multidisipliner projelerde görev alabilen çağdaş mühendisler olarak yetiştirilmesi, programımız amaçları içersinde önemli bir yer oluşturmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölümümüzde zorunlu ders sayısı 49 seçmeli ders sayısı ise 41dir. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 141 kredilik zorunlu, 12 kredilik seçmeli, 4 kredilik sosyal seçmeli ve 2 kredilik teknik seçmeli ders alması ve başarmış olması gerekmektedir. Bu seçmeli derslerden 7 AKTSlik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FİZ 1101 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 3 JEO 1107 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 JEO 1109 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 6
G 5 KİM 1015 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 5
G 6 MAT 1009 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 TBT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 4 İNŞ 1011 TEKNİK RESİM ZORUNLU 3 1 0 5
B 5 JEO 1202 GENEL JEOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 JEO 1208 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 KİM 1014 KİMYA II ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNŞ 1012 STATİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 JEO 2302 MİNERALOJİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 JEO 2304 İSTATİSTİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 JEO 2306 STRATİGRAFİ ZORUNLU 2 2 0 6
G 5 JEO 2307 PALEONTOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 6
G 6 MAT 2011 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MSİ 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNŞ 2013 MUKAVEMET ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 JEO 2000 MESLEK STAJI I STAJ 0 0 0 4
B 3 JEO 2401 YAPISAL JEOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 JEO 2403 KAYA MEKANİĞİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 JEO 2405 HARİTA ÇİZİM ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 JEO 2406 OPTİK MİNERALOJİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 JEF 3805 JEOFİZİKTE ARAMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 1 2 0 3
G 3 JEO 3100 MESLEK STAJI II STAJ 0 0 0 2
G 4 JEO 3500 JEOKİMYA ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 JEO 3501 TARİHSEL VE TÜRKİYE JEOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 JEO 3502 MAGMATİK PETROLOJİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 JEO 3503 SEDİMENTOLOJİ - SEDİMENTER PETROGRAFİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 8 JEO 3504 HİDROJEOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 JEO 3600 SAHA JEOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 JEO 3602 METAMORFİK PETROLOJİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 JEO 3603 MADEN YATAKLARI ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 JEO 3604 ÇEVRE JEOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 JEO 3606 ZEMİN MEKANİĞİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 JEO 3608 JEOLOJİK HARİTA ALMA KAMP STAJI STAJ 0 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 ETE 3035 MULTİDİSİPLİNER ALANLARDA ELEMENT VE İZOTOP ÖLÇÜM TEKNİKLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 MTS 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MTS 3035 MULTİDİSİPLİNER ALANLARDA ELEMENT VE İZOTOP ÖLÇÜM TEKNİKLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 JEO 4701 MADEN JEOLOJİSİ VE ARAMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 JEO 4705 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 JEO 4707 YAKITLAR JEOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 JEO 4709 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI I ZORUNLU 4 2 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GEO 4151 YAPISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 2 GEO 4155 DEPREM JEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 3 JEO 4151 YAPISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 4 JEO 4153 YER ALTI JEOLOJİSİ VE KUYU LOGLARI SEÇMELİ 2 2 0 5
G 5 JEO 4155 DEPREM JEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 6 JEO 4157 DOĞA TARİHİ VE EVRİM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 JEO 4159 TRAVERTEN JEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 8 JEO 4161 GEMOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 9 JEO 4163 TIBBİ JEOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 JEO 4167 MERMER JEOLOJİSİ VE TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 11 JEO 4169 SIVI KAPANIM UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 5
G 12 JEO 4171 CEVHER MİKROSKOPİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 13 JEO 4173 JEOKİMYASAL TERMODİNAMİK SEÇMELİ 2 2 0 5
G 14 JEO 4175 MADEN HUKUKU VE ÇED SEÇMELİ 3 0 0 5
G 15 JEO 4177 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE JEOLOJİK MİRASIN KORUNMASI SEÇMELİ 2 2 0 5
G 16 JEO 4179 JEOTERMAL SİSTEMLER SEÇMELİ 2 2 0 5
G 17 JEO 4181 KAYA-ŞEV TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 5
G 18 JEO 4183 UZAKTAN ALGILAMA SEÇMELİ 2 2 0 5
G 19 JEO 4185 DEPREM JEOTEKNİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 20 JEO 4187 BARAJ-TÜNEL JEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 21 JEO 4189 MÜHENDİSLİKTE JEOLOJİK MALZEMELER SEÇMELİ 2 2 0 5
G 22 JEO 4191 UYGULAMALI MİNERALOJİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 23 JEO 4193 DOĞAL YAPI TAŞLARININ MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 24 JEO 4195 HİDROJEOLOJİK SİSTEMDE SULAK ALANLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 25 JEO 4197 DOĞAL ZEOLİTLER SEÇMELİ 3 0 0 5
G 26 JEO 4199 TÜRKİYE MERMERLERİNİN JEOLOJİSİ VE MİNERALOJİK-PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 JEO 4803 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI II ZORUNLU 4 2 0 7
B 3 JEO 4805 SONDAJ TEKNİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 JEO 4894 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GEO 4162 EVAPORİTLER SEÇMELİ 2 2 0 5
B 2 GEO 4180 JEOTEKNİK DENEYLER SEÇMELİ 2 2 0 5
B 3 GEO 4192 HİDROTERMAL POLİMETALİK MADEN YATAKLARI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 4 JEO 4152 JEOLOJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 5 JEO 4154 YERBİLİMLERİ VE DOĞAL AFETLER SEÇMELİ 2 2 0 5
B 6 JEO 4156 FİZİKSEL VOLKANOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 7 JEO 4162 EVAPORITES SEÇMELİ 2 2 0 5
B 8 JEO 4164 JEOLOJİDE MUTLAK YAŞ TAYİNİ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 9 JEO 4168 KAYAÇ VE MİNERAL ANALİZLERİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 10 JEO 4172 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SEÇMELİ 2 2 0 5
B 11 JEO 4174 FOSİL YAKITLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 JEO 4178 YER ALTI SULARI KİMYASI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 13 JEO 4180 JEOTEKNİK DENEYLER SEÇMELİ 2 2 0 5
B 14 JEO 4184 YER ALTI HİDROLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 15 JEO 4186 HİDROJEOLOJİK PROSPEKSİYON SEÇMELİ 2 2 0 5
B 16 JEO 4188 YERBİLİMLERİNDE CBS UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 17 JEO 4190 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM SEÇMELİ 2 2 0 5
B 18 JEO 4192 HİDROTERMAL POLİMETALİK MADEN YATAKLARI SEÇMELİ 2 2 0 5
B 19 JEO 4194 BAZİK VE ULTRABAZİK KAYALARIN PETROLOJİSİ SEÇMELİ 2 2 0 5
B 20 JEO 4196 RADYOAKTİF MİNERAL YATAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 MSİ 2001 SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 MSİ 2005 KİŞİSEL GELİŞİM VE ETKİLİ YAŞAMAK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 MSİ 2006 BRİÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 MSİ 2010 İŞ GÜVENLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 MSİ 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MSİ 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MSİ 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MSİ 2022 MİMAR SİNAN SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MSİ 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MSİ 2027 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MSİ 2029 İLETİŞİM BECERİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 MSİ 2032 SOSYAL PSİKOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSİ 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSİ 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSİ 2061 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSİ 2064 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 MSİ 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 MSİ 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 MTS 3001 BİYOTEKNOLOJİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MTS 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MTS 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MTS 3008 MALZEME VE ÜRETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MTS 3009 ÇEVRENİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DİSİPLİNLERARASI PROJ. GELİŞ. TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MTS 3010 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MTS 3011 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN KARAKTERİZASYONU TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MTS 3012 TEKNİK TEKSTİLLER II TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MTS 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 MTS 3015 YOL TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MTS 3016 ULAŞIM SİSTEMLERİ ANALİZİNE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MTS 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 MTS 3020 ENERJİ VE ÇEVRE TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 MTS 3022 TÜNEL AÇMA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 MTS 3024 JEOLOJİK PROBLEMLER VE JEOFİZİK ÇÖZÜMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 MTS 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 MTS 3028 MÜHENDİSLİKTE HARİTA BİLGİSİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 31 MTS 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 32 MTS 3030 SULAK ALANLAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 33 MTS 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 34 MTS 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://eng.deu.edu.tr/index.php/tr/oeretim-ve-snav-uygulama-esaslarhhhhhfgf) ilgili maddeleri uygulanır.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Programda Geçer Not DD (60 / 100) dir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Lisans derecesi, öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 30 gün süreli meslek ve 10 gün süreli Jeolojik Harita Alma Kamp Stajları ile bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Mümtaz ÇOLAK
mumtaz.colak@deu.edu.tr
0232 3017301
Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Dr.Melis SOMAY
melis.somay@deu.edu.tr
0232 3017337
Bologna Koordinatörü