DERECE PROGRAMLARI

: Jeofizik Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Bölümümüz 1974 yılında, Ege Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı Jeofizik Kürsüsü olarak Bornova Kampüsünde kurulmuş, 1974-1975 döneminde eğitime başlanmıştır. 1982 yılında YÖK Yasası uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çatısı altında yer alan Jeofizik Mühendisliği Bölümü o tarihten bugüne lisans eğitimini ve 1982 yılından bu yana da yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 1999 yılında Buca Tınaztepe Kampüsüne taşınan bölüm, Uygulamalı Jeofizik, Yer Fiziği ve Sismoloji Anabilim dallarını çatısı altında barındırmakta ve konusunda, Ege Bölgesinde etkinlik gösteren tek kurum olma özelliğini de taşımaktadır.
Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde Jeofizik Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Lisans programı Türkçe olup Lisansüstü programlarımız %30 İngilizce olarak sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Jeofizik Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Ogrenci Secme Sınavı sonucu yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm derslerini, toplam 8 hafta süre kapsamında, kurum arazi stajını (en az 6 hafta 30 iş günü) ve bölüm arazi stajını (2 hafta), bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü nün eğitim amaçları; temel ve mühendislik bilimlerini teorik ve uygulamalı olarak kullanabilen, Jeofizik Mühendisliği ile ilgili konularda analiz etme ve yorumlama becerisi kazanabilen ve sürekli kendini yenileyen, araştırmaya ve teknolojik gelişmeye yönelik yetişebilen, disiplinler arası takım çalışması yapabilen ve yönetebilen, mesleki etik sorumluluğu ile toplumsal sorunları bağdaştırabilen ve çözebilen, kültürel mirasın ve çevrenin korunmasında bilinçli ve çağın çevre sorunları konusunda bilgili, sosyal ve ekonomik açıdan toplumu etkileyen deprem ve diğer doğal tehlikeler konusunda bilinçli ve bilgili, doğal kaynakların aranmasıyla ilgili gerekli bilgilerle donanımlı bireyler yetiştirmektir.
Bu amaçla, programda yer üstü ve yeraltına yönelik her türlü problemin çözülmesinde (su aramaları, zemin etüdleri, deprem, yer altı kaynaklarının tespiti, baraj inşaatları vb) donanımlı mühendis profilini oluşturmak için jeofizik mühendisliğine giriş, uygulamalı jeofizik, genel jeoloji, genel jeoloji, mukavemet, potansiyel kuramı ve uygulamaları, harita ve ölçme bilgisi, istatistiğe giriş, sayısal analiz ve programlama, veri-işlem, jeomanyetizma- paleomanyetizma, bilgisayar programlama, elektrik prospeksiyon, gravite-manyetik prospeksiyon, jeofizikte özel konular, sismoloji, sismik prospeksiyon, elektromanyetik prospeksiyon, hidrolojik ilkeler, sismotektonik mühendislik sismolojisi, sondaj teknikleri, zemin mekaniği, kuyu logları, yerfiziği, mesleki yasalar ve uygulamaları, mühendislik etiğine ilişkin dersler verilmektedir. Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler diğer mühendislik programlarında "Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP)" ve "Yandal Programı"nı tamamlayabilirler. Bölüm 2007 yılından buyana MÜDEK tarafından akredite durumdadır; ayrıca 2009 dan bu yana EUR-ACE etiketine sahiptir. 2010 yılından itibaren de BOLOGNA süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen Bölüm ün Erasmus Değişim Programı kapsamında anlaşması bulunmaktadır.
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2017 yılı itibari ile 5 profesör, 7 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 8 araştırma görevlisi, 1 uzman, oluşan geniş bir akademik kadro ile sürmektedir. Jeofizik Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, zengin cihaz alt yapısı, araştırma olanakları ile kamu, yerel yönetimler, sanayi ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir. Bölüm de eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gelişmiş cihaz alt yapısına sahip olup yazılım desteğine sahip Yer Fiziği, Uygulamalı Jeofizik, Sismoloji, Jeodetik Ölçümler, Sismotektonik, Jeomanyetizma laboratuvarları bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygular
2   Karmaşık Jeofizik Mühendisliği problemlerini tanımlar, formüle eder ve çözer
3   Mesleki bilgilerini uygulama konusunda yeterli eğitimlidir
4   Mesleki ve etik sorumluluk bilinci vardır
5   Etkin iletişim kurar
6   Jeofizik mühendisliğinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkinliğini anlar
7   Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci vardır ve bunu gerçekleştirir
8   Çağın mesleki sorunları konusunda bilgi edinir ve bilgiye ulaşabilir
9   Jeofizik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanır
10   Disiplinler arası çalışma yürütmek üzere takımlarda çalışır
11   İnsiyatif kullanır
12   Arazide mesleki konuları uygular ve bu konuda deneyimlidir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu lisans diploması Jeofizik Mühendisi olarak yeryüzü ve ilgili konularda geniş bir spektrumda mesleği icra etme yetkisi verir.
Mezunlarımız gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilebilirler. Bu kapsamda, özel şirketlerde, Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devler Su İşleri Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Belediyeler, Valilik ve onlara bağlı ilgili birimler bu kapsamda sayılabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı 51 zorunlu ve 27 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda 13 ü Güz yarıyılında 14ü Bahar yarıyılında açılan toplam 27 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde 60 teknik olmayan sosyal seçmeli ders ve 24 teknik seçmeli ders açılmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 215 / 25 AKTS dir. Bu seçmeli derslerden 7 AKTSlik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır. Öğretim planı ekte verilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FİZ 1101 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 3 İNŞ 1012 STATİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 JEF 1105 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 JEO 1501 GENEL JEOLOJİ ZORUNLU 3 2 0 5
G 6 MAT 1009 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 TBT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 4 JEF 1215 UYGULAMALI JEOFİZİK ZORUNLU 3 0 0 7
B 5 KİM 1015 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 5
B 6 MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 JEF 2301 HARİTA VE ÖLÇME BİLGİSİ ZORUNLU 2 1 0 5
G 2 JEF 2303 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 JEF 2309 JEOFİZİKTE OLASILIK VE İSTATİSTİK ZORUNLU 2 1 0 4
G 4 JEF 2311 POTANSİYEL KURAMI VE UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 6
G 5 JEO 2023 YAPISAL JEOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 6
G 6 MAT 2011 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MSİ 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNŞ 2013 MUKAVEMET ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 JEF 2402 JEOFİZİKTE SAYISAL ANALİZ VE PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 JEF 2403 VERİ-İŞLEM I ZORUNLU 2 1 0 5
B 4 JEF 2404 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 JEF 2405 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM ZORUNLU 1 2 0 3
B 6 JEF 2409 JEOMANYETİZMA VE PALEOMANYETİZMA ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 MAT 2004 KOMPLEKS ANALİZ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNŞ 3515 ZEMİN MEKANİĞİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 JEF 3100 BÖLÜM ARAZİ STAJI I STAJ 0 0 0 2
G 3 JEF 3300 KURUM ARAZİ STAJI I STAJ 0 0 0 3
G 4 JEF 3502 ELEKTRİK PROSPEKSİYON ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 JEF 3504 VERİ-İŞLEM II ZORUNLU 2 1 0 4
G 6 JEF 3506 GRAVİTE-MANYETİK PROSPEKSİYON ZORUNLU 2 2 0 5
G 7 JEF 3508 JEOFİZİKTE ÖZEL KONULAR I (PDÖ) ZORUNLU 2 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GPH 3513 DENİZ JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 JEF 3511 RADYOMETRİK PROSPEKSİYON SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 JEF 3513 DENİZ JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 JEF 3515 UZAKTAN ALGILAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 JEF 3517 JEOTERMAL JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 JEF 3200 BÖLÜM ARAZİ STAJI II STAJ 0 0 0 3
B 2 JEF 3400 KURUM ARAZİ STAJI II STAJ 0 0 0 3
B 3 JEF 3601 SİSMİK PROSPEKSİYON ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 JEF 3603 ELEKTROMANYETİK PROPSPEKSİYON ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 JEF 3605 HİDROLOJİK İLKELER ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 JEF 3607 SİSMOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 JEF 3609 JEOFİZİKTE ÖZEL KONULAR II (PDÖ) ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 JEF 3612 MADEN JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 JEF 3614 CBS VE JEOFİZİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 JEF 3616 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 JEF 3618 JEODİNAMİĞE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 MTS 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 JEF 4300 KURUM ARAZİ STAJI III STAJ 0 0 0 3
G 3 JEF 4701 SİSMOTEKTONİK ZORUNLU 2 1 0 4
G 4 JEF 4702 MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 JEF 4706 TERS ÇÖZÜME GİRİŞ ZORUNLU 2 1 0 4
G 6 JEF 4709 SONDAJ TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 JEF 4727 YILİÇİ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 4 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GPH 4717 JEOFİZİKTE MODELLEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 GPH 4723 SİSMİK VERİLERİN ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 JEF 4713 YER RADARI YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 JEF 4717 JEOFİZİKTE MODELLEME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 JEF 4721 MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 JEF 4723 SİSMİK VERİLERİN ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 JEF 4725 ARKEOJEOFİZİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 JEF 4801 YERFİZİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 JEF 4803 KUYU LOGLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 JEF 4805 MESLEKİ YASALAR VE UYGULAMALARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 JEF 4894 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 9
B 6 MDN 4012 MÜHENDİSLİK ETİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GPH 4810 SİSMİK YORUMLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 GPH 4812 ÇEVRE JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 GPH 4814 PETROL VE DOĞAL GAZ JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 GPH 4816 SİSMİK TOMOGRAFİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 JEF 4810 SİSMİK YORUMLAMA SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 JEF 4812 ÇEVRE JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 JEF 4814 PETROL VE DOĞAL GAZ JEOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 JEF 4816 SİSMİK TOMOGRAFİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 JEF 4818 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 10 JEF 4820 ELEKTRİK TOMOGRAFİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 JEO 4172 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SEÇMELİ 2 2 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 MSİ 2001 SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 MSİ 2005 KİŞİSEL GELİŞİM VE ETKİLİ YAŞAMAK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 MSİ 2006 BRİÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 MSİ 2010 İŞ GÜVENLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 MSİ 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MSİ 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MSİ 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MSİ 2022 MİMAR SİNAN SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MSİ 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MSİ 2027 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MSİ 2029 İLETİŞİM BECERİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 MSİ 2032 SOSYAL PSİKOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSİ 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSİ 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSİ 2061 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSİ 2064 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 MSİ 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 MSİ 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MTS 3009 ÇEVRENİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DİSİPLİNLERARASI PROJ. GELİŞ. TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 MTS 3010 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MTS 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MTS 3020 ENERJİ VE ÇEVRE TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MTS 3022 TÜNEL AÇMA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MTS 3024 JEOLOJİK PROBLEMLER VE JEOFİZİK ÇÖZÜMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 MTS 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MTS 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 MTS 3030 SULAK ALANLAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 MTS 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 MTS 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 MTS 3033 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (ftp://ftp.deu.edu.tr/muhendis/yonetmelik/Muhendislik_Fakultesi_Ogretim_Sinav_Uygulama_Esaslari.pdf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise CCdir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm derslerini, toplam 8 hafta süre kapsamında, kurum arazi stajını (en az 6 hafta 30 iş günü) ve bölüm arazi stajını (2 hafta), bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Gökhan Göktürkler(Bölüm Başkanı)
gokhan.gokturkler@deu.edu.tr
İletişim: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İZMİR 35160
Tel:+ 90 232 301 72 90
Fax: +90 232 453 83 66
Bölüm internet sayfası: http://jeofizik.deu.edu.tr