DERECE PROGRAMLARI

: İnşaat Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1968 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinin kurulmasıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1992 yılında Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümlerinin bu Fakülteden ayrılmasından sonra da Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Hazırlık Sınıfı Zorunlu Olmak Koşuluyla Türkçe Program şeklinde tanımlanan türde örgün öğretim ve ikinci öğretim programı uygulanmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalında 6 ayrı programda (Geoteknik, Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları, Yapı, Ulaştırma, Yapı Malzemesi ve Yapı İşletmesi) Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.

Kazanılan Derece

İnşaat Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme belgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 50 iş günü (10 hafta) süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, İnşaat mühendisliği ile ilgili konuların planlamasını, tasarımını ve inşaatını yapabilen; bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendisi için gerekli olan malzeme, ekipman ve yöntemleri seçip kullanabilen; bireysel veya takım olarak çalışabilen; topluma hizmeti ve mühendislik etiğini önde tutan mezunlar yetiştirmektir.
Bu amaçla, programda temel mühendislik derslerinin yanı sıra zemin mekaniği, temel inşaatı, malzeme bilgisi, yapı statiği, betonarme ve çelik yapı tasarımı, karayolu tasarımı ve topoğrafya, hidroloji, hidrolik ve su yapılarının tasarımına yönelik dersler verilmektedir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir. Bölümümüz profesyonel eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra uygulamalı ve teorik araştırmalarda da aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler İnşaat Mühendisliği Programında "Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP)" ve/veya "Yandal Programı"nı tamamlayabilirler. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci dalda sertifika verilmektedir.
Bölüm 2006 yılından buyana MÜDEK tarafından akredite durumdadır; ayrıca 2011 den bu yana EUR-ACE etiketine sahiptir. 2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupa da kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Bu çalışmalarda MÜDEK kapsamında belirlenen İnşaat Mühendisliği Bölümü nün program amacı ve program çıktıları, dış ve iç paydaş görüşleri ve Avrupa Eğitim alanına paralel olarak güncellenmiştir. Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, böylelikle kazanılan bilgi ve deneyimleri arttırmayı hedefleyen Bölüm ün 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında 6; FARABİ programı kapsamında çok sayıda ikili anlaşması bulunmaktadır.
Programda tam zamanlı 35 öğretim üyesi (15 profesör, 14 doçent, 6 yardımcı doçent) ve 3 öğretim görevlisi, 1 uzman Dr. ve 11 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Programa destek vermek amacıyla çeşitli uzmanlık alanlarından birçok yarı zamanlı öğretim elemanı da eğitime katkıda bulunmaktadır.
Bölüm de eğitim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Yapı Malzemesi, Hidrolik, Yapı Mühendisliği, Zemin Mekaniği, Ulaştırma ve Topoğrafya laboratuvarları olmak üzere altı adet gelişmiş laboratuvar mevcuttur. Bu laboratuvarlar öğrencilerin eğitim ve araştırma çalışmalarına hizmet vermeklerinin yanı sıra endüstriye deney/ölçüm hizmeti de vermektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Temel Mühendislik, Matematik ve Fen Bilimleri ile ilgili konularda yeterli bilgi ve altyapıya sahiptir.
2   Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, çözme; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve sayısal/fiziksel modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
3   İstenen gereksinimleri karşılamak üzere bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz edebilme ve tasarlama; bu doğrultuda temel mühendislik, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
4   İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan malzeme, ekipman ve yöntemleri seçme ve kullanma becerisine sahiptir.
5   İnşaat Mühendisliği ve temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, analiz etme ve/veya sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
6   İnşaat Mühendisliği konuları ile ilgili bilgiye erişir, bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
7   Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
8   Disiplinlerarası takım çalışmalarında veya bireysel olarak görev ve sorumluluk alır.
9   Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır.
10   İnşaat Mühendisliği alanındaki bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir.
11   İnşaat Mühendisliği yaklaşımlarında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
12   Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir; inşaat mühendisliği uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
13   Mühendislik çözümleri ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Bu nedenle İnşaat Mühendisliği eğitimini alıp mezun olan öğrenciler her türlü bina, baraj, havaalanı, liman, köprü, yol, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularında mesleklerini icra edebilmektedirler. Bu kapsamda gerek kamu kuruluşlarında ve gerekse özel şirketlerde görev alabilmekte, ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde akademik faaliyetlerde bulunabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı 51 zorunlu ve en az 5 en çok 7 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda 34ü Güz yarıyılında 33ü Bahar yarıyılında açılan toplam 67 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde 60 sosyal seçmeli ders ve 24 teknik seçmeli ders açılmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 215 / 25 AKTS dir. Bu seçmeli derslerden 7 AKTSlik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FİZ 1101 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 3 İNŞ 1001 İNŞAAT MÜH. GİRİŞ(SEMİNER) ZORUNLU 1 0 0 1
G 4 İNŞ 1003 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 İNŞ 1011 TEKNİK RESİM ZORUNLU 3 1 0 5
G 6 KİM 1015 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 5
G 7 MAT 1009 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 8 TBT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 4 İNŞ 1004 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 İNŞ 1012 STATİK ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 JEO 1006 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
B 7 MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GSS 1003 GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNŞ 2001 MUKAVEMET I ZORUNLU 3 1 0 4
G 2 İNŞ 2007 YAPI ELEMANLARI ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 İNŞ 2009 DİNAMİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 İNŞ 2011 İSTATİSTİĞE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 İNŞ 2016 TOPOĞRAFYA ZORUNLU 2 2 0 5
G 6 İNŞ 2023 YAPI MALZEMESİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 MAT 2011 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MSİ 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNŞ 2002 MUKAVEMET II ZORUNLU 3 1 0 5
B 2 İNŞ 2010 MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
B 3 İNŞ 2012 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 İNŞ 2014 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 İNŞ 2024 YAPI MALZEMESİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 İNŞ 2028 HİDROLOJİ ZORUNLU 3 1 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNŞ 3000 MESLEK STAJI I STAJ 0 0 0 4
G 2 İNŞ 3007 YAPI STATİĞİ I ZORUNLU 3 1 0 4
G 3 İNŞ 3011 BETONARME I ZORUNLU 3 1 0 4
G 4 İNŞ 3013 ZEMİN MEKANİĞİ I ZORUNLU 3 1 0 5
G 5 İNŞ 3023 HİDROLİK ZORUNLU 4 2 0 6
G 6 İNŞ 3025 ULAŞTIRMA I ZORUNLU 3 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CIE 3032 SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 CIE 3061 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 CIE 3081 BETON ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNŞ 3008 YAPI STATİĞİ II ZORUNLU 3 1 0 4
B 2 İNŞ 3012 BETONARME II ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 İNŞ 3014 ZEMİN MEKANİĞİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 İNŞ 3024 SU YAPILARI ZORUNLU 4 1 0 5
B 5 İNŞ 3026 ULAŞTIRMA II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 İNŞ 3028 ÇELİK YAPILAR ZORUNLU 3 1 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CIE 3011 YAPI MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 MTS 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNŞ 4001 YAPI İŞLETMESİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 İNŞ 4005 SU YAPILARININ TASARIMI ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 İNŞ 4007 ÇELİK YAPILARININ TASARIMI ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 İNŞ 4009 YAPI DİNAMİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 İNŞ 4011 TEMEL İNŞAATI ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 İNŞ 4700 MESLEK STAJI II STAJ 0 0 0 4
G 7 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İNŞ 4020 ŞEHİRCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 İNŞ 4021 İNŞAAT MAKİNALARI VE İŞL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 İNŞ 4022 YAPI PROGRAMLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 İNŞ 4023 BİLGİSAYAR UYGULAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 İNŞ 4027 ÖNGERİLMELİ BETON SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 İNŞ 4028 DEPREME DAYANIKLI TASARIM SEÇMELİ 3 0 0 3
G 7 İNŞ 4029 YAPI YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 İNŞ 4030 YAPILARIN YALITIMI VE KORUNMASI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 9 İNŞ 4031 YAPI STATİĞİ III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 10 İNŞ 4036 MÜHENDİSLİK YAPILARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 11 İNŞ 4037 KÖPRÜLER SEÇMELİ 3 0 0 3
G 12 İNŞ 4038 ALTERNATİF YAPI MALZEMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 13 İNŞ 4040 KIRSAL YAPILAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 14 İNŞ 4041 KONUT TEKNOLJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 15 İNŞ 4042 AHŞAP YAPILAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 16 İNŞ 4046 BETONARME ELEMAN DAVRANIŞI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 17 İNŞ 4050 BETONARMEDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 3
G 18 İNŞ 4051 AKARSULARDA KATI MADDE HAREKETİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 19 İNŞ 4052 UYGULAMALI HİDROLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 20 İNŞ 4054 SU KUVVETİ TESİSLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 21 İNŞ 4055 BARAJLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
G 22 İNŞ 4058 TAŞKIN KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 23 İNŞ 4060 SU GETİRME KANALİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 3
G 24 İNŞ 4062 SU KAYNAKLARININ KORUNMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 25 İNŞ 4070 ZEMİN DİNAMİĞİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 26 İNŞ 4071 ZEMİN MEKANİĞİ III SEÇMELİ 3 0 0 3
G 27 İNŞ 4073 KAYA MEKANİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 28 İNŞ 4074 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOTEKNİK TASARIM SEÇMELİ 3 0 0 3
G 29 İNŞ 4085 TOPRAK İŞLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 30 İNŞ 4087 YOL MALZEMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 31 İNŞ 4090 ULAŞIM PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 32 İNŞ 4091 TESİSAT SEÇMELİ 2 0 0 3
G 33 İNŞ 4092 DENİZ ULAŞIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 34 İNŞ 4093 BETONARME YÜKSEK YAPILAR SEÇMELİ 3 0 0 3
G 35 İNŞ 4094 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM SEÇMELİ 3 0 0 3
G 36 İNŞ 4801 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İNŞ 4002 BETONARME YAPILARININ TASARIMI ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 İNŞ 4006 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EKONOMİSİ ZORUNLU 3 1 0 5
B 3 İNŞ 4016 İŞ VE İMAR HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 İNŞ 4899 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 7
B 5 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CIE 3033 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 CIE 4011 UYGULAMALI HİDROLİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 CIE 4072 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 İNŞ 4024 MİMARLIK BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 İNŞ 4025 İLERİ YAPI STATİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 İNŞ 4026 BETONARME ELEM. DAYANIKLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 7 İNŞ 4033 YAPI MALZEMESİNDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 3
B 8 İNŞ 4035 YÜKSEK YAPILAR SEÇMELİ 3 0 0 3
B 9 İNŞ 4039 UZAYSAL SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 3
B 10 İNŞ 4044 ÖZEL TAŞIYICI SİSTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 11 İNŞ 4045 TAŞYICI SİSTEM KAVRAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 12 İNŞ 4048 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 13 İNŞ 4049 BETONARME YAPILAR SEÇMELİ 3 0 0 3
B 14 İNŞ 4053 SULAMA KURUTMA SEÇMELİ 3 0 0 3
B 15 İNŞ 4056 KIYI YAPILARI VE LİMANLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
B 16 İNŞ 4057 SU MÜHENDİSLİĞİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 17 İNŞ 4059 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HİDROLİK TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 18 İNŞ 4061 SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 19 İNŞ 4063 YERALTI SULARI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 20 İNŞ 4072 ÖZEL TEMELLER SEÇMELİ 3 0 0 3
B 21 İNŞ 4076 ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 22 İNŞ 4081 TRAFİK SEÇMELİ 3 0 0 3
B 23 İNŞ 4084 OTOYOL SEÇMELİ 3 0 0 3
B 24 İNŞ 4086 HAVAALANLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 25 İNŞ 4088 KAPLAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 3
B 26 İNŞ 4089 DEMİRYOLU SEÇMELİ 3 0 0 3
B 27 İNŞ 4096 İLERİ BETON TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 MSİ 2001 SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 MSİ 2005 KİŞİSEL GELİŞİM VE ETKİLİ YAŞAMAK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 MSİ 2006 BRİÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 MSİ 2010 İŞ GÜVENLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 MSİ 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MSİ 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MSİ 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MSİ 2022 MİMAR SİNAN SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MSİ 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MSİ 2027 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MSİ 2029 İLETİŞİM BECERİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 MSİ 2032 SOSYAL PSİKOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSİ 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSİ 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSİ 2061 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSİ 2064 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 MSİ 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 MSİ 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 MTS 3001 BİYOTEKNOLOJİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 5 MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 MTS 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 MTS 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MTS 3008 MALZEME VE ÜRETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 MTS 3009 ÇEVRENİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DİSİPLİNLERARASI PROJ. GELİŞ. TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MTS 3010 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MTS 3011 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN KARAKTERİZASYONU TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MTS 3012 TEKNİK TEKSTİLLER II TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MTS 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MTS 3020 ENERJİ VE ÇEVRE TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 MTS 3022 TÜNEL AÇMA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MTS 3024 JEOLOJİK PROBLEMLER VE JEOFİZİK ÇÖZÜMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MTS 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 MTS 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 MTS 3030 SULAK ALANLAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 MTS 3033 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
(http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://eng.deu.edu.tr/index.php/tr/oeretim-ve-snav-uygulama-esaslarhhhhhfgf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise CCdir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 50 iş günü süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr.Gürkan ÖZDEN
(Bölüm Başkanı)
DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir
Tel : 0232 301 70 05
Faks : 0232 301 72 53
E-posta : gurkan.ozden@deu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURUOĞLU
(Koordinasyon Komisyonu Başkan Yardımcısı)
DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü,
Tınaztepe Yerleşkesi, 35160, Buca, İzmir
Tel : 0232 301 70 71
Faks : 0232 301 72 53
E-posta : mehmet.kuruoglu@deu.edu.tr