DERECE PROGRAMLARI

: Çevre Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (DEÜ - ÇMB), Türkiyede lisans eğitimi veren ilk Çevre Mühendisliği Bölümüdür. 1975 yılında Ege Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesine bağlı olarak kurulan Bölüm, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinin oluşturulmasıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1992 tarihinde Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümlerinin bu Fakülteden ayrılmasından sonra da Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Bölümün öğretime başladığı 1975 yılından, 1992 yılına kadar örgün öğretim programı uygulanmıştır. 1992-1997 yılları arasında ikinci öğretim programı yürütülmüş, ancak, 1997 tarihinde son verilmiştir. Halen Hazırlık Sınıfı Zorunlu Olmak Koşuluyla Türkçe Program şeklinde tanımlanan türde örgün eğitim yapılmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Lisansüstü programının eğitim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Çevre Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Ogrenci Secme Sınavı sonucu yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programın amacı, Çevre mühendisliği ile ilgili süreçlerin tasarımını, inşaatını ve işletmesini yapabilen; çevre teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında yer alabilen; çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı için çevre yönetim araçlarını uygulayabilen; bireysel veya takım olarak çalışabilen mezunlar yetiştirmektir. Programda çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi, ekoloji, hidroloji, çevresel yapılara yönelik imalat ve zemin bilgisi, çevre mühendisliği ile ilgili temel işlemler, kimyasal ve biyolojik prosesler, su ve atıksu arıtımı, su getirme ve kanalizasyon, katı atıkların yönetimi, deniz deşarjları, hava kirliliği kontrolü ve çevre yönetim sistemlerine ilişkin dersler verilmektedir. Başarılı öğrenciler İnşaat Mühendisliği Programında Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP) ve/veya Yandal Programını tamamlayabilirler. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci dalda sertifika verilmektedir. Bölüm 2006 yılından buyana MÜDEK tarafından akreditedir ve 2011den bu yana EUR-ACE etiketine sahiptir. 2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki Etiketini almıştır ve 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, Bölümün 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında 11; FARABİ programı kapsamında 20 ikili anlaşması bulunmaktadır.
Bölümde bulunan Atıksu, Hava Kirliliği, Çevre Mikrobiyolojisi ve Arıtma Çamurları araştırma laboratuvarları olmalarının yanı sıra endüstriye ölçüm hizmeti vermektedir. Laboratuvarlar ölçüm hizmetinin garantisini sağlamak amacıyla kalite sistemi ve akreditasyon çalışmaları yürütmektedir. Ölçüm laboratuvarları TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasına ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ölçüm Yeterliliği Sertifikasına sahiptir. Su Laboratuvarı, Atık Biyoproses Laboratuvarı, Katı Atıklar ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı da öğrencilere eğitim; endüstriye, özel ve kamu kuruluşlarına ise bilimsel projelerde destek vermektedir.
Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2013 yılı itibari ile 13 profesör, 3 doçent, 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisi, 4 uzman, 3 teknisyen, 1 kimyager ve 1 mühendisten oluşan akademik kadro ile sürmektedir. Çevre Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, gelişmiş laboratuvarlarda araştırma olanakları, uzun yıllara dayalı güçlü akademik ve teknik altyapısı ile kamu, yerel yönetimler, sanayi ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Temel bilimler ve genel mühendislik konularında yeterli bilgiye sahiptir.
2   Çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
3   Temel bilimler, genel mühendislik, çevre bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki bilgileri kullanır.
4   Çevre Mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri belirler, analiz eder ve çözüm seçenekleri üretir; bu kapsamda uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5   Karmaşık çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla analiz eder.
6   Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık sistem, sistem bileşeni veya süreci tasarlar.
7   Çevre Mühendisliği uygulamalarında modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanır.
8   Deney tasarlar ve gerçekleştirir.
9   Veriyi değerlendirir ve yorumlar.
10   Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alır, bu gruplar içerisinde kendi sorumluluğunu belirler.
11   Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
12   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincindedir, bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
13   Mühendislik uygulamalarında gerekli olan bilişim teknolojilerini (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) ve modern mühendislik araçlarını kullanır.
14   Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
15   Teknik resim kullanarak alt yapı projelerini çizer, proje-pafta-harita okur.
16   Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına vakıftır.
17   Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile güncel mesleki konuları ve çağın sorunlarını bilir.
18   Çevre Mühendisliği ile ilgili alanlarda mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir; bu konularda kamuoyunu ve kurumları bilgilendirmek amacıyla görüşlerini yazılı veya sözlü olarak aktarır
19   Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
20   Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma (risk, güvenlik ve mevzuat) sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilebilirler. Başlıca kamu kuruluşları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su ve Orman Bakanlığı, Bu bakanlıklara bağlı genel müdülükler (DSİ gibi), bakanlıkların il müdürlükleri, Belediyeler ve onlara bağlı su ve kanalizasyon idareleri, vb sayılabilir. Özel sektörde ise her türlü endüstrinin çevre kirliliği ve atık yönetimi, iş sağlığı ve işçi güvenliği gibi departmanlarında görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız, Altyapı ve Çevre yatırımlarının planlama, tarsım, inşaat, işletme gibi hizmetlerini gerçekleştiren Mühendislik firmalarını oluşturabilmekte veya buralarda istihdam edilebilmektedir. Bunun yanı sıra sn günlerde gündemde olan çevre denetçiliği görevlisi konumunda da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı 53 zorunlu ve 10 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda 28 i Güz yarıyılında 27si Bahar yarıyılında açılan toplam 55 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde 60 teknik olmayan sosyal seçmeli ders ve 24 teknik seçmeli ders açılmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 219/21 AKTS dir. Bu seçmeli derslerden 7 AKTSlik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 ÇEV 1051 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 FİZ 1101 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 5 İNŞ 1011 TEKNİK RESİM ZORUNLU 3 1 0 5
G 6 KİM 1015 KİMYA ZORUNLU 3 2 0 5
G 7 MAT 1009 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 4
G 8 TBT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 ÇEV 1006 ÇEVRE BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 ÇEV 1008 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI I ZORUNLU 4 0 0 4
B 5 ÇEV 1012 TEKNİK İNGİLİZCE ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 FİZ 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 7 İNŞ 1012 STATİK ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 MAT 1010 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 4
B 9 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEV 2007 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KİMYASI II ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ÇEV 2009 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 İNŞ 2009 DİNAMİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 İNŞ 2013 MUKAVEMET ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 İNŞ 2019 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 İNŞ 2021 ÇEVRE MÜHENDİSLERİ İÇİN MALZEME ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 MAT 2011 MATEMATİK III ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MSİ 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MSİ 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEV 2010 ÇEVRE ANALİZ TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 ÇEV 2406 ÇEVRE MÜHENDİSLERİ İÇİN SAYISAL YÖNTEMLER ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 ÇEV 2408 ATMOSFER FİZİĞİ VE KİMYASI ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 İNŞ 2016 TOPOĞRAFYA ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 İNŞ 2018 HİDROLİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 6 MAK 2019 TERMODİNAMİĞE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEV 3025 SU GETİRME ZORUNLU 3 1 0 5
G 2 ÇEV 3100 LABORATUVAR STAJI STAJ 0 0 0 3
G 3 ÇEV 3513 TEMEL İŞLEMLER ZORUNLU 3 1 0 4
G 4 ÇEV 3517 SU KALİTESİ KONTROLÜ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 ÇEV 3521 KİMYASAL PROSESLER ZORUNLU 2 1 0 3
G 6 ÇEV 3523 ÇEVRESEL TAŞINIM SÜREÇLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 ÇEV 3569 KATI ATIKLAR ZORUNLU 3 1 0 4
G 8 İNŞ 3015 ZEMİN MEKANİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 İNŞ 3517 YAPI MÜHENDİSLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEV 3014 KANALİZASYON ZORUNLU 3 1 0 6
B 2 ÇEV 3024 HİDROLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 ÇEV 3200 LABORATUVAR STAJI STAJ 0 0 0 3
B 4 ÇEV 3616 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ ZORUNLU 3 1 0 4
B 5 ÇEV 3618 İÇME SULARININ ARITILMASI ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 ÇEV 3620 İSTATİSTİĞE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 ÇEV 3622 BİYOLOJİK PROSESLER ZORUNLU 2 2 0 4
B 8 ÇEV 3624 TEHLİKELİ ATIKLAR ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 ETE 3035 MULTİDİSİPLİNER ALANLARDA ELEMENT VE İZOTOP ÖLÇÜM TEKNİKLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 MTS 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MTS 3035 MULTİDİSİPLİNER ALANLARDA ELEMENT VE İZOTOP ÖLÇÜM TEKNİKLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEV 4700 MESLEK STAJ STAJ 0 0 0 4
G 2 ÇEV 4719 DENİZ DEŞARJLARI ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ÇEV 4721 ÇEVRESEL MODELLEME ZORUNLU 3 1 0 4
G 4 ÇEV 4763 ÇEVRE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 ÇEV 4767 KULLANILMIŞ SULARIN ARITILMASI ZORUNLU 4 0 0 4
G 6 ÇEV 4773 ÇEVRE SİSTEMLERİ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEV 4001 İÇME SUYU ARITMA TESİSİ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 ÇEV 4006 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 ÇEV 4007 DENİZ VE GÖL BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 ÇEV 4009 İLERİ ARITMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 ÇEV 4010 ANAEROBİK ARITMA SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 ÇEV 4011 VERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 ÇEV 4015 BİYOÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 ÇEV 4021 ENDÜSTRİYEL KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 9 ÇEV 4024 ATIK AZALTMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 ÇEV 4025 KATI ATIK TESİSLERİ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 11 ÇEV 4027 ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF SİS.TAS. SEÇMELİ 2 0 0 2
G 12 ÇEV 4041 DEPONİ PLANLAMA VE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 13 ÇEV 4042 BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE NUTRİENT GİDERİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 14 ÇEV 4045 SU KALİTESİ MODELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 15 ÇEV 4053 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 16 ÇEV 4089 ARITMA TESİSİ HİDROLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 17 ÇEV 4095 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE NANOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 0 2
G 18 ÇEV 4097 İKLİM DEĞİŞİMİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 19 ENV 4003 ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARIT.TES.TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 20 ENV 4009 İLERİ ARITMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 21 ENV 4017 ATIKLARIN BİYODÖNÜŞÜMÜ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 22 ENV 4027 ARITMA ÇAMURLARI BERTARAF SİS.TAS. SEÇMELİ 2 0 0 2
G 23 ENV 4035 ÇEVRESEL DİSPERSİYON SEÇMELİ 2 0 0 2
G 24 ENV 4041 DEPONİ PLANLAMA VE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 25 ENV 4101 YERALTI SUYU VE TOPRAKTA KİRLETİCİ TAŞINIMINA GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 26 ENV 4103 ÇEVRE MÜHENDİSLİGİNDE SAYISAL METOTLAR SEÇMELİ 2 1 0 3
G 27 ENV 4105 KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN ARITIMI SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEV 4046 ENDÜSTRİ ATIK SULARININ ARITILMASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 ÇEV 4048 ARITMA ÇAMURLARININ BERTARAFI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 ÇEV 4050 ARITMA TESİSİ TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 6
B 4 ÇEV 4062 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 6
B 5 ÇEV 4800 MESLEK STAJ STAJ 0 0 0 4
B 6 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEV 4003 ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARIT.TES.TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 ÇEV 4004 TERFİ MERKEZLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 ÇEV 4005 SU KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 ÇEV 4008 YERALTISUYU AKIMI VE KİRLENMESİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 ÇEV 4016 KATI ARTIKLARIN GERİ KAZANILMASI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 ÇEV 4017 ATIKLARIN BİYODÖNÜŞÜMÜ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 ÇEV 4020 HAVA KALİTESİ MODELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 ÇEV 4029 KATI ATIK YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 9 ÇEV 4030 BİLGİSAYAR DESDEKLİ TASARIM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 10 ÇEV 4033 ALTYAPI TESİSLERİ MALİYET ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 11 ÇEV 4034 KENTSEL ALTYAPI TESİSLERİ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 12 ÇEV 4037 HAVA KİRLİLİĞİ KONTROL TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 13 ÇEV 4038 HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 14 ÇEV 4044 DERİN DENİZ DEŞARJLARI PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 15 ÇEV 4052 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 16 ÇEV 4064 MESLEKİ UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 3
B 17 ÇEV 4078 RADYOAKTİF KİRLENME SEÇMELİ 2 0 0 2
B 18 ÇEV 4084 AKTİF ÇAMUR BİYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 19 ÇEV 4086 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 20 ÇEV 4096 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIM METODLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 21 ÇEV 4106 ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITIMINDA MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 22 ENV 4006 ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 23 ENV 4016 KATI ARTIKLARIN GERİ KAZANILMASI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 24 ENV 4026 TEHLİKELİ VE ZARARLI ATIKLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
B 25 ENV 4102 YERALTİSUYU HİDROLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 26 ENV 4104 ÇEVRESEL MODELLEME SEÇMELİ 2 0 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 MSİ 2001 SUNUM VE SUNUŞ TEKNİKLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 MSİ 2002 FELSEFEYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 MSİ 2004 İNSAN İLİŞKİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 MSİ 2005 KİŞİSEL GELİŞİM VE ETKİLİ YAŞAMAK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 MSİ 2006 BRİÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 MSİ 2008 EKONOMİK KÜRESELLEŞME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 MSİ 2009 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 MSİ 2010 İŞ GÜVENLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 MSİ 2012 GENÇ GİRİŞİMCİLİK SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 MSİ 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 MSİ 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 MSİ 2022 MİMAR SİNAN SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 MSİ 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 MSİ 2026 AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KONSEYİNDE BÜTÜNLEŞİK ÇEVRE POLİTİKASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 MSİ 2027 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 MSİ 2029 İLETİŞİM BECERİLERİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 MSİ 2030 HALKLA İLİŞKİLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 MSİ 2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 MSİ 2032 SOSYAL PSİKOLOJİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 MSİ 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 MSİ 2041 BÜTÜNLEŞİK KIYI YÖNETİMİ, TÜRKİYEDE LİMAN YÖNETİMİ VE DEVLETLERARASI PROGRAMLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 MSİ 2043 İŞ KANUNU VE UYGULAMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 MSİ 2044 ORTAÇAĞ'DA ANADOLU UYGARLIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 MSİ 2048 TÜRKİYE'NİN JEO.MİRAS JEOTUR.JEOPARK POT.VE KORUNMASI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 MSİ 2049 DOĞAL AFETLER SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 MSİ 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 MSİ 2054 SOSYAL POLİTİKA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 MSİ 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 MSİ 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 MSİ 2061 İŞLETMELERDE İÇ DENETİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 MSİ 2062 YÖNETİMDE STRATEJİK PLANLAMA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 MSİ 2063 PAZARLAMAYA GİRİŞ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 MSİ 2064 SATRANÇ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 MSİ 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 MSİ 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 ETE 3005 YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 MTS 3002 DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE SEÇMELİ KONULAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 MTS 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 MTS 3004 ARKEOLOJİK PROSPEKSİYON TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 MTS 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 MTS 3008 MALZEME VE ÜRETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 MTS 3009 ÇEVRENİN KORUNMASINI AMAÇLAYAN DİSİPLİNLERARASI PROJ. GELİŞ. TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 13 MTS 3010 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 14 MTS 3011 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN KARAKTERİZASYONU TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 15 MTS 3012 TEKNİK TEKSTİLLER II TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 16 MTS 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 17 MTS 3015 YOL TEKNOLOJİSİNDE YENİLİKLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 18 MTS 3016 ULAŞIM SİSTEMLERİ ANALİZİNE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 19 MTS 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 20 MTS 3019 ÜRETİMDE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 21 MTS 3020 ENERJİ VE ÇEVRE TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 22 MTS 3021 MÜHENDİSLİK PROJELERİNDE KAYA MEKANİĞİ VE SAYISAL MODELLEME UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 23 MTS 3022 TÜNEL AÇMA TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 24 MTS 3023 MADEN ARAMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 25 MTS 3024 JEOLOJİK PROBLEMLER VE JEOFİZİK ÇÖZÜMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 26 MTS 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 27 MTS 3026 YER BİLİMLERİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 28 MTS 3027 SONDAJ TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 29 MTS 3028 MÜHENDİSLİKTE HARİTA BİLGİSİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 30 MTS 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 31 MTS 3030 SULAK ALANLAR TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 32 MTS 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 33 MTS 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
H 34 MTS 3033 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://eng.deu.edu.tr/index.php/tr/oeretim-ve-snav-uygulama-esaslarhhhhhfgf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise CCdir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 60 iş günü süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Tolga Elbir
Dokuz Eylül Universitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, Buca, 35280, Izmir-Turkey
Telefon : + 90-232-3017100
e-mail: tolga.elbir@deu.edu.tr