DERECE PROGRAMLARI

: Maliye

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline getirilmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968de fakülte olarak Ege Üniversitesine bağlanmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, tüm bölümlerde örgün ve ikinci öğretimde olmak üzere sürdürülmekte olup, eğitim dili Türkçedir. 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren tüm bölümlerde zorunlu hazırlık sınıfı eğitimine başlanmıştır.
Maliye Bölümünde, kamu ve özel sektörde gerekli olacak mali konulara ilişkin teknik bilgi ve yöntemler, gerekli ekonomi ve hukuk bilgileriyle birlikte incelenmekte ve bu konularda eğitim verilmektedir.

Kazanılan Derece

Programı, tüm gereklerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Maliye alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Maliye programının kabul ve kayıt koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel kabul ve kayıt koşullarına uygundur. Bu koşullarla ilgili bilgiler, http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b6.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Maliye programına ilişkin önceki öğrenmenin tanınması koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel koşullarına uygundur. Bu koşullara ilişkin bilgiler http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Maliye lisans programında eğitim süresi, 1 yıl hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Dersler maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik, matematik ve hukuk ağırlıklı olup, öğrenim süresi boyunca maliye alanının konularında yoğunlaşılmaktadır. Programda, zorunlu derslerin yanı sıra bölüm öğrencilerinin ilgi duydukları alanlarda ders seçebilecekleri geniş bir seçimlik ders havuzu vardır. Bölüm öğretim programında isteğe bağlı olarak İngilizce ve Fransızca dillerinde yürütülen toplam 13 Erasmus dersi bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Maliye Bölümü 2012-2013 öğretim yılı itibariyle 5 profesör, 5 doçent, 4 yardımcı doçent ve 12 araştırma görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İktisadi ve İdari Bilimler ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahip olur.
2   Kamu maliyesi alanında kuramsal bilgiye sahip olur, bu bilgiyi yorumlar, sahip olduğu bilgiyi eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir ve çözüm önerileri getirir.
3   Vergi hukuku alanında mevzuat ve uygulamalı bilgiye sahip olur ve bu bilgiyi ilgili kişi ve kurumlara aktarır.
4   Maliye politikaları alanındaki uygulamaları bilir, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir.
5   Devlet bütçesinin hazırlanışı ve uygulanışına ilişkin bilgi sahibidir ve bu bilgiyi ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
6   Ekip çalışmasına açık, uyumlu ve yatkındır.
7   Maliye alanında sahip olduğu bilgileri toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun olarak iş hayatında kullanır.
8   Maliye alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9   Sözlü ve yazılı ifade yeteneğine sahip olur.
10   Alanıyla ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, kavrar ve bunlar arasında ilişki kurabilme becerisine sahip olur.
11   Bilgiye erişme ve bilgiyi kullanma yeteneğine sahip olur.
12   Stratejik düşünme, plânlama ve yönetme becerisine sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Maliye programı mezunlarının unvanları çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışan mezunlar, denetleme ve uygulama görevlerinde bulunabilmektedirler. Özellikle Maliye Bakanlığında denetleme görevi vergi müfettişi unvanı altında birleşen denetim birimlerinde gerçekleşebilmektedir. Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, gelir uzmanı, vergi dairesi memurlarıdır. Bu elemanlar belediye ve il özel idarelerinin ilgili servislerinde de görev alabilirler. Mezunlar İçişleri Bakanlığında kaymakamlık, Adalet Bakanlığı bünyesinde idari hakimlik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında müfettişlik, kontrolörlük ve uzmanlık, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda uzmanlık, kalkınma ajanslarında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda uzmanlık ve müfettişlik, kamu ve özel kuruluşların tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, uzmanlık, yeminli murakıplık, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler. Üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarında istihdam edilebilir ve akademik kariyer yapabilirler. Özel sektörde serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, gümrük müşaviri gibi unvanlar altında çalışabilirler.
Özetle mezunlar Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KİTler, Kalkınma Bakanlığı, Mahalli İdareler, Sayıştay, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Üniversiteler gibi kuruluşlar ile bankalar ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilmektedirler.
Mezunlar, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Maliye öğretim programında toplam 99 adet ders yer almaktadır. Bu derslerin 56sı zorunlu ders, 43ü seçimlik derstir. Seçimlik derslerin 13ü Erasmus dersidir. Öğrenciler, dört yıllık öğrenim süresi boyunca seçimlik dersler arasından 8 adedini seçmektedirler. Programda seçimlik ders sayısının toplam ders sayısına oranı % 12,5tir. AKTS kredileri açısından bakıldığında seçimlik derslerin toplam program içerisindeki oranı % 12,5tir. Programda yer alan zorunlu derslerin 32si, seçimlik derslerin ise 11i fakültenin diğer bölümlerinden alınmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 IBF 1001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 IBF 1003 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 IBF 1005 MATEMATİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ISL 1003 İŞLETME BİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 ISL 1005 FİNANSAL MUHASEBE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 EMT 1004 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 IBF 1006 MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 IKT 1002 İKTİSADA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ISL 1004 FİNANSAL MUHASEBE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 KMY 1010 ANAYASA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 MLY 1002 KAMU MALİYESİ I ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IBF 2003 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ISL 2015 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ISL 2026 BORÇLAR HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 MLY 2003 MALİYE TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 MLY 2005 KAMU MALİYESİ II ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 2601 KAMU MALİYESİ : TEORİ VE UYGULAMA ERASMUS 3 0 0 6
G 2 IBF 2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 IKT 2013 MİKRO İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 KMY 2008 MEDENİ HUKUK SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 MLY 2015 KÜRESEL MALİ GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IKT 2008 MAKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 ISL 3031 İŞLETME FİNANSI ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 ISL 3033 TİCARET HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 MLY 2006 TÜRKİYE' NİN MALİ YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 MLY 2012 DEVLET BÜTÇESİ I ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 2606 DEVLET BÜTÇESİ I ERASMUS 3 0 0 6
B 2 ERA 2608 DEVLET BÜTÇESİ I ERASMUS 3 0 0 6
B 3 MLY 2008 MALİYE SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 MLY 2016 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA YENİ GELİŞMELER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 MLY 2066 MESLEKİ YABANCI DİL I (MALİYE) SEÇMELİ 3 0 0 5
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISL 3036 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 MLY 3001 PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MLY 3005 KAMU EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MLY 3007 VERGİ USUL HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 MLY 3013 DEVLET BÜTÇESİ II ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 4010 İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 ERA 3605 KAMU EKONOMİSİ: KAVRAMLAR VE POLİTİKALARI ERASMUS 3 0 0 5
G 3 ERA 3607 DEVLET BÜTÇESİ II ERASMUS 3 0 0 6
G 4 ERA 3609 DEVLET BÜTÇESİ II ERASMUS 3 0 0 5
G 5 MLY 3011 GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 MLY 3015 AVRUPA BİRLİĞİNİN MALİ YAPISI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 MLY 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MLY 3004 VERGİ HUKUKU I ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MLY 3006 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 MLY 3008 BÜTÇE POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 MLY 3010 DEVLET BORÇLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 MLY 3028 HAZİNE İŞLEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 3606 DEVLET BORÇLARI ERASMUS 3 0 0 5
B 2 ERA 3610 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE MALİYE POLİTİKASI ERASMUS 3 0 0 5
B 3 IBF 3002 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 IKT 3005 İKTİSAT POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 IKT 3028 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 MLY 3026 KAMU HARCAMA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMY 3015 İDARE HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 MLY 4005 MALİYE POLİTİKASI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MLY 4007 ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 MLY 4009 KAMU MALİ DENETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 MLY 4011 VERGİ HUKUKU II ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 MLY 4013 VERGİLEME EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 4603 ULUSLARARASI MALİ KURUMLAR ERASMUS 3 0 0 4
G 2 ERA 4605 MALİYE POLİTİKASI I ERASMUS 3 0 0 5
G 3 ERA 4607 TAXATION ECONOMY ERASMUS 3 0 0 4
G 4 IKT 3009 ULUSLARARASI İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 ISL 2004 MALİYET MUHASEBESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 ISL 3009 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 MLY 4019 VERGİ PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 MLY 4021 KAMU MALİYESİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 MLY 4023 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 MLY 4025 VERGİ İCRA HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISL 4002 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 MLY 4004 MALİYE POLİTİKASI II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 MLY 4006 MALİ YARGI ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 MLY 4008 VERGİ UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 MLY 4010 KAMU TERCİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 MLY 4012 ULUSLARARASI MALİYE ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 4602 ULUSLARARASI MALİYE ERASMUS 3 0 0 3
B 2 ERA 4604 MALİYE POLİTİKASI II ERASMUS 3 0 0 5
B 3 ERA 4606 KAMU TERCİHİ ERASMUS 3 0 0 4
B 4 IKT 4006 KALKINMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 IKT 4026 TÜRKİYE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 MLY 4024 MALİ PİYASALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 MLY 4026 MALİ İSTİKRAR POLİTİKASI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 MLY 4028 ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 MLY 4030 MALİ TEŞVİK SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 MLY 4032 VERGİ POLİTİKALARI VE BASKI GRUPLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 MLY 4036 MALİ DİSİPLİN VE MALİ KURALLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan ders tanıtım formlarında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://www.iibf.deu.edu.tr/sanal_ogrenci/ sayfa=genel/yonetmelikler/ogretim_sinav_uygulama_esaslari.htm) ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof.Dr. Kâmil TÜĞEN
E-posta adresi: kamil.tugen@deu.edu.tr
AKTS / DS Koordinatörleri: Yrd.Doç. Dr. Haluk TANDIRCIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜNAY BEKÂR
E-posta Adresi: haluk.tandirci@deu.edu.tr ayse.gunay@deu.edu.tr
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, Dokuzçeşmeler Kampüsü, 35160 Buca-İZMİR
Tel: 00 90 -232-3010266