DERECE PROGRAMLARI

: Kamu Yönetimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline getirilmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968de fakülte olarak Ege Üniversitesine bağlanmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, tüm bölümlerde örgün ve ikinci öğretimde olmak üzere sürdürülmekte olup, eğitim dili Türkçedir. Tüm bölümlerde seçimlik hazırlık sınıfı eğitimi bulunmaktadır.
Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu siyasaları belirleme ve uygulama anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, yapısal anlamda devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu Yönetimi; faaliyet, disiplin ve bir meslektir. Bunun yanı sıra birçok disiplini kapsayan displinlerarası bir niteliğe sahiptir. Bu özelliği kamunun sorunlarının çözümünü daha kolay hale getirmektedir. Kamu yönetimi; kamu politikalarının oluşturulması, uygulanması, planlanması, örgütlenmesi, yönlendirme, koordinasyon gibi işlem ve faaliyetlerin bir bütünüdür. Kamu Yönetimi programında kamu yönetiminin bu özelliklerinin neler olduğu ve nasıl uygulandığına yönelik bir eğitim sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Programı, tüm gereklerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Kamu Yönetimi programının kabul ve kayıt koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel kabul ve kayıt koşullarına uygundur. Bu koşullarla ilgili bilgiler, http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b6.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Kamu Yönetimi programına ilişkin önceki öğrenmenin tanınması koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel koşullarına uygundur. Bu koşullara ilişkin bilgiler http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kamu Yönetimi Lisans Programı, öğrencilere kamu yönetimi ile ilgili kuramları bilme, bilgiyi yorumlama ve uygulama yeteneğini de içeren bir altyapı kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yönde, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Yönetim Bilimleri ve Hukuk alanında temel teorik bilgilerin kazandırılması ve ödev, proje, alan araştırması gibi yöntemler ile teorik bilgilerin uygulamayla ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu Yönetimi lisans öğretim programında, üçüncü yarıyıldan itibaren alanda uzmanlaşmaya yönelik seçimlik dersler de yer almaktadır. Seçimlik derslerin bazılarının öğretim dili İngilizce ve/veya Fransızca olup, bu derslere Erasmus Programı kapsamındaki öğrenciler de kayıtlanabilmektedir. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Kamu Yönetimi Bölümü 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla 2 profesör, 4 doçent, 7 yardımcı doçent ve 12 araştırma görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İktisadi ve İdari Bilimlerle ilgili temel ve kavramsal bilgiye sahip olur.
2   Yönetim,Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Siyaset ve Hukuk bilimlerinin temel kavramlarına hâkim, bu alandaki bilgileri kamuda karar alma mekanizmalarında evrensel değerlerle bütünleşik değerlendirebilme ve uygulama yetkinliği kazanır,
3   Kamu yönetimiyle bağlantılı hukuk disiplinlerinin temel bilgilerine sahip olarak, güncel hukuki problemleri algılayıp yorumlayarak evrensel hukuk ilkeleriyle bağlantılı çözümler getirir,
4   Teorik bilgiyi pratiğe aktarabilme, uygulamaları analiz edebilme ve paylaşabilme becerisi kazanır,
5   Bir bilim dili olarak Türkçeyi etkin kullanma yeteneği kazanır,
6   Yönetimde demokratik değerleri özümsemiş, insan haklarına saygılı, geçmişi ve günümüzü sorgulayarak, etik ilkeler çerçevesinde hızlı karar verme, uygulama bilgi ve becerisi kazanır,
7   Bilgi toplumu gereği, ulusal ve uluslar arası gelişmeleri yerel, bölgesel ve ülke ölçeğinde takip ederek, akademik bilgi birikimini zenginleştirip, analiz ve muhakeme eder, problem çözer,
8   Kamu yararını gözetir, kurumsal-toplumsal sorumluluğa sahip olur,
9   Toplumsal dinamikleri etkileyen siyasi yapılanmaları ulusal ve uluslar arası düzeyde sorgular,
10   Kamu hizmetlerinde sürekliliği sağlayabilecek, kriz yönetimini kullanabilecek bilgi ve beceriyi sağlar,
11   Kent ve çevre alanındaki kuramları, alan ölçeğinde uygulamalı çalışır, analiz eder,
12   Disiplinlerarası ve disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır,
13   Kamu Yönetimi Disiplini içindeki tüm alanlarda, karşılaştırmalı akademik bilgi birikimi, analiz yapma, stratejik düşünme bilgi ve becerisine sahip, çözümler getirebilecek mezunlar verir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu Yönetimi programı mezunları ağırlıklı olarak kamu sektöründe çalışma motivasyonuna sahip olmakla birlikte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin diğer bölüm mezunlarının çalışabildiği hemen her alanda istihdam şansına sahiptir. Merkezi veya kurumlarca yapılan sınavlarda başarı göstermek kaydıyla müfettiş, denetçi ve uzman kadrolarına atanabilirler. İdari yargı hakimliği, kaymakamlık sınavlarına girebilirler. Devlet tüzel kişiliği dışında yerel yönetimler, meslek örgütleri ve sendikalarda istihdam edilebilirler. Özel sektörde çalışmayı tercih eden mezunlar ise bankalar, araştırma kuruluşları, şirketlerde çalışabilirler. Bunun yanında mezunlarımız Kamu Yönetimi ve ilgili disiplinlerde çalışma yapmak üzere akademik kariyere de yönelebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Kamu Yönetimi öğretim programında toplam 88 adet ders yer almaktadır. Bu derslerin 50si zorunlu ders, 38i seçimlik derstir. Seçimlik derslerin 7si Erasmus dersidir. Öğrenciler, dört yıllık öğrenim süresi boyunca seçimlik dersler arasından 12 adedini seçmektedirler. Programda seçimlik ders sayısının toplam ders sayısına oranı % 21dir. AKTS kredileri açısından bakıldığında seçimlik derslerin toplam program içerisindeki oranı % 22,5tir. Programda yer alan zorunlu derslerin 18i, seçimlik derslerin ise 12si fakültenin diğer bölümlerinden alınmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 IBF 1001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 IBF 1009 MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 ISL 1005 FİNANSAL MUHASEBE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 KMY 1009 SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 KMY 1011 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 EMT 1004 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 IKT 1002 İKTİSADA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 ISL 1004 FİNANSAL MUHASEBE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 KMY 1004 ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 KMY 1012 KAMU YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 KMY 1014 UYGARLIK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IBF 2003 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 KMY 2013 TÜRK ANAYASA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 KMY 2015 TÜRKİYENİN İDARİ YAPISI ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 KMY 2017 SİYASİ TARİH ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 KMY 2019 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 2501 KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA ERASMUS 3 0 0 4
G 2 IBF 2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 IBF 2005 SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 IKT 2013 MİKRO İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 KMY 2011 KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 KMY 2021 BİLİM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 KMY 2023 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMY 2008 MEDENİ HUKUK ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 KMY 2010 KENT YÖNETİMİ VE POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 KMY 2014 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 KMY 2018 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 MLY 2013 KAMU MALİYESİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 2502 İDARİ REFORM ERASMUS 3 0 0 4
B 2 IKT 2008 MAKRO İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 KMY 2016 KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 KMY 2020 KAMU YÖNETİMİNDE REFORM SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 KMY 2022 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI POLİTİK İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 KMY 2028 MEDYA, İKTİDAR VE DEMOKRASİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 KMY 2066 MESLEKİ YABANCI DİL I (KAMU YÖNETİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISL 2026 BORÇLAR HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 KMY 3005 SİYASET SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 KMY 3007 TÜRK SİYASAL HAYATI ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 KMY 3015 İDARE HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 KMY 3017 YEREL YÖNETİMLER ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 3501 SOCIOLOGIE HISTORIGUE DE LA TURQUIE CONTEMPORAINE APRÉS 1950 ERASMUS 3 0 0 5
G 2 IKT 3009 ULUSLARARASI İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 KMY 3019 MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 KMY 3021 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 KMY 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II (KAMU YÖNETİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 MLY 2002 DEVLET BÜTÇESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMY 3004 ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 KMY 3016 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 KMY 3018 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 KMY 3020 TÜRK YÖNETİM TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 KMY 3022 İDARİ YARGI ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 3508 1980 SONRASI TOPLUMSAL HAREKETLER ERASMUS 3 0 0 5
B 2 ERA 3510 AVRUPA VE TÜRKİYE'DE BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİ ERASMUS 3 0 0 5
B 3 ERA 3512 ÇEVRE YÖNETİMİ VE POLİTİKASI ERASMUS 3 0 0 4
B 4 IBF 3002 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 ISL 3033 TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 KMY 3024 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 KMY 3026 ANAYASA YARGISI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 KMY 3028 1980 SONRASI TÜRKİYE'DE SİYASAL YAŞAM SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 KMY 3030 BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMY 4003 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 KMY 4013 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 KMY 4015 CEZA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 KMY 4017 ULUSLARARASI POLİTİKA ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 KMY 4025 KENTLER TARİHİ VE KENTLERİN DÖNÜŞÜMÜ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 4021 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 ERA 4501 DOĞAL AFETLERDE KRİZ YÖNETİMİ VE YÖNETİMİ ERASMUS 3 0 0 4
G 3 ERA 4503 AVRUPA KONSEYİ VE YEREL YÖNETİMLER ERASMUS 3 0 0 4
G 4 KMY 4019 İNSAN HAKLARI HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 KMY 4021 AFET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 KMY 4023 YÖNETİM VE İNSAN SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 KMY 4027 ÇEVRE EĞİTİMİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 MLY 4001 TÜRK VERGİ SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KMY 4004 ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 KMY 4008 DEVLETLER HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 KMY 4014 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 KMY 4016 CEZA YARGILAMA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 KMY 4018 TÜRK DIŞ POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 4506 ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKASI ERASMUS 3 0 0 4
B 2 IKT 4026 TÜRKİYE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 ISL 3036 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 KMY 4020 KAMU SENDİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 KMY 4022 SİYASET PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 KMY 4024 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan ders tanıtım formlarında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://www.iibf.deu.edu.tr/sanal_ogrenci/ sayfa=genel/yonetmelikler/ogretim_sinav_uygulama_esaslari.htm) ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN
E-posta Adresi: zerrin.toprak@deu.edu.tr
Program Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Yunus Emre ÖZER, Doç. Dr. İbrahim Güray YONTAR
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Dokuzçeşmeler Kampüsü, 35160 Buca İZMİR
Telefon: 0 (232) 301 06 11