DERECE PROGRAMLARI

: Ekonometri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline getirilmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968de fakülte olarak Ege Üniversitesine bağlanmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, tüm bölümlerde örgün ve ikinci öğretimde olmak üzere sürdürülmekte olup, eğitim dili Türkçedir.
Ekonometri Bölümü matematik, istatistik ve yöneylem araştırmasından yararlanmak suretiyle, iktisat ve işletmeyle ilgili çeşitli sorunları analiz etmek ve en uygun kararların alınmasını sağlamakla ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.

Kazanılan Derece

Programı, tüm gereklerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Ekonometri alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ekonometri programının kabul ve kayıt koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel kabul ve kayıt koşullarına uygundur. Bu koşullarla ilgili bilgiler, http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b6.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Ekonometri programına ilişkin önceki öğrenmenin tanınması koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel koşullarına uygundur. Bu koşullara ilişkin bilgiler http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Ekonometri Lisans Programı; gelişen dünya ve ülke koşullarına göre ihtiyaç duyulan istatistik, ekonometri ve yöneylem bilim dallarında eğitim vererek öğrencilerin araştırma ve sorun çözme yönündeki becerilerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu programın temel amacı; kamu ve özel sektörün günden güne gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilecek araştırma, analiz ve problem çözme yeteneği olan, ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapabilen ve bu araştırmaları anlaşılır biçimde sunabilen öğrenciler yetiştirmektir. Program, mezunlara ekonometrik analizin yanı sıra makro ve mikro ekonomi, yöneylem araştırması, ileri istatistik ve bilgi teknolojileri konularında da uzmanlaşma fırsatı sunmaktadır. İlk iki yılda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çeşitli bölümleri tarafından sunulan, daha çok genel ve ortak dersler verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise bölüme özgü dersler yer almaktadır. Bölüm öğrencilerinin ilgi duydukları alanlarda ders seçebilecekleri geniş bir seçimlik ders havuzu vardır. Bölüm öğretim programında isteğe bağlı olarak İngilizce dilinde yürütülen Erasmus dersleri de bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Ekonometri Bölümü, 2017-2018 öğretim yılı itibariyle, 5 Profesör, 3 Doçent, 6 Yardımcı Doçent ve 7 Araştırma Görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İktisadi ve idari bilimler ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahip olur.
2   Makro, mikro ve sektör bazında ekonomik verileri toplar, işler, analiz eder ve yorumlayabilir.
3   Ekonometri alanı ile ilgili yazılı ve sözlü anlatımlarda Türkçeyi doğru ve uygun bir biçimde kullanır.
4   Ekonometri, istatistik ve yöneylem alanları ile ilgili bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programlama dilini kullanır.
5   Ekonometri alanında bilgiyi izleme ve bu konuda yerli ve yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurup, tartışır.
6   Ekonometri ile ilgili konularda araştırma yapar, bilgi birikimini yaptığı bu araştırmada azami düzeyde kullanır ve yaptığı bu araştırmayı rapor haline getirip en iyi şekilde sunar.
7   Meslek ahlakı ve sorumluluk bilincine sahiptir.
8   Takım çalışmasına uyumlu bir davranış gösterir, empati kurar, takımda aldığı görevleri yerine getirir ve gerektiğinde takım sorumlusu olup takımını yönetir.
9   Yenilikçi fikirlere açıktır ve bunları çalıştığı alana uyarlayarak karar verme özgüvenine sahiptir.
10   Sorunları algılayabilir, olaylar karşısında çok yönlü düşünür ve yorumlar; sorunların çözümünde esnek düşünebilir ve analitik düşünebilme becerisi göstererek risk alır ve hızlı karar verir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Ekonometri mezunlarına, Lisans Diploması verilir. Ekonometri mezunlarının; Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması bilim dallarında analiz ve sentez yeteneğine sahip, her türlü ekonomik literatürü kolaylıkla izleyen, kendi alanındaki ve yakından ilgili alanlardaki uzmanlıklarla bilinçli tartışmalara giren ve iktisadi konularda kendi başına bilimsel araştırma yapan, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri hızla takip eden bireyler olmaları beklenmektedir.
Ekonometri mezunları, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Diğer bölümlerden daha yoğun olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Merkez Bankası gibi analiz işlerinin yoğun olduğu kamu kuruluşlarında; ayrıca sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca ekonometri mezunları, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Ekonometri programında toplam 90 adet ders yer almaktadır. Bu derslerin 52si zorunlu ders, 38i seçimlik derstir. Seçimlik derslerin 9u Erasmus dersidir. Öğrenciler, dört yıllık öğrenim süresi boyunca seçimlik dersler arasından 12 adedini seçmektedirler. Programda seçimlik ders sayısının toplam ders sayısına oranı % 20,3tür. AKTS kredileri açısından bakıldığında seçimlik derslerin toplam program içerisindeki oranı % 21,2dir. Programda yer alan zorunlu derslerin 25i, seçimlik derslerin 17si fakültenin diğer bölümlerinden alınmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IBF 1001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 IBF 1003 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 IBF 1005 MATEMATİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 IBF 1007 İSTATİSTİK I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ISL 1001 İŞLETME BİLİMİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 ISL 1005 FİNANSAL MUHASEBE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 ERA 1401 İSTATİSTİK I ERASMUS 3 0 0 5
G 3 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 4 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EMT 1004 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 EMT 1006 DOĞRUSAL CEBİR ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 IBF 1006 MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 IBF 1008 İSTATİSTİK II ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 IKT 1002 İKTİSADA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 ISL 1002 İŞLETME BİLİMİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 ISL 1004 FİNANSAL MUHASEBE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 ERA 1402 İSTATİSTİK II ERASMUS 3 0 0 5
B 3 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 4 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EMT 2005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 EMT 2007 İLERİ MATEMATİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 EMT 2011 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 IKT 2013 MİKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ISL 3031 İŞLETME FİNANSI ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EMT 2013 TEMEL KEŞFEDİCİ VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 IBF 2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 IBF 2005 SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 ISL 1012 YÖNETİM VE ORGANİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 ISL 2026 BORÇLAR HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 MLY 2013 KAMU MALİYESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 EMT 2004 İLERİ MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 EMT 2006 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 EMT 2008 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 IKT 2008 MAKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 ISL 3009 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 2012 ÇALIŞMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 EMT 2010 TEMEL VARYANS ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 EMT 2012 İLERİ EXCEL UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 EMT 2066 MESLEKİ YABANCI DİL I (EKONOMETRİ) SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 IBF 2004 SÜREÇ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 ISL 3033 TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EMT 3005 EKONOMETRİYE GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 EMT 3009 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 EMT 3011 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 EMT 3013 SİSTEM ANALİZİ VE MODELLEME ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 3033 SOSYAL GÜVENLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EMT 3015 KALİTE GELİŞTİRME ARAÇLARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 EMT 3017 İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 EMT 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II (EKONOMETRİ) SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 EMT 4013 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 ERA 3401 EKONOMETRİYE GİRİŞ ERASMUS 3 0 0 5
G 7 ERA 3403 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASINA GİRİŞ ERASMUS 3 0 0 5
G 8 IBF 2002 FİNANS MATEMATİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 ISL 4002 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EMT 3004 EKONOMETRİYE GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 EMT 3006 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 EMT 3008 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 EMT 3016 REGRESYON ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EMT 3020 BİLGİSAYAR DESTEKLİ EKONOMETRİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 EMT 3022 UYGULAMALI OPTİMİZASYON SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 ERA 3402 EKONOMETRİ ERASMUS 3 0 0 5
B 4 ERA 3404 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ERASMUS 3 0 0 5
B 5 ERA 3701 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ERASMUS 3 0 0 5
B 6 IBF 3002 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 IBF 3004 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 IKT 3028 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 ISL 3024 ÜRETİM VE TEDARİK PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 YBS 3003 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EMT 4003 EKONOMETRİK MODELLER ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 EMT 4005 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 EMT 4009 BENZETİM TEORİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 IKT 3024 MATEMATİKSEL İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EMT 4007 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 EMT 4011 VERİ MADENCİLİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 EMT 4015 KESİT VERİSİ EKONOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 EMT 4017 KARAR VERME VE OYUN TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 ERA 4941 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ TABANLI KARAR VERME ERASMUS 3 0 0 5
G 6 ERA 4943 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK: İŞLETME VE İKTİSAT UYGULAMALI ERASMUS 3 0 0 5
G 7 IKT 4025 PARA VE SERMAYE PİYASALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EMT 4004 UYGULAMALI EKONOMETRİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 EMT 4008 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 EMT 4010 STOKASTİK SÜREÇLER ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 EMT 4018 BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EMT 4012 EKONOMETRİ SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 EMT 4016 YÖNEYLEM ARAŞTIRMA SEMİNERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 EMT 4022 DENEY TASARIMI VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 EMT 4024 İŞ HAYATI İÇİN TAHMİN TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 IKT 3009 ULUSLARARASI İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 IKT 4026 TÜRKİYE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 MLY 3024 MALİYE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan ders tanıtım formlarında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://www.iibf.deu.edu.tr/sanal_ogrenci/ sayfa=genel/yonetmelikler/ogretim_sinav_uygulama_esaslari.htm) ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ
E-posta Adresi: ipek.deveci@deu.edu.tr
AKTS / DS Koordinatörleri: Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ ve Doç.Dr. Hamdi EMEÇ
E-posta Adresleri: ipek.deveci@deu.edu.tr, hamdi.emec@deu.edu.tr
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü Dokuzçeşmeler Kampusu, 35160 Buca İZMİR
Telefon: 00 90 232 3010326