DERECE PROGRAMLARI

: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline getirilmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968de fakülte olarak Ege Üniversitesine bağlanmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, tüm bölümlerde örgün ve ikinci öğretimde olmak üzere sürdürülmekte olup, eğitim dili Türkçedir. 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren tüm bölümlerde zorunlu hazırlık sınıfı eğitimine başlanmıştır.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, sosyal politika, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, sosyoloji, psikoloji, iş hukuku ve sosyal güvenlik gibi sosyal bilimlerin birçok dalını içine alan disiplinler arası bir kimliğe sahiptir. Bölümümüzün kuruluşu Ege Üniversitesi, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1969 yılında Prof. Dr. Muhittin ALAM tarafından kurulan Sosyal Politika Kürsüsü ile başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesindeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ise 1982 yılında kurulmuştur. Çalışma Ekonomisi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi olmak üzere dört anabilim dalında eğitim vermekte olan bölümde, ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2 tezli, 3 tezsiz olmak üzere toplan 5 Yüksek Lisans ve bir Doktora programı eğitimi de verilmektedir.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereklerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programının kabul ve kayıt koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel kabul ve kayıt koşullarına uygundur. Bu koşullarla ilgili bilgiler, http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b6.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programına ilişkin önceki öğrenmenin tanınması koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel koşullarına uygundur. Bu koşullara ilişkin bilgiler http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programı temelde insan kaynakları ve sosyal politika alanında güncel ve evrensel bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim planına sahiptir. Program; çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemekte ve bu doğrultuda eğitim ve öğretim sunmaktadır. İlk iki yılda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çeşitli bölümleri tarafından sunulan, daha çok genel ve ortak dersler verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise bölüme özgü dersler yer almaktadır. Bölüm öğrencilerinin ilgi duydukları alanlarda ders seçebilecekleri geniş bir seçimlik ders havuzu vardır. Bölüm öğretim programında isteğe bağlı olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yürütülen toplam 18 Erasmus dersi bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Çalışma Ekonomisi Bölümü 2012-2013 öğretim yılı itibariyle 8 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent ve 13 araştırma görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İktisadi ve İdari Bilimler ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahip olur.
2   Sosyal politika konusunda kuramsal ve uygulama yönleriyle detaylı bilgi sahibidirler; sosyal haklara saygılıdırlar; çıkar çatışmalarında çözüm önerileri geliştirebilecek yetkinliğe sahiptirler; adil gelir dağılımı ile etik ve doğal çevre değerlerinin uygulamada hayata geçirilmesi için çaba gösterirler.
3   Makro düzeyde ve ekonomik birimlerde insan kaynakları süreçlerine ilişkin detaylı bilgiyle donatılmışlardır; bu bilgileri alandaki yazılımları da kullanarak uygulama ve başkalarıyla paylaşabilme becerisini gösterirler; insan sermayesinin üretim süreçlerinde verimli ve insancıl şekilde değerlendirilmesine, geliştirilmesine yönelik bağımsız çalışmalar yapabilirler
4   Endüstri ilişkileri, çağdaş sendikacılık ve toplu sözleşme alanlarında ileri düzeyde kuramsal, tarihi, hukuki ve uygulamalı bilgilere sahiptirler; çalışma barışına odaklanan, yaratıcı sosyal diyalog ortamları oluşturma becerisiyle süreçleri yönetebilirler, karşılaşacakları sorunlara çözüm üretebilirler.
5   İşgücü piyasaları ve istihdam konusundaki detaylı kuramsal ve uygulamalı bilgilerini bu konulardaki gelişmeleri analiz etmek ve yorumlamak için kullanabilirler; işgücü arz-talebi ile planlamasına ilişkin değerlendirme ve çalışmalar yapabilir, işsizliğin azaltılmasına yönelik öneriler geliştirebilirler.
6   Yönetim ve Çalışma Psikolojisi alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptirler; sorunların analizini yapıp çalışanların yüksek verimi yanında, çalışma mutluluğunu ve kişisel gelişimini de hedefleyen çalışmalar yapabilir; çalışma yaşamının her boyutuna psikolojik açıdan yaklaşıp olguları değerlendirebilirler.
7   Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmışlardır; toplumsal etkinlik ve uyumu hedefleyen bir meslek yaşamı ve çalışma kültürünün gelişebilmesi için görüş, öneri ve çözümler geliştirebilirler; çalışma yaşamının her boyutuna sosyolojik açıdan yaklaşıp değerlendirme yapabilirler.
8   İşçi sağlığının korunup geliştirilmesi ve iş güvenliğinin ileri düzeyde sağlanmasına yönelik kuramsal, teknik ve uygulamalı bilgilere sahiptirler; alandaki mevzuata hâkim olarak çalışma ortamındaki fiziki ve psiko-sosyal riskleri değerlendirip sorunları analiz edebilir ve mevzuata uygun şekilde çözme becerisini gösterirler.
9   Sosyal güvenlik konusunda kuramsal ve hukuki bilgilerini uygulamada kullanabilirler; bu alandaki kurumsal yapıları ve uygulamaları tanırlar; bilgilerini başkalarıyla paylaşabilir, çalışma yaşamında karşılaşılacak sorunlara güncel mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilirler.
10   İş hukuku alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptirler; mevzuat bilgilerini uygulamada başarıyla kullanıp değişik durumlara uyarlayabilirler; sorunlar karşısında sorumluluk alıp çözüm üretebilirler; bilgileri başkalarına aktarıp onların yetişmelerine katkıda bulunabilme yeteneğini edinmişlerdir.
11   Türkçe ye ileri düzeyde hâkimdirler. En az bir yabancı dil öğrenmek için gayret gösterirler; kendini ifade etme, topluluk önünde konuşma, konuları sınıflandırma, analiz, sentez, raporlama ve sunum yapma becerilerine sahiptirler; yayınları ve bilgileri özümseyerek öneriler geliştirebilirler.
12   Bilimsel düşünce ve araştırma yöntemleri konusunda temel bilgilere sahiptirler; ileri düzeyde okuma, öğrenme ve araştırma becerisini gösterirler; bilgi okuryazarlığı yeteneğini kazanmış olarak bilimsel bakış açısıyla olguları neden-sonuç analizleriyle kavrayarak değerlendirip yorumlayabilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programı mezunları, kamu ve özel sektörün birçok alanında çalışma imkânına sahiptir. Bölüm mezunları işletmelerin İnsan Kaynakları ya da Personel Yönetimi departmanlarında yönetici olarak, İşçi ve İşveren Kuruluşlarında Eğitim ve Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarda uzman olarak, Türkiye İş Kurumu gibi kurumlarda istihdam ve meslek elemanı olarak, sigorta şirketlerinde uzman ve eleman olarak, Dışişleri Bakanlığının - Çalışma Ataşeliği - kadrolarında uzman olarak, bağımsız danışmanlık ve eğitim veren kurumlarda iş, istihdam ve sosyal güvenlik uzmanı olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarının çalıştığı tüm alanlarda istihdam şansı bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programında toplam 90 adet ders yer almaktadır. Bu derslerin 49u zorunlu ders, 41i seçimlik derstir. Seçimlik derslerin 18i Erasmus dersidir. Öğrenciler, dört yıllık öğrenim süresi boyunca seçimlik dersler arasından 10 adedini seçmektedirler. Programda seçimlik ders sayısının toplam ders sayısına oranı % 17dir. AKTS kredileri açısından bakıldığında seçimlik derslerin toplam program içerisindeki oranı % 16,7dir. Programda yer alan zorunlu derslerin 17si, seçimlik derslerin 5i fakültenin diğer bölümlerinden alınmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 IBF 1001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 IBF 1003 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 IBF 1005 MATEMATİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ISL 1003 İŞLETME BİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 ISL 1005 FİNANSAL MUHASEBE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 CEK 1002 ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 EMT 1004 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 IBF 1006 MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 IKT 1002 İKTİSADA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 ISL 1004 FİNANSAL MUHASEBE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 ISL 1012 YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 2005 SOSYAL POLİTİKA I ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 CEK 2009 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ I ZORUNLU 3 0 0 7
G 3 IBF 2003 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 IKT 2013 MİKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 KMY 1010 ANAYASA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 2007 MİLLİ GELİR VE GELİR DAĞILIMI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 CEK 2011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 ERA 2131 MİLLİ GELİR VE GELİR DAĞILIMI (İNGİLİZCE) ERASMUS 3 0 0 4
G 4 ERA 2133 MİLLİ GELİR VE GELİR DAĞILIMI (ALMANCA) ERASMUS 3 0 0 4
G 5 ERA 2135 MİLLİ GELİR VE GELİR DAĞILIMI (FRANSIZCA) ERASMUS 3 0 0 4
G 6 IBF 2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 IBF 2005 SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 2004 İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 CEK 2008 SOSYAL POLİTİKA II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 CEK 2012 ÇALIŞMA EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 CEK 2016 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK TOPLUMSAL YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 CEK 2018 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 2014 TEKNOLOJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 CEK 2066 MESLEKİ YABANCI DİL I (CEEI) SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 ERA 2132 TEKNOLOJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI ( İNGİLİZCE) ERASMUS 3 0 0 5
B 4 ERA 2134 TEKNOLOJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI (ALMANCA) ERASMUS 3 0 0 5
B 5 ERA 2136 TEKNOLOJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI (FRANSIZCA) ERASMUS 3 0 0 5
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 3003 BİREYSEL İŞ HUKUKU I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 CEK 3005 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 CEK 3021 YÖNETİM SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 CEK 3023 İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 CEK 3025 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 CEK 3027 ÜCRET SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 3029 SOSYAL DEVLET SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 CEK 3031 EKONOMİ VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 CEK 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II (CEEI) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 ERA 3135 EKONOMİ VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK (İNGİLİZCE) ERASMUS 3 0 0 4
G 5 ERA 3137 EKONOMİ VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK (ALMANCA) ERASMUS 3 0 0 4
G 6 ERA 3139 EKONOMİ VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK (FRANSIZCA) ERASMUS 3 0 0 4
G 7 MLY 4001 TÜRK VERGİ SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 3006 ENDÜSTRİDE EĞİTİM YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 CEK 3008 SENDİKALAR HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 CEK 3010 BİREYSEL İŞ HUKUKU II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 CEK 3028 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 CEK 3030 BİLGİ SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 CEK 3034 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 3022 KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 CEK 3024 SOSYAL YARDIM VE HİZMETLER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 CEK 3032 MESLEK VE YETKİNLİK ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 CEK 3036 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 ERA 3138 KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (İNGİLİZCE) ERASMUS 3 0 0 5
B 6 ERA 3140 KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (ALMANCA) ERASMUS 3 0 0 5
B 7 ERA 3142 KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (FRANSIZCA) ERASMUS 3 0 0 5
B 8 IBF 3002 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 4003 TOPLU SÖZLEŞME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 CEK 4007 VERİMLİLİK YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 CEK 4023 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 CEK 4025 KARİYER VE PERFORMANS GELİŞTİRME ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 4011 ÜCRET TEORİSİ VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 CEK 4013 YENİ TEKNOLOJİLER VE ÇALIŞMA HAYATI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 CEK 4027 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 CEK 4029 İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 CEK 4031 KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 CEK 4035 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 ERA 4137 KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (İNGİLİZCE) ERASMUS 3 0 0 5
G 8 ERA 4139 KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (ALMANCA) ERASMUS 3 0 0 5
G 9 ERA 4141 KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (FRANSIZCA) ERASMUS 3 0 0 5
G 10 ERA 4143 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ERASMUS 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 4010 İŞ HUKUKU VE UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 CEK 4012 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 CEK 4032 KAMU ÇALIŞMA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 CEK 4034 SOSYAL PLANLAMA ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 CEK 4036 AB VE SOSYAL POLİTİKA ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 4026 ÖZEL SİGORTACILIK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 CEK 4028 TOPLU PAZARLIK PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 CEK 4030 SENDİKACILIK VE SİYASET SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 CEK 4038 SOSYAL DİYALOG VE YÖNETİME KATILMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 CEK 4040 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 ERA 4140 SOSYAL DİYALOG VE YÖNETİME KATILMA ERASMUS 3 0 0 5
B 7 ERA 4142 SOSYAL DİYALOG VE YÖNETİME KATILMA ERASMUS 3 0 0 5
B 8 ERA 4144 SOSYAL DİYALOG VE YÖNETİME KATILMA ERASMUS 3 0 0 5
B 9 ERA 4146 ÇALIŞMA VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ ERASMUS 3 0 0 5
B 10 ERA 4148 DİJİTAL ÇAĞDA ÇALIŞMA HAYATININ YENİ DİNAMİKLERİ ERASMUS 3 0 0 5
B 11 ISL 3033 TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan ders tanıtım formlarında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://www.iibf.deu.edu.tr/sanal_ogrenci/ sayfa=genel/yonetmelikler/ogretim_sinav_uygulama_esaslari.htm) ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. Tunç DEMİRBİLEK
E-posta Adresi: t.demirbilek@deu.edu.tr
AKTS / DS Koordinatörleri: Prof. Dr. Özlem ÇAKIR / Doç.Dr. Barış SEÇER
E-posta Adresi: ozlem.cakir@deu.edu.tr
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Dokuzçeşmeler Kampüsü, 35160 Buca İZMİR
Telefon: 00 90 232 301 07 27