DERECE PROGRAMLARI

: İşletme

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline getirilmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968de fakülte olarak Ege Üniversitesine bağlanmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, tüm bölümlerde örgün ve ikinci öğretimde olmak üzere sürdürülmekte olup, eğitim dili Türkçedir. 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren tüm bölümlerde zorunlu hazırlık sınıfı eğitimine başlanmıştır.
İşletme lisans programı, güncel işletme yönetimi yaklaşımlarını benimsemiş, girişimci, yenilikçi, rekabetçi, analitik düşünen, hızlı karar alan, kalifiye ve donanımlı yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, İşletme Bölümünde uluslararası düzeyde bir lisans programı yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Programı, tüm gereklerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar İşletme alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İşletme programının kabul ve kayıt koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel kabul ve kayıt koşullarına uygundur. Bu koşullarla ilgili bilgiler, http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b6.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

İşletme programına ilişkin önceki öğrenmenin tanınması koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel koşullarına uygundur. Bu koşullara ilişkin bilgiler http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İşletme lisans programı, bilimsel işletme yönetimine yönelik güncel bir içeriğe sahiptir. İşletme biliminin alt işlevleri olan yönetim ve organizasyon, pazarlama, muhasebe, finans, üretim, sayısal yöntemler ve ticaret hukuku alanlarını içine alarak eğitim ve öğretim yapmaktadır. İlk iki öğretim yılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çeşitli bölümleri tarafından verilen, daha çok genel ve ortak dersler yer almaktadır. Son iki öğretim yılında ise alana yönelik dersler ağırlıktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olarak ders seçebilecekleri geniş bir seçimlik ders havuzu vardır. Ayrıca İngilizce ve/veya Fransızca dillerinde yürütülmekte olan ve öğrencilerin Erasmus Değişim Programı kapsamında seçebileceği yedi ders bulunmaktadır. Bunun dışında öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilmektedir.
İşletme Bölümü 2012-2013 öğretim yılı itibarıyla 16 profesör, 15 doçent, 15 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 18 araştırma görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İktisadi ve idari bilimler ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahip olan,
2   Temel işletmecilik, iş kurma ve geliştirme, yönetim işlevleri ile ilgili kuramsal ve temel bilgiler ışığında güncel gelişmeleri anlayabilen ve uygulamaya aktarabilen,
3   Örgütsel ortamda insan davranışına ilişkin temel kavramları anlama, yorumlama, davranışsal ve yönetsel sorunları birey, grup ve örgüt düzeyinde analiz ederek çözümleyebilen ve öneriler geliştirebilen, insan kaynağının etkin kullanımına dönük süreçleri işletmenin iç-dış imajını geliştirerek, rasyonellik ilkeleri çerçevesinde yapılandırabilen,
4   Uzun dönemde işletmenin sürdürülebilirliliğini sağlamak için rekabet avantajı ve ortalama bir getiri elde etmek üzere, çevresel koşullardaki değişimlerin analizini yapabilen; çevreye uyum sağlayıcı kurumsal, işletme ve işlevsel stratejiler geliştirebilen; stratejileri uygulayabilen ve kontrol edebilen,
5   Temel hukuk kavramlarına, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İşletme Hukuku alan bilgilerine hakim ve işletmelerin hukuki sorunlarına çözüm üretebilen,
6   İşletmeleri sistem yaklaşımı temelinde bir bütün olarak algılayabilen, işletme sorunlarını tanımlama, tasarlama ve modelleme konusunda bilgi sahibi, çağdaş teknolojileri kullanabilen ve elde edilen sonuçları yorumlayabilen,
7   Uluslararası kalite yönetim sistemlerini bilen ve sistemin geliştirilmesine ilişkin süreç ve takımlarda yer alabilecek becerilere hakim,
8   İşletme sorunlarına disiplinlerarası yaklaşan, kalitatif ve kantitatif verilerin matematiksel ve istatistiksel modellerle bütünleştirebilen, analitik ve bilişsel düşünme becerilerine hakim,
9   Finansal tablo ve raporları hazırlama, analiz etme, denetleme becerilerine hakim ve bunları işletme sorunlarının çözümünde kullanabilen,
10   Muhasebe-Finans sorunlarını tanıma ve çözme yeteneğine hakim, doğru ve isabetli finansal kararlar alabilen,
11   Finans teorisi, ulusal ve uluslararası finansal piyasalar ve yatırım kararları hakkında temel bilgilere sahip ve bu bilgiler ışığında alternatif çözüm önerileri geliştirebilen,
12   Pazarlama alanında küresel rekabet ortamının gerektirdiği stratejik pazarlama yönetiminin uygulanabilmesi için gereken temel kavramlar, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sisteminin işletilmesi, tüketici davranışlarının anlaşılması ve doğru pazarlama karması stratejilerinin belirlenerek uygulanmasını sağlayacak kavramsal bilgilere hakim,
13   Üretim\İşlemler ve pazarlama işlevlerinin, rakipleri de dikkate alarak firma ve müşteri açısından maksimum etkinlikte çalışmasını sağlayacak, bilgi ve donanıma sahip, güncel üretim ve pazarlama bilgilerini sorun çözmeye dönük kullanabilen,
14   Üretimin verimliliğini arttıran üretim\işlemler yönetiminin toplumsal yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini ve diğer işlevlerle ilişkisini anlayabilen,
15   Bir işletmeci olarak bilgi okuryazarlığı, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması becerilerine sahip, sorumluluk alabilen, güncel gelişmeleri izleyen, analitik düşünerek sorunlara etik ilkeler çerçevesinde yaratıcı, yenilikçi ve rekabetçi çözümler üretebilen, mezunlar verir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İşletme programı mezunları hem kamuda, hem de özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedir. Mezunlar, çeşitli kurumlar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilmekte ve mali müşavir olabilmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası şirketlerin, araştırma kurumlarının ve bankaların insan kaynakları, pazarlama, finans ve üretim bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca, işletme mezunları lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer yapma olanağına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İşletme öğretim programında toplam 105 adet ders yer almaktadır. Bu derslerin 48i zorunlu ders, 57si seçimlik derstir. Seçimlik derslerin 6sı Erasmus dersidir. Öğrenciler, dört yıllık öğrenim süresi boyunca seçimlik dersler arasından 10 adedini seçmektedirler. Programda seçimlik ders sayısının toplam ders sayısına oranı % 17,2dir. AKTS kredileri açısından bakıldığında seçimlik derslerin toplam program içerisindeki oranı % 15,8dir. Programda yer alan zorunlu derslerin 16sı, seçimlik derslerin ise 7si fakültenin diğer bölümlerinden alınmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 IBF 1001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 IBF 1003 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 IBF 1005 MATEMATİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ISL 1001 İŞLETME BİLİMİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 ISL 1005 FİNANSAL MUHASEBE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 EMT 1004 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 IBF 1006 MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 IKT 1002 İKTİSADA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ISL 1002 İŞLETME BİLİMİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 ISL 1004 FİNANSAL MUHASEBE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 ISL 1010 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IBF 1007 İSTATİSTİK I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 IKT 2013 MİKRO İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 ISL 2003 İŞLETME YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 ISL 2015 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 ISL 2017 PAZARLAMA İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 2201 PAZARLAMA İLKELERİ ERASMUS 3 0 0 6
G 2 IBF 2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 IBF 2005 SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 ISL 2013 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 ISL 2019 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IBF 1008 İSTATİSTİK II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ISL 2004 MALİYET MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 ISL 2006 PAZARLAMA YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 ISL 2026 BORÇLAR HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ISL 2028 ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 2912 PAZARLAMA YÖNETİMİ ERASMUS 3 0 0 6
B 2 IBF 2002 FİNANS MATEMATİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 ISL 2024 SATIŞ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 ISL 2066 MESLEKİ YABANCI DİL I (İŞLETME) SEÇMELİ 3 0 0 5
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ISL 3001 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ISL 3009 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ISL 3031 İŞLETME FİNANSI ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 ISL 3033 TİCARET HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 ISL 3035 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 MLY 2013 KAMU MALİYESİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 3201 YARATICILIK YÖNETİMİ ERASMUS 3 0 0 4
G 2 ERA 3203 YARATICILIK YÖNETİMİ ERASMUS 3 0 0 4
G 3 ERA 3205 PERAKENDECİLİK ERASMUS 3 0 0 4
G 4 ISL 3013 MUHASEBEDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 ISL 3015 ÖZEL FİNANS TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 ISL 3021 YARATICILIK VE YENİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 7 ISL 3037 PERFORMANS ÖLÇME VE DEGERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 4
G 8 ISL 3039 PERAKENDECİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
G 9 ISL 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II (İŞLETME) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISL 3002 SAYISAL YÖNTEMLER ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ISL 3004 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 ISL 3026 FİNANSAL KURUMLAR ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 ISL 3028 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ISL 3030 FİNANS YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 ISL 3032 ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 3202 İŞLETME BÜTÇELERİ ERASMUS 3 0 0 5
B 2 ERA 3204 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ERASMUS 3 0 0 4
B 3 ERA 3206 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KONTROLÜ ERASMUS 3 0 0 5
B 4 IBF 3002 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 IKT 4026 TÜRKİYE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 ISL 3010 İŞLETME BÜTÇELERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 ISL 3014 STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 ISL 3034 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 ISL 3036 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 ISL 3038 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 ISL 3040 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 MLY 3024 MALİYE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 4021 İŞ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 ISL 4001 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 ISL 4003 YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 ISL 4045 YÖNETSEL KARAR VERME TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 4203 HİZMET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ ERASMUS 3 0 0 5
G 2 IBF 2004 SÜREÇ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 IBF 3004 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 ISL 4007 FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜNDE MUHASEBE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 ISL 4009 MUHASEBEDE VERGİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 ISL 4015 HİZMET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 ISL 4019 REKLAMCILIK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 ISL 4021 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 ISL 4023 HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 ISL 4035 REKABET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 ISL 4041 ULUSLARARASI FİNANS SEÇMELİ 3 0 0 5
G 12 ISL 4043 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISL 4002 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 ISL 4032 STRATEJİK YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 7
B 3 ISL 4034 KÜRESEL PAZARLAMA YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 MLY 4001 TÜRK VERGİ SİSTEMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IKT 4014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 ISL 4008 ULUSLARARASI MUHASEBE SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 ISL 4010 MUHASEBE DENETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 ISL 4012 PORTFÖY YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 ISL 4014 TÜREV PİYASALAR SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 ISL 4018 ÇEVRE VE KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 ISL 4020 HİZMET VE TURİZM PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 ISL 4024 ÖRGÜT VE YÖNETİM GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 ISL 4026 YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
B 10 ISL 4030 OYUN KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 11 ISL 4038 ALTI SİGMA SİSTEMİ VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 12 ISL 4040 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 13 ISL 4046 BİLİŞİM HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan ders tanıtım formlarında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://www.iibf.deu.edu.tr/sanal_ogrenci/ sayfa=genel/yonetmelikler/ogretim_sinav_uygulama_esaslari.htm) ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr.Göktuğ Cenk AKKAYA
E-posta Adresi: cenk.akkaya@deu.edu.tr
AKTS / DS Koordinatörleri: Prof. Dr. Fatma TEKTÜFEKÇİ Prof. Dr.Göktuğ Cenk AKKAYA
E-posta Adresi: f.tektüfekci@deu.edu.tr - cenk.akkaya@deu.edu.tr
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Dokuzçeşmeler Kampüsü, 35160 Buca İZMİR
Telefon: 00 90 232 301 06 55