DERECE PROGRAMLARI

: İktisat

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin temelini oluşturan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 9 Eylül 1944 tarihinde kurulmuştur. 8 Haziran 1959 tarihinde kabul edilen 7334 sayılı kanunla İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline getirilmiştir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1968de fakülte olarak Ege Üniversitesine bağlanmıştır. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Fakülte Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır. Eğitim, tüm bölümlerde örgün ve ikinci öğretimde olmak üzere sürdürülmekte olup, eğitim dili Türkçedir. 2001-2002 öğretim yılı başından itibaren tüm bölümlerde zorunlu hazırlık sınıfı eğitimine başlanmıştır.
İktisat Bölümü tükenebilir kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin şekilde kullanılması, bu kaynakların arttırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı, tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar İktisat alanında lisans derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

İktisat programının kabul ve kayıt koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel kabul ve kayıt koşullarına uygundur. Bu koşullarla ilgili bilgiler, http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b6.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

İktisat programına ilişkin önceki öğrenmenin tanınması koşulları Dokuz Eylül Üniversitesinin genel koşullarına uygundur. Bu koşullara ilişkin bilgiler http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b7.html erişim sayfasında yer almaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İktisat Lisans Programı; öğrencilere alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazandırmayı ve bunu uygulamalı alanlarda ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. Bu programın temel amacı; öğrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir perspektif verebilmek ve bu sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmaktır.
İlk iki yılda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin çeşitli bölümleri tarafından sunulan, daha çok genel ve ortak dersler verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise bölüme özgü dersler ağırlık kazanmaktadır. Bölüm öğrencilerinin ilgi duydukları alanlarda ders seçebilecekleri geniş bir seçimlik ders havuzu vardır. Bölüm öğretim programında isteğe bağlı olarak alınan, İngilizce yürütülen 6 Erasmus dersi bulunmaktadır. Ayrıca öğrenciler, yurt içinde Farabi, yurt dışında ise Erasmus Programı kapsamında çeşitli Avrupa üniversitelerinde bir veya iki yarıyıl değişim programlarından yararlanabilmektedir.
İktisat Bölümü 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 8 profesör, 2 doçent, 16 yardımcı doçent ve 13 araştırma görevlisinden oluşan öğretim elemanı kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İktisadi ve idari bilimler ile ilgili temel kuramsal bilgiye sahip olabilme
2   İktisadî olguları ve karar verme birimlerinin davranış ilkelerini mikro düzeyde, temel kavramlar çerçevesinde anlayabilme
3   İktisadî olguları makro düzeyde toplulaştırabilme ve karar verme birimleri arasında ilişki kurarak ekonominin genel işleyiş sürecini değerlendirebilme
4   İktisadî alandaki teorik bilgiye hâkim olabilme, bilimsel düşünce ve açıklama yöntemleriyle metodolojik düşünme yetisi kazanabilme
5   İktisat teorisini ve iktisadî olguları; politik, sosyolojik, felsefi, tarihsel, kültürel ve teknolojik boyutlarıyla kavrayabilme
6   İktisadî alandaki teorik bilgiye bağlı olarak, iktisadî ilişkileri modelleyebilme, iktisatla ilgili matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik teknikleri kullanma becerisi kazanabilme
7   İktisadî sorunları, teorik bilgi ve araçsal donanıma bağlı olarak analiz edebilme
8   İktisadî olayların tarihsel gelişimini, ulusal ve uluslararası düzeyde kavrar, iktisadî olgulara eleştirel yaklaşır ve iktisadî sorunları bu perspektiften değerlendiribelme
9   İktisadî sorunların çözümlerine yönelik toplumun refahını arttıracak yönde politika önerileri geliştirebilme, kaynakların verimliliğini ve etkinliğini arttırma bilinci ve sorumluluğuyla stratejik planlamaya katkı sağlayabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

İktisat mezunları, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmektedir. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, bu unvanlara sahip olup çalışabilirler. Kamu ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, ulusal ve uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır. Ayrıca iktisat mezunları, lisansüstü programlara devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar, başvuracakları yükseköğretim kurumunun ve programın gerekliliklerini sağlamak koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında ikinci ve üçüncü düzey (yüksek lisans ve doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İktisat programında toplam 95 adet ders yer almaktadır. Bu derslerin 45i zorunlu ders, 50si seçimlik derstir. Seçimlik derslerin 6sı Erasmus dersidir. Öğrenciler, 4 yıllık öğrenim süresi boyunca seçimlik dersler arasından 13 adedini seçmektedirler. Programda seçimlik ders sayısının toplam ders sayısına oranı % 22,4tür. AKTS kredileri açısından bakıldığında seçimlik derslerin toplam program içerisindeki oranı % 21,67dir. Programda yer alan zorunlu derslerin 16sı, seçimlik derslerin 19u fakültenin diğer bölümlerinden alınmaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 IBF 1001 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 IBF 1003 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 IBF 1005 MATEMATİK I ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 ISL 1001 İŞLETME BİLİMİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 ISL 1005 FİNANSAL MUHASEBE I ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1009 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 EMT 1004 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 IBF 1006 MATEMATİK II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 IKT 1002 İKTİSADA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 ISL 1002 İŞLETME BİLİMİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 ISL 1004 FİNANSAL MUHASEBE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 KMY 1010 ANAYASA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 YDİ 1008 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IBF 1007 İSTATİSTİK I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 IKT 2003 İKTİSAT METODOLOJİSİ VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 IKT 2005 MİKRO İKTİSAT I ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 IKT 2007 MAKRO İKTİSAT I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 IKT 2011 İKTİSAT TARİHİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 MLY 2013 KAMU MALİYESİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 2601 KAMU MALİYESİ : TEORİ VE UYGULAMA ERASMUS 3 0 0 6
G 2 IBF 2001 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 IBF 2005 SOSYAL SORUMLULUK SEÇMELİ 3 0 0 4
G 4 ISL 2026 BORÇLAR HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
G 5 KMY 2025 SİYASET BİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IBF 1008 İSTATİSTİK II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 IKT 2002 MİKRO İKTİSAT II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 IKT 2004 MAKRO İKTİSAT II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 IKT 2006 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 IKT 2010 İKTİSAT TARİHİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 2002 SOSYAL POLİTİKA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 ERA 2304 ENERJİ EKONOMİSİ ERASMUS 3 0 0 5
B 3 IKT 2012 ENERJİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 IKT 2066 MESLEKİ YABANCI DİL I (İKTİSAT) SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 ISL 2014 PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 ISL 2015 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 ISL 3033 TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 MLY 2002 DEVLET BÜTÇESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EMT 3001 EKONOMETRİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 IKT 3001 PARA TEORİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 IKT 3003 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 IKT 3005 İKTİSAT POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CEK 2012 ÇALIŞMA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 ERA 3303 OYUN TEORİSİ VE ENDÜSTRİ İKTİSADI ERASMUS 3 0 0 5
G 3 IKT 3013 OYUN TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 IKT 3067 MESLEKİ YABANCI DİL II (İKTİSAT) SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 ISL 2004 MALİYET MUHASEBESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 ISL 3031 İŞLETME FİNANSI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 ISL 3036 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 YBS 3003 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EMT 3002 EKONOMETRİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 IKT 3002 PARA POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 IKT 3004 BÜYÜME TEORİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 IKT 3020 FİNANSAL İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ERA 3922 EKONOMİK BÜYÜME: TEORİ VE STRATEJİ ERASMUS 3 0 0 5
B 2 IBF 3002 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 IKT 3008 TARIM EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 IKT 3012 BİLGİ VE YENİLİK İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 IKT 3024 MATEMATİKSEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 IKT 3026 İKTİSADİ SİSTEMLER TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 IKT 3030 POLİTİK İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 ISL 2024 SATIŞ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 ISL 3009 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 IKT 4001 ULUSLARARASI İKTİSAT I ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 IKT 4003 İKTİSADİ VE STRATEJİK PLANLAMA ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 IKT 4021 FİNANSAL KURUMLAR VE BANKACILIK ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MLY 4001 TÜRK VERGİ SİSTEMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ERA 4303 ULUSLARARASI TİCARET VE YATIRIM ERASMUS 3 0 0 5
G 2 IKT 4007 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 IKT 4011 REKABET TEORİSİ VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 IKT 4015 MAKRO İKTİSADİ MODELLEME SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 IKT 4017 BÖLGESEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 IKT 4023 İKTİSAT FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 IKT 4025 PARA VE SERMAYE PİYASALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 IKT 4027 ENDÜSTRİ İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 MLY 3024 MALİYE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 IKT 4002 ULUSLARARASI İKTİSAT II ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 IKT 4006 KALKINMA EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 IKT 4008 YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 IKT 4026 TÜRKİYE EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CEK 4021 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 ERA 4922 AVRUPA BİRLİĞİNİN EKONOMİK PERSPEKTİFLERİ ERASMUS 3 0 0 4
B 3 IKT 4010 EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE AB SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 IKT 4012 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR VE TÜREV ÜRÜNLER SEÇMELİ 3 0 0 4
B 5 IKT 4014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 6 IKT 4016 TURİZM EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 7 IKT 4018 DEĞERLİLİK ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 8 IKT 4020 DÜNYA EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 9 IKT 4028 HETERODOKS İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan ders tanıtım formlarında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://www.iibf.deu.edu.tr/sanal_ogrenci/ sayfa=genel/yonetmelikler/ogretim_sinav_uygulama_esaslari.htm) ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gereken yeterlilik koşuludur. Ayrıca Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ikinci ve dördüncü bölümlerinin ilgili maddelerindeki koşulların da sağlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr.Yaşar UYSAL
E-posta Adresi: yasar.uysal@deu.edu.tr
AKTS / DS Koordinatörleri: Prof. Dr. Mert URAL - Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇETİN
E-posta Adresi: mert.ural@deu.edu.tr - mehmet.cetin@deu.edu.tr
İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Dokuzçeşmeler Kampüsü, 35160 Buca İZMİR
Telefon: 00 90 232 311 05 52