DERECE PROGRAMLARI

: Turizm İşletmeciliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Turizm İşletmeciliği Bölümü, 1991 yılında kurulmuş ve 1994 yılında İşletme Fakültesine katılmıştır. Turizm İşletmeciliği Lisans Programı, akademik bilgi ile pratik uygulamalar arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlamakta, otel yönetimi, girişimcilik, rekreasyon yönetimi, yiyecek-içecek işletmeleri yönetimi, turizm planlama ve politikaları, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, seyahat acentaları ve tur operatörlüğü gibi geniş bir alanı ve turizmin alt sektörlerini kapsayan çok yönlü bir turizm eğitimi sağlamaktadır.

Kazanılan Derece

Turizm İşletmeciliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ulusal öğrenci seçme sınavı ile yerleştirme yapılmış olması, DEU Yabancı Diller Y.O. İngilizce Yeterlilik Testi (en az 70) ya da TOEFL (internet tabanlı, en az 79) ya da eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili genel çerçeve DEU Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11-12-13-14 madderinde tanımlanmaktadır. DEU İşletme Fakültesinin uygulamalarına ilişkin diğer ayrıntılar, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında açıklanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf).

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir. Bu konudaki tüm ayrıntıların yer aldığı yasal düzenlemeler:
Dokuz Eylul University Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (madde 33,34,35)
DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (madde 33,34,35). (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf).

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Türkiye ekonomisinin önde gelen sektörlerinden biri halini alan turizmin hızlı gelişimi; turizm işletmelerinin profesyonel bilgiyle, işletmeci özelliğiyle, insan ilişkileri yetenekleri ve yabancı dil bilgisi ile donatılmış, iyi eğitimli turizm çalışanlarına yönelik gereksinimini artırmıştır. Bu gereksinimlere cevap vermek amacıyla, Turizm İşletmeciliği Lisans Programı, akademik bilgi ile pratik uygulamalar arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlamakta, otel yönetimi, girişimcilik, rekreasyon yönetimi, yiyecek-içecek işletmeleri yönetimi, turizm planlama ve politikaları, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, seyahat acentaları ve tur operatörlüğü gibi geniş bir alanı ve turizmin alt sektörlerini kapsayan çok yönlü bir turizm eğitimi sağlamaktadır. Öğretim dili İngilizcedir.
Turizm sektörü ile kurulan güçlü ilişkiler sektörün gözde ve önde gelen kurum ve kuruluşlarında staj ve iş imkanı sağlayarak öğrencilerin kariyerlerini geliştirmelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Turizm İşletmeciliği öğrencilerinin önderliğinde, Turizm Kariyer Günleri düzenlenmekte, bu kapsamda bölümü ziyaret eden sektör temsilcileri öğrenciler ile buluşarak hem kendi kuruluşlarını tanıtmakta hem de ilgilenen öğrenciler henüz mezun olmadan kendilerine istihdam olanakları sunmaktadır.
Ayrıca sektörle kurulan ilişkiler , öğrencilere kendi kuruluşlarında sağladıkları uygulama ortamı ile daha da güçlenerek devam etmektedir. Bu imkanların yanısıra öğrenciler, fakültenin diğer bölümlerinden dersler seçerek çeşitli alanlarda çift anadal ve/veya yandal sertifikası alarak kariyer alternatiflerini çeşitlendirebilmektedirler. Öte yandan bölüm öğrencileri, kendi anadallarında uzmanlık alabilme şansına sahip oldukları gibi, bölümün ve fakültenin Erasmus ve/veya ikili ilişkileri kapsamında anlaşmalı olduğu onlarca uluslararası üniversitede asgari 1 dönem olmak koşulu ile burslu bir şekilde öğrenim de görebilmektedir. Üniversite zorunlu dersleri dışında eğitim-öğretim dili İngilizce olan Turizm İşletmeciliği Bölümü, her dönem anlaşmalı olduğu yabancı üniversitelerden de öğrenci kabul etmekte, kültürel çeşitlilik ortamında bilginin yanısıra kültür paylaşımına da zemin hazırlamaktadır. Bölüm, öğrencilerin gelişimlerini sağlamanın yanında kendi üyesi bulunan öğretim elemanlarına da aynı zemini sunmakta ve bu doğrultuda ulusal çalıştay serileri düzenlenerek akademik camia ve özel sektör temsilcilerini biraraya getirerek tartışma platformları oluşturmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Temel iktisadi kavramları özümsemiş olma; ulusal ve uluslararası düzeyde piyasaların (mal, hizmet, para ve işgücü) işleyişini, yapısını ve dinamiklerini, toplum ve kurumlar üzerindeki etkilerini analiz ederek anlayabilme.
2   Hukuk, yaşam bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında mesleğin gerektirdiği temel bilgileri kavrama ve kullanabilme.
3   Turizm yönetiminde paydaşları bilgilendirmek, sorunlar hakkında nitel ve nicel verilerle desteklenen düşünce ve önerileri alandaki uzmanlara ve uzman olmayanlara sözlü ve yazılı olarak Türkçe veya İngilizce aktarabilme.
4   Uygun teknolojileri kullanarak iş alanında belirli bir gruba hitap edebilecek yazılı ve sözlü İngilizce profesyonel raporlar oluşturabilme(Common European Framework of Reference (CEFR) B2).
5   Uygun teknolojileri kullanarak iş alanında belirli bir gruba hitap edebilecek yazılı ve sözlü İngilizce dışında bir yabancı dilde kaliteli profesyonel raporlar oluşturabilme (Common European Framework of Reference (CEFR) B1).
6   İşletme analizinde kullanılan destekleyici yazılımlar üzerine bilgi ve beceri sahibi olma (European Computer Driving License, Advanced Level).
7   İnisiyatif kullanabilme ve kişisel sorumluluk alabilme.
8   İş ortamında etkin biçimde takım çalışmasında yer alabilme ve takımlara liderlik edebilme.
9   Alanıyla ilgili sorunları anlayabilme ve işletme alanındaki güncel uygulamalardan profesyonel gelişimi ve kişisel gelişiminde yararlanabilecek şekilde elde ettiği bilgileri kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme.
10   Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme, teorileri anlayabilme, uygun istatistik araçları kullanarak durumları somut ve soyut öğelerini belirleyerek değerlendirebilme, eldeki tüm verileri bir araya getirerek en uygun karar seçeneğini ortaya koyabilme ve alınan kararı uygulayabilme.
11   İşletme alanında etik ilkelere ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma, iş ortamında ve toplum hayatında farklı inanç ve fikirlere saygı gösterebilme
12   Alanı için gerekli temel istatistik bilgileri kavrama ve kullanabilme.
13   İşletme kavramını ve temel işletme fonksiyonlarını anlayarak bu temel fonksiyonlarda kullanılabilecek uygun analitik araçları belirleyebilme ve uygulayabilme.
14   Örgütsel strateji oluşturabilme; paydaşları ve hissedarları da dikkate alarak kârlılık, verimlilik, büyüme ve rekabetçi üstünlük gibi alanlarda yönetim araçlarını kullanarak stratejiyi yaşama geçirecek en uygun yaklaşımı belirleyebilme.
15   Hizmet sektörünü ve turizm endüstrisini anlayabilme ve turizm işletmelerindeki temel uygulamalarda kullanılabilecek uygun stratejik ve analitik araçları belirleme ve uygulayabilme.
16   Turizm sektörünün temelini oluşturan bireysel ilişkilerin, grup ilişkilerinin, toplumsal ilişkilerin ve turist davranışının temel niteliklerini anlayabilme, kültürel farklılıkları algılayabilme.
17   Turizm endüstrisinde ortaya çıkabilecek krizler, krizleri önleyebilme yolları ve krizlerin olası sonuçları hakkında bilgi sahibi olma ve edinilen bilgileri kriz sırasında kullanabilme.
18   En az bir turizm alt sektörünün gerektirdiği bilgi ve becerilere ileri düzeyde sahip olma, elde edilen bilgi ve becerileri ulusal ve uluslararası alanda kullanabilme.
19   Bir işletmeyi kurabilmek, çalıştırabilmek ve yönetebilmek için gerekli liderlik becerilerini gösterebilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Turizm İşletmeciliği mezunlarları, kamu ve özel sektörde görev yapmaktadırlar. Mezunlar, staj döneminde elde ettikleri deneyimleri ile ulusal ve/veya uluslararası turizm kurum ve kuruluşlarında (örneğin; zincir oteller, seyahat acentaları, havayolu firmaları, yiyecek-içecek işletmeleri, kongre acentaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı vd.) istihdam edilerek yönetici adayı olarak çalışmaktadırlar. İşletme Fakültesi mezunu olma özellikleri ile mezunlar, Turizm sektörü dışında kalan alan / sektörlerde (örneğin; Bankacılık ve Finans Sektörü, Perakendecilik, Dış Ticaret vd.) de görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İşletme Lisans programında, uluslararası standartları sağlayabilmek için, dört farklı ders kategorisi tanımlanmaktadır. Zorunlu Fakülte Dersleri (%20): İşletme Lisans Diploma programının temel derslerini destekleyici dersler ile beceri geliştirmeyi amaçlayan derslerdir. Zorunlu Bölüm Dersleri (%55): İşletme Lisans Diploma programının temel dersleridir. Bölüm İçi Seçimlik Dersler (%18): Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ilgili alanın alt dallarında yoğunlaşma sağlamayı amaçlayan derslerdir. Serbest Seçimlik Dersler (%7): Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve kariyer olanaklarını çeşitlendirmeyi, bakış açılarını ve entelektüel bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan derslerdir. Üniversitenin yabancı dilde eğitim veren diğer birimleri ile İşletme Fakültesinin diğer bölümleri tarafından sunulan zorunlu ve seçimlik dersler, İngilizce dışındaki yabancı dil dersleri ile Sanatsal, Kültürel ve Sportif içerikli dersler serbest seçimlik ders olarak seçilebilir. Bölüm programında yer alan zorunlu ve seçimlik ders içerikleri ile örtüşen, benzeşen dersler ile kredisiz dersler serbest seçimlik ders olarak seçilemez.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECO 1001 EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 FBA 1101 ENTEGRE DİL BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 FBA 1201 MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 FBA 1305 SOSYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 FBA 1307 CİNSİYET EŞİTLİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 6 FBA 1801 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 MNO 1001 İŞLETME YÖNETİMİNİN PRENSİPLERİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBA 1501 YABANCI DİL I (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 FBA 1503 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECO 1002 EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 FBA 1102 İLERİ YAZIŞMA BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 FBA 1202 İSTATİSTİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 4 FBA 1203 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 FBA 1302 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 MNO 1002 ÖRGÜT VE YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBA 1502 YABANCI DİL II (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 2 FBA 1504 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACC 2001 FİNANSAL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 FBA 2201 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 MNO 2002 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MRK 2901 PAZARLAMA ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TMT 2001 TURİZM VE SEYAHAT ENDÜSTRİSİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBA 2501 YABANCI DİL III (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 FBA 2503 YABANCI DİL III (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ACC 3001 MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 FBA 1304 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TMT 2002 AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TMT 2004 TURİZM COĞRAFYASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 TMT 2008 TURİZM VE TOPLUM ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 TMT 2010 DÜNYA COĞRAFYASI ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBA 2502 YABANCI DİL IV (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 2 FBA 2504 YABANCI DİL IV (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FBA 1401 İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 FIN 2002 İŞLETME FİNANSMANI ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 LAW 3001 İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TMT 3001 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBA 3501 YABANCI DİL V (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 FBA 3503 YABANCI DİL V (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ECO 4001 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 LAW 3002 İŞ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TMT 3006 KONAKLAMA VE TURİZM PAZARLAMA STRATEJİSİ VE POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 TMT 3335 STAJ ZORUNLU 0 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBA 3502 YABANCI DİL VI (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 2 FBA 3504 YABANCI DİL VI (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TMT 4003 TURİZM HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TMT 4019 DESTİNASYON PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FBA 4501 YABANCI DİL VII (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
G 2 FBA 4503 YABANCI DİL VII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TMT 4002 TURİZMDE STRATEJİK YÖNETİM PROJESİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FBA 4502 YABANCI DİL VIII (ALMANCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
B 2 FBA 4504 YABANCI DİL VIII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 4 0 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FBA 3001 İŞ HAYATINDA KADINLAR SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 FBA 3003 SOSYAL BİLİMLERDE ÇEVİRİ SERBEST SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 FBA 3005 TOPLUMSAL CİNSİYET VE TOPLUM SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 4 TMT 3004 TURİZMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 5 TMT 3005 ÖN BÜRO YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 6 TMT 3010 RESTORAN YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 7 TMT 3011 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 8 TMT 3013 SEYAHAT ACENTALARI VE TUR OPERATÖRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 9 TMT 3016 E-TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 4
H 10 TMT 3021 YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 11 TMT 3022 TURİZM VE REKREASYONDA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 4
H 12 TMT 3023 SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYON YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 13 TMT 3024 TURİZMDE MİSAFİR İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 14 TMT 3025 REKREASYON VE EĞLENCE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 15 TMT 3026 BİLETLEME VE BİLGİSAYARLI REZERVASYON İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
H 16 TMT 3027 TURİZM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 17 TMT 3028 ULUSLARARASI OTEL YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 18 TMT 3030 KRUVAZİYER OPERASYONLARI VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 19 TMT 3031 TURİZMDE TÜKETİCİ DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 4
H 20 TMT 3039 ETKİNLİK TURİZMİ VE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 21 TMT 4006 AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNDE SATIN ALMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 22 TMT 4012 TURİZMDE ÇEVRE ULUSAL PARK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 23 TMT 4014 ZİYARETÇİ ÇEKİCİLİKLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 24 TMT 4018 HAVAYOLU YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 4
H 25 TMT 4021 TOPLANTI ENDÜSTRİSİ VE KONGRE ORGANİZASYONLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
H 26 TMT 4023 ÖZEL İLGİ TURİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 27 TMT 4024 TURİZM PLANLAMASI VE GELİŞİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 28 TMT 4026 KÜLTÜREL TURİZM SEÇMELİ 3 0 0 4
H 29 TMT 4027 GIDA GÜVENLİĞİ VE SANİTASYON SEÇMELİ 3 0 0 4
H 30 TMT 4028 TURİZMDE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 31 TMT 4029 TURİZMDE PAYDAŞ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 32 TMT 4030 YİYECEK VE İÇECEK MALİYETLERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 33 TMT 4031 TURİZMDE TUR PLANLAMASI VE REHBERLİK HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 34 TMT 4033 TURİZMDE GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf). Alınan her ders için öğrenciler, öğretim üyesi tarafından verilen, harf sisteminden bir not ile değerlendirilmektedir.
Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir. Not sisteminde farklı durumlar için tanımlanmış notlar da bulunmaktadır. Eksik (I) notu, başarılı olmasına karşın derse ilişkin gerekli ödevini tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bir ders için Eksik notu alan bir öğrencinin, notların Öğrenci İşleri Birimine teslimini takiben 30 gün içerisinde, eksikleri tamamlaması gerekir. Aksi durumda (I) nout otomatik olarak FFe dönüşür. Başarılı (S) notu, kredili olmayan bir derste başarılı olan öğrencilere verilir. Başarısız (U) notu, kredili olmayan bir deste başarılı olamayan öğrencilere verilir. Muaf (E) notu, başka bir programdan transfer olan öğrencinin önceki programdan aldığı derslerinin, Fakülte Dekanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile denkliğinin verilmesi durumunda kullanılır ve öğrenci denkli verilen dersten muaf tutulur. Devamsız (NA) notu, derslere tanınan toleranslar çerçevesinde katılmamış öğrencilere verilir ve bu durumda dersin notu kümülatif ortalamaya FF olarak dahil edilir.
Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00 / 4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç.Dr. Ebru Günlü,
e-posta: ebru.gunlu@deu.edu.tr,
tel: 0 232 301 8239.