DERECE PROGRAMLARI

: İşletme

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İşletme bölümü 1988 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1992 yılında İşletme Fakültesinin kurulmasının ardından, fakültedeki ilk bölüm olarak burada yerini almıştır.
İşletme, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finansman, ticaret hukuku, yönetim bilgi sistemleri ve sayısal yöntemler disiplinlerinin ilgili kavram ve uygulamalarını içeren bir sahadır. İşletme Bölümü, bu alanda başarılı olabilmek için gereken farklı altyapıyı sunmaktadır. Hızla değişen iş dünyasında önemli ve kritik bir role sahiptir. İşletme Bölümü, öğrencilerinin, analitik yeteneklerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. Bölüm, fakültenin kurucularını da içeren kalifiye ve işine bağlı akademisyenlerle çalışır.

Kazanılan Derece

İşletme, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ulusal öğrenci seçme sınavı ile yerleştirme yapılmış olması, DEU Yabancı Diller Y.O. İngilizce Yeterlilik Testi (en az 70) ya da TOEFL (internet tabanlı, en az 79) ya da eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili genel çerçeve DEU Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11-12-13-14 madderinde tanımlanmaktadır. DEU İşletme Fakültesinin uygulamalarına ilişkin diğer ayrıntılar, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarındaaçıklanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir. Bu konudaki tüm ayrıntıların yer aldığı yasal düzenlemeler:
Dokuz Eylul University Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (madde 33,34,35)
DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (madde 33,34,35). (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf).

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İşletme, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi, pazarlama, muhasebe ve finansman, ticaret hukuku, yönetim bilgi sistemleri ve sayısal yöntemler disiplinlerinin ilgili kavram ve uygulamalarını içeren bir sahadır. İşletme Bölümü, bu alanda başarılı olabilmek için gereken farklı altyapıyı sunmaktadır. Hızla değişen iş dünyasında önemli ve kritik bir role sahiptir. İşletme Bölümü, öğrencilerinin, analitik yeteneklerini, eleştirel düşünmelerini, iletişim ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. Bölüm, fakültenin kurucularını da içeren kalifiye ve işine bağlı akademisyenlerle çalışır. İşletme Bölümü, ulusal ve uluslararası araştırma aktivitelere ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamındaki projelerin yürütülmesine önem vermekte ve bu konuda öğrencilerini ve çalışanlarını desteklemektedir.

İşletme Lisans Programında eğitim gören öğrenciler, ulusal ve uluslararası firmalarda kariyer olanaklarına ilişkin gereksinimleri karşılayan bir program kapsamında sunulan bir uzmanlık alanı programına kayıt olabilirler.

Öğrenciler aşağıda sunulan alanların birinde uzmanlaşabilmek için, zorunlu derslerine ek olarak ilgili alanda aşağıda yer alan en az altı (6) uzmanlık alanı dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Kazanılan uzmanlık alanı diploma eklerinde belirtilir. Öğrenciler sadece bir uzmanlık alanı programına kayıt olabileceklerdir.

DEÜ İşletme Lisans programı tarafından sunulan uzmanlık alanları şu şekildedir;

MUHASEBE UZMANLIK ALANI:

Zorunlu Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: ACC 4111, FIN 4111
Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: ACC 4220, ACC 4222, ACC 4231, ACC 4233, ACC 4242, IBS 4345, IBS 4382

GİRİŞİMCİLİK UZMANLIK ALANI:

Zorunlu Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: MNO 4222, MNO 4235
Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: FIN 4237, IBS 4145, LAW 4240, MNO 4237, MNO 4240, MNO 4242, MNO 4244, MRK 4220, MRK 4231, MRK 4233, QMT 4242, QMT 4244.

FİNANS UZMANLIK ALANI:

Zorunlu Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: FIN 4111, IBS 4321
Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: ACC 4111, FIN 4220, FIN 4222, FIN 4233, FIN 4235, FIN 4237, FIN 4240, FIN 4242, FIN 4244, FIN 4246, IBS 4362

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI:

Zorunlu Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: MNO 4211 and at least one of the courses from MNO 4220/MNO 4213/ MNO 4231
Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: IBS 3186, MNO 4213, MNO 4215, MNO 4220, MNO 4222, MNO 4224, MNO 4231, MNO 4233, MNO 4237, MNO 4240, MNO 4244, MNO 4246, QMT 4224

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANLIK ALANI:

Zorunlu Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: QMT 4111, QMT 4242
Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: ACC 4220, LAW 4231, MNO 4237, QMT 4211, QMT 4213, QMT 4220, QMT 4222, QMT 4224, QMT 4231, QMT 4233, QMT 4235, QMT 4240, QMT 4244

PAZARLAMA UZMANLIK ALANI:

Zorunlu Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: MRK 4111, MRK 4120
Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: IBS 2012, LAW 4220, LAW 4222, MRK 4211, MRK 4220, MRK 4222, MRK 4231, MRK 4233, MRK 4235, MRK 4242, MRK 4244, MRK 4246, PRD 4222

ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİ UZMANLIK ALANI:

Zorunlu Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: MRK 4120, PRD 4111
Uzmanlık Alanı Seçimlik Dersleri: MNO 4237, MNO 4242, PRD 4220, PRD 4222, PRD 4231, PRD 4240, PRD 4242, QMT 4211, QMT 4224, QMT 4235, QMT 4237, QMT 4242


Temel Program Kazanımları

1   Etik ilke ve yaklaşımları kavramış, insan haklarına saygılı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini kazanmış olma; bunları işletmecilik alanına uygulayabilme.
2   İşletme türleri, ulusal ve uluslararası işletme çevresi, fonksiyonları ve aralarındaki ilişkiler hakkında temel bilgi sahibi olma ve uygulayabilme.
3   İşletme disiplini ile ilgili alanların en az birinin gerektirdiği bilgi ve becerilere daha ileri düzeyde hakim olma.
4   Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5   İşletmecilik alanındaki sorunları bilimsel bir yaklaşımla tanımlayabilme, ilgili verileri toplama, modelleme, tahminleme, analiz etme, yorumlama, çözüm önerileri geliştirebilme, çözüm önerilerini uygulayabilme, elde edilen sonuçları yazılı ve sözlü raporlayabilme.
6   Temel iktisadi kavramları özümsemiş olma; ulusal ve uluslararası piyasaların (mal, hizmet, para ve işgücü) işleyişini ve toplum ile kurumlar üzerindeki etkilerini analiz ederek yorumlayabilme; Türkiye ekonomisinin yapısını tarihsel süreç içinde tanıma ve bu konuda bilgi sahibi olma.
7   Bireysel sorumluluk alabilme, bireyleri ve takımları yönetme ve yönlendirme becerisini içselleştirerek tek başına veya takım içinde verimli olarak çalışabilme.
8   Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olabilme ve bunları karar vermede etkin kullanabilme ( European Computer Driving Licence , Advanced Level).
9   Kalite yönetim sistemi; yaklaşımları, teknikleri ve sürekli iyileştirme uygulamalarına hakim olma.
10   Olayları bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilecek uzgörüye sahip olabilme, hedef koyabilme ve bu hedefe yönelik strateji geliştirerek uygulayabilme.
11   En az Common European Framework of Reference (CEFR) B2 düzeyinde İngilizce yi kullanabilme.
12   Kişilerarası yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme.
13   Zamanını planlayabilme ve etkin yönetebilme.
14   Temel hukuk kavramlarını özümsemiş olma; işletmenin yasal çevresi ile ilişkilerini yorumlayabilme.
15   Girişimcilik bilgisine sahip olma; risk alabilme; yaratıcı ve yenilikçi olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin pek çoğu son sınıfın son döneminde finansal denetim kuruluşları ve bankalar, danışmanlık şirketleri, turizm ve otelcilik işletmeleri ve yerel ve küresel pazarda hizmet veren çeşitli firmalardan teklifler alarak, mezun olduktan en geç üç ay içerisinde ilgilerini çeken bir pozisyona yerleşmiş olurlar. Bunun dışında kamuda da çeşitli bakanlıklarda iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İşletme Lisans programında, uluslararası standartları sağlayabilmek için, dört farklı ders kategorisi tanımlanmaktadır. Zorunlu Fakülte Dersleri (%23): İşletme Lisans Diploma programının temel derslerini destekleyici dersler ile beceri geliştirmeyi amaçlayan derslerdir. Zorunlu Bölüm Dersleri (%46): İşletme Lisans Diploma programının temel dersleridir. Bölüm İçi Seçimlik Dersler (%23): Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ilgili alanın alt dallarında yoğunlaşma sağlamayı amaçlayan derslerdir. Serbest Seçimlik Dersler (%8): Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve kariyer olanaklarını çeşitlendirmeyi, bakış açılarını ve entelektüel bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan derslerdir. Üniversitenin yabancı dilde eğitim veren diğer birimleri ile İşletme Fakültesinin diğer bölümleri tarafından sunulan zorunlu ve seçimlik dersler, İngilizce dışındaki yabancı dil dersleri ile Sanatsal, Kültürel ve Sportif içerikli dersler serbest seçimlik ders olarak seçilebilir. Bölüm programında yer alan zorunlu ve seçimlik ders içerikleri ile örtüşen, benzeşen dersler ile kredisiz dersler serbest seçimlik ders olarak seçilemez.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ECO 1001 EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 FBA 1101 ENTEGRE DİL BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 FBA 1201 MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 5 FBA 1305 SOSYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 FBA 1307 CİNSİYET EŞİTLİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 7 FBA 1801 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 MNO 1001 İŞLETME YÖNETİMİNİN PRENSİPLERİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ECO 1002 EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 FBA 1102 İLERİ YAZIŞMA BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 FBA 1202 İSTATİSTİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 5 FBA 1203 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 FBA 1302 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 MNO 1002 ÖRGÜT VE YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACC 2001 FİNANSAL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 FBA 1401 İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 FBA 2201 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 FIN 2001 FİNANSAL SİSTEM VE ÇEVRE ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 MNO 2001 İŞYERİNDE BİREYLERİ YÖNETMEK ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 MRK 2001 PAZARLAMA İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 7 QMT 2001 YÖNETİM BİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ACC 2002 ORTA DÜZEY MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 FBA 1304 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ZORUNLU 0 2 0 2
B 3 FIN 2002 İŞLETME FİNANSMANI ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 MNO 2002 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 MRK 2002 PAZARLAMA UYGULAMALARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 PRD 2001 ÜRETİM İŞLEMLER YÖNETİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
B 7 QMT 2002 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACC 3001 MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 FIN 3001 FİNANSAL YÖNETİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 LAW 3001 İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 MRK 3001 PAZARLAMA STRATEJİLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECO 2901 ULUSLARARASI İKTİSADIN TEMEL İLKELERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 LAW 3002 İŞ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 QMT 3001 İŞ ÖNGÖRÜMLEME ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECO 4001 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MNO 4001 STRATEJİ VE POLİTİKA ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ACC 4111 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 2 ACC 4220 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 3 ACC 4222 KARAR VERMEDE MUHASEBE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 4 ACC 4231 VERGİ HUKUKU VE MUHASEBE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 5 ACC 4233 DENETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 6 ACC 4242 MUHASEBEDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 7 ACC 4244 RİSK ODAKLI İÇ DENETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 8 ACC 4245 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA I SEÇMELİ 3 0 0 5
H 9 ACC 4246 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA II SEÇMELİ 3 0 0 5
H 10 FBA 3001 İŞ HAYATINDA KADINLAR SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 11 FBA 3003 SOSYAL BİLİMLERDE ÇEVİRİ SERBEST SEÇMELİ 2 0 0 3
H 12 FBA 3005 TOPLUMSAL CİNSİYET VE TOPLUM SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 13 FIN 4111 SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURULUŞLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 14 FIN 4222 KAMU MALİYESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 15 FIN 4233 YATIRIM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 16 FIN 4235 FİNANSAL TÜREVLER SEÇMELİ 3 0 0 5
H 17 FIN 4237 GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 18 FIN 4240 RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTACILIK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 19 FIN 4242 GAYRİMENKUL FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 20 FIN 4244 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 21 FIN 4246 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 22 IBS 2001 ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 23 IBS 2016 KÜRESEL PAZAR ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 24 IBS 3003 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 25 IBS 3014 İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 26 IBS 3186 ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 27 IBS 3194 DÜNYA HALKLARI VE KÜLTÜRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 28 IBS 4155 KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 29 IBS 4158 SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
H 30 IBS 4321 ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 31 IBS 4343 BANKA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 32 IBS 4351 FİNANSAL VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 33 IBS 4362 ÇOKULUSLU İŞLETME FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 34 IBS 4394 FİNANSAL ÖNGÖRÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
H 35 LAW 4220 SÖZLEŞMELER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 36 LAW 4222 REKABET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 37 LAW 4231 BİLİŞİM HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 38 LAW 4240 ŞİRKETLER HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 39 LAW 4242 ULUSLARARASI İŞLETME HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 5
H 40 MNO 4211 İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 41 MNO 4213 İŞE ALMA, SEÇME VE YERLEŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 5
H 42 MNO 4215 ÇATIŞMA YÖNETİMİ VE MÜZAKERE SEÇMELİ 3 0 0 5
H 43 MNO 4220 EĞİTİM VE GELİŞTİRME, PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 44 MNO 4222 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 5
H 45 MNO 4224 KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİM KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 46 MNO 4231 ÜCRETLENDİRME VE SOSYAL HAKLAR YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 47 MNO 4233 TÜRKİYE VE İŞLETME ÇEVRESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 48 MNO 4235 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 49 MNO 4237 İŞ AHLAKI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 50 MNO 4240 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE TOPLU PAZARLIK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 51 MNO 4242 YENİLİKÇİLİK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 52 MNO 4244 ÖRGÜTLERİ, İNSANLARI VE TOPLUMU ANLAMAK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 53 MNO 4246 YÖNETSEL BECERİLER LABORATUVARI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 54 MRK 4111 TÜKETİCİ DAVRANIŞI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 55 MRK 4120 İŞLETMELER ARASI PAZARLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 56 MRK 4211 HİZMET PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 57 MRK 4220 ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 58 MRK 4222 REKLAMCILIK YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 59 MRK 4231 PAYDAŞ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 60 MRK 4233 DİJİTAL PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
H 61 MRK 4235 PERAKENDE PAZARLAMA SEÇMELİ 3 0 0 5
H 62 MRK 4237 PERAKENDE İŞLEMLERİ I SEÇMELİ 3 0 0 5
H 63 MRK 4239 PERAKENDE İŞLEMLERİ II SEÇMELİ 3 0 0 5
H 64 MRK 4242 PAZARLAMADA KARAR VERME SEÇMELİ 3 0 0 5
H 65 MRK 4244 PAZARLAMADA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 66 MRK 4246 SATIŞ VE SATIŞ GELİŞTİRME YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 67 MRK 4248 YENİLİKÇİLİK VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 5
H 68 PRD 4111 ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 69 PRD 4220 ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 70 PRD 4222 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE LOJİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 5
H 71 PRD 4231 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 72 PRD 4240 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 73 PRD 4242 İŞLEMLER YÖNETİMİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 74 QMT 4111 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 75 QMT 4211 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 76 QMT 4213 İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 77 QMT 4220 AKILLI SİSTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
H 78 QMT 4222 NESNE TABANLI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 79 QMT 4224 KARAR TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 80 QMT 4231 İŞLETMELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 81 QMT 4233 WEB TEKNOLOJİLERİ VE İŞLETME SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 82 QMT 4235 TEKNOLOJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 83 QMT 4237 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 84 QMT 4240 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 85 QMT 4242 E-İŞLETME SEÇMELİ 3 0 0 5
H 86 QMT 4244 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf). Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir. Not sisteminde farklı durumlar için tanımlanmış notlar da bulunmaktadır. Eksik (I) notu, başarılı olmasına karşın derse ilişkin gerekli ödevini tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bir ders için Eksik notu alan bir öğrencinin, notların Öğrenci İşleri Birimine teslimini takiben 30 gün içerisinde, eksikleri tamamlaması gerekir. Aksi durumda (I) nout otomatik olarak FFe dönüşür. Başarılı (S) notu, kredili olmayan bir derste başarılı olan öğrencilere verilir. Başarısız (U) notu, kredili olmayan bir deste başarılı olamayan öğrencilere verilir. Muaf (E) notu, başka bir programdan transfer olan öğrencinin önceki programdan aldığı derslerinin, Fakülte Dekanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile denkliğinin verilmesi durumunda kullanılır ve öğrenci denkli verilen dersten muaf tutulur. Devamsız (NA) notu, derslere tanınan toleranslar çerçevesinde katılmamış öğrencilere verilir ve bu durumda dersin notu kümülatif ortalamaya FF olarak dahil edilir.
Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00 / 4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Sabri ERDEM, isletme.bolumbsk@deu.edu.tr, TEL: +90-232-3018111