DERECE PROGRAMLARI

: İktisat

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İngilizce İktisat Bölümü, İşletme Fakültesi Bünyesinde 1992 yılında kurulmuştur. Misyonu, lisans ve lisansüstü düzeyde kaliteli iktisat eğitimi vermek ve dünya standartlarında araştırmalar yapmaktır. İktisat Bölümünün yapısı İktisat Teorisi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme ve İktisat Tarihi olmak üzere dört alanı kapsamaktadır. İngilizce İktisat bölümünün misyonu; öğrencilerine çağdaş ve kaliteli eğitim vermek, araştırma faaliyetlerini teşvik etmek, özgürlükçü düşünce ile bilim üreterek öğretim üyesi gelişimini sağlamak, bilginin yayılması yoluyla yerel, ulusal ve küresel ölçekte toplum refahını artırmaya yönelik hizmet vermektir. İktisat bölümünde profesyonellik, katılımcılık, eşitlik ve yaratıcılık teşvik edilir ve bu sayede özgün çalışmalar ve nitelikli eğitim hedeflenir. İngilizce İktisat bölümü genç ve dinamik kadrosu ve nitelikli akademik personeliyle tam donanımlı iktisatçılar yetiştirmektedir.

Kazanılan Derece

İktisat, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ulusal öğrenci seçme sınavı ile yerleştirme yapılmış olması, DEU Yabancı Diller Y.O. İngilizce Yeterlilik Testi (en az 70) ya da TOEFL (internet tabanlı, en az 79) ya da eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili genel çerçeve DEU Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11-12-13-14 madderinde tanımlanmaktadır. DEU İşletme Fakültesinin uygulamalarına ilişkin diğer ayrıntılar, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında açıklanmaktadır. ( http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf)

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00/4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir. Bu konudaki tüm ayrıntıların yer aldığı yasal düzenlemeler:
Dokuz Eylul University Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (madde 33,34,35)
DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları (madde 33,34,35). (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf)

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İktisat, ekonomik birimlerin üretim ve kaynak dağılımı konusunda aldıkları karar süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. İktisat disiplininin konusu, piyasalar, kurumlar, devlet, büyüme, gelişme, enflasyon, işsizlik gibi pek çok konuyu içermektedir. Ders programlarını yapısı teorik ve uygulamalı iktisat alanlarını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Ayrıca bölüm öğretim elemanlarının farklı ülkelerdeki üniversiteler ile işbirliği içinde yürüttükleri çalışmalar ile Bölümün uluslararası profilinin yükselmesi mümkün olmaktadır. Akademik kadro, teorik ve uygulamalı alanlarda yaptıkları araştırmalar ile iktisat bilmine katkıda bulunmaktadır. İktisat Bölümünün yapısı İktisat Teorisi, İktisat Politikası, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme ve İktisat Tarihi olmak üzere dört alanı kapsamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   İktisat alanının etkileşim içinde olduğu diğer disiplinler hakkında (hukuk, sosyoloji, işletme) bilgi ve beceri sahibi olma.
2   Türkçe ve İngilizce olarak yetkililer ve kurumlar, uzmanlar veya uzman olmayanlar ile ekonomik problemlere ilişkin kantitatif ve kalitatif verilerce desteklenmiş, düşünce ve önerileri sözel ve yazılı araçlar kullanarak aktarabilme.
3   En az Common European Framework of Reference- B2 düzeyinde İngilizce konuşma ve yazma becerilerine sahip olma.
4   İleri düzeyde (European Computer Driving Licence) bilgisayar/bilişim bilgi ve becerilerine sahip olabilme.
5   Çok yönlü problemlerin çözümünde takım üyesi ve/veya bireysel olarak sorumluluk alabilme.
6   Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirebilme, kişisel, mesleki ve sosyal alanlarda kullanabilme.
7   İktisadi veri toplama, yorumlama, yayınlama ve uygulama süreçlerinde etik ve sosyal değerlere bağlılık gösterme.
8   Bilimsel bir yaklaşımla iktisadi konu ve düşünceleri sorgulayabilme, açıklayabilme ve yorumlayabilme.
9   Ulusal ve uluslararası iktisadi aktörlerin etkileşim mekanizmaları, karar verme süreçleri, piyasaların özellikleri ve işleyişleri, piyasa aksaklıkları ve bu gibi durumlarda kamu sektörü müdahalesinin neden ve yöntemleri, ulusal ve uluslararası iktisadi kurum ve kuruluşların yapıları ve işleyişleri hakkında bilgi sahibi olabilme, yorum ve analiz yapabilme.
10   Ulusal ve uluslararası iktisat yazını ve iktisat politikaları hakkında bilgiye sahip olmak, iktisat alanındaki yenilikleri takip edebilmek, iktisadi sorunlara dair politika önerileri ve eleştirileri yapabilmek.
11   İktisat disiplini alanlarının en az birinin gerektirdiği bilgi ve becerilere ileri düzeyde sahip olabilme.
12   Ekonometrik araç ve yöntemleri kullanarak ekonomik verileri değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
13   İşletme türleri, çeşitli sektörler, işletme çevresi, işletmelerin temel fonksiyonları konusunda bilgi sahibi olma ve bu işletme fonksiyonları arasındaki ilişkileri anlayabilme.
14   Muhasebe, muhasebe süreçleri, tekdüzen muhasebe sistemi ve uygulamaları, finans fonksiyonu, fizibilite analizi ve finansal tablo analizine dair bilgi ve beceri sahibi olabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

İktisat Bölümü mezunları hem özel hem de kamu sektöründe birçok farklı pozisyonda iş bulabilmektedirler. Mezunlarımız özel sektörde bankalarda, danışmanlık ve denetim şirketlerinde veya yabancı kuruluşlarında istahdam edilirken, kamu sektöründe kamu bankaları, Merkez Bankası veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile başvurulan bütün kamu kurumlarında çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

İktisat Lisans programında, uluslararası standartları sağlayabilmek için, dört farklı ders kategorisi tanımlanmaktadır. Zorunlu Fakülte Dersleri (%24): İktisat Lisans Diploma programının temel derslerini destekleyici dersler ile beceri geliştirmeyi amaçlayan derslerdir. Zorunlu Bölüm Dersleri (%38): İktisat Lisans Diploma programının temel dersleridir. Bölüm İçi Seçimlik Dersler (%30): Öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ilgili alanın alt dallarında yoğunlaşma sağlamayı amaçlayan derslerdir. Serbest Seçimlik Dersler (%9): Öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve kariyer olanaklarını çeşitlendirmeyi, bakış açılarını ve entelektüel bilgi birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan derslerdir. Üniversitenin yabancı dilde eğitim veren diğer birimleri ile İşletme Fakültesinin diğer bölümleri tarafından sunulan zorunlu ve seçimlik dersler, İngilizce dışındaki yabancı dil dersleri ile Sanatsal, Kültürel ve Sportif içerikli dersler serbest seçimlik ders olarak seçilebilir. Bölüm programında yer alan zorunlu ve seçimlik ders içerikleri ile örtüşen, benzeşen dersler ile kredisiz dersler serbest seçimlik ders olarak seçilemez.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ECO 1001 EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 FBA 1101 ENTEGRE DİL BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 FBA 1201 MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 5 FBA 1305 SOSYOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 FBA 1307 CİNSİYET EŞİTLİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 7 FBA 1801 HUKUKA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 MNO 1001 İŞLETME YÖNETİMİNİN PRENSİPLERİ ZORUNLU 4 0 0 5
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ECO 1002 EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 ECO 1003 HABERLERDE VE MEDYADA İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 FBA 1102 İLERİ YAZIŞMA BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 FBA 1202 İSTATİSTİK ZORUNLU 4 0 0 5
B 6 FBA 1203 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 7 FBA 1303 İNSANLIK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACC 2001 FİNANSAL MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ECO 2001 MİKRO EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 ECO 2003 MAKRO EKONOMİ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 ECO 2005 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 ECO 2007 KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 FBA 1304 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ZORUNLU 0 2 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECO 2002 MİKRO EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 ECO 2004 MAKRO EKONOMİ II ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 ECO 2006 KAMU SEKTÖRÜ EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 FBA 1401 İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 FBA 2201 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 LAW 3001 İŞLETME HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECO 3001 EKONOMETRİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 ECO 3003 PARA-BANKA ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECO 3002 MATEMATİKSEL İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 ECO 3004 ULUSLARARASI İKTİSAT ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ECO 4001 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ECO 4002 İKTİSATTA SEMİNERLER ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ACC 2002 ORTA DÜZEY MUHASEBE SEÇMELİ 3 0 0 4
H 2 ECO 4111 AÇIK EKONOMİ MAKROEKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 3 ECO 4112 PARA TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 4 ECO 4113 MALİYE EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 5 ECO 4114 ULUSLARARASI İKTİSADİ KURUMLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
H 6 ECO 4115 DEVLET BÜTÇESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 7 ECO 4117 TÜRK MALİ SİSTEMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 8 ECO 4119 POLİTİK İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
H 9 ECO 4120 İKTİSADİ KALKINMA SEÇMELİ 3 0 0 6
H 10 ECO 4121 SANAYİ TOPLUMUNUN EKONOMİ POLİTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 11 ECO 4122 BÖLGESEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 12 ECO 4123 TARIM EKONOMİSİ VE GIDA SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 13 ECO 4124 SOSYAL AĞ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 14 ECO 4211 ENDÜSTRİYEL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 15 ECO 4212 İŞLETME İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 16 ECO 4213 YENİLİK VE TEKNOLOJİ İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 17 ECO 4214 ŞEHİR EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 18 ECO 4215 TEKNOLOJİ VE SANAYİ DİNAMİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 19 ECO 4216 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 20 ECO 4217 MALİYET FAYDA ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 21 ECO 4218 İKTİSADİ BÜYÜME SEÇMELİ 3 0 0 6
H 22 ECO 4219 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 23 ECO 4220 EDEBİYATTA VE SANATTA İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 24 ECO 4311 FİNANSAL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 25 ECO 4312 FİNANSAL İKTİSATTA SEÇME KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 26 ECO 4313 FİNANSAL ARACILIK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 27 ECO 4411 EMEK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 28 ECO 4412 BÜTÜNLEŞME VE AB EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 29 ECO 4413 OYUN TEORİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 30 ECO 4414 ULUSLARARASI İKTİSATTA SEÇME KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
H 31 ECO 4415 SAĞLIK EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
H 32 ECO 4416 EKONOMİDE UYGULAMALI EĞİTİM SEÇMELİ 3 0 0 6
H 33 ECO 4417 BİLGİ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 34 ECO 4418 KÜLTÜR EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 35 ECO 4419 DAVRANIŞSAL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 36 ECO 4420 ENERJİ İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 37 ECO 4421 HUKUK VE İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 5
H 38 ECO 4422 KURUMSAL İKTİSAT SEÇMELİ 3 0 0 6
H 39 ECO 4423 EKONOMİ SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 40 ECO 4424 EKONOMİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 41 ECO 4425 E-TİCARET EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 42 ECO 4426 ULAŞIM EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 43 ECO 4427 YOKSULLUK, EŞİTSİZLİK VE AYRIMCILIK İKTİSADI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 44 ECO 4428 TÜRKİYE'NİN ENERJİ PİYASALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
H 45 ECO 4429 ENERJİ POLİTİKASININ POLİTİK ECONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 46 ECO 4511 ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
H 47 FBA 3001 İŞ HAYATINDA KADINLAR SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 48 FBA 3003 SOSYAL BİLİMLERDE ÇEVİRİ SERBEST SEÇMELİ 2 0 0 3
H 49 FBA 3005 TOPLUMSAL CİNSİYET VE TOPLUM SERBEST SEÇMELİ 3 0 0 4
H 50 FIN 2002 İŞLETME FİNANSMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
H 51 FIN 3001 FİNANSAL YÖNETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
H 52 FIN 4233 YATIRIM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 53 FIN 4246 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
H 54 IBS 2014 KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİK COĞRAFYA SEÇMELİ 3 0 0 4
H 55 IBS 3272 YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 56 IBS 4251 TÜRKİYE'NİN TİCARET ORTAKLARININ EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
H 57 IBS 4292 DÜNYA EKONOMİSİNDE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. (http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf) Alınan her ders için öğrenciler, öğretim üyesi tarafından verilen, harf sisteminden bir not ile değerlendirilmektedir. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not DDdir. Not sisteminde farklı durumlar için tanımlanmış notlar da bulunmaktadır. Eksik (I) notu, başarılı olmasına karşın derse ilişkin gerekli ödevini tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bir ders için Eksik notu alan bir öğrencinin, notların Öğrenci İşleri Birimine teslimini takiben 30 gün içerisinde, eksikleri tamamlaması gerekir. Aksi durumda (I) nout otomatik olarak FFe dönüşür. Başarılı (S) notu, kredili olmayan bir derste başarılı olan öğrencilere verilir. Başarısız (U) notu, kredili olmayan bir deste başarılı olamayan öğrencilere verilir. Muaf (E) notu, başka bir programdan transfer olan öğrencinin önceki programdan aldığı derslerinin, Fakülte Dekanının önerisi ve Fakülte Kurulunun onayı ile denkliğinin verilmesi durumunda kullanılır ve öğrenci denkli verilen dersten muaf tutulur. Devamsız (NA) notu, derslere tanınan toleranslar çerçevesinde katılmamış öğrencilere verilir ve bu durumda dersin notu kümülatif ortalamaya FF olarak dahil edilir.
Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Lisans derecesi, öğretim planından alması gereken tüm dersleri tamamlamış, toplam 240 kredisi bulunan ve en az 2.00 / 4.00 kümülatif not ortalamasına sahip öğrencilere verilmektedir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Saadet Kasman,
E-mail: saadet.kasman@deu.edu.tr,
Tel: +90 232 301 82 13.