DERECE PROGRAMLARI

: Hukuk

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Hukuk Fakültesi 1978 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Aynı yıl (15 Kasım 1978) lisans eğitimine geçmiştir. Hukuk Fakültesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde Ege Üniversitesi bünyesinden ayrılarak, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Buca Tınaztepe Kampüsünde yer alan Fakülte, Kuruluş tarihi itibariyle Türkiyenin üçüncü Hukuk Fakültesidir. Fakültenin kurulduğu yıl 8 olan öğretim elemanı sayısı bugün için 100'e yakındır. Fakülteye bağlı olarak Adalet Meslek Yüksekokulu da aynı çatı altında 1983 yılından bugüne eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Hukuk Fakültesi 480 öğrencilik kontenjanı ile Türkiyedeki hukuk fakülteleri içerisinde ön sıralarda yer almaktadır.

Kazanılan Derece

Hukuk, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11.maddesinde açıklanmıştır.
Genel olarak kayıt koşulu Lise Diplomasına sahip olmak ve ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda fakültemize yerleştirilmeye hak kazanmış olmaktır.
Özel Öğrenciler: Yönetmeliğin 12 maddesine göre İlgili mevzuat hükümlerine göre açılan dersleri izlemeye yeterli görülen kimseler ile diğer üniversitelerin öğrencilerine, belirli konularda bilgilerini arttırmak amacıyla, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile özel statüde ders alma izni verilebilir. Bu öğrenciler, kayıtlandığı ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır ve Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği katkı payını öderler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kendilerine diploma verilmez, ancak, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından durumlarını gösterir bir belge verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu hususta ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi geçerlidir.
Adalet Meslek Yüksekokullarından Fakülteye dikey geçişler 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır.
Fakültemiz öğretim planında yer alan yabancı dil dersleri için akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tüm derslerin başarı ile tamamlanması gerekir.
Öğrenim süresince staj yapma zorunluluğu yoktur. Ancak Avukat, Noter, Hakim veya Savcı olabilmek için ilgili kurumlar nezdinde staj yapılması gerekmektedir.
Bitirme projesi hazırlama zorunluluğu yoktur.
Minimum AKTS kredisi: Her yıl için 60, toplamda 240 kredi.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş/içselleştirmiş, hukukun temel kavram ve kurallarına, hukuk mevzuatına hâkim, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek hukuki açıdan değerlendirebilecek ve çözüm üretebilecek, hukukî sorun ve uyuşmazlıkları tespit ederek çözebilecek hukukî bilgi birikimi ve hukukî muhakeme yetisiyle donatılmış, topluma örnek olabilen, eleştirel düşünme ve bireyleri/toplumu hukukî konularda aydınlatabilme yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmektir.
Fakülte kapsamında okutulan temel derslerden bazıları Hukuk Başlangıcı, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Vergi Hukuku ve İş Hukukudur. Bu dersler aynı zamanda Fakültenin temel araştırma alanlarını da göstermektedir.
Fakülte ve ülke genelinde yapılan bilimsel çalışmaların hakemli olarak yayınlandığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi düzenli olarak yayınlanmaktadır.
Fakülte hukuk alanında faaliyet gösteren tüm kamusal ve özel kurumlarla işbirliği içerisindedir. Bu kapsamda örneğin Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, İzmir Barosu, İzmir ve Karşıyaka Adliyeleri, Adli Tıp Kurumu, İzmirde yer alan Ceza İnfaz Kurumları, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlarla ortak çalışma ve araştırmalar yapılmaktadır. Fakültenin Erasmus + Programı kapsamında Almanya, Fransa, İspanya, Polonya, Slovenya, Letonya, Hollandadaki çeşitli üniversitelerle anlaşması bulunmaktadır. Farabi Değişim Programı kapsamında da ülke içindeki diğer Fakültelerle öğrenci değişimi yapılabilmektedir.
Fakülte öğrencileri Tınaztepe Kampüsünde yer alan sosyal ve spor tesislerinden yararlanabilmektedirler. Kendi bünyesinde yabancı diller ve süreli yayınlar kısımları olmak üzere kapsamlı bir kütüphanesi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini öğretim üyeleri ile birlikte uygulama imkanına kavuştukları bir mahkeme salonu bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, adalet, yargı bağımsızlığı, eşitlik gibi temel ilkeleri özümsemiş, hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olur.
2   İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.
3   Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.
4   Hukuki terimlere ve Türk hukuk mevzuatına hâkim olup hukuk alanındaki yayınları takip etmek suretiyle bilgi sahibidir.
5   Hukuki kavramları bilimsel yöntemlerle değerlendirip hukuki uyuşmazlıkları tespit edip çözebilir, tartışmalar yapabilir, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
6   Hukuk alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, yargı içtihatları ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen bilgi ve kavrayışa sahip olup bunları kullanır.
7   Güncel konu ve sorunlar hakkında, hukuki, tarihi, iktisadi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olup toplumsal gelişmeleri yakından takip edebilir.
8   Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olup bu kuralları yorumlayabilir.
9   Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibidir.
10   Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunabilecek mesleki yabancı dil bilgisi ile Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahiptir.
11   Toplumdaki bireylerin daha yüksek bir hukuk bilincine erişebilmesi için her fırsatta bilgisini paylaşır.
12   Yargının önemi, işlevi ve yargı çeşitleri ile yargılamaya hakim olan ilkeler hakkında bilgi sahibidir.
13   Hukuki sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahiptir.
14   Yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme becerisi ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanır.
15   Hukuk alanıyla ilgili olarak disiplinler arası bir bakış açısı kazanıp disiplinler arası çalışmaları yapabilme becerisi elde eder ve alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kamu veya özel sektörde çalışabilir. Avukat ve noter olabilmek için staj zorunluluğu, Adalet Bakanlığı bünyesinde hakim veya savcı olabilmek için sınav ve staj zorunluluğu vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 2. maddesi uyarınca lisans diplomasına sahip olup diğer kabul koşullarını yerine getiren adaylar üst derece (ikinci/üçüncü düzey) programlara geçilebilir. (http://www.yok.gov.tr/content/view/417/183/lang,tr/). Başvurulan kurumun ek şartlar isteyebileceği dikkate alınmalıdır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

2001-2008 yılları arasında Aktif Eğitim Sistemini kabul eden Fakülte artan kontenjan sayısı nedeniyle Klasik Eğitim Sistemine geri dönmüştür. Ancak mevcut derslerin çoğunda olay çözümü şeklinde pratik çalışmalar yapılmaktadır. Zorunlu ders sayısı/oranı: 33 / yaklaşık olarak tüm derslerin % 24ü Seçmeli ders sayısı/oranı: 105 /yaklaşık olarak tüm derslerin %76sı Zorunlu ders/ Seçmeli ders oranı: Bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca 31 zorunlu, 15 seçmeli ders olmak üzere toplam 46 dersi almak zorundadır. Bu şekliyle seçimlik dersler zorunlu derslerin yaklaşık olarak yarısına eşittir. Toplamı 240 AKTS olan derslerden, öğrencinin öğrenim hayatı boyunca alacağı 15 seçmeli dersin toplamı 60 AKTS olmaktadır. AKTS bakımından hesaplandığında öğrenci toplam olarak zorunlu derslere oranla % 25 oranında seçimlik ders almaktadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
 
1. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ATA 1000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4
H 2 HUK 1012 ROMA HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 4
H 3 HUK 1013 MEDENİ HUKUK ZORUNLU 4 0 0 8
H 4 HUK 1014 GENEL KAMU HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
H 5 HUK 1015 ANAYASA HUKUKU ZORUNLU 4 0 0 8
H 6 HUK 1016 HUKUK BAŞLANGICI ZORUNLU 2 0 0 6
H 7 HUK 1017 İKTİSAT ZORUNLU 2 0 0 4
H 8 TDL 1000 TÜRK DİLİ ZORUNLU 2 0 0 4
H 9 YDA 1000 YABANCI DİL (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 4
H 10 YDF 1000 YABANCI DİL (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 4
H 11 YDİ 1000 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 4
H 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   60
 
1 .Yıl: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ERA 1000 TÜRK HUKUKUNA VE TÜRK HUKUK TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
H 2 ERA 1001 TÜRK ANAYASAL SİSTEMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
H 3 HUK 1034 HUKUK METODOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 HUK 1035 İNSAN HAKLARI HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 HUK 1036 TÜRK ANAYASA TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 HUK 1037 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 HUK 1038 MESLEKİ YABANCI DİL I (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 HUK 1039 MESLEKİ YABANCI DİL I (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 HUK 1051 SPOR EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 HUK 1052 SİYASET BİLİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 HUK 1057 SİYASİ DÜŞÜNCELER VE HUKUK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ERA 1002 TÜRK AİLE HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
H 13 HUK 1040 MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 HUK 1042 YASA YAPMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 HUK 1043 SİYASİ PARTİLER HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 HUK 1044 İŞLETME EKONOMİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 HUK 1045 YARGI ÖRGÜTÜ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 HUK 1046 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 HUK 1047 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 HUK 1048 MESLEKİ YABANCI DİL II (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 HUK 1049 MESLEKİ YABANCI DİL II (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 HUK 1050 SOSYOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 HUK 1053 HUKUKTA MANTIK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 HUK 1054 DİSİPLİN HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 HUK 1055 BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
 
 
2. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 HUK 2012 TÜRK HUKUK TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 5
H 2 HUK 2013 MALİYE ZORUNLU 2 0 0 4
H 3 HUK 2014 CEZA GENEL HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 8
H 4 HUK 2015 İDARE HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 8
H 5 HUK 2016 BORÇLAR GENEL HUKUKU ZORUNLU 4 0 0 10
H 6 HUK 2017 ULUSLARARASI KAMU HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 6
H 7 TBT 2003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
H 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   60
 
2 .Yıl: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ERA 2000 TÜRK BORÇLAR HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
H 2 ERA 2001 TÜRK CEZA HUKUKUNA GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
H 3 ERA 2002 TÜRK VATANDAŞLIK HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
H 4 ERA 2003 İDARE HUKUKUNUN GENEL ESASLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
H 5 HUK 2036 ANAYASA YARGISI SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 HUK 2039 MEDYA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 HUK 2040 ENVANTER BİLANÇO SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 HUK 2041 CEZA HUKUKUNUN FELSEFİ TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 HUK 2043 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 HUK 2044 MESLEKİ YABANCI DİL I (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 HUK 2045 MESLEKİ YABANCI DİL I (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 HUK 2059 ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 HUK 2060 OSMANLI DEVLETİ YARGI TEŞKİLATI SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ERA 2004 TÜRKİYE-AB ORTAKLIK HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
H 15 ERA 2005 ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
H 16 HUK 2037 SEÇİM HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 HUK 2046 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE UYGULAMASI SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 HUK 2047 PARLAMENTO HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 HUK 2048 KRİMİNOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 HUK 2050 BÜTÇE HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 HUK 2053 ULUSLARARASI KURUMLAR HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 HUK 2055 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 HUK 2056 MESLEKİ YABANCI DİL II (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 HUK 2057 MESLEKİ YABANCI DİL II (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 HUK 2058 AİLE HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 HUK 2061 ESKİ VAKIF HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 HUK 2062 TEBLİGAT HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
 
 
3. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 HUK 3013 CEZA ÖZEL HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
H 2 HUK 3014 VERGİ HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 5
H 3 HUK 3015 HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 5
H 4 HUK 3017 MEDENİ USUL HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 8
H 5 HUK 3019 TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLER HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 8
H 6 HUK 3079 EŞYA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 6
H 7 HUK 3080 BORÇLAR ÖZEL HUKUKU ZORUNLU 4 0 0 6
H 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   60
 
3 .Yıl: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ERA 3000 TÜRK YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
H 2 ERA 3001 İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
H 3 ERA 3002 TİCARİ CEZA HUKUKUNUN ESASLARI I SEÇMELİ 2 0 0 6
H 4 ERA 3003 ŞİRKETLER HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
H 5 HUK 3045 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 HUK 3046 İMAR HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 HUK 3047 İNŞAAT HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 HUK 3049 İDARENİN SÖZLEŞMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 HUK 3052 VATANDAŞLIK HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 HUK 3053 MİLLETLERARASI AİLE HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 HUK 3054 ULUSLARARASI HAVA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 HUK 3055 AİHS VE CEZA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 HUK 3056 İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI BOYUTLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 HUK 3057 ADALET PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 HUK 3059 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 HUK 3060 MESLEKİ YABANCI DİL I (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 HUK 3061 MESLEKİ YABANCI DİL I (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 HUK 3081 KİŞİLERARASI ANLAŞMAZLIKLARIN YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 HUK 3082 ADLİ YAZIŞMA USULLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ERA 3004 TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNA GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
H 21 ERA 3005 TÜRK EŞYA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
H 22 ERA 3006 TİCARİ CEZA HUKUKUNUN ESASLARI II SEÇMELİ 2 0 0 6
H 23 ERA 3007 EKONOMİK İDARE HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 6
H 24 HUK 3062 MEDYA CEZA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 HUK 3066 YABANCILAR HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 HUK 3067 GÖÇ VE MÜLTECİLER HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 HUK 3069 NOTERLİK HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 HUK 3070 TÜKETİCİ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 HUK 3071 VERGİ CEZA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 HUK 3072 İNFAZ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 HUK 3074 SERMAYA ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 HUK 3076 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 HUK 3077 MESLEKİ YABANCI DİL II (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 HUK 3078 MESLEKİ YABANCI DİL II (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 HUK 3083 TRAFİK HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 HUK 3084 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 HUK 3085 ARABULUCULUK HUKUK KLİNİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 HUK 3086 MİLLETLERARASI USUL HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
 
 
4. Yıl:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 HUK 4053 İCRA İFLAS HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 7
H 2 HUK 4054 DENİZ TİCARETİ HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 5
H 3 HUK 4055 İDARİ YARGILAMA HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 4
H 4 HUK 4056 MİRAS HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 5
H 5 HUK 4057 İŞ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 7
H 6 HUK 4058 KIYMETLİ EVRAK VE SİGORTA HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
H 7 HUK 4059 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 6
H 8 HUK 4060 ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK ZORUNLU 2 0 0 4
H 0 - SEÇMELİ DERSLER ZORUNLU - - - 16
TOPLAM:   60
 
4 .Yıl: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ERA 4000 İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
H 2 ERA 4001 İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
H 3 HUK 4062 ULUSLARARASI CEZA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 HUK 4063 ÇEVRE HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 HUK 4064 VERGİ YARGILAMASI HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 HUK 4066 ADLİ TIP SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 HUK 4067 ATİPİK SÖZLEŞMELER HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 HUK 4068 KAMULAŞTIRMA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 HUK 4069 TIP CEZA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 HUK 4070 H.L.A. HART'IN HUKUK TEORİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 HUK 4072 TÜRK VERGİ SİSTEMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 HUK 4074 KEFALET HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 HUK 4075 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 HUK 4076 MESLEKİ YABANCI DİL I (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 HUK 4077 MESLEKİ YABANCI DİL I (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 HUK 4097 HUKUK UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ERA 4002 YABANCI KARARLARIN TÜRK HUKUKUNDA TENFİZİ SEÇMELİ 2 0 0 6
H 18 ERA 4003 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
H 19 HUK 4079 ESKİ ESERLER HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 HUK 4080 AVUKATLIK HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 HUK 4081 KAMU İCRA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 HUK 4082 TİCARİ CEZA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 HUK 4083 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 HUK 4084 MİLLETLERARASI TİCARET HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 HUK 4087 BANKA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 HUK 4088 TAŞIMA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 HUK 4089 SERMAYE PİYASASI VE BORSA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 HUK 4090 DENİZ VE BASIN İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 HUK 4092 İŞ YARGILAMASI SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 HUK 4093 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 HUK 4094 MESLEKİ YABANCI DİL II (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 HUK 4095 MESLEKİ YABANCI DİL II (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 HUK 4096 ÇOCUK HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 HUK 4098 BİLİŞİM CEZA HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 HUK 4100 UZLAŞMA VE ARABULUCULUK SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri (m. 22, 23, 24) uygulanır.

Genel olarak zorunlu dersler bakımından bir akademik takvim süresince iki vize ve tek final-tek bütünleme uygulaması yapılmaktadır. Seçimlik dersler bakımından ise tek vize ve tek final-tek bütünleme uygulaması yapılmaktadır.
Yönetmeliğin 17. maddesine göre Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:
a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70ine katılmış olması,
b) Uygulamalar, seminer ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az % 80ine katılmış olması,
c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim öğretimin özelliklerinin gerektirdiği çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması.
Yönetmeliğin 23. maddesine göre Başarı notunun en az 60 olması zorunludur.
Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için, o dersin yarıyıl sonu/yıl sonu veya bütünleme sınavından tam not 100 üzerinden 50 not almış olması ve 24 üncü maddenin (b) bendi uyarınca hesaplanan başarı notunun da tam not 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.bunun dışında derslere özgü geçme şartı yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Tüm derslerin başarı ile tamamlanması gerekmektedir.
Mezun sayılabilmek için staj yapma zorunluluğu yoktur. Ancak Avukat, Noter, Hakim veya Savcı olabilmek için ilgili kurumlar nezdinde staj yapılması gerekmektedir.
Bitirme projesi hazırlama zorunluluğu yoktur.
Minimum AKTS kredisi: Her yıl için 60, toplamda 240 kredi.
Genel not ortalaması: Her ders için en az 60 olmak zorundadır. Bunun dışında herhangi bir genel not ortalaması zorunluluğu yoktur.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Mustafa Alp
Dekan
Tel: (+90) 232 420 18 24-25
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü Hukuk Fakültesi 35390 Buca/İZMİR
e-posta: mustafa.alp@deu.edu.tr
AKTS/Diploma Eki Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. Münevver Aktaş
Tel: (+90) 232 301 61 99
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü Hukuk Fakültesi 35390 Buca/İZMİR
e-posta: munevver.acabey@deu.edu.tr