DERECE PROGRAMLARI

: Arkeoloji

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Arkeoloji Bölümü Lisans Programı, 2000 yılında kurulmuş ve öğretime başlamıştır. Aynı yıl Yüksek Lisans ve Doktora programları da başlamıştır.

Kazanılan Derece

Arkeoloji, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.
(1) Edebiyat Fakültesine yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Edebiyat Fakültesine dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, öğrenci bölümün öğretim planında bulunan derslerden bazılarını daha önce öğrenim gördüğü kurumlarda başarıyla tamamlamışsa, oluşturulan intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, bu derslerin tümünden ya da bazılarından muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu çerçevede Arkeoloji Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Arkeoloji Bölümü Lisans Programı, 2000 yılında kurulmuş ve öğretime başlamıştır. Aynı yıl Yüksek Lisans ve Doktora programları da başlamıştır. Eğitim dilinin Türkçe olmasının yanı sıra Mesleki İngilizce ve Eski Yunanca gibi zorunlu dersler de verilmektedir. Bölümde işlenen konular birinci sınıftan itibaren kronolojik sırayı izleyerek, Prehistoryadan başlayarak, II. Bin, Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemine kadar özellikle Batı Anadoluda gelişmiş uygarlıkların tarihsel ve kültürel birikimlerini incelemektedir. Bölümde ulusal ve uluslararası platformda kaliteli bir Arkeoloji eğitimi hedefiyle, araştıran ve sorgulayan nitelikli Arkeologlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yetişen öğrenciler, Türkiyenin dört bir yanında gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik kazılara katılarak teorik bilgiyi pratik deneyime dönüştürme şansına kavuşurlar. Arkeolog adaylarını, arkeoloji ile ilişkili modern teknolojiyi en üst düzeyde kullanabilen, bilgiye ulaşma yollarını iyi bilen, bilimsel inceleme yeteneğine sahip ve tarihi koruma bilincine erişmiş bireyler olarak topluma kazandırmak bölümün temel amacıdır.

Temel Program Kazanımları

1   Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olma.
2   Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri pratikte kullanabilme.
3   Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak arkeolojik verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmaya ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri getirebilme.
4   Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçlar ile kayıt altına alabilme.
5   Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olma.
6   Alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve projeleri bağımsız olarak yürütebilme.
7   Alanı ile ilgili çalışma ve projelerde etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
8   Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olma.
9   Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilme.
10   Sosyal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirdiği yörelerde etkinlikler düzenleyip ve uygulayabilme.
11   Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi edinerek alanındaki bilimsel çalışmaları izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme.
12   Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim, iletişim ve diğer teknolojileri kullanabilme.
13   Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etme.
14   Kültürler arasındaki ilişkileri sorgulayabilme becerisini edinme.
15   Kültürel mirası koruma ve yaşatma bilincine sahip olma.

Mezunların İstihdam Profilleri

DEÜ Arkeoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversite ve enstitülerde akademik kariyer yapma şansına kavuşmalarının yanı sıra Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli müzelerde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında, özel müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, il özel idareler ve belediyelerdeki KUDEB birimlerinde çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Arkeoloji Lisans diploması alan öğrenciler özellikle Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih bölümlerinde Yüksek Lisans eğitimi için başvuru yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Öğretim Planı 2012-2013 - 45 zorunlu, 15 seçmeli, toplam 60 ders, %25 seçmeli oranı - Üniversite/YÖK Zorunlu Dersleri: 5/60 ders, % 8,3 oran - Ortak Havuz Dersleri: 4/60 ders, % 6,6 oran - Uygulama Dersleri: 8/60 ders, % 13,3 oran - Bu programdaki tüm dersler dönemliktir ve dersleri alabilmek için önkoşul aranmamaktadır. - Derslerin krediler her dönem 30 AKTS kredisini sağlayacak şekilde 4 ve 5 AKTS arasında değişmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 1001 MİTOLOJİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 ARK 1003 YAKINDOĞU PREHİSTORYASI I ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 ARK 1007 KLASİK ARKEOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 ARK 1015 MİNOS VE MYKEN UYGARLIKLARI ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 ARK 1017 BİLİŞSEL ARKEOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 ARK 1019 SERAMİK ÇİZİM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 7 ARK 1021 MESLEKİ İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 1002 MİTOLOJİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 ARK 1004 YAKINDOĞU PREHİSTORYASI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 ARK 1018 ESKİÇAĞDA ANADOLU DİLLERİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 ARK 1020 BATI ANADOLU PREHİSTORYASI ZORUNLU 2 0 0 5
B 5 ARK 1022 PROTOGEOMETRİK VE GEOMETRİK DÖNEMLER ZORUNLU 2 0 0 5
B 6 ARK 1024 MİMARİ ÇİZİM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 7 ARK 1026 MESLEKİ İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 2001 ARKAİK DÖNEM SERAMİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 ARK 2015 ARKAİK DÖNEM MİMARİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 ARK 2017 ARKAİK DÖNEM PLASTİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 ARK 2019 HİTİTLER I ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 ARK 2027 ESKİ YUNANCA I ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 2023 BATI ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI I SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 ARK 2025 MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 2002 ARKAİK DÖNEM SERAMİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 ARK 2016 KLASİK DÖNEM MİMARİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 ARK 2018 KLASİK DÖNEM PLASTİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 ARK 2020 KLASİK DÖNEM SERAMİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 ARK 2022 HİTİTLER II ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 ARK 2030 ESKİ YUNANCA II ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 2026 BATI ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI II SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 ARK 2028 MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 0 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 3003 HELLENİSTİK DÖNEM SERAMİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 ARK 3005 HELLENİSTİK DÖNEM MİMARİSİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 ARK 3007 HELLENİSTİK DÖNEM PLASTİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 ARK 3035 LATİNCE I ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 3027 BİRİNCİ BİNDE ANADOLU SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 ARK 3031 YUNAN VE ROMA DÖNEMİ KENT PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 ARK 3033 URARTU ARKEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 3004 HELLENİSTİK DÖNEM SERAMİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 ARK 3006 HELLENİSTİK DÖNEM MİMARİSİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 ARK 3008 HELLENİSTİK DÖNEM PLASTİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 ARK 3010 YUNAN NÜMİZMATİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 ARK 3034 LATİNCE II ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 3026 TARIM VE BESLENMENİN KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 ARK 3032 DOĞU ANADOLU PREHİSTORYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 ARK 3036 LİSANS DEĞERLENDİRME VE MESLEKİ YÖNLENDİRME SEÇMELİ 2 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 4007 ROMA NÜMİZMATİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 ARK 4023 ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 ARK 4025 ROMA DÖNEMİ MİMARLIĞI I ZORUNLU 2 0 0 5
G 4 ARK 4037 ROMA DÖNEMİ PLASTİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ARK 4029 BİZANS ARKEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 ARK 4031 ANADOLU'DA PREHİSTORİK DÖNEM ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 ARK 4033 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 ARK 4035 BİTİRME TEZİ I. SEÇMELİ 0 4 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 4030 ARKEOLOJİK ONARIM VE KORUMA ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 ARK 4036 ROMA DÖNEMİ MİMARLIĞI II ZORUNLU 2 0 0 5
B 3 ARK 4038 ROMA DÖNEMİ PLASTİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ARK 4026 ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 ARK 4028 OSMANLI ARKEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 ARK 4032 BİTİRME TEZİ II SEÇMELİ 0 4 0 4
B 4 ARK 4034 RESİM VE MOZAİK SANATI SEÇMELİ 2 0 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 63 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 64 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 65 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 66 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Uygulama Esaslarına ilişkin bilgi için:
http://edebiyat.deu.edu.tr/index.php option=com_content&view=article&id=183&Itemid=244&lang=tr

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci Ders yapısı ve kredileri başlığı altında belirtilen (toplam 240 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Binnur Gürler, 0 232 301 87 23
Bölüm Başkan Yardımcısı: Yard. Doç. Dr. Semih Güneri, 0 232 301 87 16
Bölüm Sekreteri: M. Fatih YOLDAŞ: E-posta: fatih.yoldas@deu.edu.tr: 0 232 301 87 23