DERECE PROGRAMLARI

: Dil Bilimi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü, 1998 yılında kurulmuştur. Bölümümüz şu anda 6 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile öğretime devam etmektedir. Ayrıca 3 araştırma görevlisi 35. madde kapsamında bölümümüz kadrosunda bulunmaktadır.
Dilbilim Bölümü, misyonu doğrultusunda, 'dil' ve dilin biyolojik, ruhbilimsel ve toplumsal yönlerinin bir bütün olarak düşünüldüğü geniş açılı ve birleştirici bakış açısını benimsemektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü'nün amacı, öncelikle Türkçe üzerine Dilbilim çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu bağlamda araştırma temelinde yetkin çalışmalar sunmak, Türkiye'de dilbilim alan yazınında gözlemlenen eksikliklere ilişkin çalışmalar yürütmek ve Türkçenin doğru ve etkin bir biçimde kullanımına yönelik gerek eğitimsel gerekse de akademik katkı sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Dil Bilimi, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dilbilim Bölümü ÖSYM tarafından yürütülen YGS sınavları yoluyla yabancı dil puanı ölçütüne göre öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Öğrencilerimizin Dilbilim Bölümü ne kayıt yaptırmadan önceki öğrenim yaşantıları (dikey geçiş, yatay geçiş ve üniversite içindeki geçişler) Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında değerlendirilmektedir. Öğrenci bölümün öğretim planında bulunan derslerden bazılarını daha önce öğrenim gördüğü kurumlarda başarıyla tamamlamışsa, oluşturulan intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, bu derslerin tümünden ya da bazılarından muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Dilbilim Bölümü Lisans programından mezun olabilmek için 8 yarıyıllık öğretim planında önerilen 240 AKTS karşılığı tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. ir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Dilbilim lisans programının amacı: Dilbilimin uygulanabildiği her alanda hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, etik değerlere ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olan; yerel ve küresel boyuttaki değişim ve gelişmeleri izleyerek bunların dilbilim alanı üzerindeki etkilerini yorumlayabilen; edindiği kuramsal bilgileri benimseyerek uygulamaya dönüştürebilen; ulusal ve uluslararası koşullarda var olan potansiyelini geliştirebilen dilbilimciler yetiştirmek.
Dilbilim lisans programının dili Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli dersler İnglizce yürütülmektedir. Programın İngilizce Hazırlık sınıfı mevcuttur.
Dilbilim Bölümü ile Fakültemizin Felsefe Bölümü arasında Çift Anadal ve Yandal Programların yürütülmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda Üniversitemizin Çift Anadal ve Yandal Yönetmenlik lerinde belirlenen koşulları sağlayan Dilbilim Bölümü öğrencileri Felsefe Bölümünde Çift Anadal veya Yandal yapabilirler.

Temel Program Kazanımları

PÇ1. Temel dilbilim kavramlarına ve kuramlarına ilişkin bilgi sahibi olma.
PÇ2. Dilbilim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanabilme ve uygulayabilme.
PÇ3. Türkçenin sesbilgisi, biçimbilimi, anlambilimi ve sözdizimine ilişkin bilgi sahibi olma.
PÇ4. Dilbilimin sosyoloji, felsefe, etnoloji, psikoloji, nöroloji, bilgisayar bilimleri, çeviribilim ve adli bilimler gibi alanlarla ilişkisi ve bu alanlarla ortak yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi sahibi olma.
PÇ5. Dilbilim alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak veri toplama, çözümleme, eleştirel bir yaklaşımla yorumlama, değerlendirme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunabilme.
PÇ6. Türkçeden İngilizce, İngilizceden Türkçeye farklı düzeylerde çeviri yapabilme.
PÇ7. Alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımları ile bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ8. Bireysel (bağımsız) çalışabilme veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
PÇ9. Dilbilim alanındaki ve dünyadaki gelişmeleri yaşam boyu öğrenme bilinci ile takip edebilme ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilme.
PÇ10. Alanındaki uzman kişi ve kuruluşlarla yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilme.
PÇ11. İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri izleyebilme ve ilgili alandaki kişi ve kuruluşlarla bu dilde iletişim kurabilme.
PÇ12. Almanca ya da Rusça dillerinden birini Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak iletişim kurabilme.
PÇ13. Dilbilim alanı ile ilgili konularda disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilme.
PÇ14. Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak kendisinin ve üyesi olduğu ekipteki diğer bireylerin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gelişim süreçlerini destekleyebilme.

Temel Program Kazanımları

1   Temel dilbilim kavramlarına ve kuramlarına ilişkin bilgi sahibi olma.
2   Dilbilim alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında kullanabilme ve uygulayabilme.
3   Doğal dillerin ve özellikle Türkçenin sesbilgisi, biçimbilimi, sözdizimi ve anlambilimine ilişkin bilgi sahibi olma.
4   Dilbilimin sosyoloji, felsefe, etnoloji, psikoloji, nöroloji, bilgisayar bilimleri, çeviribilim ve adli bilimler gibi alanlarla ilişkisi ve bu alanlarla ortak yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi sahibi olma.
5   Dilbilim alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak veri toplama, çözümleme, eleştirel bir yaklaşımla yorumlama, değerlendirme ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunabilme.
6   Türkçeden İngilizce, Almanca ya da Rusçaya ve bu dillerden Türkçeye farklı düzeylerde çeviri yapabilme.
7   Alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımları ile bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
8   Bireysel (bağımsız) çalışabilme veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
9   Dilbilim ve diğer bilim alanlarındaki ve dünyadaki gelişmeleri yaşam boyu öğrenme bilinci ile takip edebilme ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilme.
10   Alanındaki uzman kişi ve kuruluşlarla yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilme.
11   İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri izleyebilme ve ilgili alandaki kişi ve kuruluşlarla bu dilde iletişim kurabilme.
12   Almanca ya da Rusça dillerinden birini ya da İngilizce dışındaki başka bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak iletişim kurabilme.
13   Dilbilim alanı ile ilgili konularda disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilme.
14   Alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak kendisinin ve üyesi olduğu ekipteki diğer bireylerin öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve gelişim süreçlerini destekleyebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini özel ve resmi kuruluşlarda icra etmesini sağlar. Bölüm mezunları; üniversite rektörlükleri ve yabancı diller okulları bünyesinde Türkçe ve İngilizce okutmanlığı, fakülteleri bünyesinde ise araştırma görevliliği yapabilmektedir. Mezunlarımız akademik kariyer dışında, çevirmenlik, terim uzmanlığı, çeşitli kurumların görüntülü ve sesli iletişim birimlerinde danışmanlık, basın-yayın ve tanıtım alanlarında çalışan kurumlarda düzeltmenlik, metin yazarlığı, özel ya da resmi kurumların iç ve dış yazışmalarında dilin doğru kullanımı açısından denetmenlik, reklam ajanslarında reklam yazarlığı gibi görevleri de başarıyla yürütmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Dilbilim, Türkçe Öğretmenliği ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Çeviribilim gibi alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Dilbilim bölümü öğretim planında öğrencilere toplam 240 AKTS'ye karşılık gelen dersler önerilmektedir. Öğrencilerin, 44 zorunlu ve 14 seçmeli ders almaları gerekmektedir. Öğrenciler üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda iki bölüm içi seçmeli ders; beşinci, altıncı ve yedinci yarıllarda bir bölüm içi seçmeli ders ve bir bölüm dışı seçmeli ders; sekizinci yarılda ise 9 (dokuz) AKTS karşılığı bölüm içi seçmeli ders ve bir bölüm dışı seçmeli ders almak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 DİL 1001 DİLBİLİME GİRİŞ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 DİL 1009 İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ ZORUNLU 2 1 0 6
G 4 DİL 1015 DİL VE İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 DİL 1017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 6 DİL 1019 SESBİLGİSİ VE SESBİLİM ZORUNLU 2 1 0 6
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 DİL 1002 DİLBİLİME GİRİŞ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 DİL 1018 TÜRKÇENİN SESBİLGİSİ ZORUNLU 2 1 0 5
B 4 DİL 1020 ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON ZORUNLU 1 2 0 5
B 5 DİL 1022 YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 1 0 4
B 6 DİL 1024 OKUMA EDİMİ ZORUNLU 2 1 0 6
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİL 2007 TOPLUMDİLBİLİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 DİL 2033 BİÇİMBİLİM ZORUNLU 2 1 0 6
G 3 DİL 2035 DİLBİLİM VE ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 DİL 2041 TÜRKÇENİN YAPISI ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 DİL 2043 YAZMA EDİMİ ZORUNLU 2 1 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİL 2021 ÖĞRENME KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 DİL 2025 DEYİMBİLİM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 DİL 2037 BİYODİLBİLİM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 DİL 2039 TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİL 2018 DİL VE KÜLTÜR ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 DİL 2034 TÜRKÇENİN BİÇİMBİLİMİ ZORUNLU 2 1 0 6
B 3 DİL 2036 DİLBİLİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 DİL 2046 METİNDİLBİLİM ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 DİL 2050 KONUŞMA EDİMİ ZORUNLU 2 1 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİL 2040 TÜRK DİLİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 DİL 2042 YABANCI DİL EĞİTİMİ VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 DİL 2044 DİL POLİTİKALARI VE DİL PLANLAMASI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 DİL 2048 SESBİLİM İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİL 3007 PSİKODİLBİLİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 DİL 3033 ANLAMBİLİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 DİL 3039 SÖZDİZİM ZORUNLU 2 1 0 6
G 4 DİL 3043 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNDE DİLBİLİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 DİL 3045 ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 1 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİL 3041 MEDYA ÇALIŞMALARI VE DİL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 DİL 3047 DİL VE TOPLUMSAL CİNSİYET SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİL 3008 NÖRODİLBİLİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 DİL 3032 EDİMBİLİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 DİL 3042 TÜRKÇENİN SÖZDİZİMİ ZORUNLU 2 1 0 6
B 4 DİL 3050 ÇEVİRİ UYGULAMALARI ZORUNLU 2 1 0 5
B 5 DİL 3052 TERİMBİLİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİL 3036 SÖZCÜKBİLİM SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 DİL 3044 REKLAM DİLİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 DİL 3046 ÜRETİCİ SÖZDİZİM SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİL 4003 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 DİL 4005 UYGULAMALI DİLBİLİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 DİL 4027 GÖSTERGEBİLİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 DİL 4039 DİLBİLİM KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 DİL 4043 MESLEKSEL DİL KULLANIMI ZORUNLU 1 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DİL 4035 SÖZLÜKBİLİM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 DİL 4041 TÜR ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 DİL 4045 BİLİŞSEL DİLBİLİM SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİL 4040 ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 DİL 4050 ADLİ DİLBİLİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 DİL 4054 BİÇEMBİLİM ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 DİL 4056 İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 2 1 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 DİL 4016 KARŞILIKLI KONUŞMA ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 DİL 4042 DİPLOMA PROJESİ SEÇMELİ 0 6 0 6
B 3 DİL 4046 İŞLEVSEL DİLBİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 DİL 4052 POLİTİK SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 DİL 4058 BÜTÜNCE DİLBİLİM SEÇMELİ 2 0 0 3
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 63 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 64 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dilbilim Bölümü Öğretim Planında yer alan her ders için yazılı sınav, sözlü sınav, ödev hazırlama, araştırma yürütme, bitirme tezi yazma ya da ders içi etkinlik değerlendirme gibi farklı ölçme ve değerlendirme yöntemi kullanılabilmektedir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Tanıtım Formu nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim programındaki tüm dersleri ve 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler Lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Prof. Dr. Kamil İŞERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü
Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İZMİR 35160, tel: +90 232 301 94 28
e-mail: kamil.iseri@deu.edu.tr.

AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Songül ERCAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü,
Tınaztepe Yerleşkesi Buca / İZMİR 35160, tel: +90 232 301 86 32
e-mail: songul.ercan@deu.edu.tr

Bölüm internet sayfası: http://dilbilim.deu.edu.tr