DERECE PROGRAMLARI

: Kimya

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kimya Bölümü 1998 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitim 2003 yılında başlamış ve eğitim modeli Aktif Öğrenme, Probleme Dayalı Öğretim olarak 2008 yılına kadar uygulanmıştır. Kimya Bölümü, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. Kimya Bölümünde 1(bir) yıl İngilizce Hazırlık Okulu ve 4(dört) yıl Kimya lisans programı uygulanır. Eğitim dili, %30 İngilizcedir.
Kimya Bölümünde 2(ikinci) sınıftan itibaren 20(yirmi) iş günü staj uygulaması vardır. Tüm öğretim programını tamamlayan öğrenciler Kimya Alanında lisans mezunu sayılır ve Kimyager unvanıyla çalışabilir. Kimya Bölümü mezunları Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında lisansüstü öğretim kapsamında yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yapabilirler. Kimya Bölümünün misyonu, kimya ve endüstrinin gelişimi ve ilerlemesi için bilimi ön plana alan iyi eğitimli, yaratıcı, araştırmacı, analitik düşünebilen uygulamacı insanlar yetiştirmektir. Bunlara ilaveten, ulusal, bölgesel endüstriyel oluşumların sorunlarını çözme becerisi kazanmış, plastik, ilaç, boya petrokimya, metal, tekstil, seramik, çimento, deterjan-sabun, gıda, kozmetik, cam ve ambalaj-kağıt sanayiiyinde çalışabilecek düzeyde kimyagerler yetiştirmektir. Kimya Bölümünün vizyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde kimya bilimi ve kimya teknolojisi alanında oluşturacağı bağlantılarla yenilikçi, yaratıcı ve yarışmacı bir nitelikle dünya ve avrupa üniversiteleri arasında aynı düzeyde araştırma ve öğretim veren bir Bölüm olmaktır.

Kazanılan Derece

Kimya, Lisans

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adaylar, Lise ya da eşdeğer bir dereceye sahip olmalı ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puan almalıdır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
İngilizce Hazırlık Okulu için Muafiyet sınavı yapılır ve bu muafiyet sınavını aşanlar İngilizce Hazırlık programındaki ilgili derslerden muaf olurlar ve doğrudan 1(bir)inci sınıftan öğretimlerine başlarlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece, öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 20 iş günü (4 hafta) süreli stajını, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bölüm; Analitik, biyo-, anorganik, fiziko- ve organik kimya olmak üzere beş anabilimdalından oluşur. Kimya eğitim programı, bir yıl İngilizce hazırlık dönemi ardından 4 yılı kapsamaktadır. Kimya Lisans Eğitim Programı sonunda Kimyager ünvanı alınır. Kimya Bölümünden mezun olan öğrenciler, Kimya Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurabilirler. Öğretim planında yeralan bütün dersleri 20 iş günü staj (eğitim kursu) dönemi dahil, tamamlayan öğrencilere Kimya Lisans derecesi verilir. Kimya lisans programı öğrencilere kimyanın temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Birinci yıl dersleri ağırlıklı olarak farklı alt yapılı öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı düzeyde getirmek için genel kimya, matematik ve fizikten oluşur. İlerleyen yıllarda sunulan zorunlu dersler analitik, biyo-, anorganik, organik ve fizikokimyadır. Bu kurslar aynı zamanda kimyager olarak kariyer edinmede gerekli teknik becerileri sağlamak için laboratuvar çalışmalarını da içermektedir. Öğrencilere özellikle, herhangi bir problem çözme ve karmaşık işlemlerde analitik bir yaklaşım kullanımı yanı sıra laboratuvar deneyimi sunmak amaçlanmıştır. Müfredatın üçüncü ve dördüncü yılında özellikle sanayinin sorunlarına öğrencilerin akıllı bir yaklaşım tasarlamalarını geliştirmek için seçmeli dersler bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

2   Analiz, sentez, ayırma ve saflaştırma yöntemlerine yönelik deneysel planlama ve uygulama yapabilme, karşılaşılan problemlere çözüm getirme ve sonuçlarını yorumlayabilme
3   Maddelerin nitel ve nicel analizlerinde kullanılan örnek hazırlama tekniklerinin ve aletsel analiz yöntemlerinin temel ilkelerini ifade edebilme, uygulama alanlarını tartışabilme
4   Kimyasalların insan ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olup, güvenli kullanımlarına yönelik önlemleri alabilme,
5   Kimyasal maddelerin kaynakları, üretimleri, endüstriyel uygulamaları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olabilme,
6   Çözelti kimyasındaki denge tepkimelerini bilme, bunlara dayalı titrasyon uygulamalarını yapabilme
7   Elektrokimyanın temellerini, yük-akım-potansiyel kavramlarını ve bu kavramların ilişkilerini ifade edebilme,
8   Koordinasyon bileşiklerine ilişkin temel kavram ve kuramlar ile kullanım alanlarına yönelik bilgi sahibi olabilme,
9   Organik ve anorganik tepkimeleri ve tepkime mekanizmalarını açıklayabilecek yeterli bilgiye sahip olabilme,
10   Kimyasal denge halini termodinamik veriler ışığında açıklayabilme
11   Atom ve molekül yapılarını kuantum mekaniği ile yorumlayabilme
12   Kimyasal olaylardaki değişimleri, kinetik ve dinamik verileri hesaplayarak yorumlayabilme
13   Hücre ve hücrenin temel yapı taşları olan protein, karbohidrat, lipid ve nükleik asitlerin yapısal özellik ve fonksiyonu konularında yeterli bilgiye sahip olabilme,
14   Canlı organizmalarda karbohidrat, aminoasit ve lipidlerin sentez, yıkım ve kontrol mekanizmalarını ve nükleik asitlerin fonksiyonlarını açıklayabilme
15   Kimyasal bileşiklerin yapı analizlerini yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme
16   Bilimsel düşünme, olayları geniş bakış açısıyla değerlendirebilme, sorumluluk alabilme ve zamanı etkin kullanabilme yetilerini kazandırabilme
17   Teknoloji, gıda, çevre, sağlık alanları ile birlikte, kültürel gelişime ilişkin bilgi ve yeterlilikleri kazandırabilme becerilerini sağlar

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar lisans öğretimi sonrası Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını tamamlayarak üniversitelerin Kimya Bölümlerinde akademisyen olabilirler ayrıca Kimya alanında pedagojik formasyon eğitimi alarak öğretmen de olabilirler. Kimyagerler, gıda analizleri, su ve atık su analizleri, biyokimya laboratuvarları, AR-GE merkezleri, hastaneler, kalite serfitika ve çevre danışmanlık şirketlerde çalışabilirler. Kimyagerler ayrıca mesul müdürlük ve iş güvenliği uzmanları olarak kimya ve bağlantılı sanayi alanlarında da görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar, Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarına girerek kendi yüksek öğretimlerine devam edebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı 42 zorunlu ve 10 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda 14 ü Güz yarıyılında 35i Bahar yarıyılında açılan toplam 49 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde 32 teknik olmayan sosyal seçmeli ders açılmaktadır. Öğrenciler bu derslerden 4 tanesini seçebilmektedir. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 219/53 AKTS dir. Bu seçmeli derslerden 8 AKTSlik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 CHE 1009 KİMYA I ZORUNLU 4 0 0 8
G 3 CHE 1011 TEKNİK İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 CSC 1201 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 MAT 1001 KALKÜLÜS I ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 PHY 1201 FİZİK I ZORUNLU 3 0 0 6
G 7 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GSR 1003 RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 CHE 1002 KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 7
B 3 CHE 1010 KİMYA LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 MAT 1002 KALKÜLÜS II ZORUNLU 4 0 0 5
B 5 PHY 1202 FİZİK II ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 PHY 1204 FİZİK LABORATUVARI II ZORUNLU 0 2 0 2
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CHE 1106 KİMYADA LABORATUVAR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 CHE 1108 KİMYADA HİJYEN SEÇMELİ 3 0 0 5
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CHE 2023 KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 KİM 2019 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI I ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 KİM 2021 ORGANİK KİMYA I ZORUNLU 4 0 0 7
G 4 KİM 2025 ORGANİK KİMYA LABORATUVARI I ZORUNLU 0 3 0 3
G 5 KİM 2027 ANALİTİK KİMYA I ZORUNLU 4 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KİM 2016 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI II ZORUNLU 0 3 0 3
B 2 KİM 2018 FİZİKO KİMYA I ZORUNLU 4 0 0 7
B 3 KİM 2020 FİZİKO KİMYA LABORATUVARI I ZORUNLU 0 3 0 3
B 4 KİM 2022 ORGANİK KİMYA LABORATUVARI II ZORUNLU 0 3 0 3
B 5 KİM 2024 ORGANİK KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 7
B 6 KİM 2026 ANALİTİK KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 7
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KİM 3019 ANORGANİK KİMYA I ZORUNLU 4 0 0 7
G 2 KİM 3021 ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI I ZORUNLU 0 3 0 3
G 3 KİM 3023 BİYOKİMYA I ZORUNLU 4 0 0 7
G 4 KİM 3025 BİYOKİMYA LABORATUVARI I ZORUNLU 0 3 0 3
G 5 KİM 3027 FİZİKO KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 7
G 6 KİM 3029 FİZİKO KİMYA LABORATUVARI II ZORUNLU 0 3 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CHE 3018 ALETLİ ANALİZ ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 KİM 3016 BİYOKİMYA LABORATUVARI II ZORUNLU 0 3 0 3
B 3 KİM 3020 ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI ZORUNLU 0 3 0 3
B 4 KİM 3022 ANORGANİK KİMYA II ZORUNLU 4 0 0 7
B 5 KİM 3024 ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI II ZORUNLU 0 3 0 3
B 6 KİM 3026 BİYOKİMYA II ZORUNLU 4 2 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CHE 4073 ORGANİK YAPI ANALİZİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 CHE 4075 GIDA BİYOKİMYASI VE BİYOTEKNOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 CHE 4077 ENDÜSTİRİYEL İNORGANİK KİMYA ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 ISG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 KİM 4081 BİTİRME PROJESİ ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KİM 4201 ÇEKİRDEK KİMYASI VE RADYOAKTİVİTE SEÇMELİ 2 0 0 4
G 2 KİM 4203 METAL VE AMETAL KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 KİM 4205 ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 KİM 4207 BİYOKİMYADA TEMEL TEKNİKLER SEÇMELİ 2 0 0 4
G 5 KİM 4211 KİMYA TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 6 KİM 4213 HETEROHALKALI BİLEŞİKLERİN KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 7 KİM 4215 POLİMER KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 8 KİM 4217 DOĞAL BİLEŞİKLER KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 9 KİM 4219 ORGANİK TEKNOLOJİLER SEÇMELİ 2 0 0 4
G 10 KİM 4221 ALETLİ ANALİZ II SEÇMELİ 2 0 0 4
G 11 KİM 4223 İLAÇ SENTEZİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 12 KİM 4225 GIDALARDAKİ DOĞAL TOKSİKATLAR SEÇMELİ 2 0 0 4
G 13 KİM 4227 SERAMİK KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 14 KİM 4229 HORMONLAR SEÇMELİ 2 0 0 4
G 15 KİM 4231 MİNERAL BİYOKİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 16 KİM 4233 TEMEL HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 17 KİM 4235 KİMYASAL MADDELER VE TOKSİKOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KİM 4094 STAJ*** STAJ 0 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CHE 4214 POLİMER KOMPOZİT METERYALLER SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 CHE 4216 KUANTUM KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 CHE 4218 ORGANİK KİMYADA SEÇMELİ KONULAR SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 CHE 4220 SU ANALİZİ VE İYON DEĞİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 CHE 4222 BİYOKİMYADA SEÇMELİ KONULAR SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 CHE 4226 ANALİTİK KİMYADA SEÇMELİ KONULAR SEÇMELİ 2 0 0 4
B 7 CHE 4228 İNORGANİK KİMYADA SEÇMELİ KONULAR SEÇMELİ 2 0 0 4
B 8 CHE 4230 FİZİKOKİMYADA SEÇMELİ KONULAR SEÇMELİ 2 0 0 4
B 9 CHE 4232 BİYOİNFORMATİĞE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 10 CHE 4234 FLORESANS SPEKTROSKOPİ VE ANALİTİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 0 4
B 11 CHE 4236 INORGANİK YAPI ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 12 CHE 4260 TEKSTİL KİMYASI VE TEKSTİLDE KULLANILAN BOYALARIN SENTEZİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 13 KİM 4202 ANALİTİK KİMYADA ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 14 KİM 4204 ANORGANİK KİMYADA ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 15 KİM 4206 BİYOKİMYADA ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 16 KİM 4208 ORGANİK KİMYADA ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 17 KİM 4210 FİZİKO KİMYADA ARAŞTIRMA SÜREÇLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 18 KİM 4212 KİMYASAL ANALİZLERDE KALİTE GÜVENCESİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 19 KİM 4224 PERİSİKLİK TEPKİMELER SEÇMELİ 2 0 0 4
B 20 KİM 4238 KOROZYON SEÇMELİ 2 0 0 4
B 21 KİM 4240 ÇEVRE VE KANSER SEÇMELİ 2 0 0 4
B 22 KİM 4242 BİYOMALZEMELER SEÇMELİ 2 0 0 4
B 23 KİM 4244 İLAÇ KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 24 KİM 4246 ÇEVRE KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 25 KİM 4248 ORGANOMETALİK KİMYASAL TEKNOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 26 KİM 4250 YÜZEY KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 27 KİM 4252 KİMYADA NANOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 28 KİM 4254 BİYOTEKNOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 29 KİM 4256 GENETİK DEĞİŞİM VE HASTALIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 30 KİM 4258 ÇEVRE BİYOKİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 31 KİM 4262 PETROL KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 32 KİM 4264 POLİMER TEKNOLOJİLLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 33 KİM 4266 LİF VE ELYAF KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 34 KİM 4268 BİYOTEKNOLOJİ VE EKONOMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 35 KİM 4270 KOZMETİK KİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FSH 0001 İLETİŞİM BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSH 0002 MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FSH 0003 FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 FSH 0004 BİLİM FELSEFESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FSH 0005 PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FSH 0006 BİLİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FSH 0007 KİŞİLERARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FSH 0008 GÜNLÜK YAŞAMDA BİLİM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 FSH 0009 ÇOKYÖNLÜ DÜŞÜNME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 FSH 0010 DİSİPLİNLERARASILIK: BİLİM, SANAT, OYUN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 FSH 0011 YARATICILIK, AR-GE, İNOVASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 FSH 0012 GELECEK PLANLAMA VE STRATEJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 FSH 0013 GENÇ GİRİŞİMCİLİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 FSH 0014 TÜRKİYENİN JEOPOLİTİĞİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 FSH 0015 KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 FSH 0016 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 FSH 0017 EGE KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 FSH 0018 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 FSH 0019 SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 FSH 0020 İŞLETME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 FSH 0021 İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 FSH 0022 MUHASEBE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 FSH 0023 PAZARLAMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 FSH 0024 TEMEL HUKUK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 FSH 0025 PARA-BANKA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 FSH 0026 TOPLAM KALİTE VE AKREDİTASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 FSH 0027 TÜRK EĞİTİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 FSH 0028 DOĞANIN ŞİFALI ELİ, ÇİÇEKLİ BİTKİLER FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 FSH 0030 TEKNİK İNGİLİZCE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 FSH 0031 ÇEVİRİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 FSH 0032 METİN İNCELEME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 FSH 0033 ANLAMBİLİMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 FSH 0037 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 FSH 0038 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 FSH 0040 KİMYA VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 1 FSH 0029 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSH 0034 TERMİNOLOJİ VE TERMİNOGRAFİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FSH 0035 FİNANSAL İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 FSH 0036 EKONOMİK KÜRESELLEŞME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://web.deu.edu.tr/fen/kimya.php; Url : http://web.deu.edu.tr/chemistry) ve Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://web.deu.edu.tr/fen/pdf/DEUFEN_OSUE_2012.pdf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise 2.00/4.00 dir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 20 iş günü süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Raziye Öztürk ÜREK
Tel: 0 232 301 8689, E-mail: raziye.urek@deu.edu.tr
Program Koordinatörü DoçDr.Serap Seyhan BOZKURT
Tel: 0 232 301 8689; E-mail: serap.seyhan@deu.edu.tr.
Adres/İletişim: Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Tınaztepe Kampüsü 35160 Buca-IZMIR/TURKEY.
http://web.deu.edu.tr/chemistry; Tel/Fax: 0 232 453 4188; E-mail: kimya@deu.edu.tr