DERECE PROGRAMLARI

: İstatistik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan İstatistik bölümü, 1994-1995 öğretim yılında Lisans ve Lisansüstü eğitime başlamıştır. 2007-2008 öğretim yılında ise ikinci öğretimde lisan eğitimi verilmeye başlanmıştır. Bölümümüzde halen Lisans, Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık, Yüksek Lisans, Doktora ve Yandal programları yürütülmektedir. İstatistik bölümü lisans programı %30 İngilizcedir. Derslerin yaklaşık %70si zorunlu derslerden, geri kalan kısmı ise seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

İstatistik, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olmak, ülke genelinde merkezi yapılan Öğrenci Seçme Sınavına göre yerleştirilmiş olmak, DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınav sonucu (en düşük 70) veya TOEFL (minimum 79) veya eşdeğerinden başarılı olmak, veya DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun İngilizce Hazırlık Sınıfını başarı ile tamamlamak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (12 Ağustos 2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazete) kapsamında Madde 12 uygulanır.
(1) Üniversiteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.
(2) Dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim-öğretim bir yılda iki yarıyıl olmak üzere toplam 4 yıldır (1 yıl hazırlık sınıfı hariç).
4 lük not sistemi uygulanmaktadır.
Tüm derslerini başarı ile tamamlamak zorundadır. Dersdeki başarı nın değerlendirilmesi: Bkz. DEU Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları, Madde 25-27.
20 (yirmi) işgünü (4 hafta) süreyle staj yapmak.
3. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 18 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 12 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. Sınıf öğrencileri bir yıl süren bitirme projesini başarı ile tamamlamak zorundadır.
Öğrenciler minimum 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.
Minimum mezuniyet notu 2.00 / 4.00.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İstatistik bölümü lisans programının amacı öğrencileri analitik ve kritik düşünme yeteneğine sahip karar vericilerin sahip olması gereken teorik ve pratik istatistik bilgiler ve değerlerle ile donatmaktır. Program ayrıca topluma ve işine karşı sorumluluklarını bilen, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip edebilen ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile istatistik bilgisini sürekli yenileyen öğrenciler mezun etmeyi amaçlamaktadır.
Bölümümüzde birinci ve ikinci sınıfta Olasılık ve İstatistik, Matematik, İstatistikte Bilgisayar Kullanımı, Matematiksel İstatistik, İstatistiksel Çıkarsama ve Programlama gibi temel dersler bulunmaktadır. Üçüncü sınıfta ise regresyon analizi, Doğrusal programlama, Finans matematiği ve Deney tasarımı zorunlu dersler olup diğer tüm dersler seçmelidir. Dördüncü sınıfta ise Çok Değişkenli İstatistik, Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler, Kategorik Veri Çözümlemesi ve Zaman Serileri Çözümlemesi zorunlu olup diğer dersler seçmelidir. Bölümümüzde yandal eğitimi de verilmektedir. Ayrıca bölümümüzün, ERASMUS ve FARABİ programları kapsamında çeşitli üniversiteler ile ikili anlaşmalar mevcuttur. Bölümümüzde 18 öğretim üyesi ve 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde matematik, veri işlem sürecinde kullanılan güncel yazılım ve bilgisayar programlama bilgisine sahip olması.
2   Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak sorunları tanımlayabilme, bir plan çerçevesinde gerekli verileri toplayabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı alternatif çözüm önerileri geliştirebilme becerisi.
3   Bireysel veya disiplinler arası takımlarda yaratıcı ve geniş bakış açısı ile sorumluluk alma, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme becerisi.
4   Analitik düşünme yeteneği ile projeleri planlayabilme ve yönetebilme yetkinliği.
5   Bilgiye erişebilmek amacı ile kaynak araştırması yapabilme ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliği.
6   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve alanında kendini sürekli yenileme yetkinliği.
7   İstatistik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliği.
8   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama yetkinliği.
9   İngilizce yabancı dilini kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurabilmesi.
10   İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmesi.
11   Kuramsal ve teknik bilgileri istatistik alanındaki uzman kişilerle detaylı olarak, bu alanda uzman olmayan kişilerle de temel düzeyde paylaşabilmesi.
12   Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olması.
13   Alanında yaptığı çalışmalarda sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olması
14   Kuramsal ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, risk analizi, aktüerya konularında ve istatistiğin uygulandığı (biyoistatistik, finans, optimizasyon, veri madenciliği vb.) alanlarda yeterli altyapıya sahip olması

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız Kamu ve Özel sektörde AR-GE ve Planlama Bölümlerinde, Akademik Kurumlarda, Finans ve Sigorta Şirketlerinde uzman veya yönetici posizyonlarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı 39 zorunlu ve 14 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda 19u Güz yarıyılında 19u Bahar yarıyılında açılan toplam 38 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra yine fakülte bünyesinde 30 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 182/58 AKTS dir. Bu seçmeli derslerden 8 AKTSlik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FSH 0001 İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 İST 1013 OLASILIK I ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 İST 1015 İSTATİSTİK I ZORUNLU 4 0 0 7
G 5 İST 1051 İSTATİSTİK İÇİN HESAPLAMA ARAÇLARI I ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 İST 1093 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 MAT 1001 KALKÜLÜS I ZORUNLU 4 0 0 5
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FSH 0002 MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 İST 1014 OLASILIK II ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 İST 1016 İSTATİSTİK II ZORUNLU 4 0 0 7
B 5 İST 1052 İSTATİSTİK İÇİN HESAPLAMA ARAÇLARI II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 İST 1094 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 MAT 1002 KALKÜLÜS II ZORUNLU 4 0 0 5
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GSR 1003 RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2205 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 İST 2015 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME I ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 İST 2017 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK ZORUNLU 4 0 0 7
G 4 İST 2065 İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ ZORUNLU 2 2 0 6
G 5 MAT 2001 LİNEER CEBİRE GİRİŞ ZORUNLU 4 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İST 2016 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME II ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 İST 2018 İSTATİSTİKSEL ÇIKARSAMA ZORUNLU 4 0 0 7
B 3 İST 2038 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 7
B 4 İST 2050 R İSTATİSTİKSEL PROGRAMLAMA DİLİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 MAT 2026 LİNEER CEBİR ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İST 3031 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ ZORUNLU 4 0 0 6
G 2 İST 3033 ANKET TASARIMI VE ÇÖZÜMLEMESİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 İST 3075 DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 3203 VERİTABANI YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 İST 3103 YÖNLENDİRİLMİŞ GRUP ÇALIŞMASI I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 İST 3113 GÜNLÜK HAYATTA OLASILIK VE İSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 İST 3119 SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 İST 3121 BİLGİ TEORİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 İST 3131 İSTATİSTİKTE BENZETİM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 İST 3163 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ VE DENETİM SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 İST 3165 İŞ SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 İST 3167 BİYOİSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 İST 3169 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 İST 3175 KARAR KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İST 3002 FİNANS MATEMATİĞİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 İST 3032 İSTATİSTİKSEL DENEY TASARIMI ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 3120 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 İST 3104 YÖNLENDİRİLMİŞ GRUP ÇALIŞMASI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 İST 3108 R İLE VERİ ÇÖZÜMLEME VE GRAFİKLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 İST 3114 BAYESÇİ İSTATİSTİĞE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 İST 3132 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİNDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 İST 3134 EKONOMETRİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 İST 3138 ZAMAN SERİSİ REGRESYONU SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 İST 3162 KALİTE TEKNİKLERİNDE ÖZEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 İST 3164 ALTI SİGMA YÖNTEMBİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 İST 3166 KLİNİK DENEMELERDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 11 İST 3176 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 12 İST 3178 ENVANTER YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İST 4001 BİTİRME PROJESİ*** ZORUNLU 2 0 0 8
G 2 İST 4035 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER ZORUNLU 2 2 0 6
G 3 İST 4037 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İST 4113 STOKASTİK SÜREÇLER SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 İST 4117 DAYANIKLI TAHMİNLEME VE ÇIKARSAMAYA GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 İST 4141 FİNANSAL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 İST 4143 GÜVENİRLİLİK VE YAŞAM ZAMANI ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 İST 4155 EXCEL İLE VERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 İST 4161 İLERİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 İST 4175 SERİM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 İST 4181 HAYAT SİGORTASI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İST 4036 KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 İST 4038 ZAMAN SERİLERİ ÇÖZÜMLEMESİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 İST 4100 STAJ**** STAJ 0 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İST 4102 R İLE YENİDEN ÖRNEKLEME UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 İST 4112 RİSK ANALİZİNDE OLASILIK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 İST 4138 VERİ MADENCİLİĞİNDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 İST 4154 WEB TABANLI ARAŞTIRMA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 İST 4164 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ İZLEME VE KONTROL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 İST 4176 KUYRUK KURAMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 İST 4182 AKTÜERYAL MODELLERE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 İST 4184 RİSK YÖNETİMİNDE İSTATİSTİK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 İST 4186 DAYANIKLI VARYANS ANALİZİ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FSH 0003 FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSH 0004 BİLİM FELSEFESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FSH 0005 PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 FSH 0006 BİLİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FSH 0007 KİŞİLERARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FSH 0008 GÜNLÜK YAŞAMDA BİLİM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FSH 0009 ÇOKYÖNLÜ DÜŞÜNME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FSH 0010 DİSİPLİNLERARASILIK: BİLİM, SANAT, OYUN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 FSH 0011 YARATICILIK, AR-GE, İNOVASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 FSH 0012 GELECEK PLANLAMA VE STRATEJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 FSH 0013 GENÇ GİRİŞİMCİLİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 FSH 0014 TÜRKİYENİN JEOPOLİTİĞİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 FSH 0015 KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 FSH 0016 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 FSH 0017 EGE KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 FSH 0018 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 FSH 0019 SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 FSH 0020 İŞLETME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 FSH 0021 İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 FSH 0022 MUHASEBE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 FSH 0023 PAZARLAMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 FSH 0024 TEMEL HUKUK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 FSH 0025 PARA-BANKA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 FSH 0026 TOPLAM KALİTE VE AKREDİTASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 FSH 0027 TÜRK EĞİTİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 FSH 0028 DOĞANIN ŞİFALI ELİ, ÇİÇEKLİ BİTKİLER FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 FSH 0029 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 FSH 0030 TEKNİK İNGİLİZCE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 FSH 0031 ÇEVİRİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 FSH 0032 METİN İNCELEME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 FSH 0033 ANLAMBİLİMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 FSH 0034 TERMİNOLOJİ VE TERMİNOGRAFİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 FSH 0035 FİNANSAL İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 FSH 0036 EKONOMİK KÜRESELLEŞME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 FSH 0037 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 FSH 0038 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 FSH 0040 KİMYA VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının) ilgili maddeleri uygulanır. İlgili yönetmeliklere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:
Dokuz Eylül Üniversitesi yönetmeliği için
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683
Fen fakültesi yönetmeliği için:
http://web.deu.edu.tr/fen/pdf/DEUFEN_OSUE_2012.pdf
Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise 2.00/4.00 dir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Eğitim-öğretim bir yılda iki yarıyıl olmak üzere toplam 4 yıldır (1 yıl hazırlık sınıfı hariç).
4 lük not sistemi uygulanmaktadır.
Tüm derslerini başarı ile tamamlamak zorundadır. Dersdeki başarı nın değerlendirilmesi: Bkz. DEU Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları, Madde 25-27.
20 (yirmi) işgünü (4 hafta) süreyle staj yapmak.
3. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 18 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. sınıf öğrencileri 1 yılda en az 12 kredilik seçmeli ders ve öğretim planında belirtilen fakülte seçmeli ders havuzundan 4 kredilik seçmeli ders almak zorundadır.
4. Sınıf öğrencileri bir yıl süren bitirme projesini başarı ile tamamlamak zorundadır.
Öğrenciler minimum 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır.
Minimum mezuniyet notu 2.00 / 4.00.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. C.Cengiz ÇELİKOĞLU
e-posta: cengiz.celikoglu@deu.edu.tr ; Tel: (232) 301 85 10
AKTS Diploma Eki Koordinatörü:
Doç. Dr. Aylin ALIN
e-posta: aylin.alin@deu.edu.tr ;Tel: (232) 301 85 72