DERECE PROGRAMLARI

: Matematik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Matematik Bölümümüz 1991 yılında kuruldu. Lisans programına 1991 yılında başladı. Yüksek Lisans ve Doktora programımız 1993 yılında başladı. Bölümümüzün lisans ve lisansüstü dersleri ile Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve üniversitemizin diğer fakültelerindeki hem lisans hem de lisansüstü matematik derslerini yürütmektedir. Gelişmekte olan bir bölüm olarak özellikle araştırma alanında kendini güçlendirmeyi ve çeşitli anabilim dallarında büyümeyi hedeflemektedir. Eğitim dili %100 İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Matematik, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olmak, ülke genelinde merkezi yapılan Öğrenci Seçme Sınavına göre yerleştirilmiş olmak, DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınav sonucu (en düşük 70) veya TOEFL IBT (minimum 79) veya eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması hakkında şu web sayfasındaki genel kurallar uygulanır:
Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (12 Ağustos 2011 tarih ve 28023 sayılı Resmi Gazete) kapsamında Madde 12 uygulanır.
(1) Üniversiteye yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.
(2) Dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (1 yıl İngilizce Hazırlık sınıfı hariç), 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı geniş seçmeli ders olanaklarıyla hem saf matematikte hem de uygulamalı matematikte sağlam bir altyapı oluşturmak, analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve mantıklı çözümler üretmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2   Matematik alanında edindiği bilgileri ortaöğretim seviyesine uyarlayarak aktarabilmek
3   Problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme ve genelleme becerisine sahip olmak
4   Matematiğin kullanıldığı alanlarda bilgiye erişebilme; gerekli kaynak araştırması yapabilme becerisine sahip olmak
5   Bilim ve Teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilmek
6   Matematik ve ilgili alanlardaki bir çalışmayı bireysel veya ekip olarak sürdürmek ve sonuç çıkarma sürecinde etkin olmak
7   Kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakabilmek ve yenileyebilmek
8   Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek
9   İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanabilmek, yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlarıyla rahat bir şekilde iletişim kurabilmek, periyodik literatürü takip edebilmek
10   Matematik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az bir programı etkin bir şekilde kullanabilmek
11   Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek
12   Matematikteki soyut kavramları bilimsel yöntemlerle somut olaylara bağlayabilmek, sonuçları incelemek ve yorumlamak
13   Matematikte kazandığı bilgi ve becerileri farklı disiplinlerde kullanabilme ve uygulayabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız, akademisyen, öğretmen olabilmekte, finans veya bilgi işlem sektöründe kariyer yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci ya da üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Serbest seçmeli olarak 3.sınıf öğrencileri Fakülte veya Üniversitenin ortak seçmeli derslerinden (Türkçe veya İngilizce) 1 yılda toplam 2 ders almak ve başarmak zorundadır. Serbest seçmeli olarak 4.sınıf öğrencileri Fakülte veya Üniversitenin ortak seçmeli derslerinden 1 yılda toplam 2 ders almak ve başarmak zorundadır. Bu Programın Eğitim Dili %100 İngilizcedir. Bölüm Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde 1., 2., 3. ve 4. sınıflar için her dönem (Güz-Bahar), her dersin açılmasına karar verir. 3. sınıf ögrencileri 6. yarıyılda iki seçmeli ders almak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 MAT 1011 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 MAT 1031 KALKÜLÜS I ZORUNLU 4 2 0 9
G 4 MAT 1033 MATEMATİĞİN TEMELLERİ ZORUNLU 4 0 0 7
G 5 MAT 1035 ANALİTİK GEOMETRİ ZORUNLU 4 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MAT 1012 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 MAT 1032 KALKÜLÜS II ZORUNLU 4 2 0 9
B 4 MAT 1034 TEMEL CEBİRSEL YAPILAR ZORUNLU 4 0 0 7
B 5 MAT 1036 AYRIK MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GSR 1003 RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSC 2201 ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 MAT 2037 LİNEER CEBİR I ZORUNLU 4 0 0 7
G 3 MAT 2039 DİFERANSİYEL DENKLEMLER I ZORUNLU 4 0 0 7
G 4 MAT 2043 ANALİZ I ZORUNLU 4 2 0 9
G 5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 2038 LINEER CEBİR II ZORUNLU 4 0 0 7
B 2 MAT 2040 DİFERANSİYEL DENKLEMLER II ZORUNLU 4 0 0 7
B 3 MAT 2042 BİLGİSAYAR CEBİR SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 MAT 2044 ANALİZ II ZORUNLU 4 2 0 9
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 3049 TOPOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 4 0 0 7
G 2 MAT 3051 DİFERANSİYEL GEOMETRİ ZORUNLU 4 0 0 7
G 3 MAT 3055 CEBİR I ZORUNLU 4 0 0 7
G 4 MAT 3059 NÜMERİK ANALİZ I ZORUNLU 4 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 3050 KOMPLEKS KALKÜLÜS ZORUNLU 4 0 0 7
B 2 MAT 3052 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER ZORUNLU 4 0 0 7
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSC 3202 NESNE YÖNETİMLİ PROGRAMLAMA SEÇMELİ 4 0 0 7
B 2 MAT 3008 NÜMERİK ANALİZ II. SEÇMELİ 4 0 0 7
B 3 MAT 3026 ÖZEL FONKSİYONLAR VE DİFERANSİYEL DENKLEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
B 4 MAT 3042 İLERİ DİFERANSİYEL GEOMETRİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 5 MAT 3046 CEBİR II. SEÇMELİ 4 0 0 7
B 6 MAT 3053 REEL ANALİZ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 7 MAT 3058 OLASILIK SEÇMELİ 4 0 0 7
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CSC 4201 GÖRSEL PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 2 MAT 4011 ADİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 3 MAT 4013 UYGULAMALI MATEMATİK I. SEÇMELİ 4 0 0 7
G 4 MAT 4019 ASİMTOTİK ANALİZ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 5 MAT 4029 MONİFOLDLAR TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 6 MAT 4031 GENEL TOPOLOJİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 7 MAT 4033 LİNEER OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE DİNAMİK SİSTEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
G 8 MAT 4035 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GEOMETRİK TASARIMDA MATEMATİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
G 9 MAT 4043 TEMEL CEBİRSEL GEOMETRİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 10 MAT 4045 GALOİS TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 11 MAT 4047 UYGULAMALI OPTİMİZASYON SEÇMELİ 4 0 0 7
G 12 MAT 4049 TEMEL CEBİRSEL TOPOLOJİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 13 MAT 4051 ÇİZGE TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 14 MAT 4053 CEBİRSEL SAYILAR TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 15 MAT 4057 YAŞAM SİGORTASI MATEMATİĞİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 16 MAT 4059 FONKSİYONEL ANALİZE GİRİŞ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 17 MAT 4065 HESAPLAMALI DEĞİŞMELİ CEBİR I SEÇMELİ 4 0 0 7
G 18 MAT 4067 DEĞİŞMELİ HALKA TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 19 PHY 4165 ORTA SEVİYE KLASİK MEKANİK SEÇMELİ 4 0 0 7
G 20 PHY 4166 KUANTUM MEKANİĞİNE GİRİŞ SEÇMELİ 4 0 0 7
G 21 STA 4201 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CSC 4202 VERİTABANI İLE İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA SEÇMELİ 4 0 0 7
B 2 MAT 4008 PERTÜRBASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 3 MAT 4010 MODÜLLER VE HALKALAR SEÇMELİ 4 0 0 7
B 4 MAT 4012 TEMEL TOPOLOJİ VE GEOMETRİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 5 MAT 4014 UYGULAMALI MATEMATİK II. SEÇMELİ 4 0 0 7
B 6 MAT 4016 RİEMANN GEOMETRİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 7 MAT 4024 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 8 MAT 4030 FARK DENKLEMLERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 9 MAT 4034 LİNEER OLMAYAN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER SEÇMELİ 4 0 0 7
B 10 MAT 4038 EKONOMİNİN İLKELERİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 11 MAT 4044 MATEMATİKSEL MODELLEME VE FELSEFESİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 12 MAT 4046 ÖLÇÜM TEORİSİ VE LEBESGUE İNTEGRALİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 13 MAT 4054 FİNANSAL MATEMATİK SEÇMELİ 4 0 0 7
B 14 MAT 4058 TOPOLOJİK VEKTÖR UZAYLARI SEÇMELİ 4 0 0 7
B 15 MAT 4060 MATEMATİKSEL BİYOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 16 MAT 4062 TEMSİL TEORİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 17 MAT 4064 SAYILAR TEORİSİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 18 MAT 4066 HESAPLAMALI DEĞİŞMELİ CEBİR II SEÇMELİ 4 0 0 7
B 19 MAT 4068 GEOMETRİ SEÇMELİ 4 0 0 7
B 20 MAT 4070 PROJE (DİPLOMA PROJESİ) SEÇMELİ 2 4 0 7
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FSH 0001 İLETİŞİM BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSH 0002 MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FSH 0003 FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 FSH 0004 BİLİM FELSEFESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FSH 0005 PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FSH 0006 BİLİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FSH 0007 KİŞİLERARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FSH 0008 GÜNLÜK YAŞAMDA BİLİM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 FSH 0009 ÇOKYÖNLÜ DÜŞÜNME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 FSH 0010 DİSİPLİNLERARASILIK: BİLİM, SANAT, OYUN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 FSH 0011 YARATICILIK, AR-GE, İNOVASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 FSH 0012 GELECEK PLANLAMA VE STRATEJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 FSH 0013 GENÇ GİRİŞİMCİLİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 FSH 0014 TÜRKİYENİN JEOPOLİTİĞİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 FSH 0015 KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 FSH 0016 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 FSH 0017 EGE KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 FSH 0018 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 FSH 0019 SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 FSH 0020 İŞLETME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 FSH 0021 İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 FSH 0022 MUHASEBE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 FSH 0023 PAZARLAMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 FSH 0024 TEMEL HUKUK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 FSH 0025 PARA-BANKA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 FSH 0026 TOPLAM KALİTE VE AKREDİTASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 FSH 0027 TÜRK EĞİTİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 FSH 0028 DOĞANIN ŞİFALI ELİ, ÇİÇEKLİ BİTKİLER FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 FSH 0029 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 FSH 0030 TEKNİK İNGİLİZCE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 FSH 0031 ÇEVİRİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 FSH 0032 METİN İNCELEME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 FSH 0033 ANLAMBİLİMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 FSH 0034 TERMİNOLOJİ VE TERMİNOGRAFİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 FSH 0035 FİNANSAL İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 FSH 0036 EKONOMİK KÜRESELLEŞME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 FSH 0037 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 FSH 0038 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 FSH 0040 KİMYA VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders ile ilgili sınav, ölçme ve değerlendirme kriterleri, o dersin Ders Tanıtım Formunda belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Öğretim planında yer alan tüm derslerini başarıyla tamamlayan, minimum 2.00 / 4.00 Başarı Notu ve 240 AKTS sağlayan öğrenciler derece almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Halil Oruç
Tel: (232) 301 85 08
E-posta: halil.oruc@deu.edu.tr