DERECE PROGRAMLARI

: Fizik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizik Bölümü, lisans eğitim ve öğretimine 1998 yılında örgün öğretim programı ile başlamıştır. 2008-2012 yılları arasında ikinci öğretim programı yürütülmüş, ancak, 2012 tarihinde son verilmiştir. Bölümde halen eğitim dili %30 oranında İngilizce olan örgün öğretim programı uygulanmaktadır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans programında 1998 ve Doktora programında 2002 yılından beri lisansüstü eğitimi verilmektedir.

Kazanılan Derece

Fizik, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olmak, ülke genelinde merkezi yapılan Öğrenci Seçme Sınavına göre yerleştirilmiş olmak. DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınav sonucu (en düşük 70) veya TOEFL IBT (minimum 79) veya eşdeğeri puanı olanlar 1. sınıfa, olmayanlar ise İngilizce Hazırlık sınıfına devam ederler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık (1 yıl İngilizce Hazırlık sınıfı hariç) bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fizik Lisans programı, araştırma enstitüleri ve sanayideki teknik ve profesyonel alanlar için iyi eğitilmiş fizikçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fizik Lisans programının amaçları,
Fiziksel sistemleri anlayabilmek için bilim ve matematikte öğrencileri bilgi ve beceri kazanmış profesyoneller olacak şekilde eğitmek,
Öğrencilere fizikte ve ilgili disiplinlerde problemleri analiz etme, tasarlama ve çözme yeteneği kazandırmak,
Öğrencilere sunum yapabilme, yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilme, bilgiye bilimsel kaynaklardan ulaşabilme, bağımsız ve takım olarak çalışabilme yetenekleri kazandırmak,
Lisansüstü programlara ve yaşam boyu öğrenme için temel oluşturmaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda, programda ilk üç yarıyılda klasik fiziğin altyapısı oluşturulduktan sonra dördüncü yarıyıldan itibaren öğrenciler modern fizik konularında dersler alırlar. Son dört yarıyıl derslerinin bazıları kuantum mekaniği, katıhal fiziği, elektromanyetik teori, atom ve molekül fiziği gibi derslerdir. Programda üçüncü yarıyıldan itibaren öğrenciler, tercih edecekleri seçmeli dersler ile fiziğin birçok farklı alanını tanıma ve öğrenme fırsatı bulmaktadırlar. Bu seçmeli derslerden bazıları özel görelilik, yenilenebilir enerji kaynakları, optoelektronik, süperiletkenlik, moleküler modelleme ve temel parçacıklar fiziğidir. Dersler, modern eğitim araç-gereçleri ile desteklenmektedir.
Fizik Bölümünde, Mekanik, Elektrik-Manyetizma, Titreşim ve Dalgalar, Modern Fizik, Elektronik ve Bilgisayar olmak üzere 6 adet lisans eğitim laboratuarı ve X-Işını Kristalografi, Süperiletkenlik, Çevresel Radyoaktivite ve Elektron Spin Rezonans araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2013 yılı itibari ile 3 profesör, 6 doçent, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 12 araştırma görevlisinden oluşan bir akademik kadro ile sürmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri doğru anlama
2   Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda altyapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanma
3   Kazanılan teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanma
4   Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetkinliklerini kazanma
5   Bilişim teknolojilerini ve güncel teknikleri fizik alanındaki problemlere uygulama becerisi kazanma
6   Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, alanı ve ilgili alanlara ilişkin bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip etme ve kendini sürekli yenileme
7   Sorumluluk alma, bağımsız davranma ve yaratıcılık becerisi kazanma
8   : Disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmaları yapabilme, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme
9   Yazılı, kalıcı, güvenilir ve doğru kaynaklardan bilgiye erişebilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
10   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama
11   Mesleği ile ilgili en az bir yabancı dili kullanabilme ve uygulayabilme
12   Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma

Mezunların İstihdam Profilleri

Fizik Bölümü mezunları, üniversitelerde ve sanayi kuruluşlarının araştırma geliştirme laboratuarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuarlarında araştırmacı olarak, hastanelerin Onkoloji ve Nükleer Tıp bölümlerinde planlamacı ve sağlık fizikçisi olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlar kamu, özel sektör ve vakıf okullarında fizik öğretmeni olarak ta görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci ya da üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı 53 zorunlu ve 12 seçmeli dersten oluşmaktadır. 12 seçmeli dersten, 10 tanesi Bölüm Seçmeli Ders Havuzundan (toplam 32 ders), kalan 2 tanesi Fakülte Seçmeli Ders Havuzundan (toplam 31 ders) seçilmelidir. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin/seçmeli derslere oranı 186/54 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FİZ 1007 FİZİK I ( MEKANİK ) ZORUNLU 4 2 0 8
G 2 FİZ 1009 FİZİK LABORATUVARI I ZORUNLU 0 2 0 3
G 3 KİM 1201 KİMYA I ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 MAT 1031 KALKÜLÜS I ZORUNLU 4 2 0 8
G 5 PHY 1001 TEKNİK İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GSR 1003 RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FİZ 1006 FİZİK II ( ELECTROMAGNETİSM ) ZORUNLU 4 2 0 8
B 2 FİZ 1010 FİZİK LABORATUVARI II ZORUNLU 0 2 0 4
B 3 KİM 1202 KİMYA II ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 MAT 1032 KALKÜLÜS II ZORUNLU 4 2 0 8
B 5 PHY 1002 TEKNİK İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 FİZ 2049 OPTİK VE DALGALAR LABORATUVARI ZORUNLU 0 2 0 2
G 3 FİZ 2055 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I ZORUNLU 4 0 0 8
G 4 PHY 2001 FİZİK III (AKIŞKANLAR, DALGALAR VE TERMODİNAMİK ZORUNLU 4 0 0 8
G 5 PHY 2003 PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 FİZ 2012 ANALATİK MEKANİK ZORUNLU 4 0 0 8
B 3 FİZ 2048 MODERN FİZİK LABORATUARI ZORUNLU 0 2 0 2
B 4 FİZ 2056 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II ZORUNLU 4 0 0 8
B 5 PHY 2002 FİZİK IV (OPTİK VE MODERN FİZİK) ZORUNLU 4 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 3001 DOĞRUSAL CEBİR ZORUNLU 2 2 0 7
G 2 PHY 3001 KUANTUM FİZİĞİ ZORUNLU 4 0 0 8
G 3 PHY 3003 ELEKTROMANYETİK TEORİ I ZORUNLU 4 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FİZ 3109 ÖZEL GÖRELİLİK **,++ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 2 FİZ 3111 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 3 FİZ 3113 TERMAL FİZİK **,++ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 4 FİZ 3115 FİZİKTE GÜNCEL KONULAR SEÇMELİ 2 2 0 7
G 5 PHY 3101 FİZİKTE UYGULAMALI BİLGİSAYAR I **,++ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 6 PHY 3103 ELEKTRONİK I SEÇMELİ 2 2 0 7
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FİZ 3016 İSTATİSTİK FİZİK ZORUNLU 4 0 0 8
B 2 PHY 3002 KUANTUM MEKANİĞİ I ZORUNLU 4 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FİZ 3110 ASTROFİZİGE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 2 FİZ 3112 FİZİKTE VERİ ANALİZİ **,++ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 3 FİZ 3114 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 2 0 7
B 4 FİZ 3116 BİYOFİZİK SEÇMELİ 2 2 0 7
B 5 PHY 3102 FİZİKTE UYGULAMALI BİLGİSAYAR II **,++ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 6 PHY 3104 ELEKTRONİK II SEÇMELİ 2 2 0 7
B 7 PHY 3106 ELEKTROMANYETİK TEORİ II **,++ SEÇMELİ 2 2 0 7
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FİZ 4083 BİTİRME PROJESİ ZORUNLU 2 0 0 7
G 2 ISG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 21
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FİZ 4119 KATIHAL FİZİĞİ I ** SEÇMELİ 2 2 0 7
G 2 FİZ 4121 OPTOELEKTRONİĞE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 3 FİZ 4123 FİZİKSEL TEKNİKLERLE TARİHLENDİRME SEÇMELİ 2 2 0 7
G 4 FİZ 4125 SIVI KRİSTALLERE GİRİŞ * SEÇMELİ 2 2 0 7
G 5 FİZ 4127 GÖRELİ KUANTUM MEKANİĞİNE GİRİŞ + SEÇMELİ 2 2 0 7
G 6 FİZ 4129 RADYASYON FİZİĞİ + SEÇMELİ 2 2 0 7
G 7 FİZ 4131 KUANTUM OPTİĞİNE GİRİŞ * SEÇMELİ 2 2 0 7
G 8 FİZ 4133 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I ++ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 9 PHY 4101 NÜKLEER FİZİK I ++ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 10 PHY 4103 FAZ GEÇİŞLERİ VE KRİTİK SÜREÇLERE GİRİŞ * SEÇMELİ 2 2 0 7
G 11 PHY 4105 TEMEL PARÇACIK FİZİĞİ I ++ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 12 PHY 4107 KUANTUM MEKANİĞİ II ++ SEÇMELİ 2 2 0 7
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ISG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 28
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 FİZ 4122 KATIHAL FİZİĞİ II ** SEÇMELİ 2 2 0 7
B 2 FİZ 4124 SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 2 0 7
B 3 FİZ 4126 KRİSTOLOGRAFİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 4 FİZ 4128 ÇEKİRDEK FİZİĞİ UYGULAMALARI + SEÇMELİ 2 2 0 7
B 5 FİZ 4130 SÜPERİLETKENLİĞE GİRİŞ * SEÇMELİ 2 2 0 7
B 6 FİZ 4132 KATILARIN KUANTUM KURAMINA GİRİŞ * SEÇMELİ 2 2 0 7
B 7 FİZ 4134 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II ++ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 8 FİZ 4136 MOLEKÜLER MODELLEMEYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 9 FİZ 4138 SAĞLIK FİZİĞİ GİRİŞ + SEÇMELİ 2 2 0 7
B 10 FİZ 4140 YARIİLETKENLİĞE GİRİŞ ** SEÇMELİ 2 2 0 7
B 11 PHY 4102 NANOFİZİGE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 12 PHY 4104 TEMEL PARÇACIK FİZİĞİ II ++ SEÇMELİ 2 2 0 7
B 13 PHY 4106 NÜKLEER FİZİK II ++ SEÇMELİ 2 2 0 7
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 FSH 0001 İLETİŞİM BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 2 FSH 0002 MESLEKSEL DEĞERLER VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 3 FSH 0003 FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 4 FSH 0004 BİLİM FELSEFESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 5 FSH 0005 PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 6 FSH 0006 BİLİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 7 FSH 0007 KİŞİLERARASI ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 8 FSH 0008 GÜNLÜK YAŞAMDA BİLİM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 9 FSH 0009 ÇOKYÖNLÜ DÜŞÜNME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 10 FSH 0010 DİSİPLİNLERARASILIK: BİLİM, SANAT, OYUN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 11 FSH 0011 YARATICILIK, AR-GE, İNOVASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 12 FSH 0012 GELECEK PLANLAMA VE STRATEJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 13 FSH 0013 GENÇ GİRİŞİMCİLİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 14 FSH 0014 TÜRKİYENİN JEOPOLİTİĞİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 15 FSH 0015 KÜRESELLEŞME VE YENİ DÜNYA DÜZENİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 16 FSH 0016 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 17 FSH 0017 EGE KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 18 FSH 0018 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 19 FSH 0019 SÖYLEM ANALİZİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 20 FSH 0020 İŞLETME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 21 FSH 0021 İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 22 FSH 0022 MUHASEBE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 23 FSH 0023 PAZARLAMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 24 FSH 0024 TEMEL HUKUK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 25 FSH 0025 PARA-BANKA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 26 FSH 0026 TOPLAM KALİTE VE AKREDİTASYON FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 27 FSH 0027 TÜRK EĞİTİM TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 28 FSH 0028 DOĞANIN ŞİFALI ELİ, ÇİÇEKLİ BİTKİLER FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 29 FSH 0029 TEMEL BANKACILIK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 30 FSH 0030 TEKNİK İNGİLİZCE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 31 FSH 0031 ÇEVİRİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 32 FSH 0032 METİN İNCELEME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 33 FSH 0033 ANLAMBİLİMİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 34 FSH 0034 TERMİNOLOJİ VE TERMİNOGRAFİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 35 FSH 0035 FİNANSAL İKTİSAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 36 FSH 0036 EKONOMİK KÜRESELLEŞME FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 37 FSH 0037 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 38 FSH 0038 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
H 39 FSH 0040 KİMYA VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Fen Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://web.deu.edu.tr/fen/pdf/DEUFEN_OSUE_2012.pdf) ilgili maddeleri uygulanır.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğretim planında yer alan tüm derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 2.00 / 4.00 Başarı Notu ve 240 AKTS sağlayan öğrenciler derece almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hamza Polat
Dokuz Eylül Universitesi
Fizik Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, Buca, 35280
İzmir-Türkiye
AKTS/Diploma Eki Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Aytaç Gürhan Gökçe
Dokuz Eylül Universitesi
Fizik Bölümü
Tınaztepe Kampüsü, Buca, 35280
İzmir-Türkiye