DERECE PROGRAMLARI

: Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1991-92 öğretim yılında lisans, 1992-1993 yılında lisansüstü eğitime başlayan Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde eğitim dili %100 oranında İngilizcedir. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı lisans ve lisanüstü programları çok disiplinli bir yapıya sahiptir ve kültür, edebiyat, tarih, felsefe, politika, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında derslerden oluşmaktadır.

Kazanılan Derece

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek lisesi diploması veya lise diploması, ulusal Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme, DEU Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Seviye Sınavından en az 70 veya TOEFL IBT en az 79 veya eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl (bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı),1 yılda 2 yarıyıl,her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans programı, dil, edebiyat, kültür, tarih, felsefe, politika, ekonomi gibi pek çok disiplinden oluşan bir eğitim politikasını benimseyerek, Amerika ve Türkiye düzlemlerinde süregelen edebiyat, tarih, toplum ve kültür etütlerinde kapsamlı, karşılaştırmalı ve analitik düşünebilen, bu alanlardaki yerli ve yabancı yayınları takip eden, toplumsal olguları inceleyebilen ve tartışabilen, günümüz kültür politikalarına yaklaşımlar oluşturabilen, yorumlayabilen ve eleştirebilen, kendine güvenen, özgür, yaratıcı, üretken, çağın ve toplumun değişen gereksinmelerine ayak uydurabilen, bilgi birikimlerini Türk kültürüne de aktararak ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunabilecek bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Temel Program Kazanımları

1   Tarihsel gelişimi içerisinde Amerikan edebiyatının, sanatının ve düşünce tarihinin belli başlı eserleri konusunda bilgi sahibi olmak.
2   Tarihsel gelişimi içerisinde Amerikan kültürü hakkında etraflı bilgi sahibi olmak.
3   Amerikan siyasi ve sosyal tarihini temel hatları ile biliyor olmak.
4   Amerikan siyasi ve hukuki sisteminin temel kurumları ve işleyişi hakkında genel bilgi sahibi olmak.
5   Batı edebiyatının, sanatının ve düşünce tarihinin belli başlı eserlerini biliyor olmak.
6   Dünya edebiyatı, sanatı, düşünce tarihi ve kültürleri hakkında karşılaştırmalı bilimsel araştırmalar yapabilmek.
7   Metin çözümlemesi yapabilmek.
8   Bilimsel edebiyat, sanat, düşünce, kültür araştırmaları yapabilmek.
9   Edebiyat ve kültür çalışmalarında belli başlı kuramsal yaklaşımları bilmek ve uygulayabilmek.
10   İngilizce ve Türkçe akademik yazı yazabilmek.
11   İngilizce ve Türkçe akademik sözlü sunum yapabilmek.
12   Dil, din, sınıf, toplumsal cinsiyet, kültürel ve cinsel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan ve bunları irdeleyebilen çoğulcu ve demokratik bir dünya görüşü edinmiş olmak.
13   Bilimsel etik kurallarına uymak.
14   Yaşam boyu öğrenme, multidisipliner çalışmalar yapma ve kendini farklı alanlarda geliştirme becerisine sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunların istihdam alanları gerek kamu gerekse özel sektörde dil, kültür, ekonomi ve siyaset ağırlıklıdır. Yabancı dil eğitimi, çeviri, bankacılık, turizm ve rehberlik, uluslararası ilişkiler, dış ilişkiler, halkla ilişkiler, dış temsilcilikler, gazetecilik, medya başlıca çalışma alanlarıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bu programın eğitim dili %100 İngilizcedir. Öğrenciler 3.4.5.ve 6.yarıyıllarda 3 (üç), 7.ve 8.yarıyıllarda 5 (beş) seçmeli ders almak zorundadır. Bir dönemde bölüm içi derslerinden 30 (Otuz) AKTS koşulunu sağlayan öğrenci eğer isterse serbest seçimlik olarak, Fakülte içinden veya dışından 8 (sekiz) AKTS krediye kadar ders seçebilir. Seçtiği dersler, not ortalamasına dâhil edilmeyecek fakat diploma ekinde gösterilecektir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 1001 AMERİKAN TARİHİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 AKE 1003 AMERİKAN EDEBİYATI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 AKE 1005 İNGİLİZ EDEBİYATI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 AKE 1007 BATI UYGARLIĞI I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 AKE 1009 MİTOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 AKE 1013 EDEBİYATA GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 1002 AMERİKAN TARİHİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 AKE 1004 AMERİKAN EDEBİYATI II ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 AKE 1006 İNGİLİZ EDEBİYATI II ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 AKE 1008 BATI UYGARLIĞI II ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 AKE 1010 KLASİK BATI EDEBİYATI ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 AKE 1012 ARAŞTIRMA VE AKADEMİK YAZIM ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 2025 AMERİKAN KÜLTÜRÜNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 AKE 2027 AMERİKAN TİYATROSU ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 AKE 2029 ERKEN DÖNEM AMERİKAN EDEBİYATI ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 2007 AMERİKA'DA DİN SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 AKE 2011 POPÜLER KÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 AKE 2013 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 AKE 2015 ÇEVİRİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 AKE 2017 BATI FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 AKE 2019 AMERİKAN SİYASETİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 AKE 2031 AMERİKAN EDEBİYATINDA BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 AKE 2033 AMERİKAN FELSEFECİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 AKE 2035 AMERİKA'DA SAVAŞ SONRASI EDEBİYAT SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 AKE 2037 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI AMERİKAN TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 2022 AMERİKA'DA ROMANTİK EDEBİYAT ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 AKE 2024 AMERİKAN KÜLTÜR TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 AKE 2026 AMERİKAN KISA ÖYKÜSÜ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 2008 AMERİKAN ETNİK VE GÖÇMEN EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 AKE 2010 AMERİKAN GOTİK GELENEĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 AKE 2012 NESNE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 AKE 2014 TEKNOLOJİ VE EDEBİYAT SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 AKE 2018 AMERİKAN SANATI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 AKE 2020 TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 AKE 2028 AMERİKAN EDEBİYATINDA MÜZİK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 AKE 2030 KIZILDERİLİ EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 AKE 2032 AMERİKA'DA GÖRSEL ANLATILAR SEÇMELİ 3 0 0 5
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 3021 AMERİKA'DA GERÇEKÇİLİK ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 AKE 3023 AMERİKAN ROMANI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 AKE 3025 AMERİKAN DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE DEĞERLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 3007 AMERİKAN İKİLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 AKE 3009 AMERİKAN EDEBİYATINDA PSİKOLOJİK TEMALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 AKE 3011 AMERİKAN SİNEMASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 AKE 3013 AMERİKAN EDEBİYATINDA ŞEHİR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 AKE 3015 AMERİKAN PRAGMATİZMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 AKE 3017 AMERİKAN İŞÇİ SINIFI TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 AKE 3027 YAHUDİ-AMERİKAN EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 AKE 3029 AMERİKAN VE DÜNYA SİNEMASINDA ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 AKE 3031 BAŞLICA AMERİKAN OYUN YAZARLARI I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 AKE 3033 TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 5
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 3020 AMERİKA'DA MODERNİZM ZORUNLU 3 0 0 5
B 2 AKE 3022 AMERİKAN ŞİİRİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 AKE 3024 ELEŞTİRİ KURAMI ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 3008 AMERİKAN EDEBİYATINDA DOĞA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 AKE 3010 KADIN YAZARLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 AKE 3012 AMERİKAN HUKUK YAPISI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 AKE 3016 AMERİKAN OLGUNLAŞMA ROMANI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 AKE 3018 BÖLGESEL EDEBİYATLAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 AKE 3026 ÇAĞDAŞ AMERİKAN KISA ÖYKÜSÜ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 AKE 3028 AMERİKAN EDEBİYATINDA BİLİM SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 AKE 3030 BAŞLICA AMERİCAN OYUN YAZARLARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 AKE 3032 AMERİKAN SİNEMASINDA FİLM TÜRLERİ VE TEMALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 4027 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT I ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AKE 4029 AMERİKA'DA BİLİM KURGU VE FANTAZİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 AKE 4031 1945 ÖNCESİ KLASİK AMERİKAN YAZARLARI I SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 AKE 4033 KADIN OTOBİYOGRAFİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 AKE 4035 AMERİKAN EDEBİYATINDA IRK VE SINIF SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 AKE 4037 AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 AKE 4039 AMERİKAN EDEBİYATINDA DENEME SEÇMELİ 3 0 0 5
G 7 AKE 4041 20. VE 21. YÜZYIL AMERİKAN EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 8 AKE 4043 AMERİKAN EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 AKE 4045 AMERİKAN KÜLTÜRÜNDE BATI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 10 AKE 4047 AMERİKAN PROTEST EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 11 AKE 4051 AMERİKAN EDEBİYATINDA ERKEKLİK SEÇMELİ 3 0 0 5
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 4022 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT II ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 25
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AKE 4026 1945 SONRASI KLASİK AMERİKAN YAZARLARI II SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 AKE 4028 SÖYLEM VE İDEOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 3 AKE 4030 ÇAĞDAŞ AVANGARD EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 4 AKE 4032 SİBERKÜLTÜR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 AKE 4036 ESTETİK SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 AKE 4038 AMERİKAN DİPLOMASİSİ SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 AKE 4042 POSTMODERN AMERİKAN EDEBİYATI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 8 AKE 4044 AMERİKAN EDEBİYATINDA IRK VE TOPLUMSAL CİNSİYET SEÇMELİ 3 0 0 5
B 9 AKE 4046 SEYAHAT EDEBİYATINDA AMERİKA SEÇMELİ 3 0 0 5
B 10 AKE 4048 20. YÜZYIL ORTASI AMERİKAN ŞİİRİ VE DÜZYAZI SEÇMELİ 3 0 0 5
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ESH 0014 REKLAM VE DİL FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ESH 0016 TERMİNOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 11 ESH 0018 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRELERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 12 ESH 0019 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 13 ESH 0020 SANAT AKIMLARI VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 14 ESH 0021 ÇEVRE VE ETİK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 15 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 16 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 17 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 18 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 19 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 20 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 21 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 22 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 23 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 24 ESH 0033 SPOR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 25 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 26 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 27 ESH 0036 PSİKOLOJİ II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 28 ESH 0037 PSİKOLOJİ I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 29 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 30 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 31 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 32 ESH 0041 MÜZE VE SANAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 33 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 34 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 35 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 36 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 37 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 38 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 39 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 40 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 41 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 42 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 43 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 44 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 45 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 46 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 47 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 48 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 49 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 50 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 51 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 52 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 53 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 54 ESH 0063 ATAERKİL SÖYLEM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 55 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 56 ESH 0065 ERKEKLİK VE FELSEFE FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 57 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 58 ESH 0067 YARGISIZ İLETİŞİM VE SEVGİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 59 ESH 0068 CİNSİYET VE ŞİDDET FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 60 ESH 0069 ATAERKİNİN KÜLTÜR TARİHİ FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 61 ESH 0070 MESLEKİ YAŞAMA HAZIRLIK FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 62 ESH 0072 TARİHTE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
H 63 ESH 0074 TÜRK EDEBİYATI VE KADIN FAKÜLTE SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders ile ilgili sınav, ölçme ve değerlendirme kriterleri, o dersin Ders Tanıtım Formunda belirtilmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Öğretim planında yer alan tüm derslerini başarıyla tamamlayan, minimum 2.00 / 4.00 Başarı Notu ve 240 AKTS sağlayan öğrenciler derece almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Yeşim Başarır
Tel: (232) 301 8514
E-posta: yesim.basarir@deu.edu.tr