DERECE PROGRAMLARI

: Sınıf Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi programının amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve devlet okullarına öğretmen yetiştirmektir. Program 1987-1988 öğretim yılında 2 yıllık Eğitim Yüksek Okulu olarak açılmış ve 1992-1993 yılından itibaren de 4 yıllık Sınıf Öğretmeni eğitimi programı olarak eğitimine devam etmektedir.
Sınıf Eğitimi programı Temel Eğitim Bölümü altında gösteren programlardan birisidir. Program her yıl 2 sömestre olmak üzere 4 yıldır. Her sömestre 15 haftadan oluşur. Öğrenciler 4 yıllık eğitimlerinde 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadırlar. Anabilim dalı öğretmen eğitimindeki çağdaş eğitimleri takip etmekte ve nedenle de yüksek öğretimdeki reform sürecine paralel olarak programlar yenilenmekte ve uygulanmaktadır. Anabilim dalımızda 2 Profesör, 8 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Mezunlarımız Temel Eğitim 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar öğretim yapmaktan sorumlu oldukları için öğrencilerimize çok boyutlu bir eğitim programı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz genel kültür, öğretim yöntemleri, pedagojik bilgiler ve alana özgü bilgileri içeren birçok ders almaktadırlar. Anabilim dalımızda verilen bu eğitimin gerekçesi yeni teknolojilere ve topluma ayak uydurabilen, bilimsel, çağdaş, demokratik ve laik bir bakış açısıyla araştırabilen ve sorgulayabilen öğretmenler yetiştirebilmektir.
Bu bağlamda programın temel amaçları; öğretmen adaylarını teorik ve pratik bilgilerle eğitmek, problem çözme becerilerini geliştirmek, bilişsel, duygusal, psikomotor ve sosyal alanlarda verimliliğini artırmak, öğrencilere iyi bir model olma görevini üstlenmelerini ve hayat boyu öğrenmelerini sağlamak olarak sıralanabilir.
Bunun dışında programın amacı Atatürk ilke ve devrimleri tarafından belirlenen modern, bilimsel, demokratik ve laik düşüncelere saygı duyan ve sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı öğretmen adayları yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Sınıf Eğitimi, Lisans Derecesi,

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sınıf Eğitimi programının amacı; öğretmen adaylarına Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bilimsel, çağdaş, demokratik ve laik bir anlayış çerçevesinde mesleki yaşamlarında gerekli olacak bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal alanlardaki yeterlilikleri kazandırmak ve onları deneyimleri ile teoriyi birleştirerek kişisel ve mesleki yaşantılarında öğrencileri için doğru model oluşturabilecek, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde insana, topluma ve doğaya duyarlı, problem çözebilen sınıf öğretmenleri olarak yetiştirebilmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Türk eğitim sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
2   Yaşadığı toplum ve dünya gündemindeki gelişmeleri izleyerek, problemlerin çözümüne yönelik projeler geliştirebilme.
3   Türkçeyi kurallarına uygun, doğru ve etkili kullanarak, öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme.
4   Alanıyla ilgili öğretim programları, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
5   Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımına, öğrencilerin gelişim özelliklerine ve bireysel farklılıkları ile öğrenme güçlüklerine uygun öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.
6   Öğrenme ve öğretme süreçlerinde sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini etkin kullanabilme.
7   Sınıf öğretmenliği alanında geçerli olan bir yabancı dili; bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde kullanabilme.
8   Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimlerine yönelik farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
9   Öğrenme ve öğretme süreçlerinde sınıf öğretmenliği alanına uygun ders materyallerini geliştirebilme ve bunları etkin kullanabilme.
10   Sanatsal etkinlikleri öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanabilme.
11   Sanat, hareket, oyun ve sporda ulusaldan evrensele estetik bakış açısı geliştirebilme.
12   Çevre koruma, iş güvenliği ve güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal bilgi ve beceriye sahip olabilme.
13   Demokrasi, insan hakları ile toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranabilme.
14   Meslek yaşamında Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara uygun davranabilme.
15   Alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuatı bilerek bunlara uygun davranabilme.
16   Doğaya, toplumsal sorunlara ve farklı kültürlere yönelik duyarlı bir tavır sergileyebilme.
17   Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirebilme.
18   Öğrencilerinin eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme gibi düşünme becerilerinin gelişimine yardım ederek, onların problem çözme becerilerinin gelişimine katkıda bulunabilme.
19   Atatürk ilke ve devrimlerinin önemini bilerek bunları kendisinde ve öğrencilerinde yaşam biçimi haline getirebilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Derece sahibi mesleğini özel sektörde veya kamu sektöründe icra edebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 63 zorunlu ve 8 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 210/30 AKTS'dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 EGİ 1027 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 SNÖ 1001 TEMEL MATEMATİK I ZORUNLU 2 0 0 5
G 5 SNÖ 1003 GENEL BİYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 SNÖ 1005 UYGARLIK TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 TRÖ 1011 TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 4
G 8 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RPD 1018 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 SNÖ 1002 TEMEL MATEMATİK II ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 SNÖ 1004 GENEL KİMYA ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 SNÖ 1006 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 SNÖ 1008 GENEL COĞRAFRA ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 3
B 9 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 10 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 11 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 2015 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 SNÖ 2001 TÜRK DİLİ I:SES VE YAPI BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 SNÖ 2003 GENEL FİZİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 SNÖ 2005 MÜZİK ZORUNLU 1 2 0 4
G 5 SNÖ 2007 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ ZORUNLU 1 2 0 4
G 6 SNÖ 2009 FEN VE TEKNOLOJİ LAB.UYGULAMALARI I ZORUNLU 0 2 0 3
G 7 SNÖ 2011 ÇEVRE EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 SNÖ 2013 FELSEFE ZORUNLU 2 0 0 3
G 9 SNÖ 2015 SOSYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SNÖ 2002 TÜRK DİLİ II:CÜMLE VE METİN BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 SNÖ 2004 ÇOCUK EDEBİYATI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 SNÖ 2006 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 SNÖ 2008 SANAT EĞİTİM ZORUNLU 1 2 0 3
B 5 SNÖ 2010 FEN VE TEKNOLOJİ LAB.UYGULAMALRI II ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 SNÖ 2012 MÜZİK ÖĞRETİMİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 7 SNÖ 2014 BEDEN EĞİTİM VE OYUN ÖĞRETİMİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 8 SNÖ 2016 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 2 0 3
B 9 SNÖ 2020 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 5
B 10 SNÖ 2022 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3007 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EYD 3005 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 SNÖ 3001 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 SNÖ 3003 İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 SNÖ 3005 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 SNÖ 3007 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 SNÖ 3009 DRAMA ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SNÖ 3002 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 SNÖ 3004 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 SNÖ 3006 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 SNÖ 3008 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 SNÖ 3012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
B 6 SNÖ 3014 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
B 7 SNÖ 3016 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEB 4001 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RPD 4015 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 SNÖ 4001 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ ZORUNLU 1 2 0 3
G 4 SNÖ 4003 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 SNÖ 4005 TRAFİK VE İLKYARDIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 SNÖ 4007 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 SNÖ 4009 ETKİLİ İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 SNÖ 4011 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I ZORUNLU 2 6 0 10
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 4002 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 EYD 4004 TÜRK EĞİTİM SİST. VE OKUL YÖNET. ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 SNÖ 4002 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 SNÖ 4004 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 SNÖ 4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEG 4008 MB SEÇ. I (ÇOCUK RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 SEG 4010 MB SEÇ. I (SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 SEG 4012 MB SEÇ. I (EĞİTİMDE ETİK) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 SEG 4014 MB SEÇ. I (RİTİM EĞİTİMİ VE DANS) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 SNÖ 4010 SEÇ. I (İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 SNÖ 4012 SEÇ. I (EĞİTİMDE DRAMA UYGULAMALARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 SNÖ 4014 SEÇ. I (KONU ALANI DERS KİT.İNC.) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 SNÖ 4022 SEÇ. I (ÇOCUK HAREKET EĞT. VE OYUN PSİKOLOJİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İlhan SILAY
E-posta: ilhan.silay@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 23 11