DERECE PROGRAMLARI

: Türkçe Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 1992 yılında, Türkçe öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1992-1993 akademik yılında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Türkçe Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.
Anabilim Dalımızın eğitim programı, ilköğretimin ikinci kademesi için gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride Türkçe öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Kazanılan Derece

Türkçe Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Binasında hizmet vermekte olup, 5 dersliğe ve akademik personele ait 8 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi mültimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Türkçe Eğitimi Alanında yaşanan güncel tartışmaları, gelişmeleri, ders kitabı ve uygulama araç gereçlerindeki yenilikleri izleyip kavrayabilecek kuramsal ve uygulamalı akademik bilgilere sahip olabilme.
2   Öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirebilecek, dili etkili ve doğru kullanmalarını sağlayacak ve bu konuda onlara örnek olabilecek bilgi düzeyine ve yeterliliğine sahip olma.
3   Türk Dilinin yapısı, zenginliği ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli akademik donanım elde etme.
4   Türkçe düşünerek, düşüncesini geliştirme ve çevresine de Türkçe düşünme becerisini kazandırmaya yetkin
5   Türk ve dünya edebiyatlarının tarihsel süreç içindeki yerlerini metinler aracılığıyla kavrayıp bunların ürünlerini meslek yaşamlarında kullanabilme.
6   Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini bilerek Türkçeyi tanıtabilecek ve öğretebilecek yeterliliğe sahip olmak.
7   Uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilecek ve farklı milletlerden insanlarla iletişime geçebilecek en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8   Vatandaşlık ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiye sahip olmak.
9   Zengin öğrenme ortamlarını hazırlayabilmek için bilgi teknolojilerini kullanarak farklı öğretim yöntem ve tekniklerine uygun ortam hazırlayabilme.
10   Eleştirel düşünebilme; iletişim, sorun çözme, akıl yürütme becerilerine sahip olma; yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
11   Sınıf yönetebilme, rehberlik edebilme, ölçme ve değerlendirmede yetkin olma.
12   Türkçeyi etkin bir iletişim aracı olarak kullanıp sosyal çevresi, öğrencileri ve meslektaşları ile etkili iletişim kurabilme.
13   Meslek yaşamında, bireysel ve küme çalışmalarında sorumluluk alarak kendisi ve çevresiyle ilgili değerlendirme yapabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik devlet arşivleri, TRT ve basın yayın kuruluşları gibi değişik sektörlerde istihdam edilebileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 59 zorunlu ve 16 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1035 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TKÖ 1001 TÜRK DİLBİLGİSİ I:SES BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 TKÖ 1003 OSMANLI TÜRKÇESİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 TKÖ 1005 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 TKÖ 1007 YAZILI ANLATIM I ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 TKÖ 1009 SÖZLÜ ANLATIM I ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 TKÖ 1013 YAZI YAZMA TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
G 9 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 11 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 RPD 1020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 TKÖ 1002 TÜRK DİLBİLGİSİ II:ŞEKİL BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 4 TKÖ 1004 OSMANLI TÜRKÇESİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 TKÖ 1006 EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI II ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 TKÖ 1008 YAZILI ANLATIM II ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 TKÖ 1010 SÖZLÜ ANLATIM II ZORUNLU 2 0 0 4
B 8 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 10 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 2001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 TKÖ 2001 TÜRK DİL BİLGİSİ III:SÖZCÜK BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 TKÖ 2003 TÜRK HALK EDEBİYATI I ZORUNLU 2 0 0 5
G 4 TKÖ 2005 ESKİ TÜRK EDEBİYATI I ZORUNLU 2 0 0 5
G 5 TKÖ 2007 YENİ TÜRK EDEBİYATI I ZORUNLU 2 0 0 5
G 6 TKÖ 2013 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TKÖ 2009 SEÇMELİ I (HALKBİLİM) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 TKÖ 2017 SEÇMELİ I (DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ ) SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 2002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 EPÖ 2026 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 TKÖ 2002 TÜRK DİLBİLGİSİ IV: CÜMLE BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TKÖ 2004 TÜRK HALK EDEBİYATI II ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 TKÖ 2006 ESKİ TÜRK EDEBİYATI II ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 TKÖ 2008 YENİ TÜRK EDEBİYATI II ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 TKÖ 2010 GENEL DİLBİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3009 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EYD 3009 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 TKÖ 3001 ANLAMA TEKNİKLERİ I: OKUMA EĞİTİMİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 TKÖ 3003 ANLAMA TEKNİKLERİ II:DİNLEME EĞİTİMİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 TKÖ 3005 ÇOCUK EDEBİYATI ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 TKÖ 3009 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 7 TKÖ 3011 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 3018 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 TKÖ 3002 ANLATMA TEKNİKLERİ III: KONUŞMA EĞİTİMİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 TKÖ 3004 ANLATMA TEKNİKLERİ IV: YAZMA EĞİTİMİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 TKÖ 3006 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 TKÖ 3010 ÖZELÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 6 TKÖ 3012 ÖĞRETİM TEKN. VE MATER. TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 TKÖ 3014 DÜNYA EDEBİYATI ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TKÖ 3016 TÜRK EDEBİYATI TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RPD 4017 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TKÖ 4001 TİYATRO VE DRAMA UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 6
G 3 TKÖ 4003 TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 4 TKÖ 4007 TÜRKÇENİN GELİŞİM EVRELERİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 TKÖ 4011 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SGK 4001 GK SEÇMELİ I (DÜŞÜNCE VE UYGARLIK TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 SGK 4003 GK SEÇMELİ I (BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRME VE İNSAN) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 SGK 4005 GK SEÇMELİ I (SAĞLIK VE İLKYARDIM BİLGİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 SGK 4007 GK SEÇMELİ I (ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 SGK 4009 GK SEÇ. I (ÇOCUK EDEBİYATI VE EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 SGK 4011 GK SEÇ. I (İNSAN İLİŞKİLERİ, DİL VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 SGK 4013 GK SEÇ. I (MESLEK ETİĞİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4010 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 TKÖ 4002 DİL VE KÜLTÜR ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TKÖ 4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 4 TKÖ 4022 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SGK 4006 GK SEÇMELİ II (DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 SGK 4016 GK SEÇMELİ II (KLASİK EDEBİYAT VE TOPLUM) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 SGK 4018 GK SEÇMELİ II (TÜRKÇENİN GÜNCEL SORUNLARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 TKÖ 4006 SEÇMELİ II ( HALK EDB.ŞİİR İNCELEMELERİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 TKÖ 4008 SEÇMELİ II (HALK EDB.GELENEK VE ETKİLEŞİM) SEÇMELİ 3 0 0 3
B 6 TKÖ 4012 SEÇMELİ III (KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 TKÖ 4014 SEÇMELİ III (YENİ TÜRK EDB.ŞİİR İNCELEMELERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 TKÖ 4024 SEÇMELİ II (METİNLERLE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60 tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80 den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
E-posta caner.kerimoglu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 21 19