DERECE PROGRAMLARI

: Fransızca Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. 1983-1984 öğretim yılından beri Yabancı Diller Eğitimi Bölümü içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan anabilim dalımız, kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulamaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Fransız Dili Eğitimi programlarının eğitim dili Fransızca ve Türkçedir. Programlar dil, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır.
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalının amacı, öğrencilerine Fransızcanın öğretimi, dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, edebiyat öğretimi, çeviri, dil becerileri, dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama, Fransızca ders kitaplarının incelenmesi, bilgisayar destekli dil öğrenimi gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Fransızca Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Cahit Arf Binasında hizmet vermekte olup, 3 dersliğe ve akademik personele ait 6 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Fransız dili alanında ileri düzeyde (Avrupa Dil Portfolyosunda tanımlanan yetkin kullanıcı (C1) düzeyi) kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2   Fransız dili, edebiyatı, dilbilimi, kültürü, tarihi konularında kapsamlı bilgi sahibi olur, olguları bilimsel düşünce anlayışına ve eleştirel düşünme becerilerine dayalı olarak yorumlayabilir, kaynaklara ulaşıp değerlendirebilir.
3   Alanındaki kavram, düşünce ve görüşleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir.
4   Alanındaki sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözümler üretebilir, bireysel olarak ya da grup içinde sorumluluk alabilir.
5   Yabancı dil (Fransızca) öğretim sürecine uygun yöntem ve teknikleri kullanarak planlamalar yapabilir, öğrenme ortamları düzenleyebilir, materyaller hazırlayabilir.
6   Alanındaki teknolojik gelişmeleri izler, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
7   Yabancı dil öğretimi konusunda etkili öğrenme/öğretme teorilerini, yaklaşımlarını, tekniklerini bilir, uygun stratejileri üretebilir.
8   Yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanabilir.
9   Konusu ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
10   Anadilini yazılı ve sözlü olarak en doğru ve etkin biçimde kullanabilir, anadili ile yabancı dil arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyabilir, yorumlayıp değerlendirebilir, öğretim sürecinde kullanabilir.
11   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için etkinlikler düzenleyebilir, projeler üretip uygulayabilir.
12   İkinci bir yabancı dili orta düzeyde (B1) kullanabilir.
13   Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş olarak ülkesindeki ve dünyadaki bilimsel, teknolojik, toplumsal, kültürel konularda gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte ve ayrıca Fransızcanın gerekli olabileceği tüm alanlarda (çeviri, uluslararası ticaret, turizm ve bankacılık gibi) çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 41 zorunlu ve 19 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1015 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TRÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 YFÖ 1005 FRANSIZCA YAZMA I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 YFÖ 1011 FRANSIZCA DİLBİLGİSİ I ZORUNLU 4 0 0 6
G 6 YFÖ 1013 FRANSIZCA OKUMA I ZORUNLU 4 0 0 6
G 7 YFÖ 1017 FRANSIZCA SÖZLÜ İLETİŞİM I ZORUNLU 4 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 RPD 1010 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 YFÖ 1006 FRANSIZCA YAZMA II ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 YFÖ 1012 FRANSIZCA DİLBİLGİSİ II ZORUNLU 4 0 0 6
B 6 YFÖ 1014 FRANSIZCA OKUMA II ZORUNLU 4 0 0 6
B 7 YFÖ 1018 FRANSIZCA SÖZLÜ İLETİŞİM II ZORUNLU 4 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 2009 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 EPÖ 2023 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 YFÖ 2001 FRANSIZ EDEBİYATI I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 YFÖ 2005 FRANSIZCA ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR I ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 YFÖ 2007 FRANSIZCA DİLBİLGİSİ III ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YFÖ 2011 ALAN SEÇ I( FRANSIZCA SÖZCÜK BİLGİSİ I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 YFÖ 2019 ALAN SEÇ II (ŞİİR ATÖLYESİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 YFÖ 2021 ALAN SEÇ II (DRAMA ATÖLYESİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 YFÖ 2023 YANABCI DİL SEÇ I (İNGİLİZCE I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 YFÖ 2025 YABANCI DİL SEÇ I (ALMANCA I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 YFÖ 2029 YABANCI DİL SEÇ I (İTALYANCA I ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 YFÖ 2031 ALAN SEÇ II (ÇEVİRİYE GİRİŞ I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 8 YFÖ 2033 ALAN SEÇ I (SİNEMA ATÖLYESİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YFÖ 2002 FRANSIZ EDEBİYATI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 YFÖ 2006 FRANS. ÖĞRET. YAKLAŞIMLAR II ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 YFÖ 2010 DİL EDİNİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 YFÖ 2014 ÖĞRETİM TEKN. VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 YFÖ 2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YFÖ 2018 ALAN SEÇ IV(FRANSIZ UYGARLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 YFÖ 2022 ALAN SEÇ III ( ÇEVİRİYE GİRİŞ II ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 YFÖ 2030 YABANCI DİL SEÇ II ( İNGİLİZCE II ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 YFÖ 2032 YABANCI DİL SEÇ II ( ALMANCA II ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 YFÖ 2036 YABANCI DİL SEÇ II ( İTALYANCA II ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 YFÖ 2038 ALAN SEÇ IV (FRANSIZCA SÖZCÜK BİLG. II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 YFÖ 2040 ALAN SEÇ III (FRANSIZ TARİHİ VE COĞRAFYASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİL 3001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 EYD 3013 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 YFÖ 3001 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 YFÖ 3003 FRANSIZCA-YÜRKÇE ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 YFÖ 3009 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNT. I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 YFÖ 3017 DİLBİLİMİNE GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SGK 3003 GENEL KÜLTÜR SEÇ I ( AB SÜRECİ VE TÜRKİYE) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 SGK 3009 GENEL KÜLTÜR SEÇ I ( MİTOLOJİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 YFÖ 3019 YABANCI DİL SEÇMELİ III (İNGİLİZCE III ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 YFÖ 3021 YABANCI DİL SEÇMELİ III ( ALMANCA III ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 YFÖ 3025 YABANCI DİL SEÇMELİ III ( İTALYANCA III ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 3002 BİLGİSAYAR ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 EÖD 3006 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 YFÖ 3002 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 YFÖ 3004 TÜRKÇE-FRANSIZCA ÇEVİRİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 YFÖ 3018 DİLBİLİMİNE GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YFÖ 3020 YABANCI DİL SEÇ IV ( İNGİLİZCE IV) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 YFÖ 3022 YABANCI DİL SEÇ IV (ALMANCA IV ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 YFÖ 3024 YABANCI DİL SEÇ IV ( İTALYANCA IV) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 YFÖ 3028 ALAN SEÇ V (ÖYKÜ İNCELEME VE DİL ÖĞRETİMİ ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 YFÖ 3032 ALAN SEÇ V (BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 YFÖ 3036 ALAN SEÇ VI (YAZARLAR VE METİNLER I) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 7 YFÖ 3038 ALAN SEÇ VI (KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RPD 4005 ETKİLİ İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 RPD 4007 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 YFÖ 4007 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YFÖ 4033 YABANCI DİL SEÇ V ( İNGİLİZCE V) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 YFÖ 4035 YABANCI DİL SEÇ V ( ALMANCA V) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 YFÖ 4037 YABANCI DİL SEÇ V (İTALYANCA V ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 YFÖ 4041 ALAN SEÇ IX ( MEDYA OKUR YAZARLIĞI ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 YFÖ 4043 ALAN SEÇ VII ( ŞİİR İNCELEME VE DİL ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 YFÖ 4045 ALAN SEÇ VII (ÖZEL ALAN FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 7 YFÖ 4047 ALAN SEÇ VIII ( ROMAN İNCELEME VE DİL ÖĞRETİMİ ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 8 YFÖ 4049 ALAN SEÇ VIII (YAZARLAR VE METİNLER II ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 9 YFÖ 4051 ALAN SEÇ IX (DENEME-ELEŞTİRİ ÇÖZÜMLEMESİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
G 10 YFÖ 4053 ALAN SEÇ IX ( GÖSTERGE BİLİMİNE GİRİŞ ) SEÇMELİ 2 0 0 4
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4014 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 ÖEB 4002 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 YFÖ 4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SGK 4022 GENEL KÜLTÜR SEÇ II (MİTOLOJİ VE EDEBİYAT) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 SGK 4024 GENEL KÜLTÜR SEÇ II (ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ II ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 YFÖ 4036 ALAN SEÇ X (DRAMA İNCELEME VE DİL ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 YFÖ 4038 ALAN SEÇ X ( DİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 YFÖ 4040 ALAN SEÇ XI (İMGE VE DİL ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 YFÖ 4042 ALAN SEÇ XI (SANAT VE ESTETİK) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 7 YFÖ 4044 YABANCI DİL SEÇ VI (İNGİLİZCE VI ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 8 YFÖ 4046 YABANCI DİL SEÇ VI (ALMANCA VI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 9 YFÖ 4048 YABANCI DİL SEÇ VI (İTALYANCA VI) SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60 tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80 den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ufuk Semercioğlu
E-posta: ufuk.soglu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 23 63