DERECE PROGRAMLARI

: Almanca Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. 1983-1984 öğretim yılından beri Yabancı Diller Eğitimi Bölümü içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan anabilim dalımız, kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulamaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Alman Dili Eğitimi programlarının eğitim dili Almanca ve Türkçedir. Programlar dil, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır.
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalının amacı, öğrencilerine Almancanın öğretimi, dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, edebiyat öğretimi, çeviri, dil becerileri, dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama, Almanca ders kitaplarının incelenmesi, bilgisayar destekli dil öğrenimi gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Almanca Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Cahit Arf Binasında hizmet vermekte olup, 4 dersliğe ve akademik personele ait 6 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Bilimsel ve mesleki açılardan donanımlı, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, modern zamanın gereklerini yerine getiren ve bilimsel gelişmeleri takip eden nitelikli öğretmen yetiştirme
2   Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 ve C2 düzeyinde yabancı dil yeterliliği kazandırılması
3   Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması, toplumsal konulara ilişkin duyarlılık sağlanması, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
4   Dil edinimi olgusunun ve dil-kültür-düşünce ilişkisinin kavranması, alan dil kültürü açısından empati yapabilecek düzeyde etkili iletişim ve çeviri becerilerinin kazandırılması
5   Alan öğretimi ile ilgili çağdaş eğitim teknolojilerini öğrenme, gelişimleri takip etme, bunları yabancı dil öğretimine uyarlayabilme ve sınıf ortamında kullanabilme becerisinin kazandırılması
6   Yabancı dil ve hedef dil öğretimi ile ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgileri metinler ve söylemler gibi farklı bağlamlar üzerinde uygulanabilme becerilerinin kazandırılması
7   Hedef dilin yapısal özelliklerinin, ana dil ile hedef dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıların öğretilmesi ve bu benzerlik ve farklılıklara gönderme yaparak bunları yabancı dil öğretiminde kullanabilme becerilerinin kazandırılması
8   Alan dil kültüründe yazılı edebi eserlerin ve kültürlerarası edebiyatın irdelenerek genel kültür oluşturulması, toplumsal konulara ilişkin duyarlılık sağlanması
9   Alanının ve bilimin tarihi süreçte değişim ve gelişiminin öğrenilmesi, alanı ve bilimin oluşum ve gelişim süreçleri ile ilgili analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım, yöntem ve araştırma becerileri kazandırılması
10   Alanı ile ilgili en son değişimlerin, gelişmelerin ve yeniliklerin öğrenilmesinin sağlanması, alan bilgisini diğer bilimsel alanlarla ilişkilendirerek bağlantı kurabilme ve sentezleyerek yeni düşünce üretebilme becerisinin kazandırılması
11   Öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini, özelliklerini ve ilkelerini kazandırmak, ulusal eğitim sistemini tanıma ve alan öğretimi uygulamalarını yapma

Mezunların İstihdam Profilleri

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; arşiv, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 56 zorunlu ve 15 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 EGİ 1001 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TKÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 YAÖ 1001 ALMANCA DİLBİLGİSİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 6 YAÖ 1003 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 YAÖ 1005 OKUMA BECERİLERİ I ZORUNLU 3 0 0 5
G 8 YAÖ 1007 YAZMA BECERİLERİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RPD 1002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 TKÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 YAÖ 1002 ALMANCA DİLBİLGİSİ II ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 YAÖ 1004 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 YAÖ 1006 OKUMA BECERİLERİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 YAÖ 1008 YAZMA BECERİLERİ II ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YAÖ 1010 KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE BİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 2025 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 YAÖ 2005 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR I ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 YAÖ 2009 İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 YAÖ 2011 İLERİ ANLAMA VE KONUŞMA BECERİLERİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 YAÖ 2013 ALMANCA DİLBİLGİSİ III ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 YAÖ 2015 DİLBİLİM I ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 YAÖ 2017 ALMAN EDEBİYATI I ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SGK 2001 GK SEÇ. I (DÜŞÜNCE VE UYGARLIK TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 SGK 2003 GK SEÇ. I (TEKNOLOJİK GELİŞİM VE İNSAN) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 SGK 2005 GK SEÇ. I (SAĞLIK VE İLK YARDIM BİLGİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YAÖ 2002 KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 YAÖ 2006 ALMANCA ÖĞRET. YAKLAŞIMLAR II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 YAÖ 2010 İLERİ OKUMA VE YAZMA BEC. II ZORUNLU 3 0 0 4
B 4 YAÖ 2012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 YAÖ 2016 İLERİ ANLAMA VE KONUŞMA BECERİLERİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 YAÖ 2018 DİLBİLİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 YAÖ 2020 ALMAN EDEBİYATI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 YAÖ 2022 ÖĞRT. TEKN. VE MATER. TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BLT 3001 BİLİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 EYD 3011 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 YAÖ 3001 DİL EDİNİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 4 YAÖ 3003 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 YAÖ 3005 EDEBİ METİN İNCELEME VE ÖĞRETİMİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 YAÖ 3007 ALMAN DİLİNİN YAPISI ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 YAÖ 3009 ETKİLİ İLETİŞİM ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YAÖ 3011 SEÇMELİ I (İLERİ METİN ANALİZİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 YAÖ 3013 SEÇMELİ I (ÇEVİRİYE GİRİŞ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 YAÖ 3015 SEÇMELİ I (DİNLEME VE ANLAMA I) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EÖD 3002 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 EPÖ 3016 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 YAÖ 3002 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 YAÖ 3004 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 YAÖ 3006 EDEBİ METİN İNCELEMELERİ VE ÖĞRETİMİ II ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 YAÖ 3008 ÇAĞDAŞ ALMAN DİLİNDE GELİŞMELER ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 YAÖ 3010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YAÖ 3012 SEÇMELİ II (ALMANCA DEYİM VE ATASÖZLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 YAÖ 3014 SEÇMELİ II (DİLBİLİMSEL HATA ANALİZİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 YAÖ 3016 SEÇMELİ II (DİNLEME VE ANLAMA II) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RPD 4001 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 YAÖ 4001 ALMANCA DERS KİTABI İNCELEMESİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 3 YAÖ 4003 MATERYAL GELİŞTİRME VE UYARLAMA ZORUNLU 2 2 0 5
G 4 YAÖ 4007 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 5 YAÖ 4017 ALMANCA-TÜRKÇE ÇEVİRİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 YAÖ 4021 ALMAN EDEBİ. KONU VE MOTİFLER ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YAÖ 4015 SEÇMELİ III (ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ I) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 YAÖ 4019 SEÇMELİ III (DİL KÜLTÜRÜ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 YAÖ 4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 3 YAÖ 4016 TÜRKÇE ALMANCA ÇEVİRİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 YAÖ 4018 MULTİMEDYA DİL EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SGK 4014 GK SEÇ. II (KARŞILAŞTIRMALI TÜRK-ALMAN EĞİTİM FELSEFESİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 SGK 4020 GK SEÇ. II (YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 YAÖ 4014 SEÇMELİ IV (ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİ II) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 YAÖ 4020 SEÇMELİ IV (ÇAĞDAŞ ALMAN EDEB.SEÇMELER) SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60 tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kuthan KAHRAMANTÜRK
E-posta: kuthan.kturk@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 23 62