DERECE PROGRAMLARI

: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı 1997 yılında, bilişim teknolojileri öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998-1999 akademik yılında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri programlarının eğitim dili Türkçedir.
Anabilim Dalımızın eğitim programı, gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride bilişim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Kazanılan Derece

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı, Hasan Ali Yucel Binasında hizmet vermekte olup, 1 dersliğe 4 laboratuara ve 6 akademik personele ait 4 odaya sahiptir. Laboratuarlarda projektör, ve bilgisayar gibi çoklu ortam araçları bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyabilme
2   Yeterli düzeyde alan bilgisine sahip olabilme.
3   Alanıyla ilgili öğretim strateji, yöntem ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme.
4   Öğrenme ve öğretme sürecini zenginleştirebilmek için uygun öğrenme ortamları tasarlayabilme.
5   Güncel teknolojileri bilme.
6   Güncel teknolojileri farklı disiplinlerle ilişkilendirebilme.
7   Bilişim teknolojileri öğretim programının temel öğrenme alanları ve kazanımları hakkında bilgi sahibi olabilme.
8   Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
9   Öz-düzenleme becerisine sahip olabilme
10   Öğrencileri, meslektaşları ve çevresi ile iyi bir iletişim kurabilme.
11   Bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme.Bilgi ve iletişim teknolojilerinin doğası ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilme.
12   Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
13   Türkçe` yi bir iletişim aracı olarak doğru ve etkin kullanabilme.
14   Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme.
15   Sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilme.
16   Bir yabancı dili günlük yaşamında ve mesleki gelişiminde kullanabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman veya eğitim teknoloğu olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 42 zorunlu ve 18 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BLÖ 1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I ZORUNLU 3 2 0 13
G 3 BLÖ 1003 MATEMATİK I ZORUNLU 2 2 0 6
G 4 EGİ 1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TRÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BLÖ 1004 MATEMATİK II ZORUNLU 2 2 0 6
B 3 BLÖ 1010 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II ZORUNLU 3 2 0 9
B 4 RPD 1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLÖ 1006 SEÇMELİ (BİLGİYE ULAŞMA VE SUNUM) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 BLÖ 1008 SEÇMELİ (GÖRSEL TASARIM) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BLÖ 2001 PROGRAMLAMA DİLLERİ I ZORUNLU 3 2 0 8
G 2 BLÖ 2003 EĞİTİM MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI ZORUNLU 2 2 0 6
G 3 BLÖ 2005 BİLGİSAYAR DONANIMI ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 BLÖ 2007 FİZİK I ZORUNLU 3 0 0 5
G 5 EPÖ 2003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SEG 2001 SEÇMELİ I (ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 SEG 2003 SEÇMELİ I (İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 SEG 2005 SEÇMELİ I (MESLEK ETİĞİ) SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLÖ 2002 PROGRAMLAMA DİLLERİ II ZORUNLU 3 2 0 8
B 2 BLÖ 2004 ÖĞRETİM TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 BLÖ 2006 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 BLÖ 2008 FİZİK II ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 EÖD 2001 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLÖ 2012 SEÇMELİ I (MESLEKİ YABANCI DİL) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 BLÖ 2014 SEÇMELİ I (BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM) SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 BLÖ 2016 SEÇMELİ I (BİLGİSAYAR ELEKTRONİĞİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BLÖ 3001 İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 BLÖ 3003 İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA ZORUNLU 3 2 0 7
G 3 BLÖ 3005 UZAKTAN EĞİTİM ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 BLÖ 3007 ÖZEL ÖĞRETİM TÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 BLT 3001 BİLİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 EYD 3001 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 ÖEB 3001 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLÖ 3002 ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 2 BLÖ 3004 BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 BLÖ 3006 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 BLÖ 3008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 BLÖ 3010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ZORUNLU 1 2 0 5
B 6 EYD 3002 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLÖ 3012 SEÇMELİ II (PC ORTAMINDA YAZARLIK DİLLERİ UYGULAMASI) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 BLÖ 3014 SEÇMELİ II (İLERİ OFİS UYGULAMALARI) SEÇMELİ 2 2 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BLÖ 4001 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 BLÖ 4003 WEB TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 7
G 3 BLÖ 4005 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 BLÖ 4007 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BLÖ 4009 SEÇMELİ III (BİLGİSAYARDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI I) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 BLÖ 4011 SEÇMELİ III (MİKRO ÖĞRETİM VE DERS ANALİZİ) SEÇMELİ 3 0 0 4
G 3 SGK 4001 GK SEÇ I (DÜŞÜNCE VE UYGARLIK TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 SGK 4003 GK SEÇ.I (TEKNOLOJİK GELİŞİM VE İNSAN) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 SGK 4005 GK SEÇ.I (SAĞLIK VE İLK YARDIM BİLGİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLÖ 4002 PROJE GELİŞTİRME VEYÖNETİMİ II ZORUNLU 2 2 0 8
B 2 BLÖ 4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 3 RPD 4002 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BLÖ 4006 SEÇMELİ IV (3D ANİMASYON) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 2 BLÖ 4008 SEÇMELİ IV (İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL) SEÇMELİ 2 2 0 4
B 3 SGK 4002 GK SEÇ.II (GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 SGK 4006 GK SEÇ.II (TÜRKİYE'NİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 SGK 4008 GK SEÇ.II (İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bahar Baran
E-posta: bahar.baran@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 22 43