DERECE PROGRAMLARI

: Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 1997 yılında, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Sosyal Bilgiler öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. 1998-1999 akademik yılında İlköğretim Bölümü çatısı altında eğitim vermeye başlayan anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Sosyal Bilgiler Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.
Anabilim Dalımızın eğitim programı, ilköğretimin ikinci kademesi için gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride sosyal bilgiler öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

Kazanılan Derece

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Hasan Ali Yücel Binasında hizmet vermekte olup, 2 dersliğe ve akademik personele ait 2 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör, tepegöz vs. gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilir.
2   Sosyal bilgileri oluşturan disiplinler ile ilgili temel bilgi ve kavrayışa sahip olur.
3   Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamını planlayıp düzenleyebilir.
4   Sosyal Bilgiler öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanabilir.
5   Sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelere ilişkin farkındalık ve bu gelişmeleri açıklama becerisine sahip olur.
6   Sosyal bilgiler öğretim sürecine yönelik temel araç gereçler ile yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilir.
7   Değişen gereksinimler doğrultusunda kendini sürekli geliştirmesini sağlayacak genel kültür bilgisine sahip olur.
8   Türk tarihini ve kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçler ile kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi bilincine varır ve bunları öğrencilere kazandırabilir.
9   Dünya tarihini oluşturan temel öğe ve süreçleri kavrar ve bunları öğrencilere kazandırabilir.
10   Öğrencilerin doğal ortam-insan ve çevre etkileşimini algılamalarını sağlayabilir.
11   Ekonomik faaliyetler ve gelişmelerin toplumlar üzerindeki etkisinin farkına varır ve bunları öğrencilere kavratabilir.
12   Atatürk ilke ve devrimlerinin dayandığı temel esaslar ile Türk Devriminin tarihi anlamını, toplumun siyasal, sosyal ve kültürel alanda gelişimine etkilerini ve önemini bilir ve bunları öğrencilere kavratabilir.
13   Demokratik toplum anlayışını, insanların doğuştan ve toplum içinde kazandığı haklar ile kişilere, topluma, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu bilincini öğrencilerine kazandırabilir.
14   Sosyal bilgiler öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini yönlendirebilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; ya da diğer kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 59 zorunlu ve 21 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 180/60 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 BİL 1001 BİLGİSAYAR I ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 EGİ 1029 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 SBO 1001 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 SBO 1003 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 SBÖ 1005 ARKEOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 SBÖ 1007 SOSYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 8 TRÖ 1011 TÜRKÇE I:YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDA 1003 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 YDF 1003 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 11 YDİ 1003 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1002 BİLGİSAYAR II ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 SBÖ 1002 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA ZORUNLU 4 0 0 6
B 4 SBÖ 1004 ESKİÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI ZORUNLU 2 0 0 5
B 5 SBÖ 1006 FELSEFE ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 SBÖ 1008 EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 TRÖ 1012 TÜRKÇE II:SÖZLÜ ANLATIM ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 YDA 1002 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YDF 1002 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 10 YDİ 1002 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RPD 2003 EĞİTİM PSİKOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 SBÖ 2001 TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 SBÖ 2003 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 SBÖ 2005 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 SBÖ 2007 TEMEL HUKUK ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 SBÖ 2009 SANAT VE ESTETİK ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 SBÖ 2011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBÖ 2013 SEÇMELİ I (YEREL VE SÖZLÜ TARİHE DAYALI SOSYAL BİLGİLER) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 SBÖ 2015 SEÇMELİ I (AB SÜRECİ VE TÜRKİYE) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 SBÖ 2017 SEÇMELİ I (MESLEKİ YABANCI DİL) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 SGK 2001 GK SEÇ. I (DÜŞÜNCE VE UYGARLIK TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 SGK 2005 GK SEÇ. I (SAĞLIK VE İLK YARDIM BİLGİSİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 SGK 2007 GK SEÇ.I (ÇEVRE SORUNLARI) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 2024 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 EPÖ 2030 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 SBÖ 2002 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA ZORUNLU 4 0 0 5
B 4 SBÖ 2004 ANTROPOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 SBÖ 2006 ORTAÇAĞ TARİHİ ZORUNLU 4 0 0 5
B 6 SBÖ 2008 BİLİM,TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞME ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 SBÖ 2010 VATANDAŞLIK BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBÖ 2012 SEÇMELİ II (SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 SBÖ 2014 SEÇMELİ II (SOSYAL BİL.ÖĞRETİMİNDE DÜŞÜNCE BECERİLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 SBÖ 2016 SEÇMELİ II (DÜNYADA VE TÜRKİYEDE DEMOKRASİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 SBÖ 2018 SEÇMELİ II (MESLEKİ YABANCI DİL II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 SEG 2002 SEÇMELİ I (ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 SEG 2006 SEÇMELİ I (EĞİTİMDE ETİK) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 3007 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 SBÖ 3001 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI I ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 SBÖ 3003 TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 SBÖ 3005 YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 SBÖ 3007 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 SBÖ 3009 ÜLKELER COĞRAFYASI ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 SBÖ 3011 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALAR ZORUNLU 1 2 0 4
G 8 SBÖ 3013 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SGK 3001 GK SEÇ. II (GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 SGK 3003 GK SEÇ.II (BİLİM TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 SGK 3007 GK SEÇ. II(OSMANLI TÜRKÇESİ I) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EÖD 3012 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 EYD 3004 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 SBÖ 3002 OSMANLI TARİHİ VE UYGARLIĞI II ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 SBÖ 3004 SOS.BİLG.SÖZ.VE YAZILI EDEB.İNC. ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 SBÖ 3006 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 SBÖ 3008 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 SBÖ 3010 SİYASİ COĞRAFYA ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 SBÖ 3012 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SGK 3004 GK SEÇ.III (MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİM SEMİNERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 SGK 3006 GK SEÇ. III (OSMANLI TÜRKÇESİ II) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 SGK 3008 GK SEÇ. III (TÜRKİYE BÖLGESEL COĞRAFYASI) SEÇMELİ 2 0 0 3
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EPÖ 4001 PROGRAM GELİŞTİRME ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 ÖEB 4005 ÖZEL EĞİTİM ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 SBÖ 4001 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 SBÖ 4003 SOS.BİLG.DERS KİTABI İNC. ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 SBÖ 4005 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 SBÖ 4009 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
G 7 SBÖ 4011 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RPD 4004 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 SBÖ 4002 TÜRKİYE CUMHURİYET TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 SBÖ 4004 SOSYAL PROJE GELİŞTİRME ZORUNLU 1 2 0 4
B 4 SBÖ 4006 SOSYAL BİLGİ YARATICI DRAMA ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 SBÖ 4008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SEG 4002 SEÇMELİ II (SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 SEG 4004 SEÇMELİ II (YARATICI DRAMA) SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 SEG 4006 SEÇMELİ II (NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Şahin
E-posta: mustafa.sahin@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 21 04