DERECE PROGRAMLARI

: Tarih Öğretmenliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulmuştur. Sosyal Bilgiler Bölümü içinde Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı olarak faaliyet gösteren anabilim dalımız, bir ara bağımsız bir Tarih Bölümü olarak da görev yapmış ve 1998 yılına kadar faaliyetlerini bu şekilde sürdürmüştür. 1998 yılında Fakültemizin yeniden yapılanması sonucunda Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümüne Anabilim Dalı olarak bağlanmıştır. Anabilim dalımızda kuruluşundan bugüne kadar örgün öğretim programı uygulanmaktadır. 5 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans ve lisansüstü tüm Tarih Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tarih Öğretmenliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması , ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 5 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 300 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü 5 yıllık lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde anabilim dalı programında öğrencilerin hem mesleki gelişimlerini sağlamak hem de alan bilgisi ve genel kültüre yönelik derslere yer verilmiştir.
2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır.
Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir.
Anabilim Dalı, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Anabilim Dalının, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında ikili anlaşmaları bulunmaktadır.
2 profesör, 4 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisinin bulunduğu Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Binasında hizmet vermekte olup, 3 dersliğe ve akademik personele ait 7 odaya sahiptir. Sınıflarda projektör gibi multimedya araçlar bulunmaktadır. Fakülte içinde anabilim dalı öğrencilerinin yaralanabilecekleri bir de kütüphane vardır.

Temel Program Kazanımları

1   Mezunlar, Türk ve Dünya tarihi ile ilgili olay, kavram ve kişileri tanır ve bunların tarihte oynadıkları rolleri değerlendirebilir.
2   Mezunlar, Türk ve Dünya tarihi ile ilgili birincil kaynakları ve bu kaynakları tarihin farklı dönem ve toplumlarını içeren araştırmalarında nasıl kullanacağını bilir.
3   Mezunlar, gerek Tarih, gerekse Tarih Eğitimi alanlarındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
4   Mezunlar, eğitim bilimlerinin farklı alanlarındaki ve tarih öğretimindeki bilgilerini kullanarak farklı gelişim dönemlerindeki öğrenciler için rehberlik edebilir; uygun öğrenme ortamları ve eğitim materyalleri hazırlayabilir; çağdaş öğretim yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımları gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak kullanabilir.
5   Mezunlar, tarih metodolojisi bilgisine sahiptir ve bu metodolojiyi kullanarak alanlarıyla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6   Mezunlar alanlarında edindikleri bilgiler çerçevesinde karşılaştığı verileri yorumlar ve problemlere, nicel ve nitel yöntemleri kullanarak, araştırma ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
7   Mezunlar dünyada ve Türkiye de tarih eğitiminin gelişimini ve bugünkü durumunu bilerek tarih öğretimiyle ilgili programları uygulayabilir.
8   Mezunlar, alanlarıyla ilgili edindikleri bilgilerin dışında hangi alanlarda eksiklerinin olduğunu fark ederek, kendi gereksinmelerine yönelik öğrenmesini planlayıp, bu planı uygulayabilir.
9   Mezunlar, kazandıkları iletişim becerileri sayesinde, alan veya alan dışı kişileri bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
10   Mezunlar, tarih ve tarih eğitimi ile ilgili genel tutum ve değerlere sahiptir; bu tutum ve değerler çerçevesinde insan hakları, sosyal adalet, kültürel miras ve tarihi eserlere yönelik yeterli bilince sahiptir.
11   Mezunlar alanlarıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edecek bilgiye sahiptir.
12   Mezunlar alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; arşiv, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ikinci düzey programlara başvuruda bulunabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Program Öğretim Planı, 60 zorunlu ve 20 seçmeli dersten oluşmaktadır. Öğretim programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 240/60 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 EGİ 1131 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TRE 1001 TÜRK TARİHİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 TRE 1003 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 TRE 1005 ESKİÇAĞ TARİHİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 TRE 1007 İSLAM TARİHİNE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 4
G 8 TRE 1009 OSMANLI PALEOGRAFYASI I ZORUNLU 3 0 0 4
G 9 YDA 1005 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 10 YDF 1005 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
G 11 YDİ 1005 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 BİL 1004 BİLGİSAYAR ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 RPD 1042 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 TRE 1002 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 6 TRE 1004 TARİH ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 TRE 1006 ESKİ AKDENİZ UYGARLIKLARI ZORUNLU 3 0 0 4
B 8 TRE 1010 OSMANLI PALEOĞRAFYASI II ZORUNLU 3 0 0 4
B 9 YDA 1004 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 10 YDF 1004 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 4 0 0 4
B 11 YDİ 1004 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EGİ 2017 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAŞIMLARI ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 TRE 2001 ROMA VE BİZANS TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TRE 2003 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 TRE 2005 SELÇUKLULAR TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 TRE 2007 DÜNYADA TARİHÇİLİK ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GKS 2011 GNK SEÇ. I (TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL MİRASI) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GKS 2013 GNK. SEÇ.I (GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GKS 2015 GNK.SEÇ.I (TÜRK KÜLTÜR TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GKS 2017 GNK.SEÇ.I (İNSAN HAKLARI ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 TRE 2011 ALAN SEÇ. I (OSMANLI TARİH BELGELERİ I) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 TRE 2013 ALAN SEÇ. I (SEYYAHLAR VE SEYAHATNAMELER) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 TRE 2015 ALAN SEÇ. I (BİLİM TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EPÖ 2040 PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ZORUNLU 3 0 0 4
B 2 TRE 2002 RÖNESANSTAN SAN.DEV. AVR. TAR. ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 TRE 2004 ESKİ ANADOLU KÜLTÜRLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TRE 2006 KLASİK DÖNEM OSMANLI İMP. ZORUNLU 3 0 0 6
B 5 TRE 2008 TÜRK EĞİTİM TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GKS 2010 GNK SEÇ. II (DOĞANIN DİLİ ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GKS 2012 GNK. SEÇ.II (İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GKS 2014 GNK SEÇ. II (MİTOLOJİ ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GKS 2016 GNK SEÇ. II (TÜRKİYE'DE EĞİTİM POLİTİKALARI ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 TRE 2012 ALAN SEÇMELİ II (OSMANLI TARİHİ BELGELERİ II) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 TRE 2014 ALAN SEÇMELİ II (İZMİR VE ÇEVRESİ TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 TRE 2016 ALAN SEÇMELİ II (ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EÖD 3033 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
G 2 TRE 3001 OSMANLI BÜROKRASİSİ VE MERK.YAPI ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TRE 3003 DEĞİŞİM SÜRECİNDE OSMANLI İMP. ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 TRE 3005 SANAYİ DEV.GÜNÜM.AVR.TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 5 TRE 3007 BÖLGESEL TARİH ÇALIŞMALARI ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GKS 3011 GNK SEÇ. III (KİTLE İLETİŞİM VE TEKNOLOJİLERİ ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GKS 3013 GNK SEÇ. III (SOSYAL BİLİMLERDE DRAMA ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GKS 3015 GNK SEÇ. III (TÜRK EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 GKS 3019 GNK. SEÇ.III ( TÜRKİYE'NİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 TRE 3011 ALAN SEÇ. III (OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI- I) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 TRE 3013 ALAN SEÇ. III (ARKEOLOJİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 TRE 3015 SEÇMELİ III (20.YY.ORTADOĞU TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TRE 3002 OSMANLI SOSYO EKONOMİK TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 TRE 3004 OSMANLI TARİHÇİLERİ VE TARİHLERİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 3 TRE 3006 ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİHİNİN KAYNAKLARI ZORUNLU 3 0 0 5
B 4 TRE 3008 TANZ.GÜNÜMÜZE TÜRK İDARE TAR. ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TRE 3010 AVRUPANIN YAYILMASI VE DÜNYA ZORUNLU 3 0 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GKS 3010 GNK SEÇ IV (BEŞERİ COĞRAFYANIN DİLİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GKS 3012 GNK SEÇ. IV (ÇAĞDAŞLAŞMA VE EDEBİYAT ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GKS 3014 GNK SEÇ. IV (SOSYAL BİLİMLERDE SINIF DIŞI ÖĞRETİM) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GKS 3016 GNK SEÇ. IV (DÜNYA EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 TRE 3012 ALAN SEÇ.IV (OSMANLI ARŞİV KAYNAKLARI-II) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 TRE 3014 ALAN SEÇ. IV (SANAT TARİHİ ) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 TRE 3016 ALAN SEÇ.IV (DÜŞÜNCE TARİHİ) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EYD 4017 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 RPD 4031 REHBERLİK ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 TRE 4001 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TRE 4003 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 TRE 4005 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 TRE 4007 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 TRE 4009 OKUL DENEYİMİ ZORUNLU 1 4 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EYD 4042 SINIF YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 TRE 4002 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ - II ZORUNLU 3 0 0 4
B 3 TRE 4004 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM ZORUNLU 2 2 0 4
B 4 TRE 4006 ALAN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 5 TRE 4008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 TRE 4010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ZORUNLU 2 6 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ve Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Buna göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam-devamsızlığı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bazı derslerde, bunlara ek olarak yarıyıl içi çalışma da (proje, seminer, ödev, sunum vs.) istenebilir. Fakültemizin eğitim-öğretim yönetmeliğine göre bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %40 ve %60 tır. Eğer yarıyıl içi çalışma da istenmişse, bu durumda ara sınav %30, yarıyıl sonu sınavı %60 ve yarıyıl içi çalışma da %10 olarak başarı notuna etki eder. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC), (DD) ve (B) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersten başarılı; (FD), (FF) ve (Y) notunu alan öğrenciler ise dersten başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80 den aşağı olan öğrenciler, daha önce almadıkları bir derse kayıt olamazlar. Bir dersten başarısız olan öğrenciler istedikleri takdirde, yarıyıl sonu sınavını takiben yapılacak olan Bütünleme Sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavlarında alınan notlar, ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavlarında alınan notlar yerine geçer ve öğrencinin başarı notu yeniden hesaplanır.
Ayrıntılı bilgi için bakınız:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=2885

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 5 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, minimum 300 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Martal
E-posta: abdullah.martal@deu.edu.tr
Tel: 0 232 301 21 02